Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Єгор із міста: Суми :: Запитання: 45391  
Єгор запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про розвиток фототуризму. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Александрова С. А. Детермінанти розвитку туризму : колект. моногр. / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 159 с.
Гарбера О. Є. Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в туристичному господарстві України / О. Є. Гарбера // Інновації: практика та досвід. — 2009. — № 23. — С. 29—31.
Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О. О. Любіцева. - 3-є вид., перероб. та доп. – Київ : «Альтерпрес», 2005. – 436 с.
Михайличенко Г. І. Інноваційний розвиток туризму: моногр. / Г. І. Михайличенко. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. – 608 с.
Новиков В. С. Инновации в туризме : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. С. Новиков. – М. : Издат. центр «Академия», 2007. – 208 с.
Ринки туристичних послуг: стан і тенденції розвитку : моногр. / В. Г. Герасименко, С. С. Галасюк, С. Г. Нездоймінов [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Герасименка. – Одеса : Астропринт, 2013. – 335 с.
Білоус А. В. Фоьотуризм як інноваційний вид туристичної діяльності [Електронний ресурс] / А. В. Білоус. - Режим доступу: http://maptimes.inf.ua/CH_09/6.pdf.
Волкова Т. А. Фототуризм: история и тенденции развития [Електронний ресурс] / Т. А. Волкова // Успехи современного естествознания. - 2019. - Вып. 9. - С. 103-112. - Ркжим доступу: http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=37205.
Фототури по Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.ftour.com.ua ; https://phototravel.com.ua ; https://www.accordtour.com/fototur.
Ястремська О. О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму [Електронний ресурс] / О. О. Ястремська // Проблеми економіки. - 2013. - № 1. - C. 22-27. - Режим доступу: http://www.photoschool.kiev.uа.

.: Розділ: Туризм :: 13.04.2021 06.23.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Славута :: Запитання: 45387  
Вероніка запитує:
Добрий день. Мені потрібна інформація про маркетинг у туристичній галузі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Альтгайм Л. Значення маркетингу та маркетингових заходів для організації екскурсійних послуг і туристичної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Альтгайм // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 5. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_5_5.
Безугла Л. Формування маркетингової діяльності на ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Л. Безугла, А. Онищенко, Д. Шадріна. // Ефективна економіка. — 2020. — № 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_1_50.
Буднікевич І. Загрози та можливості розвитку туристичних дестинацій у сучасних умовах: маркетинговий аспект [Електронний ресурс] / І. Буднікевич, Д. Баранюк, І. Крупенна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2020. — № 5. — С. 42-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_5_11.
Глоба В. Маркетинг у сфері туристичної галузі на рівні регіону [Електронний ресурс] / В. Глоба // Економіка і регіон. — 2011. — № 2. — С. 108-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2011_2_23.
Горб К. Туристичні дестинації в системі міжнародної маркетингової діяльності [Електронний ресурс] / К. Горб // Вісник Львівського університету. Серія географічна. — 2013. — Вип. 43(2). — С. 26-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_43(2)__6.
Дудяк Р. Маркетингова цінова політика на ринку туристичних послуг [Електронний ресурс] / Р. Дудяк, О . Березівська, С. Бугіль // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. — 2018. — № 25. — С. 149-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2018_25_31.
Жукова Н. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н. Жукова ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2002. — 18 с.: рис.
Іванчук С. Особливості проведення маркетингових досліджень на підприємствах туристичної галузі [Електронний ресурс] / С. Іванчук, В. Бондаренко // Вісник ДІТБ. Серія : Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. — 2013. — № 17. — С. 301-305. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vditb_2013_17_51.
Кобченко А. Формування маркетингових комунікацій туристичного підприємства [Електронний ресурс] / А. Кобченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. — 2020. — Т. 31(70), № 2(1). — С. 201-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_2(1)__35.
Папп В. Роль маркетингу в активізації діяльності суб’єктів туристичного бізнесу / В. Папп, І. Благун, Н. Бошота // Бізнес Інформ. — 2020. — № 11. — С. 473-477.
Полоус О. Інновації в розвитку концепції маркетингу міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / О. Полоус, Я. М. Пунагін // Причорноморські економічні студії. — 2017. — Вип. 24. — С. 36-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2017_24_8.
Рега М. Становлення та розвиток маркетингу в туристичній сфері [Електронний ресурс] / М. Рега // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2014. — Вип. 9(1). — С. 159-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9(1)__36.
Шульгіна Л. Маркетинг підприємств туристичної галузі: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Л. Шульгіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — Київ, 2006. — 36 с.
Щука Г. Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі [Електронний ресурс] / Г. Щука, Л. Гальків // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 94-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2020_1_14.
Юрченко Н. Сучасні тенденції маркетингових досліджень у туристичній галузі / Н. Юрченко // Бізнес Інформ. — 2020. — № 10. — С. 450-459.

.: Розділ: Туризм :: 12.04.2021 14.46.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45384  
Яна запитує:
Допоможіть знайти літературу про зелений туризм на Кіровоградщині. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступны джерела:
Благодатна земля // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - № 4. - С. 1-12.
Волчок О. Знам`янщина запрошує туристів : сільський зелений туризм / О. Волчок // Сільське життя. - 2008. - 28 травня. - С. 2.
Гаращенко М. Сільському туризму в регіоні - розуміння та загальну підтримку / М. Гаращенко // Новоукр. новини. - 2007. - 26 травня. - С. 1.
Грабажей І. Відкриваємо туристичний сезон / І. Грабажей // Народне слово. - 2013. - 9 травня. - С. 13.
Грабажей І. Туризм зелений, туризм білий / І. Грабажей // Народне слово. - 2011. - 8 грудня. - С. 12.
Дарчук В. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / В. Дарчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган- Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 c.
Доля Н. На Олександрівщині стартував Всеукраїнський туристичний чемпіонат / Н. Доля // Вперед. - 2013. - 16 липня. - С. 2.
Желєзнякова І. Зелений туризм як один із шляхів розвитку сільських територій / І. Желєзнякова // Зоря. - 2013. - 24 серпня. - С. 2.
Екологічне виховання чи екологічний туризм: що спочатку? // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). — 2016. — № 10. — Шк. туризм. — 2016. — Вип. 5. — С. 1-6.
Зелений туризм в Україні : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк.й світ). — 2011. — № 36. — С. 22-24.
Зима О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму / О. Зима, М. Голуб // Бізнес Інформ. — 2015. — № 1. — С. 241-245.
Зінкевич М. Сільський зелений туризм / М. Зінкевич, У. Ліщинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). — 2014. — № 2. — Шкільний туризм. — 2014. — Вип. 1. — С. 7-9.
Ілляшенко С. "Зелений" туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону / С. Ілляшенко, Н. Ілляшенко, В. Щербаченко //Економіка України. — 2013. — № 8. — С. 33-39.
Кравченко О. Агро- і зелений туризм : навч. посіб. / О. Кравченко ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ : КиМУ, 2007. — 82 с. : іл., табл. — (Tempus Joint European Project «EU Standards in Teaching International Tourism Economics»).
Левінська Т. Кіровоградщина туристична під одним крилом. Центрально-
українським / Т. Левінська // Кіровоград. правда. - 2012. - 5 жовтня. - С. 12.
Матвієнко А. Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні / А. Матвієнко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць — 2014. — Вип. 22/1. — С. 95-99.
Матвійчук Л. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід / Л. Матвійчук, І. Тищук ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : Інформ.-вид. від. Луц. нац. техн. ун-ту, 2017. — 259 с. : іл., табл.
Онойко Ю. Сільський зелений туризм на теренах Кіровоградщини : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] / Ю. Онойко, В. Кролік // Країна знань. — 2013. — № 3-4. — С. 45-48.
Онойко Ю. Сучасний стан, умови, проблеми та перспективи розвитку
сільського зеленого туризму в межах Кіровоградської області / Ю. Онойко, В. Кролік, Л. Твердоступ // Туризм сільський, зелений. - 2012. - № 11 (липень-грудень). - С. 21-23.
Осадча Т. Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти організації, обліку і контролю / Т. Осадча ; [за ред. В. Труша]. — Херсон : Олді-плюс, 2009. — 290 с. : іл., табл.
Про Рекомендації парламентських слухань "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" : постанова Верховної Ради України, 13 лип. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 16 серп. — С. 8.
Сажнєва Н. Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять : навч. посібн. / Н. Сажнєва, І. Арсененко; Мелітоп. держ. пед. ун-т. — Мелітополь : Люкс, 2007. — 254 c.
Самойлик К. Зелений туризм : п'ять вагомих аргументів "за!" : розмова з батьками / К. Самойлик // Дитячий садок (Шк. світ). — 2011. — № 17. — С. 5.
Сільський зелений туризм : словник-довідник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [авт.-уклад.: Т. Кальна-Дубінюк]. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. — 78 с. : табл.
Чернява Г. Основні елементи підготовки фахівців в області організації сільського зеленого туризму в Україні / Г. Чернява // Вісник Луган. нац. університету ім. Т. Шевченка. Серія: Педагог. науки. — 2012. — № 4. Ч. 2. — С. 74-81.
Кіровоградська область: поступ розвитку [Електронний ресурс] : бібліограф. покаж. (до 75-річчя утворення Кіровоградської області / уклад. Т. П. Макарова ; КЗ „Обл. універсал. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського” ; Департамент культури, туризму та культурної спадщини Кіровоград. облдержадміністрації. - Кіровоград, 2013. - 275 с. - Режим доступу: https://old.library.kr.ua/bibliograph/kirobl75.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 12.04.2021 05.58.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мирослава із міста: Львів :: Запитання: 45062  
Мирослава запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: Удосконалення системи менеджменту організації на прикладі готелю "Надія"(м. Івано-Франківськ).
Наша відповідь:
Мирославо, день добрий! Ви не написали, з якою метою потрібен матеріал (курсова, магістерська, для доповіді тощо), тому нами підібрано для вас джерела, про готельну справу взагалі і готель "Надія" зокрема:

Аналіз технологій надання готельних послуг.На прикладі готелю «Надія»
http://referatu.net.ua/referats/919/36798/?page=0

Вишневський Я. Л. GRAND готель [Текст] / Вишневський Я. Л.; Януш Леон Вишневський ; [пер. з пол. Т. Чужа]. - Київ : Рідна мова, 2014. – 272 с.

Вітаємо! Івано-Франківський готель "Надія", готель «Буковель» та Клуб-готель "Яремче" - у списку "100 кращих готелів України"
http://www.if.gov.ua/news/15275#

Власенко, Іван.Готельне господарство у соціальній інфраструктурі країни [Текст] / І. Власенко // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : Науковий журнал. - 2019. - № 3. - С. 85-97 : табл. - Бібліогр. в кінці ст. 94-97.

Головатий М.200 вулиць Івано-Франківська / М. Головатий. - Івано- Франківськ : Лілея-НВ, 2010. - 463 с. (Моє місто).

Граковський, Юрій.Готельні послуги: організація діяльності, облік доходів та витрат [Текст] / Юрій Граковський // Вісник податкової служби України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. - 2013. - № 22. - С. 14-22 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

ДСТУ 4269:2003. Послуги туристичні класифікація готелів услуги туристические классификация гостиниц (29982)
https://dnaop.com/html/29982/doc-ДСТУ_4269_2003

Івано-Франківськ - місто для життя = Ivano-Frankivsk - a city for life = Iwano-Frankiwsk - miasto dla zycia / керівник проекту Б. Білик ; авт.: Н. Кромкач, Л. Попович, В. Устинський ; пер.: М. Тимофєєва, А. Чіркова]. - Львів : Ладек], [2018]. - 134 с. : фот. в суперобкл. Текст укр., англ., пол. мовами.

Колодійчук, А. В. Готельні мережі як ефективний спосіб ведення бізнесу в індустрії гостинності: світовий досвід [Текст] / А. В. Колодійчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2016. - № 6. - С. 54-56. - Бібліогр. с. 56 (8 назв)

Мандруємо Україною :Івано-Франквськ https://ukrmandry.com.ua/index.php?id=60

Мельниченко, С.Готельні мережі на ринку туристичних послуг України [Текст] / С. Мельниченко, Т. Бурак // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : Науковий журнал. - 2014. - № 3. - С. 5-15 : фотогр. - Бібліогр.: с. 12-15.

Молчанов Г. Готель "Ковток незалежності" [Текст] / Молчанов Г.; Геннадій Молчанов. - Київ : Зелений пес, 2008. - 256с.. - (Золотий Бабай).

Нагорянський, Сргій. Готельно-розважальний комплекс [Текст] / Сргій Нагорянський // Ландшафт и архитектура : журнал о ландшафтной архитектуре и дизайне. - 2020. - № 1. - С. 24 : кол. іл.

„Надія” – відчуй себе вдома / Готель „Надія”. – [Б. м. : б. в.], 2011. – 28 с. : фото.

Нечаюк Л. І.Готельно-ресторанний бізнес : Менеджмент / Нечаюк Л. І., Н. О. Нечаюк. - К. : Центр навч. л-ри, 2006. - 346с..

Носіков, Олександр. Готельна справа: персонал [Текст] / Носіков // Кадровик України : Професійний журнал. - 2018. - № 4. - С. 86-91 : табл.
Організація готельного господарства [Текст] / О. М. Головко, Н. С. Кампов, С. С. Махлинець, Г. В. Симочко ; за ред. О. М. Головко ; Мукачів. держ.. - К. : Кондор, 2011. - 408с..

Паньків, Н. М. Особливості готельного господарства Івано-Франківської області [Текст] / Н. М. Паньків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. - Вінниця, 2008. - Вип. 15. - С. 208-213. - Бібліогр. в кінці ст.

Роглєв Х. Й.Основи готельного менеджменту [Текст] / Роглєв Х. Й.. - Київ : Кондор, 2005. - 405с..

Рутинський, М.Івано-Франківщина: територіальна організація туристичного комплексу та структура сучасного турпродукту регіону [Текст] / М. Рутинський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - Вип. 7. - С. 177-184. - Бібліогр. 22 назви

Федченко, Тетяна. Готельні послуги [Текст] / Тетяна Федченко, Наталія Фокіна // Вісник Міністерства доходів і зборів України : Офіційне видання державної податкової адміністрації України. - 2014. - № 11. - С. 28-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Цехмістер, Тетяна.Готель для бізнесу, або коворкінгяк інноваційна схема організації робочого процесу [Текст] / Тетяна Цехмістер // Аудитор України : Офіційне видання Аудиторської палати України. - 2018. - № 1/2. - С. 116-120 : кол. іл.

.: Розділ: Туризм :: 24.12.2020 10.47.33 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Чернігів :: Запитання: 45057  
Іван запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до курсової роботи про спортивний туризм. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Булашев А. Я. Спортивный туризм / А. Я. Булашев, М. В. Тонкошкур. – Харьков : ХДАФК, 2009. – 120 с.
Грабовський Ю. А. Спортивний туризм : навч. посіб. / Ю. А. Грабовський, О. В. Скалій, Т. В. Скалій. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан, 2008. – 304 с.
Дугаренко И. А. Основы спортивного туризма : курс лекций / И. А. Дугаренко ; Севастоп. экон.-гуманитар. ин-т Тавр. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. - Симферополь : СОНАТ, 2008. - 79 с. : табл. - (Б-ка турбизнеса).
Колотуха О. В. Геопросторова організація спортивного туризму : моногр. / О. Колотуха ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ ; Кіровоград : Александрова М. В., 2015. - 447 с. : рис., табл.
Колотуха О. В. Словник-довідник зі спортивного туризму та активної рекреації: географія, систематизація, практика / О. В. Колотуха ; Держ. льот. акад. Нац. авіац. ун-ту. - Кропивницький : НАУ, 2017. - 391 с.
Коган В. Г. О спортивном туризме вообще и о горном в частности (мысли вслух) / В. Г. Коган. - Днепр : Доминанта принт, 2017. - 107 с.
Лойко О. Т. Туризм и гостиничное хозяйство : учебн. пособ / О. Т. Лойко. - Томск, 2005. – 151 с.
Москалец Т. В. Туризм, как рекреационный потенциал страны / Т. В. Москалец // Вісник Чернігів. держ. Педагог. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагог. науки : Фізичне виховання та спорт. – Вип. 98., Т.І., – Чернігів : ЧДПУ, 2012. – С. 262-266.
Стельмах О. А. Організаційно-економічні засади розвитку спортивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / О. А. Стельмах; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк, 2012. - 20 с. : рис.
Тимошенко Л. О. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. / Л. О. Тимошенко, К. В. Лабарткава; за наук. ред. І. Волошина. - Львів : ЛДУФК, 2012-2014 . – Ч. 1. - 2012. - 148 с. : рис., табл. –Ч. 2. - 2014. - 175 с. : рис.
Філіпов З. І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фізкультур. профілю / З. І. Філіпов ; за заг. ред. М. Лук'янченка. - Дрогобич : Коло, 2010. - 344, [14] с.
Фокін С. П. Спортивний туризм : навч. посіб. / С. П. Фокін ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2014. - 166 с.
Гриценко А. К. Спортивний туризм як засіб рекреації [Електронний ресурс] / А. К. Гриценко //
Зб. матеріалів за результатами IV наук.-практ. конф. студентів та молодих вчених «Сталий розвиток України: проблеми і перспективи», м. Кам‘янець-Подільський. – Кам‘янець-Подільський, 2016. – С. 124-127. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/219/Збірник матеріалів за результатами IV науково-практичної конференції. Сталий розвиток України проблеми і перспективи.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=125.
Основи спортивного туризму в рекреаційній діяльності : зб. Наук. праць [Електронний ресурс]. ? Харків : ХДАФК, 2016. – 358 с. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/index.php/wissn055.
Поликарпов Д. Д. Международный спортивный туризм как направление развития мировой туристической отрасли [Електронний ресурс] / Д. Д. Поликарпов. – Режим доступу: http://www.fa.ru/science/studevents/mnsk/V/ Научное направление международных экономических отношений/Международные экономические отношения/Поликарпов Д.Д.pdf.
Спортивный туризм. Какие бывают виды и особенности [Електронний ресурс] // Goprotect : [блог]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.goprotect.ru/blog/sportivnyj-turizm-kakie-byvayut-vidy-i-osobennosti. – Назва з екрана.
Спортивний туризм в Україні: перезавантаження [Електронний ресурс] // Спортивний комітет України : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://scu.org.ua/news/sportivnij-turizm-v-ukraїni-perezavantazhennya/. – Назва з екрана.
Спортивний туризм [Електронний ресурс] // Спортивний туризм в Україні : [вебсайт]. –Електронні дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/sportivnijturizmvukraieni/. – Назва з екрана.

.: Розділ: Туризм :: 23.12.2020 10.08.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.325094 seconds