Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Інна із міста: Чернігів :: Запитання: 44986  
Інна запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть у підборі літератури до курсової роботи з теми "Роль культурно-пізнавального туризму в Італії". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Алієва-Барановська В. М. Міжнародний туризм : навч. посіб.-довід. / В. М. Алієва-Барановська, І. І. Дахно. - Київ : Центр учбової літ., 2013. - 343 с.
Алєшугіна Н. О. Туристичне країнознавство у таблицях і схемах : [навч. посіб.] / Н. О. Алєшугіна, О. О. Зеленська, І. В. Смаль. - Ніжин : Лисенко М.М., 2011. - 386 c.
Басюк Д. І. Винний туризм Італії / Д. І. Басюк // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 4: Географія і сучасність / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2014. - Вип.19. - С. 350-360.
Бойко О. В. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави: міжнародний, національний, регіональний досвід : моногр. / О. В. Бойко, І. І. Волкова, Г. І. Гапоненко, Ю. П. Грицак, А. П. Гуслєв ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. - 279 c.
Безуглий В. В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн / В. В. Безуглий. – Київ : Академія, 2007. – 704 с.
Лола Ю. Ю. Логістика в міжнародному туризмі : навч. посіб. / Ю. Ю. Лола ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. - 246 с.
Любіцева О. О. Туристичне країнознавство : країни лідери туризму : навч. посіб. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 436 с.
Рутинський М. Й. Сільський туризм : навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – Київ : Знання, 2006. – 272 c.
Смаль І. В. Туристичні ресурси світу : навч. посіб. / І. В. Смаль ; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 336 с.
Устименко Л. М. Історія туризму : навчальний посібник / Ю. Л. Афанасьєв, Л. М. Устименко. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 354 с.
Безуглий В. В. Передумови розвитку пізнавального туризму в Італії [Електронний ресурс] / В. В. Безуглий // Географія і туризм. – 2016. – С. 43-51. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gt_2011_16_9.pdf.
Вишневська Г. Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2013. – Вип. 31. – С. 112-118. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apitphk_2013_31_18.
Дубиняк В. І. Удосконалення напрямків розвитку екскурсійного туризму (на прикладі ТО «Sakums») [Електронний ресурс] / В. І. Дубиняк ; Одес. нац. економ. ун-т. – Одеса, 2018. – 10 с. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9401/1/Дипломна робота.pdf.
Кравчук І. Державне регулювання розвитку туризму: зарубіжний досвід та перспективи впровадження / І. Кравчук // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. : Міжнар. відносини. - 2008. - Вип. 24. - С. 134-141.
Мальська М. Удосконалення державного регулювання розвитку туризму в Україні з урахуванням міжнародного досвіду [Електронний ресурс] / М. Мальська // Вісник Львів. ун-ту. Серія : Міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 29. – С. 143-151. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2012_29(2)__21.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) [Електронний ресурс] / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 58-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Шпарага Т. І. Сфера гостинності Італії [Електронний ресурс] / Т. І. Шпарага, І. О. Стахурська // Географія та туризм. – 2011. – Вип. 13. – Режим доступу:http://www.geolgt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=40&lang=uk.
Туризм в Італії [Електронний ресурс] // Geograf.com.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/italy/542-italy-tourism. – Назва з екрана.
Устименко Л. М. Подієвий туризм як історико-культурне явище [Електронний ресурс] / Л. М. Устименко // Культура і сучасність. - 2013. - № 1. - С. 88-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2013_1_17.
Урбан О. А. Теоретичні основи розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / О. А. Урбан // Економічні науки. Сер. : Економічна теорія та економічна історія. – 2013. – Вип. 10. – С. 242-250. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnet_2013_10_27.
Чир Н. Аналіз ринку туристичних послуг Італії [Електронний ресурс] / Н. Чир, Р. Фірге // https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5036/1/Аналіз ринку туристичних послуг Італії.doc
Щука Г. П. Туристська характеристика Італії [Електронний ресурс] / Г. П. Щука // Географія та туризм. – 2010. - № 6. – С. 122-125. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gt_2010_6_25.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 7.12.2020 11.39.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Київ :: Запитання: 44689  
Микола запитує:
Добрий день! Підберіть літературу для статті про імміграцію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Миколо! Опрацюйте наступні джерела за Вашим запитом:
Журенко О. Населення України : цикл уроків, 9-й клас / О. Журенко // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 17. — С. 10-16.
Кріт З. Теж люди, хоч і "нелегальні" / З. Кріт // Україна молода. — 2015. — 17 черв. — С. 7.
Пилипенко О. Трудова імміграція в Україну і політика Російської імперії щодо переселенців у другій половині ХІХ ст. / О. Пилипенко // Людина і політика. — 1999. — № 3. — С. 19-22.
Поліщук Ю. Іноземна трудова імміграція на Правобережну Україну в кінці XVIII – на початку ХХ століття: політико-правовий аспект [Електронний ресурс] / Ю. Поліщук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 5. — С. 358-381. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_5_28.
Проценко А. Імміграція як об’єкт аналізу в сучасній науковій літературі [Електронний ресурс] / А. Проценко // Історико-політичні проблеми сучасного світу. — 2015. — Т. 31-32. — С. 175-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2015_31-32_37.
Ряполова А. Імміграція та імміграційна політика в США: історіографічні підходи [Електронний ресурс] / А. Ряполова // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 144(1). — С. 106-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_144(1)__23.
Сергійчук В. Німці в Україні / В. Сергійчук // Український світ. — 1993. — 3-12; 1994. — 1-2; 1995. — 1-3.
Соколов В. Українська трудова імміграція в Італії [Електронний ресурс] / В. Соколов // Віче. — 2010. — № 2. — С. 26-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_2_11.
Тиндик Н. Міжнародна імміграція в історичному розвитку / Н. Тиндик // Право і безпека. — 2003. — 2, № 1. — С. 46-51.
Україна. Закони. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, пов'язаних з протидією нелегальній міграції : закон України, 19 трав. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 13 лип. — Орієнтир. - 2016. - № 24. — С. 10.
Україна. Закони. Про зовнішню трудову міграцію : закон України, 5 листоп. 2015 р. // Урядовий кур'єр. — 2015. — 26 листоп — С. 9-10.
Україна. Кабінет Міністрів. Питання Державної міграційної служби України : Постанова Кабінету Міністрів України, 17 лип. 2009 р. // Урядовий кур'єр. — 2009. — 23 лип. — С. 11.
Українська етнічність поза межами України / В. Євтух // Народна творчість та етнографія. — 2009. — № 4-5. — С. 4-12.

.: Розділ: Туризм :: 14.09.2020 13.58.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Пирятин :: Запитання: 44620  
Ілля запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про історію Вилкового Одеської області. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілля! Відповідь на ваш запит дивіться: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 43490.

.: Розділ: Туризм :: 19.08.2020 15.28.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Ніжин :: Запитання: 44589  
Сергій запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про сучасний стан та перспективи розвитку подієвого туризму в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Алексєєва О. В. Подієвий туризм та івент-менеджмент / О. В. Алексєєва // Російське підприємництво. - 2011. - № 6. - Вип. 2. - С.167-172.
Мельниченко С. В. Івентивний менеджмент суб’єктів туристичної діяльності / С. В. Мельниченко // Економічні науки : зб. наук. праць // Наук. праці Луцького НТУ. Серія: Економіка та менеджмент. – 2010. – Вип. 7. – Ч. 2.– С. 224-232.
Шульгіна Л. М. Маркетинг підприємств туристичної галузі : автореф. дис. … наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 08.06.01: Економіка, організація і управління підприємствами / Л. М. Шульгіна ; Київ. нац. торг.-економ. ун-т. – Київ, 2006. – 38 с.
Влодарчик Т. В. Подієвий (event) туризм в Україні : тези доповідей / Т. В. Влодарчик // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2012 р. – Київ : НУХТ, 2012 р. – С. 409.
Вишневська Г. Г. Івент-туризм у контексті розвитку світового туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Укр. культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць // Наук. записки Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – 2011. – Вип. 17. – Т. 2. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uk_msshr/2011.../vishnev_.pdf.
Вишневська Г. Г. Формування туристичного іміджу регіонів у контексті тематичного туризму [Електронний ресурс] / Г. Г. Вишневська // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2014. - № 3. - С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2014_3_19.
Подієвий туризм та івент-менеджмент [Електронний ресурс] . – Все про туризм: туристична бібліотека : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступа: http://infotour.in.ua/alekseeva.htm. – Назва з екрана.
Тищенко П. В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону [Електронний ресурс] / П. В. Тищенко // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія : Економіка. - 2011. – Спецвип. 33. – Ч. 4. - С.124-128.
Сучасні тенденції розвитку туризму : зб. тез доповідей / Миколаїв. філія Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв [Електронний ресурс]. – Миколаїв, 2016. – 159 с. – Режим доступа: https://mfknukim.mk.ua/images/konferentsii/turyzm_2016_1.pdf.
Чайка Ю. Б. Особливості подієвого туризму в Україні [Електронний ресурс] : / Ю. Б. Чайка ; Тернопіл. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2019. – 79 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/34533/1/Чайка Ю.Б.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 7.08.2020 16.25.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ніжин :: Запитання: 44551  
Яна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу за темою про розвиток інвент-туризму в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит 43846.

.: Розділ: Туризм :: 26.07.2020 08.27.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.285211 seconds