Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Ніна із міста: Миколаїв :: Запитання: 42178  
Ніна запитує:
Зелений туризм в Україні
Наша відповідь:
Ми вже відповідали на подібне запитання. Див. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 39523. Крім того, перегляньте нові джерела інформації:
Передрій Н. О. Напрями розвитку сільського зеленого туризму в Україні / Н. О. Передрій // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія «Економічні науки». – 2014. – Вип. 1(8). – Т. 1. – С. 265–270.
Дармостук Д. Г. Тенденції розвитку зеленого туризму в Україні [Електронний ресурс] / Д. Г. Дармостук // Теорія та практика державного управління. – 2017. – № 2 (57). – С. 1-7. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-2/doc/3/04.pdf.
Дідик Н. В. Розвиток зеленого туризму – пріоритетне завдання для України [Електронний ресурс] / Н. В. Дідик, О. В. Варшава // Економіка і суспільство. – 2017. – № 9. – С. 763-767. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/133.pdf.
Зелений туризм: банк даних сільського туризму в Україні [веб-сайт]. – Режим доступу : http://ruraltourism.com.ua/index2.php?
Маховка В. Сільський (зелений) туризм як напрям розвитку сільських територій у Полтавській області [Електронний ресурс] / В. Маховка // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2014. – Вип. Вип. 19, ч. 2. – С. 130-140. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/5749/1/Маховка В..pdf.
Спілка зеленого туризму в Україні : [веб-сайт]. – Режим доступу: https:// www.greentour.
com.ua/.
Сучасні виклики сільського зеленого туризму України: правові, освітні, організаційні та ринкові аспекти : прес-конференція [Електронний ресурс] // Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/2410812-sucasni-vikliki-dla-silskogo-zelenogo-turizmu-ukraini.html.
Чорна Н. П. Розвиток сільського туризму в Україні [Електронний ресурс] / Н. П. Чорна // Вісник Харків. нац. техн. ун-тусільс. гос-ва: економічні науки. – 2010. – Вип. 99. – С.401-411. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/chorna7.htm.
Оппельд Л. І. Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Л. І. Оппельд, А. О. Гордіян. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2014_1_14.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 30.07.2018 14.50.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Житомир :: Запитання: 42119  
Ірина запитує:
Прошу допомоги за темою: Міський туризм та його відмінність
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 402 c.
Гудзь М. В. Науково-методичні засади управління розвитком економіки курортно-рекреаційних підприємств, ринків, територій : монографія / М. В. Гудзь, З. В. Герасимчук, Л. Ю. Матвійчук, П. В. Захарченко, Г. В. Казачковська ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2014. – 397 c.
Тенденції та напрямки розвитку туріндустрії України : моногр. / В. В. Абрамов, І. Б. Андренко, С. А. Александрова, О. В. Аніщенко, І. С. Баландіна; ред.: І. М. Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 261 c.
Дуцяк І. З. Методологічні аспекти аналізу ресурсів міського туризму [Електронний ресурс] / І. З. Дуцяк, А. А. Теребух // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 13. – С. 144-147. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_13_34.
Кісь О. П. Інституціональний розвиток сфери публічного адміністрування галузі туризму в Харкові / О. П. Кісь // Бізнес Інформ. – 2014. – № 7. – С. 181-185. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_33.
Кондрашихін А. Б. Бюджетні механізми фінансування міського туризму [Електронний ресурс] / А. Б. Кондрашихін // Економічний форум. – 2017. – № 1. – С. 205-212. – Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2017_1_32.
Левкович У. Відмінність між міським та сільським туризмом в умовах розвитку рекреаційної індустрії [Електронний ресурс] / У. Левкович // Молодь і ринок. – 2011. – № 6. – С. 157-159. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_6_37.
Писаревський І. М. Підвищення туристського потенціалу міст на основі формування туристського кластера регіону (світовий і національний досвід) / І. М. Писаревський, К. К. Войтенко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 11. – С. 58-63. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_11_11.
Смирнов І. Г. Брендинг міста у туризмі: концептуальні підходи [Електронний ресурс] / І. Г. Смирнов. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1680/.
Смирнов І. Логістичний чинник сталого розвитку туристських територій (дестинацій) на прикладі міського та сільського туризму [Електронний ресурс] / І. Смирнов, Ю. Бенч // Географія. – 2017. – № 1-2. – С. 41-48. – Режим доступу: http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/2017/09/07-66-67.pdf.
Ткаченко Т. Міський і сільський туризм: формування і розвиток [Електронний ресурс] / Т. Ткаченко, О. Гладкий // Товари і ринки. – 2016. – № 2. – С. 9-20. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_2_4.
Туризм – явище сучасного світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/books/25868/.
Щепанський Е. В. Організаційно-економічний механізм адаптації міської дестинації до умов туризму [Електронний ресурс] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки. – 2017. – № 1. – С. 317-324. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_1_33.

.: Розділ: Туризм :: 22.06.2018 09.02.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Бориспіль :: Запитання: 41664  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до тем "Процес формування причинно-наслідкових управлінських зв’язків реновації в готельному господарстві" "Імплементація реноваційних маркетингових інструментів в готельному бізнесі"
Наша відповідь:
Добрий день, Юліє! Відповіді на ваш запит шукайте у таких джерелах інформації:

Аблязова, Севілє. Конкурентоспроможність підприємств готельного комплексу регіону / С. Аблязова // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .15-17

Автоматизація процесу управління підприємствами готельного господарства
http://buklib.net/books/32532/

Бойко М.Г. Організація готельного господарства : електрон. підруч. / М.Г.Бойко, Л.М.Гопкало. – Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. – 501 с.http://tourism-book.com/pbooks/book-58/ru/

Дурович А.П. Маркетинг в туризме [Електронний ресурс]: учебное пособие / А.П. Дурович. - Минск: Новое знание, 2003. - 496 с. - Режим доступу:
http://tourlib.net/books_tourism/durovich_MT.htm

Іванова Л.О. Світовий досвід застосування концепції маркетингу та франчайзингових систем у готельному бізнесі // Вісник Хмельницького національного університету. -2010. - №5, T.4. - С.172-177.
http://infotour.in.ua/ivanova3-1.htm

Кізима В. Л. Особливості господарювання в підприємствах готельного комплексу / В. Л. Кізима // Науковий вісник НЛТУ України. –2012. – Вип. 22.1. – С. 238–243.

74. Кізима В. Л. Фактори впливу на стан готельного підприємства /В. Л. Кізима // Міжнародна науково-методична форум-конференція молодих економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід». – Львів, 2010. – С. 51–53.

Котлер Ф. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 1063 с
http://tourlib.net/books_tourism/kotler_tourism.htm

Луцак В. Л. Оптимізація напрямів розвитку готельного господарства регіону / В. Л. Луцак // Формування ринкової економіки в Україні: проблеми економічної кібернетики : Спецвипуск. – Львів, 2008. – №18. – С. 130–134.

Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : Центр учбової л-ри, 2014. – 650 с.

Мальська М. П. Маркетинг у туризмі : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – Львів : Укр. бестселер, 2015. – 364 с

Мальська М. П. Управління сферою готельного господарства: теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. Л. Кізима, І. З. Жук. – К.: «Центр учбової літератури», 2017. – 336 с.
http://culonline.com.ua/Books/uprav_sferau_ujtel_malsrf.pdf

Маркетинг турпродукту: підручник [Електронний ресурс] / Ю.О. Карягін, З.І. Тимошенко. Т.О. Демура, Г.Б. Мунін. - К.: Кондор, 2009. - 394 с. - Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/karyagin.htm

Мацеха Д.С., Бурий С.А. Маркетинг у сфері готельно-ресторанного бізнесу та туризму // Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - №5. - Т.2. - C.43-47.

Мунін Г. Б. Управління сучасним готельним комплексом : навч.посіб. / Г. Б. Мунін та ін. / за ред. С. І. Дорогунцова. – К. : Ліра. – 520 с.

Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг / О. Решетняк – Х. : Фактор, 2008. – 544 с.

Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб. /Х. Й. Роглєв. – К. : Кондор, 2005. – 468 с.

Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: учеб.-практ. Пособие / Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации. - М.: Экономистъ, 2003. - 222 с.

Єрмаченко В.Є. Стратегії розвитку підприємств готельного господарства / Єрмаченко В.Є., Журавльова С.М // Молодий вчений. – 2015. - No 5 (20) , Частина 1. – С. 138-141.
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/31.pdf

Страшинська Л.В. Маркетинг готельного і ресторанного господарства / Л.В. Страшинська. - К.: НУХТ, 2011. - 89 с.

Тимошенко З.І. Маркетинг готельного продукту [Електронний ресурс] / З.І. Тимошенко, Г.Б. Мунін, В.П. Дишлевий. - Режим доступу: http://tourism-book.com/pbooks/book-37/ua/.

Топольник В. Г. Кількісна оцінка якості го¬тельного продукту : монографія / В. І. Тополь¬ник, А. П. Бутова, І. В. Кощавка, А. В. Поляко¬ва та ін. ; під ред. В. І. Топольник. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 400 с.

Ткач В. О. Розвиток системи маркетингу туристичних послуг :монографія / В. О. Ткач, Т. С. Кукліна. – Запоріжжя, 2011. – 112 с.

Ткач В. О. Управління потенціалом туристичного підприємства : навч. посіб. / В. О. Ткач. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2013. –227 с.

Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / В. К. Федорченко, В. С. Пазенок, О. А. Кручек, М. П. Мальська та ін. – К. : Академія, 2013. – 368 с.

Франчайзинг та готельний бізнес / Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Артеменко А.С, Кошиль Ю.В. : навч. посібник. К.: Кондор, 2008. -350 с.

.: Розділ: Туризм :: 12.02.2018 18.50.29 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: ивано франковск :: Запитання: 41432  
Тетяна запитує:
Добрий день.Допоможіть відповісти на питання "Які засоби запропонувати впровадити готелю за межами міста з метою заохочення нових туристів скористатися послугами готелю і стати його постійними клієнтами". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам ознайомитися з наступними джерелами:
1.Круль, Г. Я. Основи готельної справи [Текст] : навчальний посібник для вузів / Г. Я. Круль. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 368 с.
2.Мальська, М. П. Туристичний бізнес: теорія і практика [Текст] : навч. посібник для вузів / М. П. Мальська, В. В. Худо. - 2-е вид., перероб. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 368 с.
3.Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник для вузів / ред. Н. О. П'ятницька. - 2-ге видання, перероблене та доповнене. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 584 с.
4.Любіцева, О. О. Туристичні ресурси України [Текст] : навч. посібник / О. О. Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. - К. : Альтерпрес, 2007. - 369 с.
5.Опанащук, Ю. Методичні засади дослідження якості готельних послуг [Текст] / Ю. Опанащук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - N 10. - С. 180.
6.Гарбера, О. Є. Сучасні тенденції розвитку світової готельної індустрії [Текст] / О. Є. Гарбера // Економічний часопис-XXI. - 2010. - N 11/12. - С. 37-41.
7.Романків, І. Я. Розвиток ринку послуг в Україні [Текст] / І.Я. Романків // Фінанси України. - 2005. - N11. - С. 38-45.
8.Петрук, Т. М. Підвищення конкурентоспроможності в готельному бізнесі: мотиваційні програми [Текст] / Т. М. Петрук // Економіка. Фінанси. Право. - 2012. - N 12. - С. 36-39.
9.Петриченко, П. А. Розвиток споживчих мереж в індустрії туризму [Текст] / П. А. Петриченко, С. А. Яроміч // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 5. - С. 153-160.
та ресурсами інтернету:
https://goo.gl/bWq5Ng
Зима О.Г., Кузьминчук Н.В. ІНСЕНТИВ-ТУРИЗМ ЯК ПРИКЛАД УСПІШНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ
http://stud.com.ua/65759/turizm/programi_zaohochennya_stimulyuvannya_postiynih_kliyentiv
Програми заохочення і стимулювання постійних і віп-клієнтів
http://ukrbukva.net/21835-Programmy-pooshreniya-i-stimulirovaniya-postoyannyh-gosteiy-v-gostinicah.html
Програми заохочення та стимулювання постійних гостей у готелях
http://eprints.kname.edu.ua/20884/1/2010_печ._Туризм_і_місто.pdf
Туризм і місто: досвід, проблеми та перспективи: монографія / за заг. ред. І. М. Писаревського; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 284 с.
https://goo.gl/tg86zD
Дудкевич Ю. А., Погасий С. А. ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ ГОТЕЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
http://www.sworld.com.ua/konferm2/197.pdf
Купневич М.В., Павлюченко О.С., Фурманова Ю.П. ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У СУЧАСНИХ ГОТЕЛЬНО –РЕСТОРАННИХ КОМПЛЕКСАХ
http://www.prismanet.gr/urtl/cms/content/downloads/Guide_Final_UkrainianVis.pdf
ТЕМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК РОЗВИТОК СТАЛОГО СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ
Успіхів!

.: Розділ: Туризм :: 7.12.2017 10.48.38 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Миколаїв :: Запитання: 41168  
Катерина запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь-ласка, підібрати джерела для написання роботи з теми: "Причини виникнення та особливості розвитку нових концепцій обслуговування туристів (елітний туризм, туризм інтелігенції, екскурсії на природу)". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. відповіді: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 38465, 38575, 39523, 40104, 40237.
2. Бобловський О. Ю. Розвиток спеціальних видів туризму в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Бобловський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2017. - Вип. 182. - С. 278-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2017_182_33.
3. Гальків Л. І. Стан та перспективи розвитку сільського туризму в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Гальків, О. В. Килин // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 1. - С. 59-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2017_22_1_14.
4. Геращенко Я. М. До проблеми організації молодіжного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Я. М. Геращенко, Н. В. Маковецька // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 75(2). - С. 27-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__7.
5. Досвід інтерпретації дикої природи в Україні : матеріали наук.-практ. семінару "Менеджмент екологічних троп", 21 квіт. 2013 р., Одеса - Карадаг / ред.: В. М. Степанов, О. Є. Рубель, О. М. Деркач ; Шк. інтерпретаторів природоохорон. територій. - О. : Хавротенко В. В., 2013. - 114 c.
6. Зеленко О. О. Інновації в туризмі – шлях до розвитку депресивних територій: світовий досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / О. О. Зеленко, М. В. Тороповська // Часопис економічних реформ. - 2017. - № 1. - С. 72-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2017_1_15.
7. Ключкович Н. Історія та сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури в Україні [Електронний ресурс] / Н. Ключкович // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 93-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_13.
8. Кобаль Б. Історія розвитку етнографічного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Б. Кобаль // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 98-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_14.
9. Ковешніков В. C. Винний та гастрономічний туризм: важливий потенціал розвитку економіки // В. C. Ковешніков, В. В. Гармаш // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 4. - С. 32-37.
10. Корсак Р. Тенденції розвитку ділового туризму у світі [Електронний ресурс] / Р. Корсак // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 3. - С. 118-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_3_18.
11. Нестерчук І. К. Гастрономічний туризм: історія, теорія і сучасні практики [Електронний ресурс] / І. К. Нестерчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. - 2017. - Вип. 6. - С. 193-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ksuhsgs_2017_6_31.
12. Парфіненко А. Ю. Розвиток "економіки ексклюзивності" як пріоритетний напрямок забезпечення конкурентоспроможності туристичної сфери України [Електронний ресурс] / А. Ю. Парфіненко // Географія та туризм. - 2011. - Вип. 14. - С. 8-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2011_14_4.
13. Туристичний імідж регіону : монографія / А. М. Байназаров, О. В. Бойко, О. С. Вишневська, Г. В. Довгаль, О. В. Євтушенко, С. М. Куделко, О. О. Любіцева, О. Г. Павлова, А. Ю. Парфіненко, А. С. Перепелиця ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2011. - 311 c.
14. Романова А. Аналіз становлення і розвитку медичного туризму в Україні у контексті світового економічного простору [Електронний ресурс] / А. Романова // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2017. - № 1. - С. 62-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_1_9.
15. Росоха С. Історія розвитку джайлоо-туризму [Електронний ресурс] / С. Росоха // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 103-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_15.
16. Скалозуб В. В. Багатоетапна інвестиційна модель розвитку залізничного туризму на Закарпатті [Електронний ресурс] / В. В. Скалозуб, Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 14. - С. 5-13.
17. Фуртій В. Історія розвитку туризму в незалежній Україні [Електронний ресурс] / В. Фуртій // Східноєвропейський історичний вісник. - 2017. - Вип. 2. - С. 87-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2017_2_12.
18. Чередниченко А. О. Розвиток релігійного туризму як шлях до відновлення туристичної галузі в умовах соціально-економічної кризи [Електронний ресурс] / А. О. Чередниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2017. - Вип. 58. - С. 226-232. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2017_58_30.

.: Розділ: Туризм :: 23.10.2017 18.35.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292435 seconds