Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Катерина із міста: м. Суми :: Запитання: 41098  
Катерина запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрать літературу за темою "Перспективи розвитку нових напрямків рекреаційно-туристичної діяльності в Україні" для написання магістерської дипломної роботи. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Катерино! скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Балко, Ростислав. Систематизація критеріїв стійкості розвитку регіональних рекреаційно-туристичних комплексів / Р. Балко// Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .43-45.

Бриль, Кирило. Використання рекреаційних можливостей туристичних центрів для впровадження інновацій / К. Бриль. // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .96-98.

Горин, Г. В.Систематизація методологічних підходів до визначення сутності поняття "рекреаційно-туристичний потенціал регіону" [Текст] / Г. В. Горин // Регіональна економіка. - 2014. - № 2. - С. 187-199 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Гурбик, Ю. Ю.Аналіз сучасного стану розвитку рекреаційно-туристичної сфери України в контексті державного регулювання / Ю. Ю. Гурбик // Інвестиції: практика та досвід : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 16. - С. 132-137 : граф. - Бібліогр. 12 назв.

Данильчук В. Ф. Методологічні основи формування і розвитку туристичної діяльності на промисловій території : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.03 / В. Ф. Данильчук; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М.Туган - Барановського. - Донецьк, 2009. - 36 c. - укp.

Дунаєвська, Оксана. Перспективи ландшафтно-рекреаційного розвитку санаторію "Тетерів" на Житомирщині / О. Дунаєвська // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .218-219

Кифяк, В. Ф. Розбудова загальної та спеціальної інфраструктури Карпатського регіону як один із факторів подальшого розвитку рекреації і туризму [Текст] / В. Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 5. - С. 176-180 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Кифяк, В. Ф. Сфера рекреації та туризму як складова регіональної економічної системи [Текст] / В.Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні. - 2006. - № 11. - С. 116-119.

Кожухівська, Р. Б. Застосування принципів бенчмаркінгу для удосконалення системи менеджменту інвестиційної привабливості підприємств туристично-рекреаційного комплексу України / Р. Б. Кожухівська // Інвестиції: практика та досвід - 2014. - № 18 - С.12-15. - Бібліогр. 11 назв : граф.

Красавцева, Л. Ю. Щодо ролі держави у розвитку туристичної сфери в Україні / Л. Ю. Красавцева // Інвестиції: практика та досвід - 2014. - № 18 - С.214-216. - Бібліогр. в кінці ст.

Крушинська, Алла. Організаційно-управлінські аспекти розвитку туристичної галузі / А. Крушинська // Важелі і механізми формування сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9-10 груд. Ч. 1 / відп. за вип. А. П. Сава. - Т. : Крок, 2010. - С .328-329
Кульчицька Е.А. Перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в системі функціонування лісогосподарських підприємств / Е.А. Кульчицька // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. - 2004. - вип.14.7. – С.40-48.

Луців, Богдан. Фінансово-кредитні важелі розвитку туристично-рекреаційної сфери Закарпаття в умовах трансформації місцевого самоврядування [Текст] / Богдан Луців, Марія Рипкович // Світ фінансів : науковий журнал. - 2016. - № 3. - С. 166-178 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Лютак, О. М. Економіко-математичне моделювання розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного регіону / О. М. Лютак, Л. В. Савойї, О. Я. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. - 2013. - № 11. - С. 230-238 : форм., табл., рис. - Бібліогр.: 12 назв

Мельник, І. І. Механізм управління фінансовим потенціалом підприємств туристично-рекреаційної сфери [Текст] / І. І. Мельник // Формування ринкових відносин в Україні. - 2010. - № 2. - С. 128-132 : мал. - Бібліогр. в кінці ст.

Мельнійчук М. М. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / М. М. Мельнійчук, С. Д. Уєвич, В. С. Чернець, Л. В. Гладич, Т. П. Безсмертнюк // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. - 2013. - Вип. 2. - С. 101-115. - Бібліогр.: 16 назв. - укp.

Покатаєв, П. С.Удосконалення механізмів інституціонального забезпечення державного регулювання рекреаційно-туристичної сфери України [Текст] / П. С. Покатаєв, Ю. Ю. Гурбік // Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал. - 2015. - № 1. - С. 40-45. - Бібліогр. в кінці ст.

Пунько, Б. М. Політико-економічні чинники забезпечення розвитку рекреаційно-туристичної сфери України / Б. М. Пунько, Ю. С. Христук // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 4. - С. 126-138 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Рутинський, М. Львівщина: територіальна організація рекреаційно-туристичної сфери та сучасний турпродукт регіону [Текст] / М. Рутинський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. - Вінниця, 2008. - Вип. 16. - С. 212-218. - Бібліогр. в кінці ст.

Сировець С. Ю. Рекреаційно-туристична діяльність в системі сталого розвитку регіону [Електронний ресурс] / С. Ю. Сировець // Географія та туризм. - 2010. - Вип. 3. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gt_2010_3_17

Стеченко, Д. М. Наукові аспекти удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання сфери надання рекреаційно-туристичних послуг [Текст] / Д. М. Стеченко, І. В. Безуглий // Регіональна економіка. - 2013. - № 4. - С. 157-166 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Топчієв О. Г. Рекреаційно-туристична діяльність як складова регіональних господарських комплексів: концептуально-понятійний огляд [Електронний ресурс] / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, О. І. Ніколаєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Географічні науки. - 2016. - Вип. 5. - С. 128-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ksuhsgs_2016_5_21

Шабардіна, Ю. В. Інноваційний розвиток рекреаційно-туристичної сфери Чернігівської області в контексті евроінтеграції України [Текст] / Ю. В. Шабардіна // Економічний простір регіону в інтеграційній стратегії розвитку : кол. монографія / Чернігів. нац. технолог. ун-т. - Київ : Кондор, 2016. - С. 338-349. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпак, Л. О. Аналіз зовнішнього середовища та структури туристично-рекреаційного комплексу України / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід . -2015. -№ 24. - С.21-25. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпак, Л. О. Напрями та механізми регулювання туристично-рекреаційної сфери на регіональному рівні [Текст] / Л. О. Шпак // Інвестиції: практика та досвід : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 21. - С. 28-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпак, Л. О. Науково-методичні засади економічного регулювання розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // АгроСвіт . -2013. № 22. - С.40-45.

Шпак, Л. О. Сучасні проблеми формування та реалізації регіональних програм розвитку туристично-рекреаційного комплексу / Л. О. Шпак // АгроСвіт : науково-практичний журнал/ Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,ТОВ "ДКС Центр". - 2013. - № 21. - С.59-63. - Бібліогр. назв 4 : рис.

Щепанський, Е. В. Деякі практичні аспекти функціонування туристично-рекреаційної сфери України (1990-2000 рр.) [Текст] / Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. - 2011. - N 1. - С. 355-362. - Бібліогр. 18 назв

.: Розділ: Туризм :: 13.10.2017 10.06.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Ужгород :: Запитання: 40811  
Сергій запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти яку небудь інформацію про "Особливості органзації екскурсійної діяльності на Закарпатті"
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію!
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання - 39963.
Бараш Ю. С. Розвиток залізничного туризму в Україні [Електронний ресурс] / Ю. С. Бараш, А. О. Кравченко, О. С. Яснецов // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Проблеми економіки транспорту. - 2014. - Вип. 8. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnuzt_pet_2014_8_3.
Степанчук В. В. Історико-культурний потенціал та соціально-економічні перспективи використання замків та замкових комплексів Закарпаття в ігровому туризмі [Електронний ресурс] / В. В. Степанчук // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2014. - Вип. 20(2). - С. 184-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uk_msshr_2014_20(2)__48.
Цибар Т. М. Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919 - 1939 рр.) : автореф. дис... канд. пед. наук / Т. М. Цибар ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2008. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ctmszr.zip.

.: Розділ: Туризм :: 2.06.2017 20.01.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Черновцы :: Запитання: 40440  
Катерина запитує:
Особливості розвитку міжнародного туризму в Україні
Наша відповідь:

.: Розділ: Туризм :: 14.03.2017 11.01.23 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Львів :: Запитання: 40261  
Христина запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи на тему: "Аналіз відповідності інфраструктури на туристичному ринку м. Львова для людей з обмеженими можливостями". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино!
На жаль, все, що вдалося знайти:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdiYWtvJfSAhWCIpoKHV64BKwQFggaMAA&url=http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VLNU_Mv_2012_29(2)__23.pdf&usg=AFQjCNFTL3YOZGuW6L7laHYcz1BP2v8rpg&sig2=BLObpkZZ8cPYHTNGY0DAmg
Монастирський В. Організація туризму для осіб з обмеженими можливостями у Львівській області
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2016/26_6/29.pdf
Телюк К.Ф., Гнатишин М.С., Гринчук Н.В. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ
http://tvoemisto.tv/debates/lyudy_z_protezuvannyam_povynni_tsym_pyshatys_chy_ie_u_lvova_shansy_na_inklyuzyv_77250.html
Чого бракує людям з інвалідністю у Львові? 7 ідей та пропозицій
http://zaxid.net/news/showNews.do?u_parku_kulturi_vstanovlyat_pershiy_u_lvovi_inklyuzivniy_dityachiy_maydanchik&objectId=1373268
У Парку культури встановлять перший у Львові інклюзивний дитячий майданчик
http://www.urban-project.lviv.ua/php_uploads/data/articles/ArticleFiles_UA_182.pdf
Інтегрована концепція розвитку центральної частини Львова
Успіхів!

.: Розділ: Туризм :: 17.02.2017 00.19.08 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 40237  
Аліна запитує:
Здравствуйте, мне нужны тезисы, статьи на тему "Сущность и проблемы маркетинга в туризме" если можно с ссылками , заранее спасибо!
Наша відповідь:
Здравствуйте, Алина! Рекомендуем воспользоваться следующими источниками:
1. Авдан О.Г. Інтернет-брендинг як фактор конкурентоспроможності туристичних підприємств / Авдан О.Г.// Економіка. Управління. Інновації. - 2013. - №1- с.9-10.
2. Алєшугіна Н.О. Проблеми формування туристичного іміджу України / Алєшугіна Н.О. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Альянс наук: вчений-вченому». - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2009. - Т.3. - 92 с. - С.3-5.
3. Антоненко І.Я. Продуктова політика туристичного підприємства / Антоненко І.Я. // Тези Міжнародної науково-практичної конференції. "Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди". (м. Київ, 7 квітня 2016 р.) - К.: КНТЕУ, 2016. - 362 с. - С.14-15.
4.Бойко М.Г. Диференціація пропозиції туристичної послуги: тренд чи вимога ринку? / Бойко М.Г. // Тези Міжнародної науково-практичної конференції "Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди" (м. Київ, 7 квітня 2016 р.) - К.: КНТЕУ, 2016. - 362 с. - С.131-133.
5.Бойко М.Г. Інструментальне середовище дослідницького процесу формування споживчої цінності туристичних продуктів / Бойко М.Г. // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2010. - Випуск 4.- c. 22-26.
6.Бойко М.Г. Методичні засади оцінки бренда туристичного підприємства / Бойко М.Г. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком» м. Київ, 22-24 листопада 2012 року. - В 3 т. - Т.2. - С.142-143.
7.Гембець А. М., Сологуб Ю. А. Технологія Customer Experience Management як сучасний маркетинговий підхід підприємств туристичного бізнесу / Гембець А. М., Сологуб Ю. А. // Матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті" (10-11 квітня 2014 р.) - К.: НУХТ, 2014. - Ч.3. - С.497-499.
8. Гоблик-Маркович Н.М. Активізація маркетингового забезпечення розвитку туристичної сфери регіону / Гоблик-Маркович Н.М. // Економіка. Управління. Інновації. - 2010. - №2 - c.4.
9. Дегтярев К.О. Особенности разработки туристического продукта для узкого сегмента потребительского рынка на примере «Digger Tour» / Дегтярев К.О. // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарных наук». - г. Томск, 5-6 апреля 2012 г. - С.59-61.
10. Дутчак С.В. Можливості території та мотивація споживача турпродукту в питаннях дослідження туристсько-рекреаційних ресурсів / Дутчак С.В. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 167: Географія. – Чернівці: Рута, 2003. – С.194-201.
11. Дяченко Л. А. Формування ефективного механізму управління туристичними послугами для зарубіжних споживачів / Дяченко Л. А. // Економіка. Управління. Інновації. - 2011. - №2 - с. 6.
12. Забалдіна Ю.Б. Сучасна парадигма маркетингу туристських дестинацій / Забалдіна Ю.Б. // Тези Міжнародної науково-практичної конференції "Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди" (м. Київ, 7 квітня 2016 р.) - К.: КНТЕУ, 2016. - 362 с. - С.147-149.
13. Зайцева К.В. Проблемы туристического маркетинга в рыночных условиях / Зайцева К.В. // Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.341-346.

Пропонуємо також переглянути електронні статті з бібліотеки В. І. Вернадського:

Білецька І. М. Маркетинг у туризмі [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Карпатський край. - 2012. - № 2. - С. 111-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kkr_2012_2_17

Бобрицька Н. Д. Маркетингове антикризове управління туристичними підприємствами в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. Д. Бобрицька, О. В. Кирилова // Економіка: реалії часу. - 2014. - № 5. - С. 41-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrch_2014_5_9

Бурдонос Л. І. Особливості маркетингу туристичних підприємств в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Бурдонос // Економічний вісник університету. - 2013. - Вип. 20(1). - С. 48-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2013_20(1)__10

Власенко О. Б. Івентивний маркетинг – особливості застосування у сучасному туризмі [Електронний ресурс] / О. Б. Власенко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(1). - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2016_12(1)__16

Гончар В. В. Проблеми та перспективи розвитку маркетингу послуг туристичної галузі в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Гончар, О. В. Калінін // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 28. - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_28_39

Євтушенко О. В. Застосування комплексу маркетингу в сфері туризму [Електронний ресурс] / О. В. Євтушенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. - 2014. - № 1144, вип. 3(1). - С. 166-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhMv_2014_1144_3(1)__38

Красикова С. І. Складники комплексу маркетингу туристичного підприємства [Електронний ресурс] / С. І. Красикова // Економіка і управління. - 2012. - № 4. - С. 92-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_4_18

Криховецький І. З. Використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі [Електронний ресурс] / І. З. Криховецький // Економіка та держава. - 2014. - № 1. - С. 47-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_1_13

Криховецький І. З. Особливості маркетингових стратегії у туристичній галузі (на прикладі Івано-Франківської області) [Електронний ресурс] / І. З. Криховецький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2013. - № 8. - С. 232-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_8_35

Парцирна Т. М. Інтернет-маркетинг у туризмі [Електронний ресурс] / Т. М. Парцирна, Є. С. Фадєєва // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2012. - Вип. 2. - С. 264-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_2_39

Пащук Л. Особливості формування комплексу маркетингу у сфері туристичної послуг [Електронний ресурс] / Л. Пащук, І. Голобородько // Маркетинг в Україні. - 2012. - № 4. - С. 37-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mvu_2012_4_7

Перішко І. Суть та напрями розвитку стратегії маркетингу в основних видах складових туристичної діяльності [Електронний ресурс] / І. Перішко // Молодь і ринок. - 2013. - № 8. - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_8_31

Рега М. Г. Роль та значення маркетингової діяльності в організації туризму та відпочинку [Електронний ресурс] / М. Г. Рега // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5(3). - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_5(3)__4

Смирнов І. Маркетинг-мікс у туризмі: модерна концепція в контексті сталого туризму [Електронний ресурс] / І. Смирнов, О. Шматок // Вісник Львівського університету. Серія : Географічна. - 2013. - Вип. 42. - С. 326-332. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Geograf_2013_42_39

Чаплінський Ю. Б. Застосування сучасних концепцій управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства [Електронний ресурс] / Ю. Б. Чаплінський, В. А. Нікульча // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2015. - Вип. 1. - С. 79-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2015_1_11

Чаплінський Ю. Б. Теоретична сутність управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств [Електронний ресурс] / Ю. Б. Чаплінський // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 1. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2013_1_31

.: Розділ: Туризм :: 13.02.2017 20.54.30 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Бібліотека Полтавського університету економіки і торгівлі :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.322703 seconds