Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42580
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44524  
Марина запитує:
Допоможіть у підборі літератури за темою: Тенденції розвитку аудіокниг. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Костюк К. Н. Книга в новой медийной среде / К. Н. Костюк. – М. : Директ-Медиа, 2015. – 432 с.
Маркова В. А. Книга в соціально-комунікативному просторі: минуле, сучасне, майбутнє / В. А. Маркова. – Харків : ХДАК, 2010. – 252 с.
Татарінова Л. Аудіокнига. Тенденції розвитку 2020 року : книгознавство. Видавнича справа / Л. Татарінова // Вісник Кн. палати. - 2020. - № 5. - С. 27-31.
Водолазька С. А. Аудіокниги як інноваційний спосіб популяризації книги [Електронний ресурс] / С. А. Водолазька // Наук. записки Ін-ту журналістики. – 2013.- Т 51. – С. 101-106. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizh_2013_51_24.pdf.
Маркова В. Перспективи розвитку книжкової комунікації [Електронний ресурс] / В. Маркова // Бібл. вісник. – 2016. - № 4. – С. 3-7. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2016_4_3.pdf.
Татарінова Л. Деякі тенденції розвитку книгодрукування у провідних країнах світу [Електронний ресурс] / Л. Татарінова. - Українська Асоціація Видавців та Книгорозповсюджувачів [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://upba.org.ua/index.php/uk/zakonodavstvo/knyzhkova-palata/item/121-deiaki-tendentsii. - Назва з екрану.

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 16.07.2020 10.40.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Мукачеве :: Запитання: 44523  
Вікторія запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, список літератури про діяльність товариства Просвіта на початку ХХ століття. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторіє! Ми вже відповідали на подібне питання. Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 33019. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Бадєєва Л. Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Бадєєва ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2004. — 20 с.
Бондаренко Г. "Просвіта" на селі в часи революції й громадянської війни в Україні на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. Бондаренко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2016. — № 3. — С. 35-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2016_3_9.
Вінідіктова Н. Товариство "Просвіта" в національному відродження на Поділлі (1918 р.) [Електронний ресурс] / Н. Вінідіктова // Студії з архівної справи та документознавства. — 1999. — Т. 5. — С. 256-259. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_1999_5_67.
Гарат Р. Діяльність товариства "Просвіта" в Галичині (1868 - 1921 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Р. Гарат ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2004. — 17 с.
Зворський С. Видавнича та бібліотечна діяльність київського товариства "Просвіта" (1906 - 1920 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / С. Зворський ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — Київ, 2000. — 18 с.
Зуляк І. Товариство «Просвіта» у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність : автореф. дис… д-ра іст. наук : 07.00.01 / І. Зуляк, Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 32 с.
Комарницький Я. Діяльність філії товариства "Просвіта" в Дрогобичі (1921–1939) [Електронний ресурс] / Я. Комарницький // Проблеми гуманітарних наук. Історія. — 2018. — Вип. 42. — С. 75–90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2018_42_8.
Маланяк М. Діяльність товариства "Просвіта" як чинник активізації культурно-мистецького життя [Електронний ресурс] / М. Маланяк // Вісник [Київського національного університету культури і мистецтв] : Мистецтвознавство. — 2010. — Вип. 22. — С. 98-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknukim_myst_2010_22_15.
Малюта О. "Просвіта" у формуванні державницького потенціалу українського народу (друга половина ХІХ — перша чверть ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.В. Малюта ; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2005. — 20 с.
Пашук А. Товариство "Просвіта” – популяризатор правових знань (За матеріалами просвітянських видань) [Електронний ресурс] / А. Пашук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2010. — Вип. 19. — С. 178-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2010_19_25.
Пашук В. Товариство "Просвіта" у Львові – формування периферійних структур (1868–1939 рр.) [Електронний ресурс] / В. Пашук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2016. — № 3. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2016_3_5.
Стряпко І. Розвиток організаційної структури товариства "Просвіта" на Закарпатті та східнословацьких землях (1920-1937 рр.) [Електронний ресурс] / І. Стряпко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. — 2014. — Вип. 1. — С. 31-37. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2014_1_8.
Стряпко І. Товариство "Просвіта” в культурному житті Закарпаття 20–30 рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Стряпко // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2008. — № 133-134. — С. 143-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2008_133-134_28.
Тичина І. Товариство "Просвіта" на Волині 1918 – 1939 рр.: виникнення та діяльність [Електронний ресурс] / І. Тичина // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. — 2018. — № 2. — С. 95-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/hjyfcnui_2018_2_13.
Фокіна Т. Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" [Електронний ресурс] / Т. Фокіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2018. — Вип. 1. — С. 254-258. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_1_57.
Цапко О. Діяльність товариства "Просвіта" в Україні (1891-1914 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Цапко ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 1998. — 18 с.
Яцина О. Педагогічна й культурно-освітня діяльність товариства "Просвіта" на Закарпатті (1920-1939 рр.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. Яцина ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.

.: Розділ: Історія :: 16.07.2020 08.00.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44522  
Діма запитує:
Спеціальність перукарське мистецтво
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43946, 44114.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.07.2020 22.59.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Бориспіль :: Запитання: 44521  
Стас запитує:
Можливо підібрати літературу за темою Правові основи інформаційної безпеки. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе! Перегляньте наступні джерела:
Брижко В. М. Е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право : моногр. / В. М. Брижко, М. Я. Швець, B. C. Цимбалюк. – Київ : НДЦПІ АПрН України, 2007. – 234 с.
Максименко Ю. Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ю. Є. Максименко // Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – 186 с.
Олійник О. В. Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Олійник. – Київ, 2006. – 201 с.
Солодка О. М. Забезпечення інформаційної безпеки у процесі євроатлантичної інтеграції України / О. М. Солодка // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. ? 2009. ? № 1 (1). ? С. 52-56.
Цимбалюк B. C. Основи інформаційного права України : навч. посіб. / B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного, П. В. Мельника. – Київ : Знання, 2004. – С. 56-57.
Алямкін Р. В. Правове забезпечення національної інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / Р. В. Алямкін, М. П. Федорін // Наук. записки Ін-ту законодавства Верховної Ради України. – 2013. - № 4. – Режим доступу: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/805.
До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] / В. Остроухов, В. Петрик // Політичний менеджмент. — 2008. — № 4(31). — С. 135-141. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59848/14-Ostroukhov.pdf?sequence=1.
Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини [Електронний ресурс] : дис. … д. ю. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Юридичні науки» / О. О. Золотар. – Київ, 2018. – 499 с. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Zolotar/d_Zolotar.pdf.
Кіберзлочинність: реальна боротьба у віртуальному світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imzak.org.ua/articles/article/id/853.
Марущак А. І. Пріоритети розвитку інформаційного права України [Електронний ресурс] / А. І. Марущак // Інформація і право. – 2011. - № 1. – С. 20-24. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38929/05-Maruschak.pdf.
Олійник О. В. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Право і суспільство. – 2012. - № 3. – С. 132-137. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_3_30.pdf.
Шеломенцев В. П. Правове забезпечення системи кібернетичної безпеки України та основні напрями її удосконалення [Електронний ресурс] / В. П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 1. – С. 312-320. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/boz_2012_1_37.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 15.07.2020 11.19.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44520  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти в електронному вигляді навчальний посібник Олени Колпакчи. Арт-терапія? Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Електронний варіант друкованого видання О. Колпакчи знаходиться за таким гіперпосиланням: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/255/Kolpakchy O.S. Art-terapiya. Kurs lektsiy.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Література :: 15.07.2020 11.08.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.446936 seconds