Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40698
   


Автор запитання: Ольга із міста: Херсон :: Запитання: 42625  
Ольга запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка знайти інформацію для доповіді на тему:"Огляд новинок педагогічно-психологічної літератури з НУШ.(нова українська школа)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольга! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Зайков К. С. Научно-образовательное пространство Арктики: Норвегия / К. С. Зайков‚ М. Р. Калинина‚ А. А. Сабуров‚ Е. А. Шепелев // Арктика и Север. – 2016. – № 23. – С. 144-170.
Зайков К. С. Стратегические приоритеты научных исследований России и зарубежных государств в арктическом регионе / К. С. Зайков‚ М. Р. Калинина‚ Н.А. Кондратов‚ А. М. Тамицкий // Арктика: экология и экономика. – 2016. – № 3. – С.29-37.
Камынына Л. Управлыння Новою украънською школою. Порывняльна характеристика концептуальних змын / Л. Калынына // Директор школи. — 2017. — № 12. — С. 12-21.
Павленко В. И. Система фундаментальных научных исследований в Арктике и реализация геополитических интересов циркумполярных стран [Электронный ресурс] / В. И. Павленко‚ А. О. Подоплекин‚ С. Ю. Куценко // Арктика: экология и экономика. – 2014. – № 4. – С. 86-92. – Режим доступа : http://arcticaac.ru/docs/4(16)/086_092_ARKTIKA_4(16)_12_2014.pdf
Подоплекин А. О. Научно-исследовательские структуры обеспечения арктической политики зарубежных государств / А. О. Подоплекин // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. – 2013. – № 6. – С. 50-62.

.: Розділ: Інше :: 30.11.2018 13.06.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія Боднарук із міста: Івано-франківська обл м. Долин :: Запитання: 42624  
Юлія Боднарук запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будьласка знайти інформацію для доповіді на тему:"Формування у дітей дошкільного віку естетичного ставлення до природи".
Наша відповідь:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Жук, В. А. Формування естетичного ставлення дітей до природи [Електронний ресурс] / В. А. Жук. – Режим доступу: https://s85cc007538949ffe.jimcontent.com/download/version/1487528567/module/10916536093/name/формування естетичного ставлення дітей до природи.pdf
Литвиненко, І. О. Педагогічні основи формування естетичного ставлення у дітей старшого дошкільного віку до живої природи [Електронний ресурс] / І. О. Литвиненко. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_60/41.pdf
Плохій, З. П. Виховання екологічної культури дошкільників : метод. посіб. / З. П. Плохій. – К. : Дошкільне виховання, 2002. – 173 с.
Половіна, О. А. Формування естетичного ставлення до природи засобами образотворчого мистецтва у старших дошкільників (на матеріалі ознайомлення з пейзажним живописом) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/339486.html
Присяжнюк, Л. Сучасні підходи до ознайомлення дошкільників з природою: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] / Л. Присяжнюк. – Режим доступу: http://93.183.203.244/xmlui/bitstream/handle/123456789/2404/001Анотації до статті Присяжнюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Роганова, М. В. Виховання естетичного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку як основа їх духовності [Електронний ресурс] / М. В. Роганова. – Режим доступу: http://oaji.net/articles/2017/690-1492684277.pdf
Роганова, М. В. Формування у дітей старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до природи засобами мистецтв : автореферат дисертації [Електронний ресурс] / М. В. Роганова. – К., 2001. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/01rmvpzm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

http://leleka.rv.ua/formuvannya-u-ditey-estetychnogo-stavlennya-do-pryrody.html
https://works.doklad.ru/view/RGAwPTBCOJE.html

.: Розділ: Етика. Естетика :: 29.11.2018 20.42.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Львів :: Запитання: 42623  
Марта запитує:
Доброго вечора! Можна щось на тему: облік банків суворого обліку на підприємстві .Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марто! Перегляньте наступні джерела:
Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку: підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець, О. П. Войналович, І. Л. Томашевська. – 4-те вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП Рута, 2005. – 528 с.
Сопко В. В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручн. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Сопко, В. П. Завгородній. – Київ : КНЕУ, 2004. – 412 с.
Аніщенко Г. Ю. Практичні аспекти формування облікової політики бюджетних установ [Електронний ресурс] / Г. Ю. Аніщенко // Ефективна економіка. – 2013. - № 9. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2013_9_31.pdf.
“Суворий” облік і списання бланків суворої звітності : з точки зору консультанта [Електронний ресурс] // ІАС Консультант: інформаційно-аналітична система по законодавству України : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://parusconsultant.com/?doc=04E9TCB10D. – Назва з екрану.
Безверхий К. В. Облікові документи як первинна складова обліково-звітної інформації підприємства [Електронний ресурс] / К. В. Безверхий // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. - № 1 (14). – С. 11-17. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ever_2013_1_4.pdf.
Височан О. С. Позабалансовий облік на підприємствах туристичного бізнесу [Електронний ресурс] / О. С. Височан // Вісник Східноєвроп. ун-ту економіки і менеджменту. – 2013. – Вип. 2. – С. 161-170. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vsuem_2013_2_22.pdf.
Облік бланків суворого обліку та зберігання документів у господарських товариствах [Електронний ресурс] // Buklib.net : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://buklib.net/books/32044/. – Назва з екрану.
Облік бланків суворої звітності [Електронний ресурс] // Навч. матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1749011063618/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_blankiv_suvoroyi_zvitnosti. – Назва з екрану.
Янчев А. В. Методологічні аспекти обліку бланків суворої звітності в системі електронного документообігу [Електронний ресурс] / А. В. Янчев // Наук. вісник Полтав. ун-ту економіки і торгівлі. - 2014. - № 5 (67). – С. 172-177. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvpusk_2014_5_28.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.11.2018 19.32.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42622  
Олег запитує:
Реферат на тему Правові засади бюджетного контролю. Дякую за роботу.
Наша відповідь:
Олеже, для вас підібрано такі джерела інформації:

Бекерская Д. А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине : Учеб.-метод. пособие / Д. А. Бекерская. - О. : Юрид. л-ра, 2004. - 208 c. - Библиогр.: с. 168-171 - рус.

Воротіна Н. В. Правові засади контролю за дотриманням бюджетного законодавства України з боку Верховної Ради України та її комітетів / Н. В. Воротіна // Держава та регіони. Сер. Право. - 2010. - Вип. 4. - С. 97-101. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Гетманець, О. Актуальні проблеми правового регулювання бюджетного контролю в Україні / О. Гетманець // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6. - С. 91-94. - Бібліогр.: 13 назв

Гетманець, Ольга. Бюджетний контроль як напрям публічної фінансової діяльності [Текст] / Ольга Гетманець // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. - 2016. - № 2. - С. 126-133. - Бібліогр. в кінці ст.

Гетманець О. П. Бюджетний контроль: організаційно-правові засади : монографія / О. П. Гетманець. - Х. : Екограф, 2008. - 307 c. - укp.

Гетманець, О. Місце бюджетного контролю в системі фінансового права / О. Гетманець // Право України. - 2009. - № 9. - С. 148-153. - Библиогр.: с. 153

Григор’єв, Дмитро. Поняття та особливості бюджетного контролю в Україні [Текст] / Дмитро Григор’єв // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 2. - С. 124-130. - Бібліогр. в кінці ст.

Дибнис Г. И. Организация прозрачного контроля за использованием финансовых средств учредителей в акционерных обществах / Г. И. Дибнис, Р. В. Кох // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - Луганськ, 2000. - № 2. - С. 104-109. - рус.

Діденко, С. В. Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні [Текст] / С. В. Діденко // Економіка і регіон : науковий вісник Полтавського НТУ. - 2016. - N 2. - С. 129-133. - Бібліогр. в кінці ст.

Кривенко О. Н. Система финансового контроля в Украине / О. Н. Кривенко // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту "Нар. укр. акад.". - 2000. - Т. 6. - С. 324-330. - Библиогр.: 9 назв. - рус.

Ларікова, Т. В. Правове забезпечення бюджетного обліку: місце, роль і складові [Текст] / Т. В. Ларікова, І. С. Шилко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. - 2015. - № 5. - С. 89-95. - Бібліогр. в кінці ст.

Лопушинський І. П. Бюджетний процес в Україні : навч. посіб. / І. П. Лопушинський, Ю. С. Гаврилюк, Я. М. Казюк; МОНМС України, Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон : Вид. Грінь Д.С., 2011. - 363 c. - (Б-ка магістра держ. служби). - укp.

Мех Ю. В. Контроль органів виконавчої влади за дотриманням бюджетного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ю. В. Мех; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". - Х., 2011. - 20 с. - укp.

Монаєнко, А. О. Організаційно-правове забезпечення реалізації методів бюджетного контролю як управлінської функції [Текст] / А. О. Монаєнко // Економіка та держава. - 2006. - № 8. - С. 75-78. - Бібліогр.: 8 назв

Олексійчук, Олеся. Бюджетний контроль в Україні: законодавче,організаційне та статистичне забезпечення [Текст] / Олеся Олексійчук // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - № 11. - С. 145-147. - Бібліогр.: 11 назв.

Погрібний, М. Удосконалення координації діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері виконання місцевих бюджетів [Текст] / М. Погрібний // Вісник прокуратури. - 2007. - № 9. - С. 80-84

Солдатенко, Оксана. Актуальні питання вдосконалення бюджетного законодавства України / Оксана Солдатенко, Ірина Науменко // Юридична Україна. -2013. - № 11. - - С.37-42. - Бібліогр. в примітках: с. 41-42.

Теремцова О. М. Правові засади здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні / О. М. Теремцова // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. - С. 65-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2013_3_13

Чернадчук, В. Бюджетно-контрольні правовідносини як правова категорія [Текст] / В. Чернадчук // Право України. - 2005. - № 5. - С. 63-65. - Бібліогр.: 4

Чернадчук, Віктор Дмитрович. Особливості бюджетно-контрольних правовідносин залежно від стадії бюджетного процесу / В. Д. Чернадчук // Держава і право. - 2008. - Вип. 39. - С. 432-439. - Бібліогр. в кінці ст.

Чубенко, А. Г. Теоретико-правові засади бюджетного контролю за використанням коштів у сфері цивільного захисту [Текст] / А. Г. Чубенко // Юриспруденція: теорія і практика. - 2010. - № 9 . - С. 36-42. - Бібліогр. с. 42

Шашкевич, Олександр. Нова парадигма контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні [Текст] / О. Шашкевич // Світ фінансів : науковий журнал. - 2011. - № 4. - С. 101-114. - Бібліогр. в кінці ст.

Яцкін, Р. О. Бюджетний контроль як засіб виявлення і захід попередження порушень бюджетного законодавства України [Текст] / Р. О. Яцкін // Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал. - 2013. - № 4. - С. 56-61. - Бібліогр. в кінці ст.

Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Держава і право :: 29.11.2018 19.29.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 42621  
Оксана запитує:
Добрий вечір! Допоможіть підібрати матеріали до теми "Сучасні підходи у навчанні англійської мови." Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Авсюкевич Ю. С. Методика навчання презентації англійською мовою студентів економічних спеціальностей: автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Ю. С. Авсюкевич. – Севастополь, 2009. – 24 с.
Буренко В. Стратегічні напрями розвитку сучасної шкільної іншомовної освіти / В. Буренко, В. Редько // Іноземні мови в сучасній школі. – 2012. – № 4. – С. 28-33.
Князян М. Структура інформаційно-технологічної компетентності та методичні аспекти її формування у майбутніх перекладачів // Наук. записки Кіровоград. держ. педаг. Ун-ту ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки. – Вип. 81(2). - Кіровоград : Вид-во КДПУ, 2009. – С. 337-340.
Кушніров М. О. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму / М. О. Кушніров // Педагог. науки : теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. - № 8 (42). – С. 348-356.
Сажко Л. А. Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції у школах з поглибленим вивченням іноземних мов / Л. А. Сажко // Іноземні мови. – 2011. – № 1. – С. 26–30.
Тарнопольський О. Б. Методика навчання англійської мови / О. Б. Тарнопольський. – Київ : Вища школа, 1993. – 167 с.
Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко. – Киев : Ленвит, 2004. – 192 с.
Хом’як А. Особистісно-діяльнісний підхід як важлива умова формування комунікативної компетентності учнів у процесі вивчення англійської мови / А. Хом’як // Молодь і ринок. – 2008. – № 2 (37). – С. 129-134.
Богданова Т. Г. Комунікативний підхід у викладанні англійської мови студентам-іноземцям [Електронний ресурс] / Т. Г. Богданова // Молодий вчений. – 2016. - № 9. – С. 212-215. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/88.pdf.
Василенко І. О. Комунікативна спрямованість вивчення іноземних мов студентами-економістами [Електронний ресурс] / І. О. Василенко. – Режим доступу: https://jf.kneu.edu.ua/get_file/7301/Комунікативна спрямованість вивчення іноземних мов студентами-економістами.doc.
Любечко О. В. Сучасні технології навчання та їх використання на уроці іноземної мови [Електронний ресурс] / О. В. Любечко // Всеосвіта : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/sucasni-tehnologii-navcanna-ta-ih-vikoristanna-na-uroci-inozemnoi-movi-3775.html.
Малінко О. Г. Сучасні підходи до вивчення іноземної мови у внз світу [Електронний ресурс] / О. Г. Малінко, З. А. Циганок // Сучасні концепції та тенденції навчання іноземної мови у глобальному світі. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 90-95. – Режим доступу: http://fm.kneu.edu.ua/get_file/5855/Сучасні підходи до вивчення іноземної мови у ВНЗ світу.doc.
Павлусенко О. В. Сучасні методи викладання англійської мови в технічних вузах [Електронний ресурс] / О. В. Павлусенко ; Київ. нац. ун-т технологій і дизайну. – Режим доступу: http://intkonf.org/pavlusenko-ov-suchasni-metodi-vikladannya-angliyskoyi-movi-v-tehnichnih-vuzah/.
Педагогічна майстерність у викладанні мовних дисциплін [Електронний ресурс] : тези доповідей міжвузів. наук.-метод. семінару, 4 квіт. 2016 р., м. Київ. - Київ.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 120 с. – Режим доступу: https://knteu.kiev.ua/file/MTc=/f2f859a6b2a7349b41fddfdaa48f0461.pdf.
Тарнопольський О. Б. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах [Електронний ресурс] / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. – 2011. - №3 (67). – С. 23-27. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/im_2011_3_4.pdf.
Якименко С. С. Інноваційні освітні технології у вивченні англійської мови [Електронний ресурс] / С. С. Якименко // Анг. мова та літ. – 2015. - № 25 (верес). – Режим доступу: http://journal.osnova.com.ua/article/52127-Інноваційні_освітні_технології_у_вивченні_англійської_мови.

.: Розділ: Освіта :: 29.11.2018 18.45.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.079823 seconds