Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 39389
   


Автор запитання: Антон із міста: м.Ужгород :: Запитання: 41315  
Антон запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з української мови на тему "Абстрактна лексика у творах українських письменників".
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! (Антоніна із міста: м.Київ?)
Для того, щоб бібліографи змогли якісно виконати Ваш запит, потрібно від самого початку формулювати його найбільш конкретно. Тоді не доведеться надсилати двічі одне запитання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бобух Н. М. Абстрактні контрастиви в поетичному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. М. Бобух // Лінгвістика. - 2012. - № 3(2). - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(2)__15.
Василевич Г. Я. Словотворчі засоби образності поетичної мови Лесі Українки [Електронний ресурс] / Г. Я. Василевич // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 1. - С. 95-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_20.
Дем’янюк А. А. Структурно-семантична характеристика абстрактних композитів-іменників у староукраїнській літературній мові кінця ХVІ ? ХVІІ ст. [Електронний ресурс] / А. А. Дем’янюк // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2004. - Вип. 10. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2004_10_11.
Дюкар К. В. Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка [Електронний ресурс] / К. В. Дюкар // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2013. - Т. 21, вип. 19(1). - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__20.
Колоїз Ж. В. Діалектизми в романі Марії Матіос "Солодка Даруся" [Електронний ресурс] / Ж. В. Колоїз // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 98-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2010_4_14.
Колтакова Н. Абстрактний дискурс поезії Василя Стуса [Електронний ресурс] / Н. Колтакова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. - 2014. - Вип. 21-22. - С. 135-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2014_21-22_16.
Лінгвістичні дослідження : Зб. наук. пр. Вип. 3 / ред.: Л. А. Лисиченко ; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Харків, 2000. - 204 с.
Лиса Г. І. Вербальне вираження універсальних абстрактних понять добро, істина, краса в українській і японській мовах [Електронний ресурс] / Г. І. Лиса, Є. В. Козирев // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. - 2010. - Вип. 20. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2010_20_11.
Мерінов В. В. Взаємодія граматичних форм числа іменника із семантичною категорією "конкретність – абстрактність" (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів) [Електронний ресурс] / В. В. Мерінов // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 34. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_34_14.
Мялковська Л. М. Стилістика художньої прози Валер'яна Підмогильного: лексико-семантичні поля, тропи, стилістичний синтаксис : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Л. М. Мялковська ; НАН України. Ін-т укр. мови. - Київ, 2001. - 20 c.
Полюга Л. Українська абстрактна лексика ХIV – першої половини XVII ст. / Л. М. Полюга ; відп. ред. Л. В. Паламарчук. – Київ : Наук. думка, 1991. – 238 с.
Сіроштан Т. В. Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття) [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроштан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 20 (1). - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20(1)__15.
Сидяченко Н. Краса, надія і ще деякі абстрактні поняття у художніх творах / Н. Сидяченко // Лінгвістичний аналіз художнього тексту / укл. Н. М. Пасік. - Ніжин, 2007. - С. 104-107.
Сулима О. П. Функціювання абстрактних і напівповнозначних дієслів у ролі зв’язки у складеному іменному присудку [Електронний ресурс] / О. П. Сулима // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. - 2014. - Вип. 11. - С. 152-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2014_11_35.
Януш Я. Роль Лесі Українки в інтелектуалізації української літературної мови [Електронний ресурс] ? Я. Януш // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць. – Т. 4, кн. 2. – Луцьк, 2008. – С. 210-220. - Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17942/16-Yanush.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2017 23.25.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Луцьк :: Запитання: 41314  
Катерина запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка знайти інформацію (електронні видання, статті, підручники,статистичну та аналітичну інформацію за 2015-2017 рр.) для написання магістерської роботи на тему "Управління фінансовими ризиками інвестиційної діяльності" Наперед вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам скористатися наступними джерелами інформації (на жаль, не всі вдалося знайти за останні роки).
Кльоба Л.Г. Фінансова безпека та ризики банківської інвестиційної діяльності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 6-12.
Петруня Ю. Фінансово-інвестиційні ризики суб"єкта підприємницької діяльності - інвестора / Ю. Петруня, В. Брижатий // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 197-202. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1).
Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 244 л. – Додатки: л. 215-244.
Підвисоцький Я.В. Інноваційні фінансові інструменти в управлінні інвестиційними ризиками міжнародних бізнес-проектів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підвисоцький Ян Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв.
Пурій Г.М. Оцінка ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 46-54.
Румянцева Г. Фінансовий механізм як складова управління ризиковістю інвестиційного проекту // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 203-211.
Румянцева Г.І. Стабілізація фінансового стану підприємства у контексті оптимізації механізму управління інвестиційними ризиками // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 236-241.
Степанова А. Стратегія диверсифікації ризиків інвестиційної діяльності суб"єкта господарювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Економіка ; вип. 8 (161)).
Тітова Н.А. Фінансові аспекти управління ризиками інвестиційного проекту / Н.А. Тітова, А.Ю. Попова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 76-84. – Бібліогр.: на 13 пунктів.
Фурман В.М. Ризики в інвестиційній та фінансовій діяльності страховика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 107-114. – Бібліогр.: с. 107-109, 114.
Чорна, Л. О. Фінансові ризики інвестицій на підприємствах / Л. О. Чорна, В. В. Соколовська, Г. В. Осипенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - К. – 2015. – № 23 . – С.27-29. - Бібліогр. в кінці ст.
Управління фінансовими ризиками http://pidruchniki.com/74707/ekonomika/upravlinnya_finansovimi_rizikami
Управління фінансовими ризиками http://fin.fem.sumdu.edu.ua/images/My_files/FinManagement/Finmen2012/glava_9.pdf
(зверніть увагу на список рекомендованої літерутри)
Фінансові ризики http://www.vuzlib.su/fdsg/2.htm

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.11.2017 21.45.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ася із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 41313  
Ася запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти мовознавчі джерела за темою "Метафора у лінгвістиці". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня!
Джерел за темою дуже багато. Для того, щоб бібліографи змогли якісно виконати Ваш запит, потрібно формулювати його найбільш конкретно. Пропонуємо Вам переглянути:
Артеменко Ю. О. Лінгвокогнітивні кореляції між метафорами у романі Маркуса Зузака "Крадійка книжок" і його українському перекладі [Електронний ресурс] / Ю. О. Артеменко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Перекладознавство та міжкультурна комунікація. - 2017. - Вип. 1. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvxdupmk_2017_1_3.
Бистров Я. В. Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики : монографія / Я. В. Бистров. - Київ : Кушнір Г.М., 2016. - 319 c.
Влах М. Значення метафори у розвитку географічної термінології [Електронний ресурс] / М. Влах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. - 2016. - № 842. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2016_842_9.
Гузенко С. Метафора постмодерну в українському публіцистичному дискурсі / С. Гузенко // Лінгв. студії : зб. наук. пр. - 2016. - Вип. 31. - С. 43-46.
Єсипенко Н. Г. Антрополінгвістичний аспект метафоризації термінів [Електронний ресурс] / Н. Г. Єсипенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2015. - Вип. 40. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2015_40_22.
Ерліхман А. Концептуальна метафора у промовах Гілларі Клінтон [Електронний ресурс] / А. Ерліхман, О. Дубіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. - 2017. - Вип. 1. - С. 11-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2017_1_4.
Ковтун А. А. Типологія метафорних деривацій у семантичних структурах лексем з релігійними значеннями [Електронний ресурс] / А. А. Ковтун // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 74. - С. 108-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_25.
Купчишина Ю. А. Поетика очуднення в англомовних художніх текстах XX - XXI століть: стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. А. Купчишина ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 21 c.
Лисенко О. М. Метафора як об’єкт наукових студій [Електронний ресурс] / О. М. Лисенко // Лінгвістичні дослідження. - 2017. - Вип. 45. - С. 22-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2017_45_6.
Лобачова І. М. Лінгвостилістичні особливості українських перекладів Біблії у ХХ столітті [Електронний ресурс] / І. М. Лобачова // Філологічні трактати. - 2015. - Т. 7, № 2. - С. 89-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2015_7_2_14.
Лукаш Г. П. Метафора як когнітивно-лінгвістична форма культури у дискурсі конотативних власних назв [Електронний ресурс] / Г. П. Лукаш // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 51. - С. 259-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_51_99.
Пасик Л. Іменникові композити-метафори як особливий вид словоскладної номінації [Електронний ресурс] / Л. Пасик, Л. Рись // Актуальні питання іноземної філології. - 2016. - № 4. - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2016_4_24.
Пустовалова В. І. Семантико-прагматичний діапазон футбольної лексики та фразеології в метафоричному вживанні (на матеріалі мови української преси) [Електронний ресурс] / В. І. Пустовалова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 74. - С. 177-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2016_74_40.
Романюха М. Підходи до дослідження метафори у лінгвістиці [Електронний ресурс] / М. Романюха // Мова і культура. - 2015. - Вип. 18, т. 2. - С. 88-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2015_18_2_17.
Тимченко Ю. О. Метафоричне зображення природи в новелістиці М. Коцюбинського молдавського циклу [Електронний ресурс] / Ю. О. Тимченко // Лінгвістичні дослідження. - 2015. - Вип. 40. - С. 104-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2015_40_18.
Філінюк В. Метафорична персоніфікація у творчості Максима Рильського: лінгвопоетичний аспект [Електронний ресурс] / В. Філінюк // Філологічний дискурс. - 2015. - Вип. 1. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2015_1_25.
Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 21 - 22 жовт. 2016 р., Львів. - Херсон : Гельветика, 2016. - 183 c. - (Молодий вчений. Конференція).
Чекан Н. І. Філософське осмислення метафори (методологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Н. І. Чекан ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 16 c
Чендей Н. Когнітивний та психолінгвістичний аспекти метафори як основи концептуальної системи автора(на матеріалі поезії Дж. Ґ. Байрона) [Електронний ресурс] / Н. Чендей // Актуальні питання іноземної філології. - 2015. - № 2. - С. 198-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2015_2_36.
Янков А. До питання поетичної картини світу та становлення авторського Я (на основі поетичних метафор Івана Буніна) [Електронний ресурс] / А. Янков, І. Прокіпчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. - 2015. - № 8. - С. 171-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_8_34.
Ясинецька О. Різні параметри концептуалізації і тлумачення метафор у західному мовознавстві [Електронний ресурс] / О. Ясинецька // Лінгвістичний вісник. - 2016. - Вип. 6. - С. 25-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/livis_2016_6_6.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2017 19.49.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга Білобородько із міста: Полтава :: Запитання: 41312  
Ольга Білобородько запитує:
Прошу допомогти з підбором джерел для дисертаційного дослідження "Розвиток професійності вчителів-філологів у системі післядипломної освіти України (1940-і рр.ХХ - початок ХХІ ст)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Ангельський О. В. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Чернівецька область / О. В. Ангельський, В. П. Андрущенко, В. О. Балух, В. М. Ботушанський, Б. І. Бунчук ; ред.: С. В. Мельничук, Т. В. Марусик, В. М. Ботушанський ; Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи, Ін-т вищ. освіти. - Київ : Знання України, 2011. - 279 c.
Везетіу К. В. Критерії та показники розвитку науково-методичної компетентності вчителів-філологів у післядипломній освіті [Електронний ресурс] / К. В. Везетіу // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2012. - Вип. 63. - С. 181-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2012_63_37.
Галус О. М. Порівняльна педагогіка : Навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. Ч. 1 / О. М. Галус, Л. М. Шапошнікова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Хмельниц. гуманіт.-пед. ін-т, Регіон. лаб. соц.-пед. пробл. адапт. студ. до умов навчання у вищ. навч. закл. - Хмельницький : ХГПІ, 2004. - 138 c.
До витоків становлення української педагогічної науки / ред.: В. Г. Кузь. - Київ : Наук. світ, 2002. - 323 c. - (Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини ; Спец. вип.).
Жорова І. Я. Зміст, форми і методи професійного розвитку вчителів у системі післядипломної освіти України: історико-педагогічна ретроспектива : навч. посіб. / І. Я. Жорова. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 223 c.
Жорова І. Я. Питання періодизації розвитку післядипломної освіти в історико-педагогічних дослідженнях [Електронний ресурс] / І. Я. Жорова // Педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 22. - С. 280-287. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_22_47.
Картава Ю. К. Процес підвищення кваліфікації вчителів-філологів у системі післядипломної освіти України [Електронний ресурс] / Ю. К. Картава // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2012. - № 19(1). - С. 225-230. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19(1)__35.
Компетентнісний підхід у неперервній освіті : колект. моногр. / Н. Б. Голуб, І. Г. Єрмаков, Л. О. Лузан, Л. І. Мацько, І. В. Родигіна ; ред.: І. Г. Єрмаков. - Донецьк : Каштан, 2012. - 259 c.
Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" Запорізької обласної ради. 70; історія та розвиток: учора, сьогодні, завтра / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. освіти. - Запоріжжя, 2009. - 120 c.
Кот Н. М. Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1940–1941 роки) [Електронний ресурс] / Н. М. Кот // Педагогічний пошук. - 2014. - № 4. - С. 3–5. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2014_4_3.
Кот Н. М. Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1944 р. – початок 60-х рр.) [Електронний ресурс] / Н. М. Кот // Педагогічний пошук. - 2015. - № 1. - С. 16–23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_1_5.
Кот Н. М. Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1960-ті – початок 70-х років) [Електронний ресурс] / Н. М. Кот // Педагогічний пошук. - 2015. - № 2. - С. 17–22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_2_6.
Лузан Л. Управління розвитком професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін у закладах післядипломної освіти [Електронний ресурс] / Л. Лузан. // Теорія та методика управління освітою. - 2012. - № 9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ttmuo_2012_9_22.
Олійник В. Центральному інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України - 55 років / В. Олійник, Н. Орєхова // Післядиплом. освіта в Україні. - 2008. - № 1. - С. 86-88.
Островський К. С. Підготовка фахівців в Україні: проблеми, перспективи на порозі третього тисячоліття (історико-освітній, психолого-педагогічний, соціальний аспекти) / К. С. Островський ; Технол. ун-т Поділля. - Хмельницький, 2002. - 345 c.
Примакова В. В. Вплив реформ 50–60-х років ХХ століття на розвиток післядипломної освіти вчителів в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. - 2014. - Вып. 45. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VzKipu_2014_45_7.
Примакова В.В. Діяльність інститутів підвищення кваліфікації вчителів України в 50—60-і роки хх століття [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2014. - № 21. - С. 9-14 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2014_21_4.
Примакова В. В. Проблема розвитку післядипломної освіти вчителів у дослідженнях сучасних науковців [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2013. - Вип. 35. - С. 396-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2013_35_84.
Примакова В. В. Робота інститутів удосконалення кваліфікації учителів у 40-ві роки ХХ століття [Електронний ресурс] / В. В. Примакова // Педагогічний альманах. - 2012. - Вип. 16. - С. 284-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2012_16_50.
Професійна підготовка педагога: історичний досвід і виклики сучасності : зб. наук. пр. / ред.: Н. Скотна, М. Чепіль ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Дрогобич, 2013. - 291 c.
Червінська О. Ю. Становлення та розвиток післядипломної педагогічної освіти в Автономній Республіці Крим : автореф. дис... канд. пед. наук / О. Ю. Червінська ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. - Київ, 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07coyark.zip.
Чумак Л. В. Розвиток професійності вчителя-філолога: імпліцитність, експліцитність, інституціональність : монографія / Л. В. Чумак. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 271 c.
Шарко В. Д. Андрагогічний підхід до організації навчання вчителів в системі післядипломної освіти : метод. посіб. / В. Д. Шарко. - Херсон : Олді-плюс, 2003. - 94 c.
Якухно І. І. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти: історія та розвиток / І. І. Якухно, М. Ю. Костриця, В. Ф. Денисенко. - Житомир : Полісся, 2007. - 112 c.

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2017 15.53.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Станіслав із міста: Ужгород :: Запитання: 41311  
Станіслав запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи "Використання засобів сучасних інформаційних технологій в трудовому навчанні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Особливості використання комп’ютерних та інтернет технологій у процесі практичних занять з трудового навчання учнів основної школи
http://lib.iitta.gov.ua/1940/1/Bisirkin_P_2013.pdf
Використання мультимедійних технологій на заняттях трудового навчання в основній школі
http://ito.vspu.net/repozitariy/shahina/видання/1_Grinsak.pdf
Створення та застосування мультимедійних презентацій на уроках трудового навчання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_1_5.pdf
http://journal.osnova.com.ua/article/49243-Сучасна_наочність:_переваги_й_можливості_мультимедійної_презента
Використання інноваційних технологій навчання у практиці роботи вчителя трудового навчання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2013_1_44.pdf
Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку креативного мислення учнів http://makemc.org/doc/everest/Zolotaya.pdf
Сидоренко О.Д., Токарчук Я.О. Застосування комп’ютерних технологій для розвитку технічного мислення в процесі трудового навчання
https://vspu.edu.ua/science/art/a152.pdf
Інновційні технології в діяльності вчителя http://93.183.203.244:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1275/019.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання
http://phm.kspu.kr.ua/nauka/konferentsii/fizyka-tekhnolohii-navchannia/97-2017/teoriia-ta-metodyka-tekhnolohichnoi-osvity/1100-dydaktychni-mozhlyvosti-informatsiyno-komunikatsiynykh-tekhnolohiy-na-urokakh-trudovoho-navchannya.html
http://ito.vspu.net/duplomni_rob/html/blank_version/Dokumentu/spezial/Dysanyk/duplom_Dusanyk.htm
http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/vykorystannya-innovatsijnyh-tehnolohij-na-urokah-trudovoho-navchannya/
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/vikoristannya-informatsiino-komunikatsiinikh-tekhn-8.html
http://hm-rmk.ucoz.ru/pedvustavka/berezhanska_2.pdf
http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/631/Demchenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2017 14.53.05 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.719868 seconds