Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 41207
   


Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 43140  
Віка запитує:
Допомлжіть знайти літературу за темою: Управління інформаційними ризиками.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Астрахов А. М. Искусство управления информационными рисками/ А. М. Астрахов. — М. : ДМК Пресс, 2010. – 312 с.
Ільяшенко В. Загальна класифікація ризиків у системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень : теоретико-методичний аспект / В. Ільяшенко, В. Соболь // Публічне управління: теорія і практика : зб. наук. праць. — 2009. — Вип 1. — С. 92–97.
Бескровна Л. О. Бізнес-планування підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. [з курсу «Бізнес-планування оператора зв'язку»] / Бескровна Л. О. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012 – 124 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_180_21962026.pdf.
Вуколов В. В. Інформаційні ризики в державному управлінні [Електронний ресурс] / В. В. Вуколов // Публічне управління: теорія і практика : зб. наук. праць. — 2010. — Вип. 2. — Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-02/10vvvrdu.pdf.
Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти) [Електронний ресурс] : підручник / Остроухой Б. В., Петрик Б. М., Присяжнюк М. М. та ін. ; за заг. ред. Є. Д. Скулиша. — Київ : КНТ, 2010. — 776 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1352_84114000.pdf.
Король О. Б. Управління інформаційними ризиками [Електронний ресурс] / О. Б. Король // Актуальні задачі сучасних технологій : матер. V Міжнар. наук.-техн конф. молодих учених та студентів, 17-18 листоп. 2016, м. Тернопіль. – С. 55. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/20075/2/ConfATMT_2016vII_Korol_O_B-Information_risk_management_55.pdf.
Левадний С. М. Оцінка інформаційних ризиків [Електронний ресурс] / С. М. Левадний ; Національний авіаційний університет. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_SEN_2014/Informatica/4_174674.doc.htm.
Ліпкан В. А. Інформаційна безпека України в умовах євроінтеграції : навч. посіб. / В. А. Ліпкан, Ю. Є. Максименко, В. М. Желіховський. — Київ : КНТ, 2006 . — 280 с. — (Серія: Національна і міжнародна безпека). – Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1350_59375830.pdf.
Сікорський Д. О. Методика вибору засобів управління інформаційними ризиками [Електронний ресурс] / Д. О. Сікорський // Ефективна економіка. – 2015. - № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4591.
Скиба А. Інформаційні ризики: методи та способи дослідження, моделі ризиків і методи їх ідентифікації [Електронний ресурс] / А. Скиба // Захист інформації. – 2013. — Т. 15. — №4, жовтень-грудень. — Режим доступу: https://www.academia.edu/1264613/1ІНФОРМАЦІЙНІ_РИЗИКИ_МЕТОДИ_ТА_СПОСОБИ_ДОСЛІДЖЕННЯ_МОДЕЛІ_РИЗИКІВ_І_МЕТОДИ_ЇХ_ІДЕНТИФІКАЦІЇ.
Управління інформаційними ризиками [Електронний ресурс] // Бочаров С. А. Основи бізнесу : навч.-метод. комплекс / С. А. Бочаров, А. А. Іванов, С. Я. Олейников. — М. : Изд. центр ЕАОІ, 2008. — Режим доступу: http://biblio.royalwebhosting.net/833-upravlenie-informatsionnyimi.html.
Управління ризиками [Електронний ресурс] // StudFiles : [вебсайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/6012701/page:31/. — Назва з екрану.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 25.05.2019 11.16.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вiкторiя із міста: Очакiв :: Запитання: 43139  
Вiкторiя запитує:
Доброго дня!Допоможіть знайти інформацію для курсової теми:"Создание и развитие единого культурного пространства Донбасса"(Теоретическое обоснование создания и развития единого культурного пространства; социально-культурное пространство: сущность, особенности,)Будь ласка ,буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! Перегляньте наступні джерела:
Ковач Л. Етнічні спільноти Донбасу в суспільно-політичному просторі регіону [Електронний ресурс] / Л. Ковач ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України // Наук. записки. — 2013. — Вип. 5. — С. 32-53. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzipiend_2013_5_5.pdf.
Козловська В. Культурні трансформації донбасу під впливом доктрини “русского мира” (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / В. Козловська // Науковий вісник Національного музею історії України. — 2018. — № 3. — С. 287-298. — Режим доступу: http://visnyk.nmiu.com.ua/index.php/nv.
Корнат Л. Я. Перспективи застосування теорії інтегруючого мультикультуралізму при виробленні концептуальних підходів до управління етнокультурною різноманітністю в Україні / Л. Я. Корнат // Аспекти публічного управління. — 2015. — № 7-8. — С. 11-19. — Режим доступу: https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/171.
Марченко Г. В. Полікультурна освіта: принципи творення єдиного культурно-освітнього простору // Зб. наук. праць Військового інституту Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. — 2013. — Вип. 41. — С. 260-266. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Znpviknu_2013_41_46.pdf.
На Донеччині затвердили концепцію розвитку Єдиного українського культурного простору [Електронний ресурс] / Департамент інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації // Донецька обласна державна адміністрація : [вебпортал]. — Режим доступу: https://dn.gov.ua/ua/news/na-donechchyni-zatverdyly-kontseptsiyu-rozvytku-yedynogo-ukrayinskogo-kulturnogo-prostoru.
На шляху до креативності [Електронний ресурс] : річний звіт Міністерства культури України за 2018 рік. — Режим доступу: http://mincult.kmu.gov.ua/document/245450022/звіт2018_3_.pdf.
Політика щодо прифронтових, звільнених та окупованих територій Донбасу з метою їх реінтеграції [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dif.org.ua/article/politika-shchodo-prifrontovikh-zvilnenikh-ta-okupovanikh-teritoriy-donbasu-z-metoyu-ikh-reintegratsii.
Cтратегія розвитку Донецької області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/projt_reg_info_norm/2015/06/Ctrategiya-rozvitku-Donetskoyi-oblasti-na-period-do-2020-roku.pdf/.
Довгострокова стратегія розвитку культури в Україні до 2025 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://metodist.libnadvirna.info/wp-content/uploads/2015/12/Стратегія-2025-20022016.pdf.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.05.2019 09.55.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 43138  
Наталя запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою Англіцизми в сучасній українській літературі
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Бороденко Л. М. Причини запозичень іншомовних лексем у сучасній українській мові (на матеріалі творів сучасних письменників) / Л. М. Бороденко // Функциональная лингвистика : науч. журнал / науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 65-68.
Бублейник Л. В. Особливості художнього мовлення / Л. В. Бублейник. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197 с.
Гудима Н. В Класифікація основних типів запозичень у сучасній українській літературній мові / Н. В. Гудима // Наук. праці Кам’янець-Подільськ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 147-151.
Кислюк Л. П. Нові англійські запозичення і термінологія // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2001. – Випуск IV. – С. 51–53.
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник для студентів / М. П. Кочерган. – Київ : ВЦ Академія, 2000. – 368 с.
Дьолог О.С. Англіцизми та особливості їх засвоєння в сучасній українській мові / О. С. Дьолог // Функциональная лингвистика : науч. журнал / науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 203-205.
Мельник С. М. Іншомовна лексика як джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця ХХ-початку ХХІ століть / С. М. Мельник // Лінгвістика. – №2 (20). – 2010. – С. 186-192.
Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі : на матеріалі творів Ю. Андруховича [Електронний ресурс] / К. Ярмолка // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 4. — С. 31-32.
Давиденко Т. А. Специфіка англіцизмів сучасної прози [Електронний ресурс] / Т. А. Давиденко // Національний університет «Острозька Академія» : [науковий блог]. — Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2015/специфіка-англіцизмів-сучасної-проз/.
Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі [Електронний ресурс] : моногр. / Є. А. , Н. Ф. Клименко, Карпіловська, Л. П. Кислюк. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с. — Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/assets/files/lib/Dynamichni protsesy v such. ukr. leksykoni (2008).pdf.
Лапінська О. М. Англіцизми в мові персонажів сучасної української літератури [Електронний ресурс] / О. М. Лапінська // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. — 2017. — Т. 25 (64) — № 1. Ч. 1. — С. 102-106. — Режим доступу: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/01/018_lap.pdf.
Мединська А. В. Соціально-характерологічні експресеми в мовленні персонажів Гр. Тютюнника [Електронний ресурс] / А. В. Мединська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/fi lolog_mov/2011_1/R1/Medynska.pdf.
Чернікова Л. Ф. Англіцизми в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Л. Ф. Чернікова, Т. І. Смілик // Культура народов Причерноморья. – 2009. - С. 129-133. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34810/36-Chernikova.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.05.2019 11.47.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 43137  
Антон запитує:
Допоможіть знайти літературу про туркменського поета Махтумкулі
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Бахревский В. А. Шахир : повесть / В. А. Бахревский ; рис. И. Ушакова. - Москва : Дет. литература, 1980. - 192 с. - [Про Махтумкулі, для сред. та ст. віку].
Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / А. Вамбери. - 2-е изд. - Москва, 1874. - XIV, [2], 383 с., 11 л.
Великий поет великого народу : до 290-річчя з дня народження Махтумкулі / упор. та пер. укр. мовою О. А. Кононенка. — Донецьк : ТОВ «Вольф», 2014.
Зырин А. Великий поэт, мыслитель, патриот / А. Зырин, М. Овезгельдыев // Махтумкули. Стихотворения. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – С. 5-46. – (Библиотека поэта).
Касьянова О. "Як і Тарас Шевченко, він є генієм усього людства" / О. Касьянова // Літ. Україна. - 2014. - 28 серп. - С. 13, 15.
Качуровський І. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1985. – 119 с. – (Серія: Підручники, ч. 8).
Кримський А. Ю. Тюрки, їх мови та літератури / А. Ю. Кримський // Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. – Т. ІІІ : Тюркологія. – Київ : Стилос, 2010. – С. 89-203.
Мовчан П. Співучі лінії пісків / П. Мовчан // Махтумкулі. Поезії. – Київ, 2014 . – С. 5-30.
Мовчан П. Співучі лінії пісків / П. Мовчан // Махтумкулі. Поезії. - Київ : Книга, 2006. - С. 5-30.
Москаленко М. Поетичний заповіт туркменського генія : від перекладача // Всесвіт. – 2005. – № 6. – С. 109-110.
Нурыев А. Арминий Вамбери о Махтумкули / Ата Нурыев // Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности : матер. Междунар. научн. конф., 14-16 мая 2014 г., г. Ашхабад. – Ашхабад : Ылым, 2014. – С. 66.
Остапец Н. С. Традиции восточной классической поэзии в творчестве Махтумкули / Н. С. Остапец // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005.- №11-12. - С. 2-8.
Улугбердиєв А. Махтумкулі / А. Улугбердиєв // Укр. рад. енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 6. — Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. — С. 414.
Шпорта Я. Слово про Махтум-Кулі // Шпорта Я. Незакінчений зошит: Лірика. Балади. Поеми. - Київ, 1972.
Махтумкули [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cultin.ru/writers-makhtumkuli.
Махтумкули [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikiwand.com/ru/Махтумкули.
Аширов А. К 290-летию Махтумкули Фраги [Електронний ресурс] / А. Аширов // Turkmenistan.ru : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : www.turkmenistan.ru/ru/articles/39578.html. — Назва з екрану.
Васьків М. Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі [Електронний ресурс] / М. Васьків // Слово і час. — 2014. — № 12. — С. 58-645. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/150299/11-Vaskiv.pdf?sequence=1.
Васьків М. С. Рецепція творчості Маґтимґули Пираґи в Україні [Електронний ресурс] / М. Васьків // The World of the Orient. — 2015. — № 1. — С. 65-83. — Режим доступу: http://oriental-world.org.ua/sites/default/files/Archive/2015/1/10.pdf.
Васьків М. Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі) : літературний портрет [Електронний ресурс] / М. Васьків. — Київ : АВІАЗ, 2018. — 148 с. — Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24934/6/M_Vaskiv_Monogr_2018_IG_.pdf.
Васьків М. Поет і епоха: Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі) [Електронний ресурс] / М. Васьків // Вісник Запорізького національного університету. — 2015. — № 1. — С. 23-37. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2015_1_5.pdf.
Бібліотека імені Махтумкулі (Київ) [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотека_імені_Махтумкулі_(Київ).
Музеї та музейні експозиції публічних бібліотек Києва [Електронний ресурс] : презентація / упоряд. О. І. Романюк, О. Р. Дудок ; Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва. — Режим доступу: https://ru.calameo.com/books/0006936387e949ff8bb4b.
MEDENIYET: 290-летие великого туркменського поэта [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20140503230413/http://medeniyet.gov.tm/index.php/ru/magtymguly-ru.
Ротова Н. В. Г. Сковорода и Махтумкули: общие мотивы творчества [Електронний ресурс] / Н. В. Ротова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. — 2012. — Вип. 3(2). — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzl_2012_3(2)__20.

.: Розділ: Література :: 23.05.2019 10.01.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Київ :: Запитання: 43136  
Таня запитує:
доброго вечора потрібна відповідь.Охарактеризувати значення закону професійної педагогіки "Знання ступеня неперервності технологічних процесів".
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Ващенко Л.М. Інновації в освіті // Енциклопедія освіти Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г.Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 338-340.

Десятов Т. Філософські засади неперервної освіти // Порівняльна професійна педпгогіка. – 2011. - № 2. – С. 6-13.
http://www.khnu.km.ua/root/res/2-7002-10.pdf

ЗАКОНИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
http://um.co.ua/9/9-19/9-197808.html

Зязюн І.А. Філософські засади освіти: освітні і виховні парадигми, освітні технології, діалектика педагогічної дії // Педагогічна майстерність у закладах професійної освіти: монографія. – Київ., 2003. – С. 11-59.

Когут С.Я.Професійна педагогічна освіта у дослідженнях вчених України
http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/802/Kohut_Profesiyna pedahohichna osvita.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Кошляк, Н. О. Сучасні підходи до визначення професіоналізму педагога [Текст] / Н. О. Кошляк // Завучу. Усе для роботи : науково-методичний журнал. - 2018. - № 23/24. - С. 34-7 - 34-9. - Бібліогр. в кінці ст. - (Методист : журнал у журналі ; № 75)

Неперервна освіта як світова тенденція
https://pidruchniki.com/1529052755044/pedagogika/neperervna_osvita_svitova_tendentsiya

Ничкало, Нелля. Педагогічна наука і професійна освіта: неперервна взаємодія / Н. Ничкало // Професійно-технічна освіта : Науково-методичний журнал. - 2017. - № 1. - С. 2-4

Ничкало, Нелля. Професійна педагогіка і психопедагогіка праці у діалектичному взаємозв'язку / Нелля Ничкало // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. - 2013. - № 2. - С. 42-53. - Бібліогр. в кінці ст.

Ничкало Н.Г.Розвиток професійної освіти в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів: монографія / Н. Г. Ничкало. –К.: Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. –125 с.

Нісімчук А.С., Падатка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Видавничий центр "Просвіта", Пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України", 2000.-368 с.

Новикова , Г. П. Современные педагогические технологии в подготовке и переподготовке педагогов в системе высшего профессионального образования нового поколения [Текст] / Г. П. Новикова // Креативна педагогіка : наук.-метод. журнал. - 2011. - Вип. 4. - С. 85-91. - Бібліогр. в кінці ст.

Освітні технології: Навчально-методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.КІКГЄНКО, О.М.Любарська та ін.; За зал ред. О.М.Пєхоти. - К.:А.С.К., 2001.-256 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті:Монографія /С.О.Сисоєва, А.М.А^тексюк, П.М.Воловик, О.І.Кульчицька, Л.С.Сігаєва, Я.В.Цехмістер та ін.; За ред. С.О.Сисоєвої. - К.:ВІП0Л, 2001.-502 с.

Педагогічні технології: наука - практиці. Вип.1 /О.І.Кульчицька, С.О.Сисоєва, Я.В.Цехмістер; За ред. С.О.Сисоєвої. - К.:ВІП0Л, 2002. - 280 с.

Сігаєва Л.Є. Підвищення кваліфікації фахівців як складова неперервної професійної освіти / Л.Є.Сігаєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред.І.А.Зязюна, Н.Г.Ничкало [ та ін.]. – К., 2000. – С.319-36.

Сліпчишин, В.А. Реалізація неперервної технологічної освіти в професійно-технічних навчальних закладах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка іпсихологія». Педагогічні наук. – 2016. - № 1. – С. 337-343.
http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2016-1/58.pdf

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. - Випуск 51 / редкол. - Київ- Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. - 465 с. https://vspu.edu.ua/faculty/imad/files/z/z_51.pdf

Технологізація освіти як історична неперервність
http://lib.iitta.gov.ua/6145/1/зязюн4.pdf

.: Розділ: Інше :: 23.05.2019 00.20.35 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.141184 seconds