Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 40596  
Аліна запитує:
Доброго дня!Порадьте будь ласка літературу на тему курсової роботи:"Фразеологізми у творах Марії Матіос "
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Радимо Вам переглянути наступні посилання: – http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38317/49-Pyroga.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/Ukrm_2014_4_10 (1).pdf
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/viewFile/729/670
http://www.rusnauka.com/21_DSN_2013/Philologia/2_143141.doc.htm
http://naub.oa.edu.ua/2013/somatychna-frazeolohiya-yak-oznaka-idiostylyu-zahidnoukrajinskyh-pysmennykiv/
http://mentalnist-2016.blogspot.com/p/blog-page_17.html
http://www.srw.kspu.edu/?p=911
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/7070/1/Povorozniuk.pdf
http://visnykznu.org/pdf/t_visn_2012/VISNYK-2012-1-filolog.pdf
http://nauka.hnpu.edu.ua/sites/default/files/fahovi vudannia/2009/Statti Lingvistuchni doslidgennia 26/19.html
http://journal.kdpu.edu.ua/filstd/article/view/1350/1086
– Селіверстова К. М. Структура діалектної лексики роману Марії Матіос "Солодка Даруся" / К. М. Селіверстова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 6. - С. 51-54.
– Ніколаєнко І. О. Фразеологічні засоби в романі Марії Матіос "Солодка Даруся" / І. О. Ніколаєнко // Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : Міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Нац. акад. наук України, Бердянський держ. пед. ун-т, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. - Бердянськ, 2011. - Вип. 24, Ч. 3. - С. 404-408.
– Мислива Т. А. Діалектизми у жіночій прозі к. ХХ- п. ХХІ ст. (на матеріалі творів М. Матіос) / Т. А. Мислива // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 8. - С. 267-271.
– Поворознюк С.І. Лексико-фразеологічні засоби експресивності у "Кулінарних фіглях" Марії Матіос / С. І. Поворознюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. - Вип. 5 : До 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка та 25-річчя кафедри стилістики української мови. - С. 247-254.
– Ісаєнко К. П. Стилістичні особливості української сучасної прози (на матеріалі творчості М. Матіос) / К. П. Ісаєнко // Література та культура Полісся : Збірник наукових праць / Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. - Вип. 70 : Історико-культурні процеси Лівобережної України в загальноукраїнському контексті. - С. 15-19.
– Поворознюк С. Експресеми у гастрономічному дискурсі Марії Матіос / С. Поворознюк // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. - 2014. - № 7/8. - С. 44-47.
– Цуркан М. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія у прозі Марії Матіос / М. Цуркан // Українська мова : Науково-теоретичний журнал. - 2014. - № 4. - С. 90-101.
– Пасік Н. М. Комунікативно-синтаксична деструкція в художньому мовленні Марії Матіос / Н. М. Пасік, В. В. Рогальчук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2013. - Кн. 2. - С. 132-137.
– Насмінчук І.А. Проза Марії Матіос: особливості індивідуального стилю : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Насмінчук Ірина Анатоліївна ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2009. - 16 с.
– Давиденко Т.А. Лексико-фразеологічна параметризація жіночої прози 90-х років XX - початку XXI століть (на матеріалі прозових творів С. Майданської, Т. Зарівної, М. Матіос, Є. Кононенко) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Давиденко Тетяна Анатоліївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2014. - 20 с.

.: Розділ: Інше :: 12.04.2017 16.06.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маріанна із міста: Ужгород :: Запитання: 40595  
Маріанна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали до теми "Творчі роботи на уроках української мови". Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 11.04.2017 21.40.16 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 40594  
Катерина запитує:
Порадьте будь ласка літературу на тему курсової роботи: Стилістичні функції омонімів у художньому дискурсі
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Абрамов Р. А. Міжонімна омонімія (омонімія власних назв) в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Р. А. Абрамов // Записки з ономастики. - 2013. - Вип. 16. - С. 18-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2013_16_104.
2. Білозуб А. І. Лексико-семантичні прийоми мовної гри в українському постмодерному тексті [Електронний ресурс] / А. І. Білозуб // Дослідження з лексикології і граматики української мови. - 2012. - Вип. 12. - С. 124-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2012_12_17.
3. Блинова І. Стилістичні можливості каламбуру в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі творчості Мюріел Спарк) [Електронний ресурс] / І. Блинова // Теоретична і дидактична філологія. - 2014. - Вип. 18. - С. 160-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2014_18_35.
4. Бук С. Корпус текстів у лінгводидактиці (на матеріалі омонімії у корпусі великої прози Івана Франка) [Електронний ресурс] / С. Бук // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2012. - Вип. 57. - С. 106-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_14.
5. Венжинович Н. Ф. Сучасна українська літературна мова : навч. посіб. / Н. Ф. Венжинович. - 3-тє вид., виправл. і доповн. - Київ : Знання, 2008. - 303 c. - (Вища освіта XXI ст.).
6. Вєтрова Е. С. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія, фразеологія, лексикографія : навч. посіб. / Е. С. Вєтрова ; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Макіївка : Дмитренко Л.Р., 2009. - 118 c.
7. Вінтонів Т. М. Реальна онімія як засіб образності в історичній оповіді [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.15 / Т. М. Вінтонів ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2008. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vtmoio.zip.
8. Демська О. М. Запозичування й омонімія [Електронний ресурс] / О. М. Демська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 58. - С. 354-356. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_58_135.
9. Єнь Л. Ю. Стилістичні особливості функціонування омонімів в українській мові [Електронний ресурс] / Л. Ю. Єнь // Управління розвитком. - 2014. - № 12. - С. 112-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_58.
10. Кійко С. Омонімія в мові і мовленні : монографія / С. Кійко ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Родовід, 2014. - 542 с.
11. Кузьменко Г. І. Омонімія як явище та її стилістичні функції в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" [Електронний ресурс] / Г. І. Кузьменко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2000. - Вип. 1. - С. 55-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2000_1_9.
12. Кузьменко Г. І. Особливості семантичної двовимірності омонімів у поетичному тексті [Електронний ресурс] / Г. І. Кузьменко // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2001. - Вип. 2. - С. 78-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2001_2_12.
13. Мартинюк О. Мовні засоби вираження порівняльних конструкцій у французькому художньому дискурсі(на матеріалі роману Ясміна Кадра "Чим день завдячує ночі") [Електронний ресурс] / О. Мартинюк // Актуальні питання іноземної філології. - 2015. - № 2. - С. 143-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2015_2_27.
14. Пашковська Н. Ф. Сучасна українська літературна мова. Фонетика. Графіка. Орфографія. Лексика : навч. посіб. / Н. Ф. Пєшковська ; Ізмаїл. держ. гуманіт. ун-т. – Київ ; Ізмаїл ; Умань : ПП Жовтий, 2010. - 131 c.
15. Сапожник І. В. Номінативно-когнітивні та семантико-дискурсивні характеристики термінів комерційного права в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук / І. В. Сапожник ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07sivsam.zip.
16. Соколова С. В. Транспозиційний потенціал прислівників у сучасній українській мові [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. В. Соколова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2009. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ssvsum.zip.
17. Солдатова Л. П. Розмежування явищ повної лексичної омонімії та полісемії (словниковий та функціонально-стилістичний аспекти) : автореф. дис... канд. філол. наук / Л. П. Солдатова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2007. - 23 c. - - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07slpfsa.zip.
18. Різників О. С. Одноримки. Словник омонімів та схожословів / О. С. Різників; ред.: Б. Будний, І. Дем'янова. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Богдан, 2011. - 407 c.
19. Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми / уклад.: Л. І. Нечволод. - Харків : Торсінг плюс, 2009. - 768 c.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.04.2017 15.37.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ужгород :: Запитання: 40593  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Будь ласка підберіть матеріал для педради на тему "Актуальність екологічної освіти та формування елементпрних понять екології здоровя у свідомості дітей дошкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – http://vyrishalne-dnz.edu.poltava.ua/dlja_batkiv/ekologichne_vihovannya/
http://mkrmk.at.ua/avatar/24/vistup_na_seminar.doc
http://dnz12.itpark.org.ua/index.php/metodichna-skrinka/konsultatsiji/230-екологічне-виховіання-дошкільнят.html
http://www.garmoniya.mk.ua/articles/tema-pedagogichnoyi-radi-rozvitok-ekologichnoyi-svidomosti-u-doshkilnikiv.html
http://ua-referat.com/Екологічне_виховання_дошкільнят
http://ua.textreferat.com/referat-5501-2.html
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/85/15261-ekologichne-vixovannya-starshix-doshkilnikiv-pid-chas-sposterezhen-v-prirodi.html
http://ird.npu.edu.ua/files/kot.pdf
http://referat-ok.com.ua/pedagogika/formi-roboti-z-batkami-z-ekologichnogo-vihovannya-ditei-doshkilnogo-viku
http://ped-kopilka.com.ua/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/pedagogicheskii-proekt-v-dou-yekologicheskoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://old.zippo.net.ua/index.php?page_id=419
file:///C:/Users/User/Desktop/Nzspp_2013_5_24.pdf
http://bukvar.su/jekologija/196703-Ekologicheskoe-obrazovanie-i-vospitanie-deteiy-doshkol-nogo-vozrasta.html
http://ua-referat.com/Екологічна_освіта_та_виховання_дітей_дошкільного_віку
http://ukrbukva.net/page,3,93401-Ekologicheskoe-obrazovanie-deteiy-starshego-doshkol-nogo-vozrasta.html
http://www.zakinppo.org.ua/component/content/article/438-ekologija-dovkillja-i-zdorovja-ditej
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/35/Андрющенко-2.pdf
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/455/69324/sitepage_95/files/psihofizichniy_rozvitok.doc
http://www.ird.npu.edu.ua/files/mystafaeva.pdf
– Овдій Л. Спільна діяльність педагогів і батьків у еколого-освітньому процесі дошкільного навчального закладу / Л. Овдій, Т. Д’яченко, Л. Каган // Вихователь-методист дошкільного закладу : спеціаліз. журн. - 2009. - № 7. - С. 43-46.
– Бабенко Л. Ф. Екологічна освіта дошкільників / Л. Ф. Бабенко // Дошкіл. навч. закл. - 2014. - № 7. - С. 30-39.
– Каплуновська О. Організація екологічної освіти в дошкільному навчальному закладі / О. Каплуновська, О. Самсонова // Вихователь-методист дошкільного закладу. - 2009. - № 7. - С. 9-13.
– Пасічник Н. Екологічна освіта дошкільників засобами театральної діяльності / Н. Пасічник, М. Дода, Г. Гедз // Вихователь-методист дошк. закл. - 2014. - № 4. - С. 27-30.
– Голубова Л. Ф. Формування природничої компетентності дошкільників : з досвіду роботи / Л. Ф. Голубова // Дошкіл. навч. закл. - 2012. - № 6. - С. 23-28.
– Головко М. Б. Педагогічні умови екологічної освіти дошкільників / М. Б. Головко, Л. В. Крайнова // Наука і освіта. - 2011. - № 4 (Педагогіка). - С. 93-96.
– Поліщук Н. А. Підготовка педагога-вихователя до реалізації завдань екологічного виховання дошкільників у системі післядипломної педагогічної освіти / Н. А. Поліщук // Пед. пошук. - 2012. - № 1. - С. 35-39.
– Богуш А. Екологія емоційно-психічного здоров'я у системі взаємодії дорослих і дітей / Алла Богуш // . Дошкільне виховання. – 2014. – № 5. - С.9-12.
– Долинна О. Екологічні виклики сьогодення: збережемо субкультуру дитинства / О. Долинна, О. Низковська // Дошкільне виховання. - 2014. - № 5. - С. 5-8.
– Філоненко О. Здоровий випускник дитсадка - успішний школярик / О. Філоненко // Дошкільне виховання. - 2014. - № 5. - С. 17-19.
– Екологічний дитячий садок : проект-концепція / Т. Дубініна, М. Курик, Л. Овдій, В. Сокирко // Дошкіл. виховання. - 1996. - № 07 (лип.). - С. 8-10.
– Плохій З. Еколого-розвивальне середовище дошкільного навчального закладу : (інноваційні підходи) / З. Плохій // Дошкільне виховання. - 2010. - № 7. - С. 6-10.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 11.04.2017 15.00.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 40592  
Аліна запитує:
Доброго вечора! Підкажіть, будь ласка, літературу на тему "Магдебурзьке право". Також потрібна інформація про магдебурзьке право в Україні, Литві та Білорусі.
Наша відповідь:
Шановна Аліна, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право) / П. Д. Біленчук, Б. В. Кравченко, М. В. Підмогильний. – К. : Атіка, 2000. – 304 с.
Куйбіда В. С. Конституційно-правові проблеми міського самоврядування в Україні / В. С. Куйбіда. – Львів : Літопис, 2001. – 375 с.
Чубатий М. Огляд історії українського права. Історія джерел державного права / М. Чубатий. – Мюнхен, 1976.
Круглова Т. Магдебурское право в Киеве : поиск точки отсчета / Т. Круглова. – К. : Знання, 1999. – 34 с.
Грицяк І. Місцеве самоврядування України в історії та сучасності / І. Грицяк // Вісник УАДУ. – 1996. - № 1. – С. 53-67
Кобилецький Н. Магдебурзьке право у селах Галичини / М. Кобилянський // Право України. – 2003. - № 8. – С. 120-125
http://uateka.com/uk/article/society/heritage/1287
histua.com/knigi/istoriya-derzhavi-i-prava-ukraini-zaruba/magdeburzke-pravo-i-jogo-osoblivosti-v-ukraini
http://ur.co.ua/22/643-1-magdeburgskoe-pravo-i-ego-rol-v-social-no-ekonomicheskoiy-zhizni-gorodov-belarusi.html

.: Розділ: Історія :: 10.04.2017 23.49.01 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.701886 seconds