Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 40698
   


Автор запитання: Оксана із міста: Миколаїв :: Запитання: 42620  
Оксана запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти, будь ласка, джерела про самоосвіту вихователя ДНЗ. Дуже вдячна!!!
Наша відповідь:
Оксано, добридень! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Вітебська П. В. Проблема педагогічного оптимізму вихователя у творчій спадщині А. С. Макаренка : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / П. В. Вітебська; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". - Луганськ, 2013. - 20 c. - укp.

Воропай Н. А. Методичне забезпечення формування самоосвітньої компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів [Електронний ресурс] / Н. А. Воропай // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 65. - С. 294-299. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_58

Жорова І.Я., Кузьмич Т.О., Назаренко Л.М. Самоосвіта педагога як умова підвищення його професійної компетентності: методичні рекомендації. – Херсон: РІПО, 2012. – 48 с.

Исса, О. Ф. Подходы к методическому сопровождению развития компетенций педагога дошкольного образования [Текст] / О. Ф. Исса // Педагогическое образование и наука : Научно-методический журнал. - 2015. - N 3. - С. 105-107

Каплуновська, Олена. Тьюторство - дієва форма методичного супроводу педагогів [Текст] / О. Каплуновська // Дошкільне виховання : Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків Міністерства освіти і науки України. - 2016. - N 3. - С. 10-13 . - ISSN 0321-1401

Кіндрат, Інна. Мотивація до самоосвіти як умова професійного розвитку педагогів [Текст] / І. Кіндрат // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. - 2017. - N 11. - С. 4-11

Кіндрат, Інна.Інтелектуальні карти в самоосвітній діяльності [Текст] / І. Кіндрат // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. - 2018. - N 10. - С. 52-61.

Кирилюк М. Самоосвітня діяльність педагога у системі післядипломної освіти / М. Кирилюк, Л. Ніколенко // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 8–9 (137–138). – С. 30–33.

Коваль, Вікторія.Сучасний вихователь-методист - стратег професійного розвитку педагогів [Текст] / В. Коваль, З. Бережко // Вихователь-методист дошкільного закладу : Щомісячний спеціалізований журнал. - 2017. - N 8. - С. 4-9

Кокоткина, О.Как организовать работу по самообразованию [Текст] : в помощь старшему воспитателю / О. Кокоткина // Дошкольное воспитание : Ежемесячный научно-методический журнал. - 2004. - N8. - С. 36-45

Меленець, Людмила Іванівна. Самоосвіта вихователів сільських дошкільних закладів України у 50-70-х роках XX століття / Л. І. Меленець // Імідж сучасного педагога. - 2011. - № 8/9. - С. 30-32. - Бібліогр. в кінці ст.

Рафальська О. Д. Самоосвітня діяльність – складова професійного росту педагогів / О. Д. Рафальська // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 9 (21). – С. 43–47.

Самоосвіта педагогів [Електронний ресурс] / - Режим доступу: http://osvitavber.klasna.com/uk/article/samoosvita-pedagogiv.html

Самоосвіта педагогів дошкільного закладу [Електронний ресурс] . - Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiIi_HVifzeAhXxw4sKHdY7DIwQFjABegQICBAC&url=http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E_%D0%94%D0%9D%D0%97/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90.doc&usg=AOvVaw0L0aox6Z4TsuQUPWnf_QOf

Скрипник В. В. Підвищення професійної майстерності працівників дошкільних навчальних закладів / В. В. Скрипник, О. А. Хоменко // Наша шк.. - 2008. - № 1. - С. 34-38. - Бібліогр.: 11 назв. - укp.

Шевеленко Т.А. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОГРАМУ САМОРОЗВИТКУ ВИХОВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА ДНЗ В В РОЗРІЗІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ [Електронний ресурс] : методичний посібник. - Режим доступу: https://www.slideshare.net/ssuserde793d1/ss-71848715

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.11.2018 17.30.47 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Львів :: Запитання: 42619  
Уляна запитує:
Курсова робота «Облік капітальних інвестицій підприємства»
Наша відповідь:
Уляно, добрий день! Скористайтеся, будь ласка, такимим джерелми інформації:

Атамас П. Й. Фінансовий облік : навч. посіб. : робоч. зошит / П. Й. Атамас, О. О. Лисиченко, Л. П. Максимова ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2014. - 118 с. - Бібліогр.: с. 118.
Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Жолнер ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : Центр учбової літератури, 2012. - 365 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 354.
Касич А. О. Нові підходи до методики аналізу інвестиційної діяльності /
А. О. Касич // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. - 2011. - № 3 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/.
Курган О. Г. Капітальні інвестиції як основа інноваційного розвитку підприємства / О. Г. Курган, В. В. Шехман // Маркетинг і менеджмент
Інновацій. - 2013. - № 1. - С. 180-187.
Ткач С. М. Інвестиційно-інноваційне забезпечення модернізації основного
капіталу / С. М. Ткач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення
і проблеми розвитку . - 2015. - № 819. - С. 340-347.
Фатенок-Ткачук А. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / А. О. Фатенок-Ткачук ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 535 с. : іл. - Бібліогр.: с. 522-534.

Фінансовий облік : навч. посіб. / Н. М. Ткаченко [та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, акад. Акад. екон. наук України Н. М. Ткаченко ; Нац. ун-т харч. технологій, Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - Київ : Алерта, 2014. - 455 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 445-452.
Фінансовий облік : підруч. для студентів ВНЗ / [Я. Д. Крупка та ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т. - 3-тє вид., допов. та переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 417 с. : табл. - Бібліогр.: с. 417.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій // http://uazakon.com/documents/date_33/pg_gncexv/pg2.htm
Капітальні інвестиції - складова інноваційної діяльності підприємства // http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/handle/123456789/10593/259-280.pdf;jsessionid=FB8CC359A120F1A0F0096855738B6FCE?sequence=1
Лобас І. В. Особливості інноваційно-інвестиційної політики України / І. В. Лобас [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Lobas.pdf.
Облік капітальних інвестицій // https://pidruchniki.com/1699071753254/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_kapitalnih_investitsiy
Облік капітальних інвестицій (рах. №15) // https://pidruchniki.com/69442/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/oblik_kapitalnih_investitsiy_rah
Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" // http://www.buhoblik.org.ua/uchet/uchet-osnovnyx-sredstv/375-raxunok-15.html
Рахунок 15. Капітальні інвестиції
Детальніше: http://kodeksy.com.ua/buh/plan-rahunkiv/class-1/rahunok-15.htm // http://kodeksy.com.ua/buh/plan-rahunkiv/class-1/rahunok-15.htm
Склад капітальних інвестицій // https://pidruchniki.com/1791021143980/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/sklad_kapitalnih_investitsiy

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.11.2018 16.47.54 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42618  
Олег запитує:
Реферат Правові засади бюджетного контролю. Дякую за роботу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Відповідь на Ваш запит див. під № 42622. Крім того, перегляньте додаткову літературу:
Гетманець О. П. Правове регулювання бюджетного контролю в Україні [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / О. П. Гетманець ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2009. - 33 с. - Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/1560/aref_Hetmanets_2009.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Піхотський В. Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / В. Піхотський // Економічний часопис-ХХІ. - 2014 . - № 11-12. – С. 57-60. – Режим доступу: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=151033.
Росоляк О. Б. Конституційно-правові засади бюджетної політики сучасної України [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.Б. Росоляк. – Київ, 2010. – 243 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/917/1/Росоляк Оксана Богданівна кафедра КАФП.pdf.
Теремцова О. М. Правові засади здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Теремцова // Європейські перспективи. - 2013. - № 3. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=evpe_2013_3_13.
Чубенко А. Г. Теоретико-правові засади фінансування системи цивільного захисту [Електронний ресурс] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А. Г. Чубенко. – Київ, 2012. – 136 с. - Режим доступу: https://mydisser.com/dfiles/82821863.doc.

.: Розділ: Інше :: 29.11.2018 16.17.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 42617  
Оксана запитує:
Доброго дня підберіть , будь ласка, сценарій , щоб можна було провести захід правознавчий квест для учнів 8 класу Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам використати наступні матеріали:– https://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/41016/
https://www.schoollife.org.ua/658-2016/
https://naurok.com.ua/scenariy-provedennya-pravoznavchogo-kvestu-prava-znaesh---sebe-zahischaesh-12864.html
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/pravovii-kvest.html
http://mpinterschool.at.ua/news/geo_kvest_ja_znaju_svoji_prava/2015-03-20-43
http://holynska-nadya.blogspot.com/2014/12/9-9.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=2ahUKEwiH9_mz3fneAhUExYsKHc6wADg4ChAWMAZ6BAgIEAI&url=http://lukaschool64.ucoz.ua/pravo.docx&usg=AOvVaw2KTvCW81x92MjE3_FPSfbl
http://humra.org/wp-content/uploads/2017/03/guide_quest.pdf
http://nvk99.dnepredu.com/uk/article/pravovii-kvest-ya-znaiu-svoyi-prava.html
https://www.schoollife.org.ua/1250-2016/
http://lib-krm.org/ukr/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/Правовий-квест.pdf
– Жолоб Л. І. Правознавчий квест / Л. І. Жолоб // Історія та правознавство. - 2017. - № 6. - С. 14-17.
– Кучер, Л. М. Квест-тест з правознавства / Л. М. Кучер // Історія та правознавство. - 2017. - № 6. - С.18-19.
– Волянюк Л. Майбутне країни без насильства : позакласний захід із правознавства / Л. Волянюк // Історія України. Шкільний світ. - 2018. - № 10. - 6-11 вкладка.

.: Розділ: Сценарії :: 29.11.2018 14.58.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Хуст :: Запитання: 42616  
Наталія запитує:
Доброго дня!Будь ласка,нам необхідна навчальна література для роботи з дітьми з розумово відсталими дітьми.Дякуємо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Перегляньте наступні навчальні програми для роботи з дітьми:
Анотації до навчальних програм : комплекси програмно-методичного забезпечення розвитку дітей з легкою та помірною розумовою відсталістю [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/do-navchalnikh-program.doc.
Гаврилов О. В. Особливі діти в закладі і соціальному середовищі [Електронний ресурс] / О. В. Гаврилов. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 311 с. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2003-p-zbirka.doc.
Пам’ятка для батьків [Електронний ресурс] : у частині загальної середньої освіти. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/pamyatka-dlya-batkiv-1.pdf.
Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі [Електронний ресурс] : навч.-наочн. посіб. / уклад. Т. Скрипник ; Ін-т спец. педагогіки. – Київ, 2015. – 63 с. - Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/texnologiyi-psixologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditej-z-autizmom.doc.
Крім того, перегляньте методичний посібник:
Дидактичні основи навчання дітей з порушеннями інтелектуального розвитку [Електронний ресурс]: метод. посіб. / уклад. Л. О. Прядко, О. О. Фурман. - Суми, 2015. - 114 с. - Режим доступу: http://www.soippo.edu.ua/images/Мобільна_сторінка/Інклюзивна_освіта/Навчально-методичне_забезпечення/Дидактичні_основи_навчання_дітей_з_порушеннями_інтелектуального_розвитку.pdf.

.: Розділ: Освіта :: 29.11.2018 14.17.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.972745 seconds