Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 39389
   


Автор запитання: Антоніна із міста: м.Київ :: Запитання: 41310  
Антоніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання курсової роботи з української мови на тему "Абстрактна лексика".Буду Вам дуже вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Бобух Н. М. Абстрактні контрастиви в поетичному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. М. Бобух // Лінгвістика. - 2012. - № 3(2). - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2012_3(2)__15.
Гладкова Г. П. Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом –ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) [Електронний ресурс] / Г. П. Гладкова // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2009. - Вип. 23. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2009_23_7.
Гордійчук О. В. Питання частиномовної характеристики абстрактної лексики української мови [Електронний ресурс] / О. В. Гордійчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Мовознавство. - 2016. - Т. 278, Вип. 266. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2016_278_266_9.
Гордійчук О. В. Традиція дослідження абстрактної лексики в українському мовознавстві [Електронний ресурс] / О. В. Гордійчук // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. - 2016. - Т. 189. - С. 7-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2016_189_4.
Дем’янюк А. А. Структурно-семантична характеристика абстрактних композитів-іменників у староукраїнській літературній мові кінця ХVІ ? ХVІІ ст. [Електронний ресурс] / А. А. Дем’янюк // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. - 2004. - Вип. 10. - С. 74-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2004_10_11.
Дюкар К. В. Особливості структури й семантики оказіональних іменників із абстрактним значенням у мовотворчості Т. Мельничука та С. Сапеляка [Електронний ресурс] / К. В. Дюкар // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2013. - Т. 21, вип. 19(1). - С. 112-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__20.
Жовнір М. М. Функціонування лексичних одиниць з абстрактною семантикою в жанрі світської бесіди [Електронний ресурс] / М. М. Жовнір // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. - 2012. - № 1. - С. 179-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_36.
Качановська Т. О. Опозиція "абстрактне/конкретне” як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме та Ж.-М. де Ередіа та їхніх українських інтерпретацій) [Електронний ресурс] / Т. О. Качановська // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2009. - Вип. 23. - С. 120-128. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2009_23_17.
Мазур Н. В. Абстрактна лексика в мемуарних текстах Дмитра Дорошенка [Електронний ресурс] / Н. В. Мазур // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - 2014. - Вип. 206. - С. 109-114. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil.
Мерінов В. В. Взаємодія граматичних форм числа іменника із семантичною категорією "конкретність – абстрактність" (на матеріалі художніх і публіцистичних текстів) [Електронний ресурс] / В. В. Мерінов // Лінгвістичні дослідження. - 2012. - Вип. 34. - С. 59-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2012_34_14.
Мерінов В. В. До питання про взаємодію граматичних форм числа іменника із семантичними категоріями "конкретність" і абстрактність" [Електронний ресурс] / В. В. Мерінов // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. - 2012. - Вип. 25. - С. 107-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2012_25_15.
Мороз Т. Ю. Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників [Електронний ресурс] / Т. Ю. Мороз // Одеський лінгвістичний вісник. - 2015. - Вип. 5(1). - С. 99-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2015_5(1)__24.
Нілабович І. В. Числова категорійність абстрактних іменників зі суфіксом -ost у сучасній словацькій мові [Електронний ресурс] / І. В. Нілабович // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2015. - Вип. 13. - С. 133-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2015_13_23.
Охріменко В. І. Алгоритм реконструкції абстрактно- логічного коду модальних одиниць [Електронний ресурс] / В. І. Охріменко // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2011. - Вип. 26. - С. 267-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2011_26_34.
Піскозуб З. Ф. Особливості функціонування абстрактних іменників множини у художньому мовленні [Електронний ресурс] / З. Ф. Піскозуб // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 45. - С. 341-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_103.
Познанський Р. В. Віддієслівні абстрактні іменники, мотивовані вербативами лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)", в українській мові [Електронний ресурс] / Р. В. Познанський // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2014. - Вип. 1. - С. 222-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_1_47.
Полюга Л. Абстрактні слова в українських історичних словниках [Електронний ресурс] / Л. Полюга // Волинь - Житомирщина. - 2003. - № 10. - С. 103-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2003_10_13.
Полюга Л. Українська абстрактна лексика ХIV – першої половини XVII ст. / Л. М. Полюга ; відп. ред. Л. В. Паламарчук. – Київ : Наук. думка, 1991. – 238 с.
Попович Е. С. К вопросу об основных характеристиках английского научно-технического текста / Е. С. Попович // Наша шк. - 2012. - № 6. - С. 55-56.
Сіроштан Т. В. Абстрактні іменники в словотвірній системі сучасної української мови (на матеріалі "малої прози" початку ХХІ століття) [Електронний ресурс] / Т. В. Сіроштан // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 20(1). - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_20(1)__15.
Сидорович Л. Є. Поширення означеного артикля на підклас абстрактних іменників в середньо - та ранньоновоанглійській мові [Електронний ресурс] / Л. Є. Сидорович // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Філологічні науки. - 2016. - Вип. 2. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUF_2016_2_27.
Сулима О. П. Функціювання абстрактних і напівповнозначних дієслів у ролі зв’язки у складеному іменному присудку [Електронний ресурс] / О. П. Сулима // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. - 2014. - Вип. 11. - С. 152-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2014_11_35.
Толчеєва Т. С. Специфіка когнітивної сполучуваності абстрактних іменників [Електронний ресурс] / Т. С. Толчеєва // Система і структура східнослов'янських мов. - 2012. - Вип. 4. - С. 279-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sissm_2012_4_33.
Тома Н. М. Абстрактна лексика в мовосвіті Петра Могили : монографія / Н. М. Тома ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Тернопіль : Астон, 2014. - 215 c.
Тома Н. М. Абстрактна лексика на позначення розумової діяльності в мовотворчості Петра Могили [Електронний ресурс] / Н. М. Тома // Магістеріум. Мовознавчі студії. - 2013. - Вип. 50. - С. 86-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_mov_2013_50_20.
Тома Н. Абстрактна лексика у "власноручних записках" Петра Могили [Електронний ресурс] / Н. Тома // Мовознавчий вісник. - 2010. - Вип. 11. - С. 122-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2010_11_29.
Толчеєва Т. С. Еволюція морфологічних транспозицій абстрактних іменників [Електронний ресурс] / Т. С. Толчеєва // Проблеми зіставної семантики. - 2011. - Вип. 10(1). - С. 201-206. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pzs_2011_10(1)__36.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.11.2017 13.04.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Артем із міста: Донецька область, Лиманський р :: Запитання: 41309  
Артем запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про Лиманський район в період Голодомору 1932 - 1933 р.р.
Наша відповідь:
Доброго дня, Артеме!
На жаль, конкретної відповіді за запитом нам знайти не вдалося (у доступних нам джерелах). Деяку інформацію можна переглянути:
Марочко В. І. Голодомор 1932–1933 років на Донбасі / В. І. Марочко. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2015. — 96 с.
Національна Книга пам?яті жертв Голодомору 1932–1933 pp. в Україні. Донецька область. Ч. 1 / відп. ред. С. Ф. Блєднов. – Донецьк, 2008. – 784 с. - Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/NKPZHGDO_2008/NKPZHGDO_2008.pdf.
Національна Книга пам?яті жертв Голодомору 1932–1933 pp. в Україні. Донецька область. Ч. 2 / відп. ред. С. Ф.Блєднов. – Донецьк, 2009. – 784 с. - Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-2323-01-6/978-966-2323-01-6.pdf.
Пропонуємо Вам звернутися до бібліотек Вашого міста.

.: Розділ: Історія :: 10.11.2017 21.56.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Степан із міста: Іршава :: Запитання: 41308  
Степан запитує:
Добрий день.Допоможіть підшукати літературу до теми -Національне виховання учнів школи-інтернат.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Степан!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Видолоб Н. Умови подолання психологічного дискомфорту підлітків / Н. Видолоб // Гуманітар. вісн. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" : наук.-теор. зб. - 2014. - Вип. 33. - С. 191-199.
Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету, присвяченої 600-річчю м.Чернівці, 13 - 14 травня 2008 р. - Чернівці : Рута, 2008. - 568 c.
Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2012 р., Запоріжжя / ред.: В. М. Огаренко, О. М. Горбань, М. О. Фролов; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : КПУ, 2012. - 203 c.
Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 8 груд. 2016 р. : у 3 ч. Ч. 1 / ред.: Б. А. Бойченко, С. І. Дегтярьов, О. В. Зосименко. - Суми, 2016. - 233 c.
Приходченко К. І. Інтернаціоналізація та європеїзація вищої освіти України: вектор розвитку / К. І. Приходченко // Наук. пр. Донец. нац. техн. ун-ту. Сер. Педагогіка, психологія і соціол. - 2012. - Вип. 2. - С. 19-28.
Сухоставська Л. З досвіду співпраці Черкаського національного університету із Шевченківською спеціалізованою школою-інтернатом / Л. Сухоставська // Рідна шк.. - 2011. - № 10. - С. 11-13.
Ткаченко А. В. Харківська трудова колонія імені М. Горького в умовах державної практики професійної освіти і працевлаштування вихованців інтернатних установ (20-і роки минулого століття) / А. В. Ткаченко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. - 2011. - № 4. - С. 106-113.
http://internat3.org.ua/nacionalno-patriotichne-vixovannya/

.: Розділ: Освіта :: 10.11.2017 19.43.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 41307  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть знайти матеріал для курсової роботи на тему: Розвиток трудових здібності дітей дошкільного віку засобами української народної вишиванки
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Антипін Є. Б. Ідеї трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець XIX - початок XX століття) / Є. Б. Антипін // Освітологічний дискурс. - 2014. - № 4. - С. 1-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_4_3
Бєлєнька Г. Трудове виховання дітей дошкільного віку: реалії ХХІ сторіччя / Г. Бєлєнька // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2009. - Ч. 2. - С. 26-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2009_2_6
Гордій Н. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ГУРТКОВІЙ РОБОТІ. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/Pedagogica/3_96976.doc.htm
Інтегроване заняття. Тема: «Вишиванка – Конспект інтегрованого заняття для дітей старшого дошкільного віку символ Батьківщини, дзеркало народної душі». – Режим доступу: http://lib.pedpresa.ua/8258-integrovane-zanyattya-tema-vyshyvanka-konspekt-integrovanogo-zanyattya-dlya-ditej-starshogo-doshkilnogo-viku-symvol-batkivshhyny-dzerkalo-narodnoyi-dushi.html
Курчій О. В. Висвітлення традицій українського народу засобами народної вишивки у педагогічному досвіді / О. В. Курчій, Д. В. Шилко // Молодий вчений. - 2015. - № 5(3). - С. 113-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_5(3)__32
Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики/ за заг. ред. О.О.Максимової, М.А.Федорової. –Житомир: ФОП Левковець,2016.–У 2-х ч. –Ч. І. –216 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/21359/1/збірник_І_частина.PDF
Пісоцька Л. М. Зміст трудового виховання дітей старшого дошкільного віку / Л. М. Пісоцька // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. - 2013. - № 5. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_5_34
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт” / О. О. Андрієтті, О. П. Голубович, О.П.Долинна, Т. В.Дяченко, Т. С. Ільченко, Г. Є. Іванова, Г. М.Лисенко, Т. В. Панасюк, Г.В. Петрова, Т.О.Піроженко, Н. М.Романко, Н. А. Случинська, Н.І.Трикоз. — Тернопіль: Мандрівець, 2013. — 104 с. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/Програма_Впевнений-старт.pdf
Степанчак О. Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання засобами народної вишивки / О. Степанчак // Молодь і ринок. - 2016. - № 2. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_2_31
Українська вишивка. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5721461/page:38/
Шапаренко Х. А. Сучасні підходи до трудового виховання дітей дошкільного віку / Х. А. Шапаренко // Наукові записки [Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки. - 2014. - Вип. 116. - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzped_2014_116_37

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.11.2017 18.02.19 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кропивницький :: Запитання: 41306  
Олександра запитує:
Допоможіть підібрати літературу про оповідання "Фавст" Григорія Косинки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Заїка Ю. М. Інтерпретація образу "маленької людини" у творчості Григорія Косинки (на матеріалі творів "В житах", "Фавст") [Електронний ресурс] / Ю. М. Заїка // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. - 2011. - Вип. 22. - С. 161-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkyu_2011_22_28.
Історія української літератури, XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1 / за ред. В. І. Кузьменка. - Київ : Академвидав, 2013. - 588 с. : портр. - (Альма-матер).
Кавун Л. Фольклорні імпульси у творчості Григорія Косинки [Електронний ресурс] / Л. Кавун // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. - 2015. - Вип. 18-20. - С. 236-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2015_18-20_28.
Косинка Г. М. Заквітчаний сон : оповід., спогади про Г.Косинку / упоряд. та прим. Т.Мороз-Стрілець. - Київ : Веселка, 1990. - 286 с.
Матеуш В. О. Григорій Косинка, Ольга Стрілець та інші : (дослідж., спогади, роздуми). - Хмельницький : Видавництво Цюпак, 2010. - 47 с.
Меншій А. М. Топос тюрми у творчості М. Коцюбинського та Г. Косинки [Електронний ресурс] / А. М. Меншій // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 4.11. - С. 146-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2013_4.
Наєнко М. Григорій Косинка : літературно-критичний нарис / М. Наєнко. – Київ : Рад. письменник, 1989. – 172 с.
Хоменко О. А. Передмова : на шляху до синтезу: художня творчість Г. Косинки / О. А. Хоменко // Косинка Г. М. Вибрані твори. - Київ, 2002. - С.13-34.
Чобанюк В. Я. Поетика пейзажу в мілітарних творах Марка Черемшини та Григорія Косинки [Електронний ресурс] / В. Я. Чобанюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. - 2016. - № 2. - С. 337-342. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2016_2_38.
Шудря М. [Оповідання Г.Косинки "Фавст"] / М. Шудря // Дніпро. - 1990. - 1. - С.49-50.
http://tsn.ua/special-projects/kdb/#kosynka
http://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/grigoriy-kosinka-favst.html
http://dovidka.biz.ua/analiz-noveli-favst-kosinki/

.: Розділ: Література :: 10.11.2017 17.55.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.740226 seconds