Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Віка із міста: Бровари :: Запитання: 43006  
Віка запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про поняття 'журналістська риторика', "медіариторика", літературу про оратораторське мистецтво. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Анненкова И. В. Медиариторика : генезис, теория и методология, перспективы развития. - Минск : Изд. центр БДУ, 2014. - 576 с.
Василенко В. А. Академічна риторика : [навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл.] / В. Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми : Наталуха А. С., 2011. – 275 с.
Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : [навч. посіб.] / Г. І. Гамова ; Нац. академія держ. управління при Президентові України ; ХарРІ НАДУ. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 172 с.
Зубенко Л. Г. Ораторське мистецтво : практ. посіб. / Л. Г. Зубенко. – Київ : Парлам. вид-во, 2002. – 115 с.
Куньч З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку : [навч. посіб.] / З. Куньч ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 248 с.
Марченко О. И. Риторика как норма гуманитарной культуры / О. И. Марченко. – М. : Прогресс, 1994. – 361 с.
Мацько Л. І. Культура фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вища шк., 2006. – 311 с.
Митрохина, А. Л. Невербальная коммуникация / А. Л. Митрохина // Менеджмент и кадры. – 2011 . – №9 . – С. 19-27.
Неориторика в масовій комунікації : [навч. посіб.] / В. М. Стехіна – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 144 с.
Олійник О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник. – Київ : Кондор, 2009. – 170 с.
Препотенська М. Риторика. 10 ключових тем : навч. посіб. / М. Препотенська. – Київ : Фірма «ІНКОС», 2009. – 254 с.
Сагач Г. М. Похвальне красномовство : практ. посібник / Г. М. Сагач ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ : [б.в.], 1996. – 156 с.
Сагач Г. М. Словник основних термінів та понять риторики / Г. М. Сагач ; Міжрегіон. академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 280 с.
Чибісова Н. Г. Риторика : навч. посіб. / Н. Г. Чибісова, О. I. Тарасова . – Київ : Центр навч. л-ри, 2003 . – 228 с.
Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. - Київ : Політехніка, 2015. - 300 с.
Щербакова О. А. Досвід початкового аналізу чинників підвищення ефективності викладання риторикознавчих дисциплін у вищій школі України на основі компетентнісного підходу: вітчизняні завдання та європейська практика / О. А. Щербакова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 31. – Т. ІІ (44): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього процесу». – Київ : Гнозис, 2013. – С. 485-500.
Воробйова А. В. Умови досягнення точності риторичного дискурсу [Електронний ресурс] / А. В. Воробйова. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_64/46.pdf.
Дацишин Х. Терміни «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика»: до проблеми дефініції / Х. Дацишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – № 733: Проблеми української термінології. – С. 179-182. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15339/1/38-179-182.pdf.
Макович Х. Я. Словник термінів і понять з риторики [Електронний ресурс] / Х. Я. Макович, Л. О. Вербицька, Н. О. Капітан. – Львів, 2016. – 140 с. – Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3431/Риторичний словник.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Модуль 2: Сучасна риторика. Практикум з риторики [Електронний ресурс] // Студопедія : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.org/12-98825.html. – Назва з екрану.
Ораторське мистецтво [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : НАДУ, 2011. – 128 с. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKDlibrary_naduBiblioteka_Magistra 3e7888f-ebb4-4698-a3cd-10840df8d3a2.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2019 10.27.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Харків :: Запитання: 43005  
Лілія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання курсової роботи на тему: "Дослідження процесу піноутворення під час виробництва бисквітного тіста"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! перегляньте наступні джерела:
Бойчук І. М. Економіка підприємтсва : навч. посіб. / І. М. Бойчук, П. С. Харів. – Київ : Львів :Каравела ; Новий світ, 2000. –
Марцин В. С. Економіка торгівлі/ В. С. Марцин. – Київ : Знання, 2008.
Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / С. Ф. Покропивний. – Київ : Наук. думка, 2004.
Фастовець А. А. Економіка підприємства/ А. А. Фастовець. – Київ : НМЦ Укоопосвіта, 2000.
Литвиненко Я. В. Ціна на послуги підприємств готельно-рестораного бізнесу як чинник підвищення їх конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Я. В. Литвиненко, Т. Є. Литвиненко // Індустрія гостинності в країнах Європи : матер. ІІІ між нар. наук.-практ. конф., 4-6 груд. 2009 р. – Сімферополь : ВіТроПринт, 2009. – С.64-66. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/lytvynenko.htm.
Методи маркетингового ціноутворення : визначення методів ціноутворення [Електронний ресурс] : лекція // Студопедія: ваша школопедія : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_32539_viznachennya-metodiv-tsinoutvorennya.html. – Назва з екрану.
Пилипенко О. І. Методичні підходи щодо ціноутворення на продукцію закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. І. Пилипенко, Я. В. Литвиненко, Т. Є. Литвиненко // Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14186/1/price_policy.pdf.
Приготування бісквітного тіста та виробів з нього: бісквіт основний, пиріг бісквітний з повидлом [Електронний ресурс] : урок. – Режим доступу: http://stryi-mkvpu34.edukit.lviv.ua/Files/downloadcenter/Урок Бісквітне тісто.docx.
Ціни і ціноутворення [Електронний ресурс] : лекція 13 // Студопедія: ваша школопедія : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_68029_tema-lektsii--tsini-i-tsinoutvorennya.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 7.04.2019 08.29.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 43004  
Олена запитує:
Доброго дня , допоможіть будь ласка знайти матеріал Провідні краіїниу сфері освіти за індексом освіти
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Рейтинг країн світу за рівнем освіти
https://abetkaland.in.ua/rejtyng-krayin-svitu-za-rivnem-osvity/
Назарова О. Ю. Статистичне дослідження рівня освіти як складової людського розвитку
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VKhE_2014_1096_87_15
Кращі системи освіти в світі. ТОП-10 країн
http://rainbowschool.international/uk/luchshie-sistemy-obrazovaniya-v-mire-top-10-stran/
Уроки "освітнього дива" Сінгапуру
https://vseosvita.ua/news/uroki-osvitnogo-diva-singapuru-181.html
https://life.pravda.com.ua/society/2016/12/16/221625/
Визначені найбільш освічені країни світу (2016р.)
https://style.nv.ua/ukr/viznacheno-najbilsh-osvicheni-krajini-svitu-235306.html
Світовий рейтинг освіти (2015р.): Україна стала 38-ю
https://www.bbc.com/ukrainian/science/2015/05/150513_vj_education_rankings_it
Рейтинг країн з кращою у світі шкільною освітою
https://learning.ua/blog/201702/reitynh-krain-z-krashchoiu-u-sviti-shkilnoiu-osvitoiu/
Уровень образования в мире — рейтинги стран и сравнения
https://evroportal.ru/immigratsiya/uroven-obrazovaniya-v-mire-reytingi-stran/
Рейтинг стран мира по уровню образования
Https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
Рейтинг стран мира по уровню образования (2014г.)
https://sites.google.com/site/genkonproject/home/001/002/01
http://www.education-medelle.com/articles/rejting-stran-po-kachestvu-srednego-obrazovaniya.html

.: Розділ: Інше :: 6.04.2019 21.17.11 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Житомир :: Запитання: 43003  
Олександра запитує:
Вітаю! Будь ласка, допоможіть знайти літературу для першого розділу курсової роботи про історико-теоретичні основи відеоматеріалів, відеозйомки та відеомонтажу
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександра! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адсит К. Бойові травми: Посібник з одужання. Христоцентричне рішення бойової травми / К. Адсит ; пер. з англ. – Чернігів : In Lumine Media, 2015. – 168 c. – (Cерія «Мости до зцілення»).
Бріер Д. Основи травмофокусованої терапії / Д. Бріер, К. Скот. – Львів : Свічадо, 2015. – 448 с.
Герберт К. Розуміти травматичний досвід. Путівник для безпосередніх учасників та їхніх родин / К. Герберт. – Львів : Видавництво «Скриня», 2015. – 68 с.
Данн Дж. Цифровое видео. Быстро и эффективно / Дж. Данн. СПБ.: Питер, 2005. – 320 с.
Колодзин Б. Как жить после психической травмы. пер. з англ. Савельевой С. В. – Кооператив «Шанс», 1992. – 96 с.
Концепція впровадження медіа-освіти в Україні // Освіта. – 2010 (7-14 липня). – № 32. – С. 3-4.
Косоногов В. Зеркальные нейроны: краткий научный обзор / В. Косоногов. – Ростов-на-Дону, 2009 г. – 24 с.
Мюллер М. Якщо Ви пережили психотравмуючу подію / М. Мюллер. – Львів : Свічадо, 2015. – 120 с.
Найдьонова Л. Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу : підручник / Л. Найдьонова ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та політичної психології. – Вид. друге, стер. – Кировоград : Імекс ЛТД, 2015 – 244 с.
П’юселік Ф. Програма самоуправління посттравматичним стресовим розладом (ПТСР) для військового. Робочий зошит / Ф. П’юселік, О. Богомолець, І. Пінчук та ін... – Київ : Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, 2015. – 48 с.
Пташинский В. Видеомонтаж средствами Sony Vegas 6. / В. Пташинский. М. : Триумф, 2006. – 319 с.
Череповська Н. Візуальна медіакультура: розвиток критичного мислення та творчого сприймання. Методичні рекомендації до медіаосвітнього курсу «Медіакультура» для старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Череповська. – Київ : МІЛЕНІУМ, 2014. – 116 с
Шейнер П. Реальный мир цифрового видео / П. Шейнер. М.: Вильямс, 2005. – 512 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 6.04.2019 19.49.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Миколаїв :: Запитання: 43002  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему "Програми розвитку лідерства як професійної компетентності" (Освітологія). Щиро Вам дякую!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрущенко В. П. Образовательная политика (обзор повестки дня) / В. П. Андрущенко, В. Л. Савельев. – Київ : МП «Леся», 2010. – С.106-131.
Беляков С. А. Образовательная политика и управление образованием / С. А. Беляков // Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 6. – С. 12-31.
Білобровко Т. І. Економіка освіти: навч.-метод. посіб. [Елктронний ресурс] / Т. І. Білобровко. – Переяслав-Хмельницький: ПереяславХмельницький держ. пед. ун-т імені Григорія Сковороди, 2002. – Режим доступу: http://www.google.ru/url?sa=t&.doc&ei=Gz2VTqHDoaP-wakotn8Aw&usg=АFQjCNHbG1laOmtbiXxu6pPxOljYUWZnOQ&cad=rjt.
Бондар В. І. Теорія і технологія управління процесом навчання в школі : [навч. посіб.] / В. І. Бондар ; АПН України. Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2000. – 191 с. : ил.
Валєєв Р. Г. Освітнє право України: навч. посібник / Р. Г. Валєєв. – Луганськ : Луганська правова фундація, 2011. – 287 с.
Глузман О. В. Історичні передумови становлення університетської педагогічної освіти у світовому і національному контексті / О. В. Глузман // Педагогічна і психологічна науки в Україні (до 15-річчя АПН України) / ред. колегія Сухомлинська О.В., Бех І.Д., Луговий В.І. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т.4. Педагогіка і психологія вищої школи. – С. 250-263. Дзвінчук Д. І. Розвиток освіти як суспільної цінності: історикофілософський дискурс / Д. І. Дзвінчук / Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси: наук. пр./ за матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти». – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – С. 75-93.
Крылова Н. Б. Вопросы культурологи образования [Электронный ресурс] / Н. Б. Крылова // Научно-методическая серия «Новые ценности образования». – 2011. – № 5. – С. 2-16. – Режим доступа: http://www.values-edu.ru/?page_id=96.
Освітній менеджмент: навчальний посібник / за ред. Л. І. Даниленко, Л. М. Карамушки. – Київ : Шкільний світ, 2003. – 400 с.
Пінчук Є. А. Світоглядно-філософські передумови розробки стратегії освітньої політики / Є. А. Пінчук // Філософія. – 2010. – № 2 (102). – С. 120-124.
Прокопенко Л. Л. Державна освітня політика: історикотеоретичний аспект [Електронний ресурс] / Л. Л. Прокопенко // Державне управління та місцеве самоврядування: зб. наук. праць. – 2009. – № 2 (2). – С. 1-8. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dums/2009-02.

.: Розділ: Освіта :: 6.04.2019 19.11.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.791481 seconds