Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40136
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 42064  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу про життя і творчість Марії Олександрівни Вілінської. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня,Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Гаєвська Н. Марко Вовчок. Творчий доробок письменниці : до 180-річчя від дня народження / Н. Гаєвська // Українська мова й література в сучасній школі. – 2013. – № 12. – С. 4-7.
Крутікова Н. Є. Сторінки творчого життя (Марко Вовчок в житті і праці) : [монографія] / Н. Є. Крутікова. – Київ : Дніпро, 1965. – 390 с.
Літературознавча енциклопедія : у 2-х т. – Т. 2. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – Київ : ВЦ «Академія», 2
007. – 624 с. – (Енциклопедія ерудита).
Моклиця М. В. Вступ до літературознавства : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / М. В. Моклиця. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.– 468 с.
Павличко С. Марко Вовчок / С. Павличко // Три долі. Марко Вовчок в українській, російській і французькій літературі / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2002. – С. 11–23.
Поліщук Я. Жінка в українській літературі : критика / Я. Поліщук // Дніпро. – 2012. – № 9. – С. 134-137.
Сорокіна Л. Марко Вовчок – «кроткий пророк» : урок-портрет / Л. Сорокіна // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 4. – С. 16-19.
Сохацька Є. Феномен Марка Вовчка / Є. Сохацька // Дивослово. – 2013. – № 12. – С. 45.
Богданова Л. Архетип материнства у творах Марка Вовчка [Електронний ресурс] / Л. Богданова // Наукові записки [Кіровоград. держ. педагог. ун-т]. Сер.: Філологічні науки. – Вип. 85. – С. 47-55. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzs_2009_85_8.pdf.
Ляшишина В. Фольклористичність викладу у творах Марка Вовчка [Електронний ресурс] / В. Ляшишина // Наук. вісник Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2016. – Вип. 8(333). – С. 89-92. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvvnufll_2016_8_17.pdf.

.: Розділ: Література :: 31.05.2018 15.53.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тарас із міста: Київ :: Запитання: 42063  
Тарас запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до курсової роботи на тему : "Суддівське самоврядування за новим законодавством України". Буду вдячний за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе! Радимо Вам використати наступні посилання: – Помазанов А. Суддівське самоврядування за новим законодавством України: виклики та перспективи / А. Помазанов // Віче : журн. Верхов. Ради України. - 2016. - № 5/6. - С. 28-31.
– Обрусна С. Ю. Суддівське самоврядування в Україні та шляхи підвищення його ефективності в умовах судово-правової реформи / С. Ю. Обрусна // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. 2010. Вип. 3(50). - Харків : Нац. ун-т внутр. справ / національний університет внутрішніх справ Харківський ; відп. ред. О. М. Бандурка, 2010. - С. 220-226.
– Прилуцький C. В. Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади / C. В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - N 3. - С. 75-80.
– Вільгушинський М. Й. Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції / М. Й. Вільгушинський // Адвокат. - 2013. - № 5. - С. 21-24.
– Копетюк М. Суддівське самоврядування у забезпеченні принципу самостійності суду у зарубіжних державах та Україні / М. Копетюк, Р. Онисько // Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. Історико-правовий часопис. - 2015. - № 2(6). - С. 60-65.
– Афанасьєв В.В. Конституція України – важливий чинник суддівського самоврядування / В.В. Афанасьєв // Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України: Тези доповідей та наукових повідомлень учасників Всеукр. науково-практ. конференції (29-30 червня 2006 р.); за заг. ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – С. 249-251.
– Потильчак О.І. Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України / О.І. Потильчак // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 3. – С. 257-260.
– Коротун О.М. Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 – 171 судоустрій, прокуратура та адвокатура / О.М. Коротун; Акад. адвокатури України. – Київ, 2009. – 20 с.
– Коротун О.М. Організація і функції суддівського самоврядування за законодавством України: автореферат дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 – 171 судоустрій, прокуратура та адвокатура / О.М. Коротун; Акад. адвокатури України. – Київ, 2009. – 20 с.
– Пустовойт Т.В. Теоретико-правові питання організації суддівського самоврядування в Україні як конституційної засади єдності статусу суддів / Т.В. Пустовойт // Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. 173 Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Вид. дім “Гельветика”, 2015. – Вип. 33., Т.1. – С. 96-101.
– Вільгушинський М.Й. Суддівське самоврядування та його вплив на діяльність судів загальної юрисдикції / М.Й. Вільгушинський // Адвокат. – 2013. – № 5. – С. 21-24.
– Леськів С.Р. Правовий статус суддівського самоврядування: концептуальні засади розвитку та перспективи його функціонування / С.Р. Леськів // Молодий вчений: науковий журнал. – 2015. – березень. – № 3 (18). – Ч.1. – С. 149-152.
– Єдаменко І. В. Адміністративно-правові форми здійснення суддівського самоврядування / І. В. Єдаменко // Прикарпатський юридичний вісник : зб. наук. праць . 2011-. - 2016. - № 1 (10) . - 284 с. - С. 125-128.
– Прилуцький С.В. Суддівське самоврядування як конституційно-правова основа єдності судової влади / С.В. Прилуцький // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практ. фахове вид. - 2012. - № 3. - С. 75-80.
– Ігонін Р. Правова природа суддівського самоврядування / Р.Ігонін // Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 1. - С. 125-130.
http://veche.kiev.ua/journal/5166/
http://pidruchniki.com/78410/pravo/suddivske_samovryaduvannya
http://lubp.com.ua/wp-content/uploads/2015/10/ДИСЕРТАЦІЯ_ЛЕСЬКІВ-С.Р..pdf
ile://server_odb/загальні документи/04_Bibliogr/viche_2016_5-6_13 (1).pdf
https://court.gov.ua/sudova-vlada/969076/45657895564346657
http://www.nvppp.in.ua/vip/2017/2/48.pdf

.: Розділ: Держава і право :: 31.05.2018 15.28.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Харків :: Запитання: 42062  
Володимир запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з матеріалом курсової роботи " Урбанізації та її негативні наслідки.Проблеми реутилізації (вторинної переробки відходів) в Україні." Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире. Скористайтеся, будь ласка, наступними джерелами інформації:

1. Заверуха, Н.М. Основи екології: Навчальний посібник / Н.М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – К.: Каравела, 2006. – 368с.
2. Гайнріх, Д. Екологія / Д. Гайнріх, М. Гергт; ряд.пер.В.В. Серебряков. – К.: Знання – Прес, 2001. – 281с.іл.
3. Джигірей, В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник / В.С. Джигірей. – К.: Т-Во «Знання», 2000. – 203с.
4. Коробкин, В.И. Экология: Конспект лекций / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. Изд-е 2-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с. (Зачет и экзамен).
5. Щукин, И. Экология для студентов вузов: Серия «Шпаргалки» / И. Щукин. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с.
6. Экология города: Учебник / [ ГОбщ. ред. Ф.В.Стольберг; научн. ред. В.Н. Ладыженский ]. – К.: Либра, 2000. – 464с.
7. Журнал Экополис. 2010-2011рр.
8. Журнал Екологічний вісник. 2010-2011рр.

http://pidruchniki.com/1719051256642/ekologiya/problemi_vidhodiv_lyudskoyi_diyalnosti
http://studopedia.com.ua/view_ekologia.php?id=48
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ecology/21417/
http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/18915/
http://life.pravda.com.ua/society/2011/01/19/70581/
http://www.info-library.com.ua/books-text-8198.html
https://24tv.ua/pererobka_smittya_v_ukrayini_ta_yes_yak_ekologichnu_katastrofu_perevesti_u_pributkoviy_biznes_n698225
http://www.madein.dp.ua/view.aspx?type=ja&lang=1&jaid=528

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 31.05.2018 09.44.57 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Печеніги :: Запитання: 42061  
Катя запитує:
Можна підібрати літературу на тему: Розвиток звязного мовлення у дошкільників за допомогою ілюстрованого матеріалу
Наша відповідь:
Доброго дня, Катю!Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за номером запитання –39631, 37561, 41558.
Крім того, пропонуємо переглянути нові статті за даним запитанням:
Ляшенко І. М. Розвиток здібностей учнів до словесної творчості / І. М. Ляшенко // Зарубіжна література в школах України. - 2014. - № 5. - С. 21-23.
Панасенко Є. Ф.Розвиток зв'язного мовлення : формування лексико-граматичних компонентів мови та словникової роботи / Є. Ф. Панасенко, В. Л. Образок // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2012. - № 13. - С. 95-120.
Свинарук Л. Розвиток зв’язного мовлення O запорука успішного навчання в школі [Електронний ресурс] / Л. Свинарук. - Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/37/visnuk_17.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 30.05.2018 15.29.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: Київ :: Запитання: 42060  
Жанна запитує:
Добрий день, потрібна література на тему "рольова гра як засіб пізнавальної діяльності молодших школярів".
Наша відповідь:
Доброго дня, Жанно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Овечко, Н. О.Використання елементів ігрового навчання як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / Н.О Овечко // Початкове навчання та виховання. - 2013. - № 5 . - С. 2-13. - Бібліогр. в кінці розд.
- Ватаманюк, Галина. Інтелектуальна гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності старших дошкільників та молодших школярів / Г. Ватаманюк // Початкова школа. - 2008. - № 6. - С. 40-43. - Бібліогр.: 6 назв.
- Мехова, Т. Роль народной игры в формировании характера ребенка [Текст] / Т.Мехова // Воспитание школьников. - 2001. - № 3. - С. 49-52. - Бібліогр.: 6 назв.
- Шульга, Л. Ігрові методики та їх роль у моральному вихованні учнів молодшого шкільного віку [Текст] / Л. Шульга // Рідна школа. - 2002. - № 10. - С. 48-50. - Бібліогр.: 6 назв.
- Кретова, Наталія. Рольові ігри на уроках англійської мови як ефективний засіб гуманізації навчально-виховного процесу на початковому етапі [Текст] / Н. Кретова // Рідна школа. - 2005. - № 3. - С. 52-54. - Бібліогр.: 4 назв.
- Бондаренко, Тетяна. Роль гри у формуванні навчальної діяльності [Текст] / Тетяна Бондаренко // Початкова освіта. - 2006. - № 42. - С. 22-24
- Старагіна, Ірина."Дві чаклунки" Сюжетно-рольова гра для шестирічних першокласників / Ірина Старагіна // Початкова освіта. - 2009. - № 17. - С. 9-12
- Ананьєва, Ірина. Гра як засіб інтенсифікації навчального процесу під час вивчення іноземної мови молодшими школярами [Текст] / І. Ананьєва // Початкова школа. - 2009. - № 6. - С. 19-21
- Погорєлова, Л. Гра. Гра? Гра! [Текст] / Л. Погорєлова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 5. - С. 60-63 ; Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 6. - С. 62-66
- Пізнавально - розвивальні заняття в групі продовженого дня // Вихователю ГПД. Усе для роботи. - 2012. - № 7: Спецвипуск. - С. 29 - 41.
- Мельник , С. Г. Позакласні заходи природознавчої тематики / С. Г. Мельник , В. І. Федорчук // Вихователю ГПД. Усе для роботи. - 2013. - № 7. - С. 32-47. - Бібліогр. в кінці ст.
- Клімова, О. Гра у групі продовженого дня / О. Клімова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2014. - № 2. - С. 37-39
- Саган, О. Методика вивчення алгоритмів у початкових класах [Текст] / Олена Саган // Початкова школа. - 2017. - № 6. - С. 26-32. - Бібліогр.: 7 назв.
- Литвин, Ярослав Степанович Сюжетні ігри та імітаційні вправи для дітей [Текст] / Ярослав Литвин. - К. : Здоров'я, 1980. - 94 с. - Б. ц.
- Турнер, Дэвид Ролевые игры : Практическое руководство / Дэвид Турнер,; Пер. с англ. Н. Сафоновой. - СПб.; М.; Харьков; Минск : Питер, 2002. - 352 с.
https://zosh5.org.ua/sites/default/files/gra.pdf
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/intelektualna-gra-yak-zasib-aktivizatsiyi-navchaln.html
http://hm-rmk.ucoz.ru/pedvustavka/rozvivalni_igri_ta_zavdannja.pdf
http://lviv156.lvivedu.com/uk/article/rolova-gra-u-navchanni-inozemnikh-mov-u-pochatkovi.html
http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Psihologia/33507.doc.htm
http://11schoolgpd.wixsite.com/gpd11/kopiya-kulbanska-m-i-tvorchi-zdibno
http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/38561/
http://www.psyh.kiev.ua/Швець_І.А._Використання_рольових_ігор_у_навчанні_іноземної_мови_у_початковій_школі

.: Розділ: Тексти книг :: 29.05.2018 17.52.52 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.058452 seconds