Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 40882
   


Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 42813  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературу на тему "Недоліки інтегрованої звітності". З повагою, Костянтин.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – file:///C:/Users/User/Desktop/VNULPM_2014_794_27.pdf
http://global-national.in.ua/archive/17-2017/177.pdf
http://konf.amsfo.com.ua/integrovana-zvitnist-v-sistemi-upravlinnya-pidpriyemstv/
http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6406/62.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ev.nmu.org.ua/docs/2013/1/EV20131_065-072.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/52635/7/Gritsenko_corporate_responsibility.doc.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2014/6/62.pdf
https://pidruchniki.com/68791/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/integrovana_zvitnist_nova_paradigma_rozvitku_buhgalterskoyi_zvitnosti
http://msfz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001253
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/22544/1/Davydiuk_Rol_upravlinskoho_2016.pdf
http://ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Integral_Reporting__UA_.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/4359/1/ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Методологічні підходи до визначення мети інтегрованої звітності підприємства.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3926
http://ep3.nuwm.edu.ua/2025/1/Сікорська Т.С. - Звітність підприємств в умовах.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/35178-66561-1-PB.pdf
http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/36.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/5026-10096-1-SM.pdf
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/15449577024153.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/integrovana-zvitnist-jak-instrument-zabezpechennja-stalogo-rozvitku-subektiv-gospodarjuvannja.pdf
– Король С. Нефінансова звітність підприємства / С. Король // Вісник КНТЕУ. – 2013. – № 6. – С. 102-113.
– Костирко Р. Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу / Р. Костирко // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 1(13). – С. 49–54.
– Лоханова Н. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н. Лоханова // Вісник соціальноекономічних досліджень. – 2015. – Вип. 4(47). – С. 50–56.
– Орлова Н. Нефинансовая отчётность как важный элемент корпоративной социальной ответственности / Н. Орлова // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 05–06(1). – С. 41–44.
– Проданчук М. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством / М. Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 2. – С. 24-31.
– Інтегрована звітність підприємств : монографія / В. В. Євдокимов [та ін.] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 178 с.
– Нестеренко О.О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Нестеренко ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Іванченко І. С., 2018. - 409 с. : рис., табл.
– Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики іі скликання / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. - 2014. - № 5. - С. 23-28.
– Куцик П. Інтегрована звітність, як нова парадигма розвитку бухгалтерської звітності / П. Куцик, М. Корягін // Бухгалтерський облік і аудит. - 2015. - № 5. - С. 11-18.
– Костирко Р. О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р. О. Костирко // Економіка України. - 2013. - № 2. - С. 18-28.
– Шевчук Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність / Н. С. Шевчук // Економіка АПК. - 2018. - № 12. - С. 95-102.
– Льюїс С. Що добре для бізнесу, або Перспективи розвитку нефінансової звітності / Сара Льюїс // Аудитор України. - 2016. - № 6. - С. 26-27.
– Ерлі К. Аудит інтегрованої звітності: нові виклики та можливості // Аудитор України. – 2015. – № 6. – С. 19-23.
– Єфименко Т. І. Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції // Фінанси України. – 2014. – № 10. – С. 7-23.
– Малишкін О. І. Нефінансова звітність компаній України // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 401-407.
– Романенко О.В. Стратегічний аналіз діяльності інтегрованих підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Київ : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2015. – 20 с.
– Безверхий К. Економетрична модель оцінки якості інтегрованої звітності / К. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2018. – № 3. – С. 96-104.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.02.2019 14.23.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 42812  
Олексій запитує:
Допоможуть знайти літературу за такою темою: Економічна рента, сутність та місце у системі економічних відносин
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! Перегляньте наступні джерела:
Грушко О. В. Теорія політичної ренти [Електронний ресурс] / О. В. Грушко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Економічні науки. – 2015. – № 10. – С. 36-42. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkpnuen_2015_10_7.pdf.
Економічна теорія. Політекономія [Електронний ресурс] : підручник / за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — 9 вид., доповн. — Київ : Знання, 2014. — 710 с. — (Класичний університетський підручник). – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/elib/economics_f/bazylevych_ekonomichna_2014.pdf.
Жулавський А. Ю. Рента в системі економічних відносин [Електронний ресурс] / А. Ю. Жулавський, Н. В. Сидоренко // Вісник СумДУ. Серія Економіка. – 2012. - №2. – С. 131-137. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/29853/1/Zhulavskyy_Sydorenko.pdf.
Земельна рента, її сутність, види і механізм утворення [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1115121239962/politekonomiya/zemelna_renta_sutnist_vidi_mehanizm_utvorennya.
Маршалл А. Принципы экономической науки [Електронний ресурс] / А. Маршалл. - М., 1993. - Т. 1. - С. 135. – Режим доступу: http://eteor.at.ua/_ld/0/20_HFk.pdf.
Особливості функціонування капіталу в сільському господарстві. Земельна рента [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1333122262111/politekonomiya/osoblivosti_funktsionuvannya_kapitalu_silskomu_gospodarstvi_zemelna_renta.
Рикардо Д. Начала политической экономии [Електронний ресурс] / Д. Рикардо ; пер. Н. В. Фабриканта. – Москва : Издание К. Т. Солдатенкова, 1895. – XXXV, 290 с. – (Библиотека экономистов ; вып. 2). – Режим доступу: http://193.110.163.10:8888/Legacy/pdf/rikardo.pdf.
Смит А. Исследования о богатстве народов [Електронний ресурс] / Адам Смит ; пер. М. Щепкина. – Москва : Издание К. Т. Солдатенкова, 1895. – 3–16, XXXII, 289 с. – (Библиотека экономистов). – Режим доступу: http://193.110.163.10:8888/Legacy/pdf/Smith_issledovavie.pdf.
Яковенко Р. В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. – Кіровоград : Поліграф-Сервіс, 2009. – 120 с.: іл. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2748/1/Yakovenko 2.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 12.02.2019 13.32.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олексій із міста: Київ :: Запитання: 42811  
Олексій запитує:
Електронні гроші: проблеми обігу та емісії
Наша відповідь:
Доброго дня, Олексію! Перегляньте наступні джерела:
Махаєва О. Електронні гроші : стан європейського ринку та його регулювання / О. Махаєва // Вісник Національного банку України.– 2006.– №8. – С. 30–34.
Міщенко В. Електронні гроші: поняття, стан українського ринку та перспективи розвитку / А. Міщенко, О. Махаєва // Банківська справа. – 2007.– №3. – С. 3-19.
Алексеєнко М. Д. Електронні гроші: сутність і види [Електронний ресурс] / М. Д. Алексеєнко, А. В. Ярова // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. М. Мороз. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 19. – С. 9-15. - Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/3332/1/Alekseenko.pdf.
Барабан Л. М. Електронні гроші: можливості, тенденції та перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Барабан // Фінансовий простір. - 2014. - № 3. - С. 10-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fin_pr_2014_3_3.
Батракова Т. І. Проблеми та перспективи розвитку електронних грошей в Україні / Т. І. Батракова, А. Ю. Грінченко [Електронний ресурс] // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 7. – С. 702-706. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/118.pdf.
Вавдіюк Н. С. Електронні гроші: види, функції і значення в грошовому обороті [Електронний ресурс] / Н. С. Вавдіюк // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2016. - Вип. 13(2). - С. 15-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2016_13(2)__4.
Вигівська І. М. Електронні гроші в системі управління фінансовими ресурсами підприємства: облікові аспекти [Електронний ресурс] / І. М. Вигівська, В. С. Семйон // Наук. вісник Ужгородського університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 173-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_3_40.
Войтенко О. О. Сучасний стан електронних грошей в Україні / О. О. Войтенко. – С. 229-232. - Режим доступу: https://ukrlogos.in.ua/documents/17_11_2015_95.pdf.
Грицюк П. Ю. Електронні гроші - нове досягнення криптографії та інформаційних технологій [Електронний ресурс] / П. Ю. Грицюк, Ю. І. Грицюк // Наук. вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.1. - С. 339-347. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23.
Дерев'янко С. І. Електронні гроші: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. І. Дерев'янко // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. праць - 2014. - Вип. 22/1. - С. 138-143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2014_22(1)__26.
Кравчук І. С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні [Електронний ресурс] / І. С. Кравчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. - №8 (134). – С. 263-271. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_8_34.
Куцевол М. А. Поняття та економічна природа криптовалюти / М. А. Куцевол, О. А. Шевченко-Наумова // Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Наук. студентське т-во ; редкол.: О. І. Олексюк (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 4. – С. 79–85. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf.
Ласукова А. С. Електронні гроші як інструмент оптимізації грошового обігу [Електронний ресурс] / А. С. Ласукова // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2014. - № 1. - С. 190-193. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VUbsNbU_2014_1_38.
Пантєлєєва Н. М. Електронні гроші як фінансова інновація: практика екстенсії та нормативно-правове регулювання / Н. М. Пантєлєєва // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 252-260. – Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/2540/1/Pantelejeva.pdf.
Перспективы электронных денег [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.arteconomics.ru/ elektronnye-dengi/perspektivyelektronnyx-deneg/.
Сенищ П. М. Світовий досвід і перспективи розвитку електронних грошей в Україні : наук.-аналіт. матеріали [Електронний ресурс] / П. М. Сенищ, В. М. Кравець ; Нац. банк України. – Київ : Національний банк України : Центр наукових досліджень, 2008. – 145 с. -Режим доступу : https://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=70690.
Шишкова Н. Л. Електронні гроші: сутність та проблеми використання в Україні [Електронний ресурс] / Н. Л. Шишкова, Є. Ю. Мороз // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2017. - № 4. - С. 39-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2017_4_7.
Ярош В. І. Електронні гроші: переваги та недоліки [Електронний ресурс] / В. І. Ярош, Ю. А. Романовська // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 793-796. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_178.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.02.2019 16.20.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 42810  
Аліна запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти інформацію для магістерської на тему: "Гра слів(мовна гра) та каламбур у повсякденному спілкуванні".Дякую.
Наша відповідь:
Аліно, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Бокова П. М. Каламбур або гра слів. Проблеми та особливості перекладу [Електронний ресурс] / П. М. Бокова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2015. - Вип. 27. - С. 45-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2015_27_7

Борисова Н. Прийом компенсації як засіб перекладу каламбурів [Електронний ресурс] / Н. Борисова // Теоретична і дидактична філологія. - 2015. - Вип. 20. - С. 146-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_20_16

Гершун Г. Мовна гра як прояв постмодерністської тенденції у журналістському тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Журналістика ; вип. 1 (22)).

Жук, Олена.разеологія як розділ мовознавства [Текст] : цикл уроків / Олена Жук // Українська мова та література. - 2015. - Червень, № 11/12. - С. 66-78.

Журавель Н. В. В основі каламбуру - багатозначність слова / Н. В. Журавель // Культура слова [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 21 / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1981. - С. 23-27.

Колоїз Ж.В.Мовна гра як вияв креативності в сучасній афористиці / Ж.В.Колоїз// Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : [зб. наук. праць]. – Вип.15 / ред. : Ж.В. Колоїз (відп.ред.), Л.А.Білоконенко та ін. – Кривий Ріг, 2015. – С. 163–185.

Корниенко О.А. Игра слов, каламбур, парономазия, амфиболия: к проблеме определения и дифференциации понятий в литературоведческом аспекте / Корниенко О.А. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 33-48. – (Серія: Філологія)

Космеда Т.А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) / Т.А. Космеда, О. В, Халіман. - Дрогобич: КОло, 2013. Ї 228 с.

Котов М. В. Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування / М. В. Котов // Дискурсологія. Семантика і прагматика - Харків, 2013. - C. 55-59.

Кулініч О. Засоби увиразнення заголовків у сучасних друкованих ЗМІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 109-115

Маткобожик, Вікторія. Довідник "Все для учнів про фразеологію" / В. Маткобожик // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 4. - С. 42-45.

Мовна особистість і мовна субкультура[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://um.co.ua/4/4-4/4-45008.html

Мовна гра в мовної діяльності[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://um.co.ua/4/4-4/4-45007.html

Непийвода Н. Мовна гра та гумор у рекламному тексті // Урок української. – 2001. – No 10. – С.20-24.

Остапченко, О. Тренінг риторичної майстерності : навчальна гра-змагання "Ораторський турнір" / Олена Остапченко // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 6. - С. 64-71. - Бібліогр.: 8 назв.

Патлач Г. Каламбур як різновид мовної гри в англійській, французькій, російській та українській лінгвістиці [Електронний ресурс] / Г. Патлач // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. - 2009. - Вип. 81(3). - С. 385-389. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(3)__95

Патлач Г. О. Метонімія як засіб створення каламбуру [Електронний ресурс] / Г. О. Патлач // Лінгвістика. - 2013. - № 3. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2013_3_6

Патлач Г. О. Референційний механізм в каламбурі [Електронний ресурс] / Г. О. Патлач // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 48. - С. 221-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_48_70

Ріниченко, О. Одноримки [Текст] : словник омонімів та схожословів / О. Різниченко. - О. : Друк, 2002. - 407 с.

Рязанцева Д. Функціонування ненормативних форм прикметника із префіксом най-: відображення аксіологічних смислів / Д. Рязанцева // Вісник Дніпропетров. ун-ту. Серія «Мовознавство». №1. – Дніпропетровськ. – С. 170-185.

Санников В.З. Об истории и современном состоянии русской языковой игры (основные виды русской языковой шутки; каламбур; парономазия; ирония; пародия; перепев; парадокс; абсурд; отношение к юмору; функции языковой игры; изменения в жанровом составе языковой игры; эволюция шуток) / В. З. Санников // Нові видання України . - 2003.- № 36 - С. 3-20.

Сковородников, А. П. О понятии и термине "языковая игра" [Текст] / А.П. Сковородников // Филологические науки. - 2004. - N2. - С. 79-87 .

Тимчук О. Т. Обігрування структурних елементів слова як семантико-стилістичне явище (морфеміка і словотворення) / О. Т. Тимчук // Мовознавство. - 2001. - № 2. - С. 54-62. - Бібліогр.: 11 назв.

Тимчук О. Т. Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. Т. Тимчук. - К., 2003. - 14 с.

Штых Ю. Г. Факторы возникновения многозначности в каламбуре [Електронний ресурс] / Ю. Г. Штых // Русская филология. - 2014. - № 1-2. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rfuv_2014_1-2_21

.: Розділ: Мовознавство :: 11.02.2019 12.19.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Lutsk :: Запитання: 42809  
Олександр запитує:
семантичне ядро сайту
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 11.02.2019 11.19.16 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.888978 seconds