Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41075
   


Автор запитання: Маша із міста: Суми :: Запитання: 43014  
Маша запитує:
Проект землеустрою,як основний механізм забезпечення раціонального використання земель
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Про землеустрій
https://protocol.ua/ua/pro_zemleustriy/#section230412
Порядок розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2004-п
Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
http://investhelp.com.ua/ua/content/proekt-zemleustroyu-shchodo-vіdvedennya-zemelnoї-dіlyanki
Порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/8161814
Проект землеустрою як основа раціонального використання
земель сільськогосподарського призначення
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2011_10_15
Концептуальні положення впорядкування території для містобудівних потреб
http://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/16468/1/Стаття_Концепт.полож._2015р..pdf
В яких випадках виготовляється проект землеустрою
https://region.poltava.ua/korysne-proekt-zemleustroiu/v-iakykh-vypadkakh-vyhotovliaietsia-proekt-zemleustroiu
Методичні рекомендації щодо розроблення схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0395821-13/print
Роль і місце схем землеустрою в системі прогнозування та планування використання і охорони земель
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Zv_2014_5_11.pdf
Проблеми організації раціонального використання та охорони земель
сільськогосподарського призначення
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/pronina_o.v._the_problem_of_rational_use_and_protection_of_agricultural_land.pdf

.: Розділ: Загальні :: 8.04.2019 22.41.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маша із міста: Суми :: Запитання: 43009  
Маша запитує:
Теза на тему : "Організація використання земель населених пунктів у сучасних умовах"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Організація ефективного збалансованого використання землі
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/143.pdf
Формування організаційно - інституційної моделі розмежування землі
http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2017/may/1777/gka75201123.pdf
Інституціональні особливості системи раціонального землекористування в населених пунктах
http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127648/122406
Напрями формування сталого землекористування в населених пунктах
http://natureus.org.ua/repec/archive/4_2017/17.pdf
Удосконалення системи планування сталого використання земель населених пунктів
http://natureus.org.ua/repec/archive/1_2017/23.pdf
Правове забезпечення зонування земель в межах населених пунктів
http://tlaw.nlu.edu.ua/article/viewFile/63013/58418
Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування інформаційних технологій у використанні земель населених пунктів
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2100/2 storch.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Еколого-економічне забезпечення сталого землекористування в населених пунктах
http://ed.pdatu.edu.ua/article/view/127616/122358
До питання про ефективність землекористування в умовах сучасного міста
http://eprints.kname.edu.ua/5850/1/244-248Тимофієва_СБ.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2019 22.04.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 43008  
Ірина запитує:
Доброго вечора. Підкажіть літературу на тему: "Самовдосконалення - шлях до величі людини"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авдіянц Г. Духовні цінності як основа професійноособистісного становлення майбутніх педагогів / Г. Авдіянц // Проблеми освіти. – Спецвип. : за матеріалами Міжнар. наук. практ. конф. „Формування духовно-моральних цінностей у дітей та молоді” (21 – 22 жовт., м. Вінниця). – Київ – Вінниця, 2004. – С. 148 – 152.
Базилюк А.Ф. Социальная философия неомарксизма. – Київ : Политиздат Украины, 1989. – 167 с.
Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданського // Т. Гоббс. Сочинения: В 2 т. – Т. 2.: Пер. з лат. и англ. – М.: Мысль, 1989.
Гримак Л. Резервы человеческой психики. Введение в психологію активности / Л. Гримак. – М.: “Политиздат”, 1987. – 286 с.
Лосєва Н. Розвиток ідеї самореалізації особистості / Н. Лосєва // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 71-74.
Лосєва Н.М. Самовдосконалення викладача. Навч. метод. посібник, вид. 2-ге перероблене. – Донецьк : ДОННУ, 2004. – 300 с.
Прокопова О. Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Прокопова. – Київ, 2003. – 24 с.
Самовдосконалення - це рух до мети [Електронний ресурс] // parta.at.ua : нотатки школяра : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://parta.at.ua/publ/tematichni_shkilni_tvori/cinnosti_ljudini/samovdoskonalennja_ce_rukh_do_meti/150-1-0-3067. Назва з екрана.
Сущенко Л. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Л. Сущенко. – Держ. вищ. навч. заклад "Ун-т менеджменту освіти" АПН України. – Київ, 2009. – 20 с.
Шестакова Т. Формування готовності майбутнього вчителя до професійно-педагогічного самовдосконалення: теорія і практика: монографія / за наук. ред. Н. В. Гузій. – Київ : Вид-во НПУ імені М. Н. Драгоманова, 2010. – 174 с.

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2019 18.12.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Бровари :: Запитання: 43006  
Віка запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про поняття 'журналістська риторика', "медіариторика", літературу про оратораторське мистецтво. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Анненкова И. В. Медиариторика : генезис, теория и методология, перспективы развития. - Минск : Изд. центр БДУ, 2014. - 576 с.
Василенко В. А. Академічна риторика : [навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл.] / В. Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми : Наталуха А. С., 2011. – 275 с.
Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : [навч. посіб.] / Г. І. Гамова ; Нац. академія держ. управління при Президентові України ; ХарРІ НАДУ. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 172 с.
Зубенко Л. Г. Ораторське мистецтво : практ. посіб. / Л. Г. Зубенко. – Київ : Парлам. вид-во, 2002. – 115 с.
Куньч З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку : [навч. посіб.] / З. Куньч ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 248 с.
Марченко О. И. Риторика как норма гуманитарной культуры / О. И. Марченко. – М. : Прогресс, 1994. – 361 с.
Мацько Л. І. Культура фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вища шк., 2006. – 311 с.
Митрохина, А. Л. Невербальная коммуникация / А. Л. Митрохина // Менеджмент и кадры. – 2011 . – №9 . – С. 19-27.
Неориторика в масовій комунікації : [навч. посіб.] / В. М. Стехіна – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 144 с.
Олійник О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник. – Київ : Кондор, 2009. – 170 с.
Препотенська М. Риторика. 10 ключових тем : навч. посіб. / М. Препотенська. – Київ : Фірма «ІНКОС», 2009. – 254 с.
Сагач Г. М. Похвальне красномовство : практ. посібник / Г. М. Сагач ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ : [б.в.], 1996. – 156 с.
Сагач Г. М. Словник основних термінів та понять риторики / Г. М. Сагач ; Міжрегіон. академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 280 с.
Чибісова Н. Г. Риторика : навч. посіб. / Н. Г. Чибісова, О. I. Тарасова . – Київ : Центр навч. л-ри, 2003 . – 228 с.
Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. - Київ : Політехніка, 2015. - 300 с.
Щербакова О. А. Досвід початкового аналізу чинників підвищення ефективності викладання риторикознавчих дисциплін у вищій школі України на основі компетентнісного підходу: вітчизняні завдання та європейська практика / О. А. Щербакова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 31. – Т. ІІ (44): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього процесу». – Київ : Гнозис, 2013. – С. 485-500.
Воробйова А. В. Умови досягнення точності риторичного дискурсу [Електронний ресурс] / А. В. Воробйова. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_64/46.pdf.
Дацишин Х. Терміни «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика»: до проблеми дефініції / Х. Дацишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – № 733: Проблеми української термінології. – С. 179-182. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15339/1/38-179-182.pdf.
Макович Х. Я. Словник термінів і понять з риторики [Електронний ресурс] / Х. Я. Макович, Л. О. Вербицька, Н. О. Капітан. – Львів, 2016. – 140 с. – Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3431/Риторичний словник.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Модуль 2: Сучасна риторика. Практикум з риторики [Електронний ресурс] // Студопедія : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.org/12-98825.html. – Назва з екрану.
Ораторське мистецтво [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : НАДУ, 2011. – 128 с. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKDlibrary_naduBiblioteka_Magistra 3e7888f-ebb4-4698-a3cd-10840df8d3a2.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2019 10.27.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Kiev :: Запитання: 42871  
Анна запитує:
Прошу надати список літератури на тему- "Державне управління та основні напрямки його удосконалення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно. Пропонуємо Вам наступні джерела:
1.Барило О. Г. Удосконалення організаційного механізму державного управління у надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс] / О. Г. Барило, С. П. Потеряйко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. - 2016. - Вип. 2. - С. 264-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2016_2_40
2.Витко Т. Ю. Удосконалення механізму кадрового забезпечення державного управління [Електронний ресурс] / Т. Ю. Витко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. - 2012. - № 1. - С. 92–99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2012_1_17
3.Волошенко В. М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / В. М. Волошенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2016. - № 2. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_2_14
4.Вострікова Н. В. Принципи та завдання удосконалення державного управління водними ресурсами в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Вострікова // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 2014. - Вип. 2. - С. 221-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrzd_2014_2_29
5.Гацуля О. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації [Електронний ресурс] / О. Гацуля, Ф. Рагімов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 3. - С. 101-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_3_13
6.Глізнуца М. Ю. Удосконалення управління державною інноваційною політикою [Електронний ресурс] / М. Ю. Глізнуца // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2(1). - С. 40-45 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2(1)__9
7.Доброскок С. С. Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів [Електронний ресурс] / С. С. Доброскок // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2017_2_14
8.Дорошенко Г. О. Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом [Електронний ресурс] / Г. О. Дорошенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. - 2016. - Вип. 90. - С. 35-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhE_2016_90_6
9.Дубич К. Імперативи удосконалення державного управління наданням соціальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / К. Дубич // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. - 2017. - № 2. - С. 47-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2017_2_9
10.Дьяченко Я. Я. Організаційно-методичні удосконалення системи управління державними фінансами [Електронний ресурс] / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 7. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_7_3
11.Єрескова Т. В. `Соціологічний аспект аналізу управлінського потенціалу державних службовців як чинник удосконалення системи державного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Єрескова // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. - 2014. - Т. 15, Вип. 281. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduuu_2014_15_281_7
12.Задорожний В. П. Удосконалення механізму управління державним боргом України [Електронний ресурс] / В. П. Задорожний // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 23. - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_23_5
13.Захарченко А. М. Система суб’єктів управління об’єктами державної власності: стан та основні напрями удосконалення [Електронний ресурс] / А. М. Захарченко // Правничий часопис Донецького університету. - 2015. - № 1-2. - С. 40-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2015_1-2_8
14.Захарченко А. М. Щодо удосконалення законодавства з питань управління діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. М. Захарченко // Правничий часопис Донецького університету. - 2017. - № 1-2. - С. 79-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2017_1-2_12
15.Зозуля О. С. Інституційна система державного управління інформаційною безпекою України: сучасний стан та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / О. С. Зозуля // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 6. - С. 147-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_6_32
16.Кізін Г. В. Недоліки та напрями удосконалення державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки України в контексті управлінського аспекту [Електронний ресурс] / Г. В. Кізін // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 51. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2016_51_19
17.Колесник В. Т. Розвиток та удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України [Електронний ресурс] / В. Т. Колесник. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_12_13
18.Кондаков К. Г. Удосконалення комплексного механізму державного управління процесом впровадження е-урядування на регіональному рівні [Електронний ресурс] / К. Г. Кондаков, З. О. Надюк // Аспекти публічного управління. - 2016. - № 37-38. - С. 76-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_37-38_13
19.Кузнєцов К. В. Удосконалення механізмів державного управління у фінансуванні системи інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / К. В. Кузнєцов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2018. - Вип. 2. - С. 78-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_2_13
20.Логвиненко М. І. Щодо удосконалення діяльності суб’єктів управління фінансовою системою держави [Електронний ресурс] / М. І. Логвиненко, Т. В. Булах // Форум права. - 2016. - № 4. - С. 212–217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
21.Лозицька І. Аналіз та адаптація зарубіжного досвіду як напрям удосконалення системи державного управління [Електронний ресурс] / І. Лозицька. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2016. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_2_6
22.Макогон І. І. Напрями удосконалення механізму управління державним сектором [Електронний ресурс] / І. І. Макогон // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 6. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_6_11
23.Найда І. В. Удосконалення управління системою державних закупівель [Електронний ресурс] / І. В. Найда, Р. А. Руденко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. - 2017. - № 4. - С. 44-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_4_10
24.Олешко О. М. Удосконалення системи управління конфліктами інтересів на державній службі як необхідний фактор зниження рівня корупції [Електронний ресурс] / О. М. Олешко // Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - № 2. - С. 164-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_2_25
25.Олійник А. Р. Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід [Електронний ресурс] / А. Р. Олійник // Економіка та держава. Серія: : Державне управління. - 2017. - № 1. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2017_1_8
26.Пивоваров К. В. Шляхи удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України [Електронний ресурс] / К. В. Пивоваров. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_4_10
27.Присяжнюк О. Ф. Пріоритетні напрями удосконалення техніки адміністративної роботи апарату управління районних державних адміністрацій [Електронний ресурс] / О. Ф. Присяжнюк // Економіка та держава. - 2014. - № 10. - С. 113-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_10_28
28.Пророчук М. В. Формування методичних підходів до удосконалення механізмів державного управління об'єктами інфраструктури [Електронний ресурс] / М. В. Пророчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 18. - С. 127-132.
29.Пугач А. Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в системі державного управління України [Електронний ресурс] / А. Пугач // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - № 4. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_4_14
30.Рибачук В. Л. Удосконалення організаційного забезпечення ефективності фінансового контролю діяльності органів державного управління [Електронний ресурс] / В. Л. Рибачук // Актуальні проблеми державного управління. - 2009. - № 1. - С. 277-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2009_1_37
31.Романенко Т. Удосконалення організації праці керівників органів державного управління [Електронний ресурс] / Т. Романенко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_1_33
32.Совівський О. М. Шляхи удосконалення механізмів державного управління у зовнішньополітичній сфері [Електронний ресурс] / О. М. Совівський // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 17. - С. 121-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_17_31
33.Федорчак В. В. Удосконалення підходів до функціонування системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] / В. В. Федорчак // Ефективність державного управління. - 2018. - Вип. 1. - С. 168-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_1_21
34.Хаїтов П. Удосконалення управління людськими ресурсами на державній службі в умовах інституціональних змін [Електронний ресурс] / П. Хаїтов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 2. - С. 161-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_2_23
35.Холоднюк З. В. Удосконалення механізмів реалізації соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном [Електронний ресурс] / З. В. Холоднюк. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2011. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_7_14
36.Чернишов М. О. Рекомендації щодо удосконалення податкових механізмів державного управління розвитком підприємництва [Електронний ресурс] / М. О. Чернишов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_7_11
37.Шевченко С. О. Удосконалення контролю в державному управлінні: інтерпретаційна модель [Електронний ресурс] / С. О. Шевченко. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_2_24
38.Шкрабак І. В. Напрями удосконалення стратегії державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень [Електронний ресурс] / І. В. Шкрабак // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія : Економіка. - 2013. - Т. 14, Вип. 263. - С. 311-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduu_2013_14_263_49
39.Якайтіс І. Б. Напрями адаптації зарубіжного досвіду щодо удосконалення механізмів державного управління розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїні [Електронний ресурс] / І. Б. Якайтіс // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 13. - С. 81-86.

.: Розділ: Загальні :: 24.02.2019 21.59.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.78021 seconds