Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41402
   


Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 42503  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Підходи до визначення ролі людини в ринковій економічній системі. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Юлю, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бондаренко, О. В. Сучасна "економічна людина" та цінності розвитку економічної культури: людиновимірність економічного розвитку / О. В. Бондаренко // Гілея: науковий вісник . -2016. - № 4 - С.286-291.
Борщук, Є. М. Людина і природа в системі продуктивних сил суспільства : монографія / - Львів : Вид-во ЛКА, 2002 - 277 с. : рис., табл.
Буян, Іван. Статус людини в існуючій економічній системі / І. Буян // Психологія і суспільство. - 2007. - N 3. - С. 35-54
Вегера С.А. Поведінкова економіка - особлива галузь економічної теорії [Текст] / Вегера С.А. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 2. - С. 4 - 16. - Бібліогр.: с.16 ( 22 назв.).
Возний К. З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви / К. З. Возний // Актуальні проблеми економіки. - 2009. -№ 5 - С. 3-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
Галушка З. І. Модель людини в сучасній економічній теорії (економічна теорія) / З. І. Галушка // Економічна теорія. - 2012. - № 4. - С. 49-55
Єфремов В. В. Проблема невизначеності в економічних теоріях [Електронний ресурс] / В. В. Єфремов // Економіка України. - 2015. - № 3. - С. 67-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_3_7
Мочерний, С.Людина та закони її розвитку / С. Мочерний, О. Устенко // Економіка України. - 2004. - № 10. - С. 17-27
Набатнікова, Т. С. Місце та роль людини в економічній системі [Текст] / Т. С. Набатнікова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. - 2017. - N 2. - С. 15-16 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.
Овчаренко Є. І. Роль та поведінкові властивості людини у системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Є. І. Овчаренко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - № 3. - С. 145-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2015_3_14
Ольсевич, Ю. Экономическая теория и природа человека: становится ли тайное явным? [Текст] / Ю. Ольсевич // Вопросы экономики. - 2007. - № 12. - С. 27-42
Петінова, Оксана Борисівна. Економічна поведінка: до питання експлікації поняття [Текст] / Оксана Борисівна Петінова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2018. - Том Т.21, № 2. - С. 60-65.
Сапачук, Ю. М. Світоглядно-філософські підвалини концепції "економічної людини" А. Сміта / Ю. М. Сапачук // Формування ринкових відносин в Україні/ Науково-дослідний економічний інститут. -2014.- № 12. - С.216-218. - Бібліогр. 11 назв
Смачило В. В. Дефініція категорій, які визначають роль людини в соціально-економічних процесах [Електронний ресурс] / В. В. Смачило, М. В. Корпан // Траектория науки. - 2016. - Т. 2, № 1. - С. 2.9-2.20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2016_2_1_5
Федотова, В. Г.Человек в экономических теориях: пределы онтологизации [Текст] / В. Г. Федотова // Вопросы философии. - 2007. - № 9. - С. 20-30
Ядранський, Д. М. Моделі соціальної та економічної людини в сучасній економічній теорії / Д. М. Ядранський // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво [Текст] . -2012. - № 2.- С.10-16. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Загальні :: 2.11.2018 15.53.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42469  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Визначення ролі людини в ринковій економічній системі. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 25.10.2018 17.38.26 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42437  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Методи дослідження трудового потенціалу. Розрахунок трудового потенціалу. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Балацкий, О. Ф. Теоретические проблемы оценки экономического потенциала региона, компании, предприятия / О. Ф. Балацкий // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2004. – № 9 (68). – С. 84-95. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/951/1/7.doc

Гринкевич, С. С. Методи дослідження компонентної структури трудового потенціалу [Електронний ресурс] / С. С. Гринкевич. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/econrig_2011_3_34.pdf

Гринкевич, С. С. Методичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної структури [Електронний ресурс] / С. С. Гринкевич. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/47820/16-Hrynkevych.pdf?sequence=1

Долішній, М. І. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості : монографія / М. І. Долішній, С. М. Злупко та ін. – Ужгород : Карпати, 1997. – 422 с.

Засанська, С. В. Дослідження трудового потенціалу на різних ієрархічних рівнях за допомогою системи показників та критеріїв / С. В. Засанська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2008. - Вип. ХІV, № 2. - С. 69-76.

Козар, В. В. Трудовий потенціал регіонів України в євроінтеграційному вимірі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук [Електронний ресурс] / В. В. Козар. – Режим доступу: http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/dis/diser_kozar.pdf

Методи і засоби досліджень трудових ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/ekonomika-praci/metodi-i-zasobi-doslidzhen-trudovih-resursiv

Методологічні положення класифікації та аналізу складу економічно активного населення : наказ Держкомстату України від 29.02.2000 р. № 74. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2000/74/metod.htm

Методологія оцінювання та використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/74469/ekonomika/metodologiya_otsinyuvannya_vikoristannya_trudovogo_potentsialu_pidpriyemstva

Приймак, В. С. Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці : автореф. дисертації / В. С. Приймак. – Львів, 2005. – 36 с.

Ровенська, В. В. Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ровенська. – Режим доступу: http://jeou.donnu.edu.ua/article/download/1114/1133

Федонін, О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

Харун, О. А. Аналіз сучасних методичних підходів до оцінки трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Харун. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/75.pdf

Харун, О. А. Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Харун. – Режим доступу: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/25/16.pdf

Череп, А. В. Дослідження сутності економічної категорії «трудовий потенціал» у менеджменті різних рівнів [Електронний ресурс] / А. В. Череп. – Режим доступу: http://btie.kart.edu.ua/article/download/83398/78753

Чорний, Р. С. Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства [Електронний ресурс] / Р. С. Чорний. – Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/download/85717/81381

Шаульська, Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України : монографія / НАН України. Ін-т економіки пром-сті ; Л. В. Шаульська. – Донецьк, 2005. – 502 с.

https://pidruchniki.com/12810419/ekonomika/trudoviy_potentsial_ponyattya_struktura_pokazniki_otsinki

https://buklib.net/books/33024/

.: Розділ: Загальні :: 18.10.2018 21.21.56 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 42413  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для написання дипломної роботи з теми "Розвиток процесів у біосфері під дією видобування залізної руди на прикладі ІнГЗК"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрієвський І. Економіка мінерально-сировинного комплексу України поступово виходить із кризового стану // Збірник наукових праць УкрДГРІ № 4/2011 С. 80-104 – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrdgri.gov.ua/uploaded_files/SbornikUkrGGRI_2011_4.pdf
Бабец Е. Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2009–2010 гг.: Анализ мировой конъюнктуры рынка ЖРС 2004–2011 гг./ Е. Бабець, Л. Штанько, В. Салганик // Кривой Рог: Видавництво ПП «Видавничий дім», 2011. – 329 с
Власюк Т. Конкурентні позиції України на світовому ринку залізорудної сировини/ Т. Власюк // Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 квітня 2010 р. — Рівне: РІ ВМУРоЛ «Україна», 2010. — С. 22-30.
Григор’єв Ю. Аналіз теоретичних основ і методології оцінки сумісної комплексної розробки техногенних і геогенних родовищ / Ю. Григор'єв // Геотехнічна механіка: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск, 2013. — Вип. 110. — С. 63-74.
Медвєдєва О. Управління виробничою потужністю глибоких залізорудних кар'єрів Кривбасу / О. Медвєдєва // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. – Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2009. — Вип. 81. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32823/23-Medvedeva.pdf?sequence=1.
Попов С. Економічні аспекти визначення ефективності розробки за балансових запасів залізних руд / С. Попов, І. Максимова // БІЗНЕСІНФОРМ: Економіка промисловості. — 2012. — № 5. — С. 113-115.
Прогнозування економічних показників гірничорудного підприємства, які безпосередньо впливають на його ефективність у процесі розподілу запасів ресурсів залізорудної сировини / В. Нусінов, А. Турило, І. Афанасьєв // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. — 2013. — № 2. — С. 155-161. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_2_32.pdf
Тимошенко О. Аналіз тенденцій світового та вітчизняного виробництва залізорудної сировини / О.О. Тимошенко // Молодь: наука та інновації: матеріали І наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених 3-4 грудня 2013 р., Дніпропетровськ — Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2013. — С. 549-551.
Тимошенко О. Обґрунтування вибору реальних інвестиційних проектів розвитку гірничорудного підприємства / О. Тимошенко, А. Бардась // Наукова весна – 2013 : матер. ІV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених 29 березня 2013 р. – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2013. — С. 473-474.
Тимошенко О. Обґрунтування та вибір інвестиційних проектів забезпечення прийнятої стратегії розвитку гірничо-збагачувального комбінату / Л. Тимошенко, О. Тимошенко // Економічний вісник НГУ. — 2012. — № 4. — С. 23-28.
Яримчук М. Геоінформатика: історія встановлення, предмет, метод, задача / М. Яримчук, А. Кулінкович //Геоінформатика. — 2002. — № 1. — С. 9-21.

.: Розділ: Загальні :: 14.10.2018 01.36.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42392  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати інформацію та літературу по темі "Лінгвістичні норми редагування: норми рівня речень".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Законодавство України про видавничу справу / Верховна Рада України: офіц. вид./ упоряд. Ю. Дяченко. – Київ, 2005. – 160 с.
Іванченко Р. Літературне редагування: підручник / Р.Г. Іванченко. – Київ, 2003. – 234 с.
Капелюшний А. Редагування в засобах масової інформації: навч. посіб. / А. Капелюшний. – Л., 2005. – 304 с.
Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : підручник. Київ, 2007. – 431 с.
Коляда Т. Основи літературного редагування. Конспект лекцій / Т. Коляда, І. Морозюк. – Одеса, 2005. – 76 с.
Мацько Л. Стилістика ділової мови і редагування документів : навч. посіб. / Л. Мацько, Л. Кравець, О. Солдаткіна. – Київ, 2004. – 282 с.
Партико З. Загальне редагування: нормативні основи: навч. посіб. / З. Партико. – Л., 2001. – 416 с.
Партико З. Редагування матеріалів засобів масової інформації : збірник вправ. / З. Партика Запоріжжя, 2009. – 110 с.
Сізова К. Практикум з редагування: навч. посіб. / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ, 2007. – 122 с.
Тимошик М. Видавнича справа та редагування: навч. посіб. / М. Тимошик. – Київ, 2004. – 224 с.
Шеремета О.В. Українська мова: термінологія і стилістика: методичні вказівки. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. - 69 с.

.: Розділ: Загальні :: 9.10.2018 14.41.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.771969 seconds