Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 42495
   


Автор запитання: Ірина із міста: Дніпро :: Запитання: 43008  
Ірина запитує:
Доброго вечора. Підкажіть літературу на тему: "Самовдосконалення - шлях до величі людини"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авдіянц Г. Духовні цінності як основа професійноособистісного становлення майбутніх педагогів / Г. Авдіянц // Проблеми освіти. – Спецвип. : за матеріалами Міжнар. наук. практ. конф. „Формування духовно-моральних цінностей у дітей та молоді” (21 – 22 жовт., м. Вінниця). – Київ – Вінниця, 2004. – С. 148 – 152.
Базилюк А.Ф. Социальная философия неомарксизма. – Київ : Политиздат Украины, 1989. – 167 с.
Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданського // Т. Гоббс. Сочинения: В 2 т. – Т. 2.: Пер. з лат. и англ. – М.: Мысль, 1989.
Гримак Л. Резервы человеческой психики. Введение в психологію активности / Л. Гримак. – М.: “Политиздат”, 1987. – 286 с.
Лосєва Н. Розвиток ідеї самореалізації особистості / Н. Лосєва // Рідна школа. – 2004. – № 5. – С. 71-74.
Лосєва Н.М. Самовдосконалення викладача. Навч. метод. посібник, вид. 2-ге перероблене. – Донецьк : ДОННУ, 2004. – 300 с.
Прокопова О. Система професійного самовдосконалення вчителя хімії середньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. Прокопова. – Київ, 2003. – 24 с.
Самовдосконалення - це рух до мети [Електронний ресурс] // parta.at.ua : нотатки школяра : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://parta.at.ua/publ/tematichni_shkilni_tvori/cinnosti_ljudini/samovdoskonalennja_ce_rukh_do_meti/150-1-0-3067. Назва з екрана.
Сущенко Л. Стимулювання професійного самовдосконалення вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Л. Сущенко. – Держ. вищ. навч. заклад "Ун-т менеджменту освіти" АПН України. – Київ, 2009. – 20 с.
Шестакова Т. Формування готовності майбутнього вчителя до професійно-педагогічного самовдосконалення: теорія і практика: монографія / за наук. ред. Н. В. Гузій. – Київ : Вид-во НПУ імені М. Н. Драгоманова, 2010. – 174 с.

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2019 18.12.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Бровари :: Запитання: 43006  
Віка запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про поняття 'журналістська риторика', "медіариторика", літературу про оратораторське мистецтво. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Анненкова И. В. Медиариторика : генезис, теория и методология, перспективы развития. - Минск : Изд. центр БДУ, 2014. - 576 с.
Василенко В. А. Академічна риторика : [навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-в вищ. навч. закл.] / В. Василенко, В. Герман ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми : Наталуха А. С., 2011. – 275 с.
Гамова Г. І. Ораторське мистецтво : [навч. посіб.] / Г. І. Гамова ; Нац. академія держ. управління при Президентові України ; ХарРІ НАДУ. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 172 с.
Зубенко Л. Г. Ораторське мистецтво : практ. посіб. / Л. Г. Зубенко. – Київ : Парлам. вид-во, 2002. – 115 с.
Куньч З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку : [навч. посіб.] / З. Куньч ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 248 с.
Марченко О. И. Риторика как норма гуманитарной культуры / О. И. Марченко. – М. : Прогресс, 1994. – 361 с.
Мацько Л. І. Культура фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – Київ : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
Мацько Л. І. Риторика : навч. посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Мацько. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Вища шк., 2006. – 311 с.
Митрохина, А. Л. Невербальная коммуникация / А. Л. Митрохина // Менеджмент и кадры. – 2011 . – №9 . – С. 19-27.
Неориторика в масовій комунікації : [навч. посіб.] / В. М. Стехіна – Київ: НТУУ «КПІ», 2010. – 144 с.
Олійник О. Б. Риторика : навч. посіб. / О. Б. Олійник. – Київ : Кондор, 2009. – 170 с.
Препотенська М. Риторика. 10 ключових тем : навч. посіб. / М. Препотенська. – Київ : Фірма «ІНКОС», 2009. – 254 с.
Сагач Г. М. Похвальне красномовство : практ. посібник / Г. М. Сагач ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ : [б.в.], 1996. – 156 с.
Сагач Г. М. Словник основних термінів та понять риторики / Г. М. Сагач ; Міжрегіон. академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2006. – 280 с.
Чибісова Н. Г. Риторика : навч. посіб. / Н. Г. Чибісова, О. I. Тарасова . – Київ : Центр навч. л-ри, 2003 . – 228 с.
Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь. - Київ : Політехніка, 2015. - 300 с.
Щербакова О. А. Досвід початкового аналізу чинників підвищення ефективності викладання риторикознавчих дисциплін у вищій школі України на основі компетентнісного підходу: вітчизняні завдання та європейська практика / О. А. Щербакова // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-т імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 31. – Т. ІІ (44): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього процесу». – Київ : Гнозис, 2013. – С. 485-500.
Воробйова А. В. Умови досягнення точності риторичного дискурсу [Електронний ресурс] / А. В. Воробйова. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_64/46.pdf.
Дацишин Х. Терміни «журналістська риторика», «риторика ЗМІ», «медіариторика»: до проблеми дефініції / Х. Дацишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2012. – № 733: Проблеми української термінології. – С. 179-182. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15339/1/38-179-182.pdf.
Макович Х. Я. Словник термінів і понять з риторики [Електронний ресурс] / Х. Я. Макович, Л. О. Вербицька, Н. О. Капітан. – Львів, 2016. – 140 с. – Режим доступу: https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3431/Риторичний словник.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Модуль 2: Сучасна риторика. Практикум з риторики [Електронний ресурс] // Студопедія : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.org/12-98825.html. – Назва з екрану.
Ораторське мистецтво [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / авт.-уклад. : І. М. Плотницька, О. П. Левченко, З. Ф. Кудрявцева та ін. ; за ред. І. М. Плотницької, О. П. Левченко. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : НАДУ, 2011. – 128 с. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/NMKDlibrary_naduBiblioteka_Magistra 3e7888f-ebb4-4698-a3cd-10840df8d3a2.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 7.04.2019 10.27.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Kiev :: Запитання: 42871  
Анна запитує:
Прошу надати список літератури на тему- "Державне управління та основні напрямки його удосконалення"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно. Пропонуємо Вам наступні джерела:
1.Барило О. Г. Удосконалення організаційного механізму державного управління у надзвичайних ситуаціях [Електронний ресурс] / О. Г. Барило, С. П. Потеряйко // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. - 2016. - Вип. 2. - С. 264-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2016_2_40
2.Витко Т. Ю. Удосконалення механізму кадрового забезпечення державного управління [Електронний ресурс] / Т. Ю. Витко // Вісник Академії митної служби України. Серія : Державне управління. - 2012. - № 1. - С. 92–99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2012_1_17
3.Волошенко В. М. Удосконалення механізмів державного управління розвитком ринку рекреаційних послуг: українські реалії в контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / В. М. Волошенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2016. - № 2. - С. 93-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2016_2_14
4.Вострікова Н. В. Принципи та завдання удосконалення державного управління водними ресурсами в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Вострікова // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. - 2014. - Вип. 2. - С. 221-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrzd_2014_2_29
5.Гацуля О. Удосконалення організаційно-правового забезпечення державного управління на регіональному та галузевому рівнях у контексті процесів децентралізації [Електронний ресурс] / О. Гацуля, Ф. Рагімов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2015. - Вип. 3. - С. 101-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2015_3_13
6.Глізнуца М. Ю. Удосконалення управління державною інноваційною політикою [Електронний ресурс] / М. Ю. Глізнуца // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2(1). - С. 40-45 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2017_2(1)__9
7.Доброскок С. С. Удосконалення системи управління державним боргом і посилення стійкості державних фінансів [Електронний ресурс] / С. С. Доброскок // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2017. - № 2. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2017_2_14
8.Дорошенко Г. О. Пріоритетні напрями удосконалення політики управління державним боргом [Електронний ресурс] / Г. О. Дорошенко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Економічна. - 2016. - Вип. 90. - С. 35-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhE_2016_90_6
9.Дубич К. Імперативи удосконалення державного управління наданням соціальних послуг в Україні [Електронний ресурс] / К. Дубич // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. - 2017. - № 2. - С. 47-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VAPSV_2017_2_9
10.Дьяченко Я. Я. Організаційно-методичні удосконалення системи управління державними фінансами [Електронний ресурс] / Я. Я. Дьяченко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 7. - С. 3-6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_7_3
11.Єрескова Т. В. `Соціологічний аспект аналізу управлінського потенціалу державних службовців як чинник удосконалення системи державного управління [Електронний ресурс] / Т. В. Єрескова // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління. - 2014. - Т. 15, Вип. 281. - С. 49-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduuu_2014_15_281_7
12.Задорожний В. П. Удосконалення механізму управління державним боргом України [Електронний ресурс] / В. П. Задорожний // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 23. - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_23_5
13.Захарченко А. М. Система суб’єктів управління об’єктами державної власності: стан та основні напрями удосконалення [Електронний ресурс] / А. М. Захарченко // Правничий часопис Донецького університету. - 2015. - № 1-2. - С. 40-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2015_1-2_8
14.Захарченко А. М. Щодо удосконалення законодавства з питань управління діяльністю суб'єктів господарювання державного сектору економіки [Електронний ресурс] / А. М. Захарченко // Правничий часопис Донецького університету. - 2017. - № 1-2. - С. 79-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pchdu_2017_1-2_12
15.Зозуля О. С. Інституційна система державного управління інформаційною безпекою України: сучасний стан та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / О. С. Зозуля // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 6. - С. 147-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2015_6_32
16.Кізін Г. В. Недоліки та напрями удосконалення державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки України в контексті управлінського аспекту [Електронний ресурс] / Г. В. Кізін // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. - 2016. - Вип. 51. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2016_51_19
17.Колесник В. Т. Розвиток та удосконалення організаційно-правових механізмів державного управління у сфері забезпечення національної безпеки України [Електронний ресурс] / В. Т. Колесник. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_12_13
18.Кондаков К. Г. Удосконалення комплексного механізму державного управління процесом впровадження е-урядування на регіональному рівні [Електронний ресурс] / К. Г. Кондаков, З. О. Надюк // Аспекти публічного управління. - 2016. - № 37-38. - С. 76-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aplup_2016_37-38_13
19.Кузнєцов К. В. Удосконалення механізмів державного управління у фінансуванні системи інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / К. В. Кузнєцов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2018. - Вип. 2. - С. 78-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2018_2_13
20.Логвиненко М. І. Щодо удосконалення діяльності суб’єктів управління фінансовою системою держави [Електронний ресурс] / М. І. Логвиненко, Т. В. Булах // Форум права. - 2016. - № 4. - С. 212–217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index
21.Лозицька І. Аналіз та адаптація зарубіжного досвіду як напрям удосконалення системи державного управління [Електронний ресурс] / І. Лозицька. // Публічне адміністрування: теорія та практика. - 2016. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_2_6
22.Макогон І. І. Напрями удосконалення механізму управління державним сектором [Електронний ресурс] / І. І. Макогон // Формування ринкових відносин в Україні. - 2014. - № 6. - С. 50-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_6_11
23.Найда І. В. Удосконалення управління системою державних закупівель [Електронний ресурс] / І. В. Найда, Р. А. Руденко // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Юридичні науки. - 2017. - № 4. - С. 44-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnjiu_2017_4_10
24.Олешко О. М. Удосконалення системи управління конфліктами інтересів на державній службі як необхідний фактор зниження рівня корупції [Електронний ресурс] / О. М. Олешко // Актуальні проблеми державного управління. - 2017. - № 2. - С. 164-170. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2017_2_25
25.Олійник А. Р. Удосконалення державного управління у рамках євроінтеграційної політики України: правозахисний підхід [Електронний ресурс] / А. Р. Олійник // Економіка та держава. Серія: : Державне управління. - 2017. - № 1. - С. 25-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2017_1_8
26.Пивоваров К. В. Шляхи удосконалення системи фінансового контролю в державному управлінні України [Електронний ресурс] / К. В. Пивоваров. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2016. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2016_4_10
27.Присяжнюк О. Ф. Пріоритетні напрями удосконалення техніки адміністративної роботи апарату управління районних державних адміністрацій [Електронний ресурс] / О. Ф. Присяжнюк // Економіка та держава. - 2014. - № 10. - С. 113-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2014_10_28
28.Пророчук М. В. Формування методичних підходів до удосконалення механізмів державного управління об'єктами інфраструктури [Електронний ресурс] / М. В. Пророчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 18. - С. 127-132.
29.Пугач А. Шляхи удосконалення інформаційно-аналітичної діяльності в системі державного управління України [Електронний ресурс] / А. Пугач // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2010. - № 4. - С. 94-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_4_14
30.Рибачук В. Л. Удосконалення організаційного забезпечення ефективності фінансового контролю діяльності органів державного управління [Електронний ресурс] / В. Л. Рибачук // Актуальні проблеми державного управління. - 2009. - № 1. - С. 277-284. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2009_1_37
31.Романенко Т. Удосконалення організації праці керівників органів державного управління [Електронний ресурс] / Т. Романенко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 108-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2014_1_33
32.Совівський О. М. Шляхи удосконалення механізмів державного управління у зовнішньополітичній сфері [Електронний ресурс] / О. М. Совівський // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 17. - С. 121-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_17_31
33.Федорчак В. В. Удосконалення підходів до функціонування системи державного управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] / В. В. Федорчак // Ефективність державного управління. - 2018. - Вип. 1. - С. 168-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2018_1_21
34.Хаїтов П. Удосконалення управління людськими ресурсами на державній службі в умовах інституціональних змін [Електронний ресурс] / П. Хаїтов // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2016. - Вип. 2. - С. 161-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2016_2_23
35.Холоднюк З. В. Удосконалення механізмів реалізації соціально-економічної політики держави в управлінні регіоном [Електронний ресурс] / З. В. Холоднюк. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2011. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2011_7_14
36.Чернишов М. О. Рекомендації щодо удосконалення податкових механізмів державного управління розвитком підприємництва [Електронний ресурс] / М. О. Чернишов. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2013_7_11
37.Шевченко С. О. Удосконалення контролю в державному управлінні: інтерпретаційна модель [Електронний ресурс] / С. О. Шевченко. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2015. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2015_2_24
38.Шкрабак І. В. Напрями удосконалення стратегії державного управління структурно-інноваційним розвитком територіальних утворень [Електронний ресурс] / І. В. Шкрабак // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія : Економіка. - 2013. - Т. 14, Вип. 263. - С. 311-318. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdduu_2013_14_263_49
39.Якайтіс І. Б. Напрями адаптації зарубіжного досвіду щодо удосконалення механізмів державного управління розвитком оcвiти тa нaуки в Укрaїні [Електронний ресурс] / І. Б. Якайтіс // Інвестиції: практика та досвід. - 2018. - № 13. - С. 81-86.

.: Розділ: Загальні :: 24.02.2019 21.59.03 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Калуш :: Запитання: 42854  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати інформацію та літературу для курсової роботи на тему "Паблік рілейшнз у системі менеджменту". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://ua-referat.com/Паблік_рілейшнз_як_стратегічна_функція_менеджменту
http://ua-referat.com/Паблік_рілейшнз_як_стратегічна_функція_менеджменту
http://posibniki.com.ua/post-pablik-rileishnz-u-sistemi-upravlinnya-pidpriemstvom
http://ubooks.com.ua/books/00049/inx41.php
https://studfiles.net/preview/5705913/page:12/
https://economy-ru.info/info/168378/
https://ukrbukva.net/page,3,30547-Pablik-rileiyshnz-kak-strategicheskaya-funkciya-menedzhmenta.html
http://eprints.kname.edu.ua/17493/1/ПЕЧ_Парасюк_Конспект_лекций_по_ПР.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/436760.pdf
http://referat-ok.com.ua/menedzhment-organizaciji/suchasni-problemi-pablik-rileishnz
https://www.sworld.com.ua/simpoz8/18.pdf
http://old.journ.lnu.edu.ua/publications/visnyk25/Visnyk25_P1_06_Zignitcer.pdf
http://megalib.com.ua/content/4513_PR_y_sistemi_menedjmenty.html
http://bukvar.su/menedzhment/115500-Pablik-rileiyshnz-kak-strategicheskaya-funkciya-menedzhmenta.html
file:///C:/Users/User/Desktop/pspz_2013_2_19.pdf
– Антипов К.В. Паблик рилейшнз : учеб. пособие / К.В. Антипов, Ю.К. Баженов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : “Дашков и К”, 2002. – 145 с.
– Блэк С. Введение в паблик рилейшнз : пер. с англ. / С. Блэк. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 317 с.
– Доти Д.И. Паблисити и паблик рилейшнз: Пер. с англ. / Д.И. Доти. – 2-е изд., – Москва : Филинъ, 1998. – 286 с
– Иванченко Г.В. Реальность Паблик рилейшнз / Г.В. Иванченко. – Москва : Смысл, 1999. – 152 с. – (Бизнес-образование).
– Королько В. Основы паблик рилейшнз : учеб. / В. Корольков. – Киев : Ваклер, 2000. – 526 с.
– Моисеев В.А. Паблик рилейшнз. Теория и практика / В. Моисеев. – 2-е изд. – Москва : Омега-Л, 2001. – 375 с.
– Моисеев В.А. Паблик рилейшнз - средство социальной коммуникации. Теория и практика. – Киев : Дакор, 2002. – 506 с.
– Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности : учеб. / И.М. Синяева. – Москва : ЮНИТИ, 1998. – 287 с.
– Хэйвуд Р. Все о Public Relations: Как добиться успеха в бизнесе, используя связи с общественностью: Пер. с англ. / Р. Хэйвуд. – Москва : БИНОМ, 1999. – 255 с.
– Блек С. Введення в паблік рілейшнз / С. Блек. - Ростов н / Д. : Фенікс, 1998. – 380 с.
– Бодуан Ж.П. Управління іміджем компанії: Паблік рілейшнз: предмет і майстерність: пер. з фр. – Москва : ИНФРА-М, 2001.- 78 с.
– Бебик В. М. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : монографія. -Київ, 2005. - 437 с.
– Альошина І.В. Паблік рілейшнз для менеджерів : підручник / І.В. Альошина. – Москва : ЕКМОС, 2003. – 480 с.
– Катліп С. Паблік рілейшнз. Теорія і практика / С. Катліп. – Москва : Вільямс, 2003. – 624 с.
– Слісаренко, І. Ю. Паблік рилейшнз у системі комунікації та управління : навч. посіб. / І. Ю. Слісаренко. – Київ : МАУП, 2001. – 104 с.
– Бодуан, Жан-П'єр. Управління іміджем компанії. Паблік рілейшнз: предмет і майстерність. – Москва : Імідж-контакт; Инфра-му, 2001. – 233 с.
– Пашенцев Є.М. Паблік рілейшнз: від бізнесу до політики. – 2-е вид. – Москва : Финпресс, 2000.- 67 с.
– Балабанова Л. В. Комплексна маркетингова система паблік рилейшнз потенціалу як основа вдосконалення управління на сучасному етапі // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 111–137.
– Балабанова Л. В. Паблік рилейшнз у комунікаційній політиці підприємств // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 78-107.
– Балабанова Л. В. Стратегічна спрямованість паблік рилейшнз в умовах маркетингової орієнтації підприємств // Паблік рилейшнз : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2008. – С. 318-369.
– 5. Вейлл П. Искусство менеджмента / П. Вейлл ; пер.с англ. - Москва : Сирин, 2002. - 204 с.
– Глухова Д. Паблик рилейшнз як функція менеджменту / Д. Глухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Л. В. Губерський та ін.]. - Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 126-128.
– Комунікація з громадськістю як соціальний інститут і сфера практичної роботи // Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) : метод. посіб. / за ред. В. Г. Королька. - Київ, 2003. – С. 9-60.
– Королько В. Г. Принципи і функції паблик рілейшнз // Паблик рілейшнз: наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько. - Вид. 2-е, допов. - Київ, 2001. – С. 25-28.
– Королько В. Г. Теорія управління паблик рілейшнз. Складові процессу управління // Паблик рілейшнз: наукові основи, методика, практика : підручник / В. Г. Королько. - Вид. 2-е, допов. - Київ, 2001. – С. 159-163.
– Лось А. РR-управление / А. Лось // PR - менеджер. - 2004. - № 12. - С. 29-33.
– Моисеев В. А. Паблик рилейшнз в системе менеджмента // Паблик рилейшнз: Теория и практика / В. А. Моисеев. – Киев , 1999. – С. 101-127.
– Мойсеєв В. А. ПР у системі менеджменту // Паблік рілейшнз : навч. посіб. / В. А. Мойсеєв ; М-во освіти і науки України. - Київ, 2007. – С. 35-46.
– Осовська Г. В. Комунікації в менеджменті : навч. посіб. / Г. В. Осовська ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2003. - 216 с.
– Осовська Г. В. Основи менеджменту : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський ; М-во освіти і науки України. - Вид. 3-є, переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2008. – 662 с.
– Примак Т. О. Комунікативні технології в PR // PR для менеджерів і маркетологів : навч. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Т. О. Примак. - Київ, 2013. – С. 142-157.
– Сухарський В. С. Комунікації в менеджменті // Менеджмент (загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. - Т., 2004. – С. 104-158.
– Тихомирова Є. Національний та міжнародний аспекти інституціонального забезпечення РR-діяльності / Є. Тихомирова // Вісник. Серія: Міжнародні відносини / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2003. – Вип. 10. – С. 238-247.

.: Розділ: Загальні :: 19.02.2019 15.08.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 42848  
Анна запитує:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, индексуеться ли, наше украинское издательство "ОЛДІПЛЮС" в наукометрических базах - Scopus і Web of Science. Дякую за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! На Ваш запит доволі мало відомостей. Перегляньте наступні джерела:
Видавництво Олді-плюс» [Електронний ресурс] // Олді-плюс : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://oldiplus.com/. — Назва з екрана.
Издательство «Олді-плюс» [Електронний ресурс] // ПрофКнига : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://avtorim.kiev.ua/news/izdatelstvo-«oldi-plyus».html. — Назва з екрана.

.: Розділ: Загальні :: 18.02.2019 13.14.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.079579 seconds