Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42519  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Механізм (або методи) регулювання трудової поведінки (або трудового потенціалу) освітнім закладом. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42507.

.: Розділ: Загальні :: 6.11.2018 11.56.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлия із міста: Сумы :: Запитання: 42510  
Юлия запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Методи дослідження трудового потенціалу освітньої галузі. Розрахунок трудового потенціалу освітньої галузі. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте наступні джерела:
Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти й професійної підготовки / О. А. Грішнова. – Київ :Т-во “Знания”, КОО, 2001. – 254 с.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. проф. Качана Є. П. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 373 с.
Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика : у 2-х ч. - Ч. 1. – Київ : Наук. думка, 1994. – 263 с.
Артюхіна М. Визначення поняття трудовий потенціал освітньої галузі [Електронний ресурс] / М. Артюхіна, Я. Крутогорський // Економ. аналіз. – 2012. – Вип. 11. – Ч. 3. – С. 164-167. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecan_2012_11(3)__36.pdf.
Валінкевич Н. В. Сучасний стан та тенденції розвитку трудового потенціалу в Житомирській області [Електронний ресурс] / Н. В. Валінкевич, К. Є. Корбут // European Journal of Management Issues. – 2018. –Vol. 26(1-2). – Р. 55-61. – Режим доступу: 178-Article Text-344-1-10-20180728.pdf.
Гринкевич С. С. Методи дослідження компонентної структури трудового потенціалу [Електронний ресурс] : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / С. С. Гринкевич // Економіка і регіон. – 2011. – № 3 (30). – С. 167-171. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/47820/16-Hrynkevych.pdf?sequence=1.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 711 с.- Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/11412/1/ekon_pratsi_09.pdf.
Ігнатова О. А. Відновлення трудового потенціалу підприємств на основі удосконалення форм співробітництва з вищими навчальними закладами [Електронний ресурс] / О. А. Ігнатова, Л. В. Іваненко, О. В. Якушев. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/17588/1/ Іваненко_Якушев.pdf.
Козар В. В. Трудовий потенціал регіонів України в євроінтеграційному вимірі [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.05 / В. В. Козар ; Вінниц. торг.-економ. ін.-т , Київський нац. торг.-економ. ун-т. – Вінниця, 2016. – 240 с. – Режим доступу: http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/dis/diser_kozar.pdf.
Мельничук О. П. Освітня складова розвитку трудового потенціалу [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.07 / О. П. Мельничук ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; Нац. Академія Наук України. – Київ, 2015. – 261 с. - Режим доступу: http://www.idss.org.ua/avtoref/2015_MelnichukOdis.pdf.
Немченко Т. А. Деякі питання щодо сутності трудового потенціалу галузі [Електронний ресурс] / Т.А. Немченко // Наук. праці Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Сер. Економічні науки. – 2013. - Вип. 23. – С. 169-175. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4213/1/23.pdf.
Попит та пропозиція на ринку праці у розрізі професій та видів діяльності у січні-вересні 2018 року : аналіт. записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68.
Праця України [Електронний ресурс] : статист. зб. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_pu_zb.htm.
Ринок праці України у 2017 році [Електронний ресурс]: стат. зб. – Режим доступу: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68.
Трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/12810419/ekonomika/trudoviy_potentsial_ponyattya_struktura_pokazniki_otsinki. - Назва з екрану.
Чорний Р. С. Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства [Електронний ресурс] / Р. С. Чорний // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – Вип. 32. – Ч. ІІ. – С. 113-117. – Режим доступу: 85717-180791-1-SM.pdf.
Шурубура Я. Ю. Фактори впливу на управління трудовим потенціалом промислового підприємства [Електронний ресурс] / Я. Ю. Шурубура // Агросвіт. – 2016. - № 1-2. – С. 47-52. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/1-2_2016/10.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 4.11.2018 23.40.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42507  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Механізм (або методи) регулювання трудової поведінки (або трудового потенціалу). Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
http://www.frontmanagement.org/fomants-279-1.html
Методи регулювання трудової поведінки
https://pidruchniki.com/74327/ekonomika/regulyuvannya_trudovoyi_diyalnosti_personalu_upravlinnya_robochim_pratsivnikiv
РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ЧАСОМ ПРАЦІВНИКІВ
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvpusk_2013_1_46.pdf
Базалійська Н. П. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vchnu_ekon_2014_3(3)__20.pdf
ГОНЧАР О. І., РУДЕНКО Т. В. Хмельницький національний університет МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34997/1/5_19-23.pdf
Галаз Л.В. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
https://bit.ly/2qsFXy3
Харун О. А. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/121.pdf
Корбут К.Є. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТА, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2012/22_14/220_Ilc.pdf
Ільчук О.О., Заставна С.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ
https://bit.ly/2RzZgkb
Сорока О.В., Бутенко І.А. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРСОНАЛУ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК
https://bit.ly/2SDLAWZ
Управління розвитком трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування : метод. рек. / уклад. : В. О. Сивоконь, О. В. Жадан, Н. В. Статівка та ін. – К. : НАДУ, 2014. – 60 с.
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03(6)/10mvmtpu.pdf
Мороз В. Удосконалення механізму державного регулювання процесу формування трудового потенціалу України
*********************
1. Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. - 2-ге видання, доповнене і перероблене. - К. : Алерта, 2012. - 820 с.
2. Балакірєва О. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну поведінку населення України / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка України. - 2011. - N 11. - С. 60-68.
3. Горяча О. Проблема формування та використання кадрового потенціалу підприємств України / О. Горяча // Україна: аспекти праці. - 2014. - N 1. - С. 35-41.
4. Гринкевич С.С. Системна трансформація використання трудового потенціалу країни / С. С. Гринкевич, Т. Г. Васильців // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 5. - С. 356-364.
5. Данюк В. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки / В. Данюк // Україна: аспекти праці. - 2008. - N 4. - С. 32-36.
6. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.
7. Ковальов В. Трудовий потенціал як структуро-утворювальний елемент виробничого потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва // Україна: аспекти праці. - 2015. - N 6. - С. 32-36.
8. Слабко Я.Я. Основні поняття і концепції мотивації праці / Я. Я. Слабко // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2013. - N 12. - С. 37-43.
9. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі // Вісник пенсійного фонду України. - 2018. - N 4. - С. 41-46.
10. Ядранський Д.М. Життєва компетентність як основа моделювання трудової поведінки / Д. М. Ядранський // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць. - 2010. - N 44. - С. 327-332.
11. Ядранський Д.М. Типи трудової поведінки працівників / Д. М. Ядранський // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць. - 2010. - N 48. - С. 146-152.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Загальні :: 4.11.2018 14.08.00 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Суми :: Запитання: 42503  
Юля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Підходи до визначення ролі людини в ринковій економічній системі. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Юлю, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Бондаренко, О. В. Сучасна "економічна людина" та цінності розвитку економічної культури: людиновимірність економічного розвитку / О. В. Бондаренко // Гілея: науковий вісник . -2016. - № 4 - С.286-291.
Борщук, Є. М. Людина і природа в системі продуктивних сил суспільства : монографія / - Львів : Вид-во ЛКА, 2002 - 277 с. : рис., табл.
Буян, Іван. Статус людини в існуючій економічній системі / І. Буян // Психологія і суспільство. - 2007. - N 3. - С. 35-54
Вегера С.А. Поведінкова економіка - особлива галузь економічної теорії [Текст] / Вегера С.А. // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 2. - С. 4 - 16. - Бібліогр.: с.16 ( 22 назв.).
Возний К. З. Економічна поведінка людини та її ментальні мотиви / К. З. Возний // Актуальні проблеми економіки. - 2009. -№ 5 - С. 3-15. - Бібліогр. наприкінці ст.
Галушка З. І. Модель людини в сучасній економічній теорії (економічна теорія) / З. І. Галушка // Економічна теорія. - 2012. - № 4. - С. 49-55
Єфремов В. В. Проблема невизначеності в економічних теоріях [Електронний ресурс] / В. В. Єфремов // Економіка України. - 2015. - № 3. - С. 67-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2015_3_7
Мочерний, С.Людина та закони її розвитку / С. Мочерний, О. Устенко // Економіка України. - 2004. - № 10. - С. 17-27
Набатнікова, Т. С. Місце та роль людини в економічній системі [Текст] / Т. С. Набатнікова // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. - 2017. - N 2. - С. 15-16 : рис. - Бібліогр. в кінці ст.
Овчаренко Є. І. Роль та поведінкові властивості людини у системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Є. І. Овчаренко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - № 3. - С. 145-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2015_3_14
Ольсевич, Ю. Экономическая теория и природа человека: становится ли тайное явным? [Текст] / Ю. Ольсевич // Вопросы экономики. - 2007. - № 12. - С. 27-42
Петінова, Оксана Борисівна. Економічна поведінка: до питання експлікації поняття [Текст] / Оксана Борисівна Петінова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2018. - Том Т.21, № 2. - С. 60-65.
Сапачук, Ю. М. Світоглядно-філософські підвалини концепції "економічної людини" А. Сміта / Ю. М. Сапачук // Формування ринкових відносин в Україні/ Науково-дослідний економічний інститут. -2014.- № 12. - С.216-218. - Бібліогр. 11 назв
Смачило В. В. Дефініція категорій, які визначають роль людини в соціально-економічних процесах [Електронний ресурс] / В. В. Смачило, М. В. Корпан // Траектория науки. - 2016. - Т. 2, № 1. - С. 2.9-2.20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2016_2_1_5
Федотова, В. Г.Человек в экономических теориях: пределы онтологизации [Текст] / В. Г. Федотова // Вопросы философии. - 2007. - № 9. - С. 20-30
Ядранський, Д. М. Моделі соціальної та економічної людини в сучасній економічній теорії / Д. М. Ядранський // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво [Текст] . -2012. - № 2.- С.10-16. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Загальні :: 2.11.2018 15.53.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42469  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Визначення ролі людини в ринковій економічній системі. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:

.: Розділ: Загальні :: 25.10.2018 17.38.26 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.5817 seconds