Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42437  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Методи дослідження трудового потенціалу. Розрахунок трудового потенціалу. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Шановна Юліє, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:

Балацкий, О. Ф. Теоретические проблемы оценки экономического потенциала региона, компании, предприятия / О. Ф. Балацкий // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2004. – № 9 (68). – С. 84-95. – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/951/1/7.doc

Гринкевич, С. С. Методи дослідження компонентної структури трудового потенціалу [Електронний ресурс] / С. С. Гринкевич. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/econrig_2011_3_34.pdf

Гринкевич, С. С. Методичний інструментарій дослідження трудового потенціалу в розрізі його компонентної структури [Електронний ресурс] / С. С. Гринкевич. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/47820/16-Hrynkevych.pdf?sequence=1

Долішній, М. І. Трудовий потенціал і зайнятість: теоретичні основи та регіональні особливості : монографія / М. І. Долішній, С. М. Злупко та ін. – Ужгород : Карпати, 1997. – 422 с.

Засанська, С. В. Дослідження трудового потенціалу на різних ієрархічних рівнях за допомогою системи показників та критеріїв / С. В. Засанська // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2008. - Вип. ХІV, № 2. - С. 69-76.

Козар, В. В. Трудовий потенціал регіонів України в євроінтеграційному вимірі : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук [Електронний ресурс] / В. В. Козар. – Режим доступу: http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/dis/diser_kozar.pdf

Методи і засоби досліджень трудових ресурсів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/ekonomika-praci/metodi-i-zasobi-doslidzhen-trudovih-resursiv

Методологічні положення класифікації та аналізу складу економічно активного населення : наказ Держкомстату України від 29.02.2000 р. № 74. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2000/74/metod.htm

Методологія оцінювання та використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/74469/ekonomika/metodologiya_otsinyuvannya_vikoristannya_trudovogo_potentsialu_pidpriyemstva

Приймак, В. С. Регулювання трансформації трудового потенціалу в регіональній системі ринку праці : автореф. дисертації / В. С. Приймак. – Львів, 2005. – 36 с.

Ровенська, В. В. Оцінка формування та використання трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ровенська. – Режим доступу: http://jeou.donnu.edu.ua/article/download/1114/1133

Федонін, О. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка / О. С. Федонін, І. М. Рєпіна, О. І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2004. – 316 с.

Харун, О. А. Аналіз сучасних методичних підходів до оцінки трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Харун. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/12-2016/75.pdf

Харун, О. А. Оцінка трудового потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. А. Харун. – Режим доступу: http://economics.kntu.kr.ua/pdf/25/16.pdf

Череп, А. В. Дослідження сутності економічної категорії «трудовий потенціал» у менеджменті різних рівнів [Електронний ресурс] / А. В. Череп. – Режим доступу: http://btie.kart.edu.ua/article/download/83398/78753

Чорний, Р. С. Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства [Електронний ресурс] / Р. С. Чорний. – Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/download/85717/81381

Шаульська, Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України : монографія / НАН України. Ін-т економіки пром-сті ; Л. В. Шаульська. – Донецьк, 2005. – 502 с.

https://pidruchniki.com/12810419/ekonomika/trudoviy_potentsial_ponyattya_struktura_pokazniki_otsinki

https://buklib.net/books/33024/

.: Розділ: Загальні :: 18.10.2018 21.21.56 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 42413  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію для написання дипломної роботи з теми "Розвиток процесів у біосфері під дією видобування залізної руди на прикладі ІнГЗК"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрієвський І. Економіка мінерально-сировинного комплексу України поступово виходить із кризового стану // Збірник наукових праць УкрДГРІ № 4/2011 С. 80-104 – [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrdgri.gov.ua/uploaded_files/SbornikUkrGGRI_2011_4.pdf
Бабец Е. Сборник технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий Украины в 2009–2010 гг.: Анализ мировой конъюнктуры рынка ЖРС 2004–2011 гг./ Е. Бабець, Л. Штанько, В. Салганик // Кривой Рог: Видавництво ПП «Видавничий дім», 2011. – 329 с
Власюк Т. Конкурентні позиції України на світовому ринку залізорудної сировини/ Т. Власюк // Економічний і соціальний розвиток посткомуністичних держав в умовах глобалізації: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. 21-22 квітня 2010 р. — Рівне: РІ ВМУРоЛ «Україна», 2010. — С. 22-30.
Григор’єв Ю. Аналіз теоретичних основ і методології оцінки сумісної комплексної розробки техногенних і геогенних родовищ / Ю. Григор'єв // Геотехнічна механіка: Межвед. сб. науч. тр. — Днепропетровск, 2013. — Вип. 110. — С. 63-74.
Медвєдєва О. Управління виробничою потужністю глибоких залізорудних кар'єрів Кривбасу / О. Медвєдєва // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. – Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2009. — Вип. 81. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32823/23-Medvedeva.pdf?sequence=1.
Попов С. Економічні аспекти визначення ефективності розробки за балансових запасів залізних руд / С. Попов, І. Максимова // БІЗНЕСІНФОРМ: Економіка промисловості. — 2012. — № 5. — С. 113-115.
Прогнозування економічних показників гірничорудного підприємства, які безпосередньо впливають на його ефективність у процесі розподілу запасів ресурсів залізорудної сировини / В. Нусінов, А. Турило, І. Афанасьєв // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво. — 2013. — № 2. — С. 155-161. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_2_32.pdf
Тимошенко О. Аналіз тенденцій світового та вітчизняного виробництва залізорудної сировини / О.О. Тимошенко // Молодь: наука та інновації: матеріали І наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених 3-4 грудня 2013 р., Дніпропетровськ — Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2013. — С. 549-551.
Тимошенко О. Обґрунтування вибору реальних інвестиційних проектів розвитку гірничорудного підприємства / О. Тимошенко, А. Бардась // Наукова весна – 2013 : матер. ІV наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених 29 березня 2013 р. – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2013. — С. 473-474.
Тимошенко О. Обґрунтування та вибір інвестиційних проектів забезпечення прийнятої стратегії розвитку гірничо-збагачувального комбінату / Л. Тимошенко, О. Тимошенко // Економічний вісник НГУ. — 2012. — № 4. — С. 23-28.
Яримчук М. Геоінформатика: історія встановлення, предмет, метод, задача / М. Яримчук, А. Кулінкович //Геоінформатика. — 2002. — № 1. — С. 9-21.

.: Розділ: Загальні :: 14.10.2018 01.36.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42392  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати інформацію та літературу по темі "Лінгвістичні норми редагування: норми рівня речень".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Законодавство України про видавничу справу / Верховна Рада України: офіц. вид./ упоряд. Ю. Дяченко. – Київ, 2005. – 160 с.
Іванченко Р. Літературне редагування: підручник / Р.Г. Іванченко. – Київ, 2003. – 234 с.
Капелюшний А. Редагування в засобах масової інформації: навч. посіб. / А. Капелюшний. – Л., 2005. – 304 с.
Карпенко В. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : підручник. Київ, 2007. – 431 с.
Коляда Т. Основи літературного редагування. Конспект лекцій / Т. Коляда, І. Морозюк. – Одеса, 2005. – 76 с.
Мацько Л. Стилістика ділової мови і редагування документів : навч. посіб. / Л. Мацько, Л. Кравець, О. Солдаткіна. – Київ, 2004. – 282 с.
Партико З. Загальне редагування: нормативні основи: навч. посіб. / З. Партико. – Л., 2001. – 416 с.
Партико З. Редагування матеріалів засобів масової інформації : збірник вправ. / З. Партика Запоріжжя, 2009. – 110 с.
Сізова К. Практикум з редагування: навч. посіб. / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ, 2007. – 122 с.
Тимошик М. Видавнича справа та редагування: навч. посіб. / М. Тимошик. – Київ, 2004. – 224 с.
Шеремета О.В. Українська мова: термінологія і стилістика: методичні вказівки. - Івано-Франківськ: Факел, 2002. - 69 с.

.: Розділ: Загальні :: 9.10.2018 14.41.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: калуш :: Запитання: 42388  
Юлія запитує:
Доброго вечора, допоможіть підібрати літературу та інформацію до питання "Структура текстової частини оригіналу".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Структура текстової частини оригіналу (п. 4.3)
http://dmsupport.at.ua/load/redaguvannja_konspekt_lekcij/1-1-0-66
https://studfiles.net/preview/5149368/page:34/
http://eprints.kname.edu.ua/42344/1/Методичні рекомендації щодо видання ХНУМГ.pdf
Структура текстової частини оригіналу
https://studopedia.su/4_41002_ponyattya-pro-osnovniy-tekst.html
https://studfiles.net/preview/6329488/page:2/
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0915&T=05&lng=1&st=0
Види текстових оригіналів і вимоги до них
https://studopedia.su/10_11449_tema-vidi-tekstovih-originaliv-i-vimogi-do-nih.html
http://chtyvo.org.ua/authors/Partyko_Zinovii/Zahalne_redahuvannia_normatyvni_osnovy/
http://referatu.com.ua/referats/54/43030/?page=6

.: Розділ: Загальні :: 8.10.2018 18.35.19 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: ивано франковск :: Запитання: 42367  
Тетяна запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до теми "Фізіологічні основи та зовнішні вияви психічних станів".Дякую.
Наша відповідь:
http://www.info-library.com.ua/books-text-4893.html
http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html
https://pidruchniki.com/15950210/psihologiya/osoblivosti_psihichnih_staniv
https://studfiles.net/preview/5197471/- література
https://books.br.com.ua/34765 - Психологія (Варій М.Й.)
https://studopedia.com.ua/1_149991_osoblivosti-psihichnih-staniv.html
http://referatu.net.ua/newreferats/23/186880
https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0a65625b2ad78b4c53a89421206d36_0.html - література
http://problemps.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/58/2016/12/29-28.pdf - література
http://lubbook.org/book_535_glava_45_6.8._Іnshі_psikhіchnі_stan.html

Варій, Мирон Йосипович.
Психологія особистості [] : підручник / Мирон Варій ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2016. - 605,[3] с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. с. 559-600 - Іменний покажч. с. 601-605. - ISBN 978-617-607-931-6

Варій, Мирон Йосипович.
Основи психології і педагогіки : підручник / Мирон Варій, Володимир Ортинський ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - Львів : Львівська політехніка, 2017. - 547,[1] с. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. с. 487-500 - Іменний покажч. с. 542-545. - ISBN 978-617-607-983-5

Варій, Мирон Йосипович.
Загальна психологія : підручник / Мирон Варій ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка", Ін-т права та психології. - 5-е вид., випр. та доп. - Львів : Апріорі. - ISBN 978-617-629-296-8
Т. 2. - 2016. - 358,[2] с. : іл. - Бібліогр. с. 317-332. - ISBN 978-617-629-298-2

Загальна психологія [Текст] : навч. посібник / Оксана Сергєєнкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т імені Бориса Грінченка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 295 с. : табл., іл. - ISBN 978-611-01-0267-4

Клименко, Віктор Васильович.
Психологія творчості : Навч. посібник для студ. вуз. / Віктор Клименко ; Мін-во освіти і науки України, Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 479,[1] с. - Бібліогр. с. 475-476. - ISBN 966-364-321-8

Загальна психологія [Текст] : навч. посібник / Оксана Сергєєнкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський ун-т імені Бориса Грінченка. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 295 с. : табл., іл. - ISBN 978-611-01-0267-4

.: Розділ: Загальні :: 5.10.2018 17.04.34 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.275031 seconds