Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: оксана із міста: Конотоп :: Запитання: 42678  
оксана запитує:
допоможіть з літературою на тему Зв'язки з громадськістю та їх роль в публічному адмініструванні.Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Зв'язки органів публічного управління з громадськістю як важливий елемент розбудови громадянського суспільства
http://official.chdu.edu.ua/article/download/122411/117243
Роль паблік рілейшнз у функціонування органів місцевого самоврядування
http://official.chdu.edu.ua/article/download/85380/81051
Особливості комунікацій з громадськістю у публічному управлінні
http://pa.stu.cn.ua/tmppdf/46.pdf
Зв'язки з громадськістю
http://radnuk.info/pidrychnuku/492-malinovski/9649-345---.html
Теоретичні аспекти розвитку комунікації в органах
публічної влади в Україні
http://www.e-patp.academy.gov.ua/2015_2/3.pdf
Проблеми комунікативного забезпечення ефективності взаємодії органів державного управління і
https://instzak.com/index.php/journal/article/download/179/156/
Зв’язки з громадськістю в контексті державної політики України
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/12.pdf
Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід:
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/monografii/Монографія_Алейнікова_2017.pdf
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Verstka_ost_ispr-2eea8.pdf
Комунікації як механізм взаємодії державних органів влади та громадськості на регіональному рівні
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=313
Зв’язки з громадськістю як інструмент державної політики України
https://eprints.oa.edu.ua/1101/1/korniychuk_141111.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1444_92306508.pdf
https://pidruchniki.com/81266/menedzhment/publichne_upravlinnya_ta_administruvannya

.: Розділ: Загальні :: 10.12.2018 19.32.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Миколаїв :: Запитання: 42674  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Куди я можу в нашому місті віддати непотрібні мені книги.
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитре! Перегляньте на карті Вашого міста найближчі міські бібліотеки та запропонуйте дану літературу відділу комплектування.

.: Розділ: Загальні :: 10.12.2018 15.48.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: М.Виноградів :: Запитання: 42649  
Вікторія запитує:
Реклама та її лексичне значення.Її переваги та недоліки. Сучасна реклама її значення у сучасному світі.
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41817, 41889. Додатково пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Денисенко А. Реклама в Интернете / А. Денисенко // Рекламные технологии 2000. — № 5. — С. 20-30.
Колесникова А. Помогает ли ambient media российской рекламе / А. Колесникова // Индустрия рекламы. — 2006. — № 13. — С. 37-45.
Крапивинский А. Разместим рекламу на… Луне [Електронний ресурс] / А. Крапивинский. — Режим доступа: http://www.mediaonline.ru/index.php3?id=125288.
Мокшанцев Р. Психология рекламы: учеб. пособие для вузов по специальности «Менеджмент». – М.: ИНФРА-М, 2001. — 229 с.
Назайкин А. Эффективная реклама в прессе: Практ. пособие по специальности «Реклама. – М.: изд-во Междунар. ин-та рекламы, 2001. — 202 с.
Овсов С. Ambient Media – метод нестандартных рекламных носителей [Електронний ресурс] / С. Овсов. – Режим доступа: http://www.adv-blog.ru/metod-nestandartnyx-reklamnyx-nositelej.
Реклама: палитра жанров / В. Ученова, С. Шомова, Т. Гринберг, К. Конаныхин. — М.: РИП-холдинг, 2000. — 95 с.
Рекламный текст: семиотика и лингвистика / Ю. Пирогова, А. Баранов, П. Паршин. — М.: издательский дом Гребенникова, 2000. — 270 с.
Репьев А. Рекламодателю о рекламе / А. Репьев. — М.: Изд-во Междунар. ин-та рекламы, 2001. — 250 с
Сырцова И. Рекламный фен-шуй… / И. Сырцова // Практика рекламы. — 2006. — № 12. — С. 17-26.

.: Розділ: Загальні :: 5.12.2018 20.56.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Римма із міста: Київ :: Запитання: 42604  
Римма запитує:
Доброго дня. Цікавлять наукові публікації про електронний документ та його захист та збереження інформації за 2015-2017 роки. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Риммо! Перегляньте наступні джерела:
Асєєв Г. В. Методологія електронного документообігу : динамічні архіви / Г. В. Асєєв // Вісник Кн.палати. – 2005. – № 11. – C. 22–25.
Асєєв Г. Основні компоненти інформаційного сховища / Г. Асєєв // Вісник Кн. палати. - 2010. - № 2. - С. 30-33. - Бібліогр.: с. 33.
Марченко П. М. Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві / П. М. Марченко. – Київ, 2002. – С. 14-18.
Матвієнко О. Електронний документообіг як навчальний курс у системі професійної підготовки документознавців / О. Матвієнко // Вісник Кн. палати. — 2007. — № 10. — С. 30-32.
Рудюк В. Формат даних та їхня роль у вирішенні проблем електронного документообігу / В. Рудюк // Вісник Кн. палати. — 2006. — № 8. — С. 36-38.
Столяров Ю. Н. Нонэлектронный документ: правомерность термина / Ю. Н. Столяров // Научные и технические б-ки. - 2012. - № 9. - С. 38-43.
Філіпова Л. Система управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (зарубіжний досвід) / Л. Філіпова // Вісник Кн. палати. - 2001.- 4. - С. 15-18.
Асєєв Г. Концепція компонента уведення електронних документів у повнотекстову базу даних [Електронний ресурс] / Г. Асєєв // Вісник Кн. палати. - 2013. - № 11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_11_7.pdf.
Грінберг Л. Ф. Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України [Електронний ресурс] / Л. Ф. Грінберг // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - № 2. -. - C. 80-86. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ж24838.
Мелащенко А. Модель зберігання метаданих електронних документів, придатних для архівного зберігання[Електронний ресурс] / А. Мелащенко, О. Скарлат // Студії з архівної справи та документознавства. – 2012. – № 2. – С. 219-225.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2012_20_35.
Нікітіна В. Особливості збереження і захисту електронних документів [Електронний ресурс] / В. Нікітіна, Н. Думанський // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ї Міжнар. наук. конф. ІКС-2014, 21-24 трав. 2014 р., м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 254–255. – Бібліографія: 2 назви.- Режим доступу: ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24983/1/120-254-255.pdf.
Плешкевич Е. А. Соотношение понятий "тип документа" и "форма предоставления документа" на примере электронного документа [Електронний ресурс] / Е. А. Плешкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 2. - С. 6-13. - Бібліогр.: с. 13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2009_2_5.
Шелестова А. Електронно-документальна комунікація сучасного університету: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / А. Шелестова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2010_9/V_9_10/st_10_10.pdf.
Чекотовська О. Е. Основні підходи до розуміння категорії «електронний документ» / О. Е. Чекотовська ; Київ. ун-т права // Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. – 2012. - № 2. – С. 134-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_32.
Якимюк Ю. Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі - важлива складова системи електронного документообігу [Електронний ресурс] / Ю. Якимюк // Вісник Кн. палати. - 2011. - № 1. - С. 21-24. - Бібліогр.: с. 24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_1_8.

.: Розділ: Загальні :: 27.11.2018 20.51.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42579  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка інформацію і список літератури до теми: "Мистецтво і гроші"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Оджеда П. Гармонія мистецтва й грошей / П. Оджеда // Тиждень. – 2011. – 7 верес.
Рященко О. Л. Мистецтво жити без грошей / О. Л. Рященко // Дебет- Кредит. –. 2009. № 50. – С. 5-7.
Бойчик І. М. Економіка підприємства : підручник [Електронний ресурс] / І. М. Бойчик. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 378 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/ЕП-ПІДРУЧНИК 1 файл.pdf.
Дорога до успіху : 12-ть правил Герберта Кєссона : пам'ятка для підприємця-початківця [Електронний ресурс] // Сезам : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://sezam.prom.ua/a270728-doroga-uspihu-pravil.html.
Залевська К. Як робити та зберігати гроші, або Секрети 12 заповідей [Електронний ресурс] // ХайВей : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://h.ua/story/5676/.
Кессон Г. Искусство делать деньги [Електронний ресурс] / Г. Кессон. – СПб. : Литера : ВИАН, 1997. – 161 с. - Режим доступу: http://www.klex.ru/2zb.
Ступко А. В. Інноваційна активність малого бізнесу в регіонах України [Електронний ресурс] / А. В. Ступко // Ефективна економіка. – 2010. - № 3. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2010_3_7.pdf.
Фесенко Н. С. Загальні принципи адміністрування сферою культури в країнах – членах Європейського Союзу та США [Електронний ресурс] / Н. С. Фесенко // Теорія та практика державного управління. – 2015. - Вип. 1 (48). – С. 224-230. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpdu_2015_1_37.pdf.
Шумка М. Історико-філософський аспект проблеми власності та управління [Електронний ресурс] / М. Шумка ; Ін-т економіки і підприємництва. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/19996/1/ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ.PDF.

.: Розділ: Загальні :: 20.11.2018 15.34.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.311273 seconds