Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41402
   


Автор запитання: Римма із міста: Київ :: Запитання: 42604  
Римма запитує:
Доброго дня. Цікавлять наукові публікації про електронний документ та його захист та збереження інформації за 2015-2017 роки. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Риммо! Перегляньте наступні джерела:
Асєєв Г. В. Методологія електронного документообігу : динамічні архіви / Г. В. Асєєв // Вісник Кн.палати. – 2005. – № 11. – C. 22–25.
Асєєв Г. Основні компоненти інформаційного сховища / Г. Асєєв // Вісник Кн. палати. - 2010. - № 2. - С. 30-33. - Бібліогр.: с. 33.
Марченко П. М. Шляхи вирішення проблеми зберігання електронних документів в архіві / П. М. Марченко. – Київ, 2002. – С. 14-18.
Матвієнко О. Електронний документообіг як навчальний курс у системі професійної підготовки документознавців / О. Матвієнко // Вісник Кн. палати. — 2007. — № 10. — С. 30-32.
Рудюк В. Формат даних та їхня роль у вирішенні проблем електронного документообігу / В. Рудюк // Вісник Кн. палати. — 2006. — № 8. — С. 36-38.
Столяров Ю. Н. Нонэлектронный документ: правомерность термина / Ю. Н. Столяров // Научные и технические б-ки. - 2012. - № 9. - С. 38-43.
Філіпова Л. Система управління електронним документообігом: загальні поняття термінології, організації, технології (зарубіжний досвід) / Л. Філіпова // Вісник Кн. палати. - 2001.- 4. - С. 15-18.
Асєєв Г. Концепція компонента уведення електронних документів у повнотекстову базу даних [Електронний ресурс] / Г. Асєєв // Вісник Кн. палати. - 2013. - № 11. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkp_2013_11_7.pdf.
Грінберг Л. Ф. Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України [Електронний ресурс] / Л. Ф. Грінберг // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2018. - № 2. -. - C. 80-86. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ж24838.
Мелащенко А. Модель зберігання метаданих електронних документів, придатних для архівного зберігання[Електронний ресурс] / А. Мелащенко, О. Скарлат // Студії з архівної справи та документознавства. – 2012. – № 2. – С. 219-225.- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2012_20_35.
Нікітіна В. Особливості збереження і захисту електронних документів [Електронний ресурс] / В. Нікітіна, Н. Думанський // Інформація, комунікація, суспільство 2014 : матеріали 3-ї Міжнар. наук. конф. ІКС-2014, 21-24 трав. 2014 р., м. Львів, Славське / Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2014. – С. 254–255. – Бібліографія: 2 назви.- Режим доступу: ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/24983/1/120-254-255.pdf.
Плешкевич Е. А. Соотношение понятий "тип документа" и "форма предоставления документа" на примере электронного документа [Електронний ресурс] / Е. А. Плешкевич // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2009. - № 2. - С. 6-13. - Бібліогр.: с. 13. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2009_2_5.
Шелестова А. Електронно-документальна комунікація сучасного університету: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / А. Шелестова. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkp/2010_9/V_9_10/st_10_10.pdf.
Чекотовська О. Е. Основні підходи до розуміння категорії «електронний документ» / О. Е. Чекотовська ; Київ. ун-т права // Адміністративне право і процес. Фінансове право. Інформаційне право. – 2012. - № 2. – С. 134-137. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2012_2_32.
Якимюк Ю. Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі - важлива складова системи електронного документообігу [Електронний ресурс] / Ю. Якимюк // Вісник Кн. палати. - 2011. - № 1. - С. 21-24. - Бібліогр.: с. 24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_1_8.

.: Розділ: Загальні :: 27.11.2018 20.51.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Золочів :: Запитання: 42579  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть будь-ласка інформацію і список літератури до теми: "Мистецтво і гроші"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Перегляньте наступні джерела:
Оджеда П. Гармонія мистецтва й грошей / П. Оджеда // Тиждень. – 2011. – 7 верес.
Рященко О. Л. Мистецтво жити без грошей / О. Л. Рященко // Дебет- Кредит. –. 2009. № 50. – С. 5-7.
Бойчик І. М. Економіка підприємства : підручник [Електронний ресурс] / І. М. Бойчик. – Київ : Кондор-Видавництво, 2016. – 378 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/12571/1/ЕП-ПІДРУЧНИК 1 файл.pdf.
Дорога до успіху : 12-ть правил Герберта Кєссона : пам'ятка для підприємця-початківця [Електронний ресурс] // Сезам : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://sezam.prom.ua/a270728-doroga-uspihu-pravil.html.
Залевська К. Як робити та зберігати гроші, або Секрети 12 заповідей [Електронний ресурс] // ХайВей : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://h.ua/story/5676/.
Кессон Г. Искусство делать деньги [Електронний ресурс] / Г. Кессон. – СПб. : Литера : ВИАН, 1997. – 161 с. - Режим доступу: http://www.klex.ru/2zb.
Ступко А. В. Інноваційна активність малого бізнесу в регіонах України [Електронний ресурс] / А. В. Ступко // Ефективна економіка. – 2010. - № 3. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/efek_2010_3_7.pdf.
Фесенко Н. С. Загальні принципи адміністрування сферою культури в країнах – членах Європейського Союзу та США [Електронний ресурс] / Н. С. Фесенко // Теорія та практика державного управління. – 2015. - Вип. 1 (48). – С. 224-230. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tpdu_2015_1_37.pdf.
Шумка М. Історико-філософський аспект проблеми власності та управління [Електронний ресурс] / М. Шумка ; Ін-т економіки і підприємництва. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/19996/1/ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ВЛАСНОСТІ ТА УПРАВЛІННЯ.PDF.

.: Розділ: Загальні :: 20.11.2018 15.34.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42519  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Механізм (або методи) регулювання трудової поведінки (або трудового потенціалу) освітнім закладом. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42507.

.: Розділ: Загальні :: 6.11.2018 11.56.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлия із міста: Сумы :: Запитання: 42510  
Юлия запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Методи дослідження трудового потенціалу освітньої галузі. Розрахунок трудового потенціалу освітньої галузі. Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте наступні джерела:
Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти й професійної підготовки / О. А. Грішнова. – Київ :Т-во “Знания”, КОО, 2001. – 254 с.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. проф. Качана Є. П. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 373 с.
Соціально-трудовий потенціал: теорія і практика : у 2-х ч. - Ч. 1. – Київ : Наук. думка, 1994. – 263 с.
Артюхіна М. Визначення поняття трудовий потенціал освітньої галузі [Електронний ресурс] / М. Артюхіна, Я. Крутогорський // Економ. аналіз. – 2012. – Вип. 11. – Ч. 3. – С. 164-167. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecan_2012_11(3)__36.pdf.
Валінкевич Н. В. Сучасний стан та тенденції розвитку трудового потенціалу в Житомирській області [Електронний ресурс] / Н. В. Валінкевич, К. Є. Корбут // European Journal of Management Issues. – 2018. –Vol. 26(1-2). – Р. 55-61. – Режим доступу: 178-Article Text-344-1-10-20180728.pdf.
Гринкевич С. С. Методи дослідження компонентної структури трудового потенціалу [Електронний ресурс] : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / С. С. Гринкевич // Економіка і регіон. – 2011. – № 3 (30). – С. 167-171. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/47820/16-Hrynkevych.pdf?sequence=1.
Економіка праці та соціально-трудові відносини : підручник / [А. М. Колот, О. А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. А. М. Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2009. – 711 с.- Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/11412/1/ekon_pratsi_09.pdf.
Ігнатова О. А. Відновлення трудового потенціалу підприємств на основі удосконалення форм співробітництва з вищими навчальними закладами [Електронний ресурс] / О. А. Ігнатова, Л. В. Іваненко, О. В. Якушев. – Режим доступу: http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/17588/1/ Іваненко_Якушев.pdf.
Козар В. В. Трудовий потенціал регіонів України в євроінтеграційному вимірі [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.05 / В. В. Козар ; Вінниц. торг.-економ. ін.-т , Київський нац. торг.-економ. ун-т. – Вінниця, 2016. – 240 с. – Режим доступу: http://www.stu.cn.ua/media/files/pdf/dis/diser_kozar.pdf.
Мельничук О. П. Освітня складова розвитку трудового потенціалу [Електронний ресурс] : автореф. дис...канд. екон. наук: 08.00.07 / О. П. Мельничук ; Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; Нац. Академія Наук України. – Київ, 2015. – 261 с. - Режим доступу: http://www.idss.org.ua/avtoref/2015_MelnichukOdis.pdf.
Немченко Т. А. Деякі питання щодо сутності трудового потенціалу галузі [Електронний ресурс] / Т.А. Немченко // Наук. праці Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Сер. Економічні науки. – 2013. - Вип. 23. – С. 169-175. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/4213/1/23.pdf.
Попит та пропозиція на ринку праці у розрізі професій та видів діяльності у січні-вересні 2018 року : аналіт. записка [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68.
Праця України [Електронний ресурс] : статист. зб. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/11/Arch_pu_zb.htm.
Ринок праці України у 2017 році [Електронний ресурс]: стат. зб. – Режим доступу: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68.
Трудовий потенціал: поняття, структура і показники оцінки [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/12810419/ekonomika/trudoviy_potentsial_ponyattya_struktura_pokazniki_otsinki. - Назва з екрану.
Чорний Р. С. Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства [Електронний ресурс] / Р. С. Чорний // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. – Вип. 32. – Ч. ІІ. – С. 113-117. – Режим доступу: 85717-180791-1-SM.pdf.
Шурубура Я. Ю. Фактори впливу на управління трудовим потенціалом промислового підприємства [Електронний ресурс] / Я. Ю. Шурубура // Агросвіт. – 2016. - № 1-2. – С. 47-52. – Режим доступу: http://www.agrosvit.info/pdf/1-2_2016/10.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 4.11.2018 23.40.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 42507  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу в такому напрямі як Механізм (або методи) регулювання трудової поведінки (або трудового потенціалу). Бажано мати посилання на актуальну та надійну літературу з електронним переходом до джерела. Заздалегідь дякую за роботу.)
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам наступні джерела:
http://www.frontmanagement.org/fomants-279-1.html
Методи регулювання трудової поведінки
https://pidruchniki.com/74327/ekonomika/regulyuvannya_trudovoyi_diyalnosti_personalu_upravlinnya_robochim_pratsivnikiv
РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ТА УПРАВЛІННЯ РОБОЧИМ ЧАСОМ ПРАЦІВНИКІВ
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvpusk_2013_1_46.pdf
Базалійська Н. П. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКА ВИРОБНИЧОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vchnu_ekon_2014_3(3)__20.pdf
ГОНЧАР О. І., РУДЕНКО Т. В. Хмельницький національний університет МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34997/1/5_19-23.pdf
Галаз Л.В. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
https://bit.ly/2qsFXy3
Харун О. А. КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/121.pdf
Корбут К.Є. УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТА, ФУНКЦІЇ ТА МЕТОДИ
http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2012/22_14/220_Ilc.pdf
Ільчук О.О., Заставна С.М. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ ПОСЛУГ
https://bit.ly/2RzZgkb
Сорока О.В., Бутенко І.А. ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕРСОНАЛУ: ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК
https://bit.ly/2SDLAWZ
Управління розвитком трудового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування : метод. рек. / уклад. : В. О. Сивоконь, О. В. Жадан, Н. В. Статівка та ін. – К. : НАДУ, 2014. – 60 с.
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_03(6)/10mvmtpu.pdf
Мороз В. Удосконалення механізму державного регулювання процесу формування трудового потенціалу України
*********************
1. Акіліна О.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навчальний посібник / О. В. Акіліна, Л. М. Ільїч. - 2-ге видання, доповнене і перероблене. - К. : Алерта, 2012. - 820 с.
2. Балакірєва О. Вплив соціально-економічної нерівності на економічну поведінку населення України / О. Балакірєва, А. Ноур // Економіка України. - 2011. - N 11. - С. 60-68.
3. Горяча О. Проблема формування та використання кадрового потенціалу підприємств України / О. Горяча // Україна: аспекти праці. - 2014. - N 1. - С. 35-41.
4. Гринкевич С.С. Системна трансформація використання трудового потенціалу країни / С. С. Гринкевич, Т. Г. Васильців // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - N 5. - С. 356-364.
5. Данюк В. Мотивування як чинник активізації трудової поведінки / В. Данюк // Україна: аспекти праці. - 2008. - N 4. - С. 32-36.
6. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.
7. Ковальов В. Трудовий потенціал як структуро-утворювальний елемент виробничого потенціалу / В. Ковальов, О. Атаєва // Україна: аспекти праці. - 2015. - N 6. - С. 32-36.
8. Слабко Я.Я. Основні поняття і концепції мотивації праці / Я. Я. Слабко // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. - 2013. - N 12. - С. 37-43.
9. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі // Вісник пенсійного фонду України. - 2018. - N 4. - С. 41-46.
10. Ядранський Д.М. Життєва компетентність як основа моделювання трудової поведінки / Д. М. Ядранський // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць. - 2010. - N 44. - С. 327-332.
11. Ядранський Д.М. Типи трудової поведінки працівників / Д. М. Ядранський // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : Міжвузівський збірник наукових праць. - 2010. - N 48. - С. 146-152.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Загальні :: 4.11.2018 14.08.00 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.806667 seconds