Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41393
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 42865  
Марія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою: Історія архітектури Києва ХХ століття.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гирич І. Київський путівник : Головна вулиця старого Києва / І. Гирич // Київ. - 2012. - № 6. - С. 160-173. - Продовж. Початок № 3-4, № 5, 2012.
Гирич І. Київський путівник : Між Софією, Михайлівським Золотоверхим і Десятинною / І. Гирич // Київ. - 2012. - № 7-8. - С. 166-180. - Продовж. Початок № 3-4, № 5, № 6, 2012.
Кудрявцев Л. Контрактова площа - найдревніша із часів Київської Русі : з історії Києва / Л. Кудрявцев // Наука і суспільство. - 2008. - № 7-8. - С. 31-35.
Малаков Д. Київ - українська столиця / Д. Малаков, І. Гирич // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2012. - № 5. - С. 20-33.
Мокрогуз О. Душу вгору мати : Уроки з історії культури Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Історія України. 7 клас / О. Мокрогуз, А. Єрмоленко // Історія в школах України. - 2006.- № 3. - С. 29-35.
Найкращі мандрівки школярів : [кращі туристські маршрути з путівника] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 44. - Шкільний туризм. - 2012. - Вип. 11. - С. 1-23.
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник : [добірка статей] // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2012. - № 6. - С. 1-79.
Петрова Т. Культура Київської Русі : Давньоруське мистецтво / Т. Петрова // Шкільна бібліотека. - 2006.- №4. - С.7-11.
Прудникова Л. Рідний Київ - серце України : сценарій позакласного заходу з елементами театралізації : 5-7 класи / Л. Прудникова // Історія України (Шкільний світ). - 2013. - № 8. - С. 14-16.
Романчук А. Кам'яні літописи України : [сценарій бібліотечного заходу] / А. Романчук // Шкільна бібліотека. - 2013. - № 1-2. - С. 114-115.
Северная Украина : Киевская область // Позакласний час. - 2007. - № 1. - С.105-114.
Толочко Л. Історія спорудження та відновлення Гостиного двору в Києві на Подолі / Л. Толочко // Київська старовина. - 2007. - № 3. - С. 3-21.
Шкільні екскурсії Україною : Київ // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2011. - № 40. - Шкільний туризм. - 2011. - Вип. 10. - С. 1-127.

.: Розділ: Історія :: 23.02.2019 11.31.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Київ :: Запитання: 42864  
Максим запитує:
Доброго дня. Допомжіть знайти літературу для курсової роботи на тему "Історія створення ООН"
Наша відповідь:
Доброго дня, Максиме! Перегляньте наступні джерела:
Васильєва-Чекаленко Л. Д. Україна в міжнародних відносинах (1944–1996 рр.) / Л. Д. Васильєва-Чекаленко. – Київ, 1998. – С. 30-32.
Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів / Ж.-Б. Дюрозель / пер. з фр. Є. Марічева, П. Погорєлової, В. Чайковського. – Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2005. – 903 с.
Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан/ О. Івченко. – Київ, 1997. – С. 52-54.
Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945–1970-ті рр.). – Київ, 1999. – С. 510–511.
Міжнародні організації : навч. посіб. / за ред.. О. С. Кучика. – 2-ге вид., перероб. і доповн. – Київ : Знання, 2007. – 749 с.
Стахов Н. Н. Права людини і громадянина: історія і сучасність // Правова держава України: проблеми перспективного розвитку. – Київ, 1997. – 135 с.
Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України /Л. Д. Чекаленко – Київ : Либідь, 2006. – 712 с.
Асірян С. Р. Створення та діяльність комісії ООн з прав людини (1946-200 р.) [Електронний ресурс] / С. Р. Асірян // Наук. вісник Херсон держ. ун-ту. Серія: Юридичні науки. Міжнародне право. – 2013. – Т. 2. – Вип. 4. – С. 174-176. – Режим доступу: http://www.lj.kherson.ua/pravo04/part_2/52.pdf.
Віднянський С. В. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? [Електронний ресурс] / С. В. Віднянський // Укр. істор. журнал. – 2015. – № 5. – С. 172-185. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/109710/13-Vidniansky.pdf?sequence=1.
Історія створення ООН [відео] / Euronews // YouTube : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=domU8ja-FSs. – Назва з екрану.
ООН: цілі, принципи діяльності, структура [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kimo.univ.kiev.ua/MOrg/16.htm.
Постійне представництво України при ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://un.mfa.gov.ua/ua/ukraine-un/general-information.
Савчук К. О. Міжнародний суд ООН як засіб мирного розв’язання міжнародних спорів у сучасному міжнародному праві [Електронний ресурс] / К. О. Савчук, О. І. Мельничук // Часопис Київ. університету права. – 2013. - № 4. – С. 341-347. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Chkup_2013_4_84.
Скрипник О. М. Історія міжнародних організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Скрипник. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – 226 с. - Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/790/1/Istoriya_mizhnarodnykh_orhanizatsiy.pdf.
Скрипник О. М. Історія співпраці України з ООН [Електронний ресурс] / О. М. Скрипник // Гілея : наук. вісник. – 2013. – Вип. 78. – С. 99-102. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2013_78_31.pdf.
Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. [Электронный ресурс] : сб. документов. – Т. IV: Крымская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании (4–11 февр. 1945 г.). – Москва : Изд-во полит. лит., 1979. - Режим доступу: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/krim20.htm.
Створення Організації Об'єднаних Націй (ООН) [Електронний ресурс] : всесвітня історія // Osvita.ua : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/world_history/4690/. – Назва з екрану.
Утворення і діяльність ООН у перші післявоєнні роки [Електронний ресурс] // Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945-2002) : навч. посіб. / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Київ : Либідь. – Режим доступу: http://politics.ellib.org.ua/pages-9719.html.
Цимбрівський Т. С. Історія становлення принципу непорушності кордонів у міжнародному праві [Електронний ресурс] / Т. С. Цимбрівський // Наук. вісник Львів. держ. ун-ту внутрішніх справ. 2008. Серія юридична. – № 2. – С. 1-11. – Режим доступу: http://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/931/Tsymbrivskyy_History of Principle of Inviolability of Frontiers.pdf?sequence=1.
Шкуратенко О. В. Правові засади зовнішньополітичної діяльності Української РСР як члена ООН (40-і-початок 60-х років ХХ століття) [Електронний ресурс] : автореф. …
канд. юрид. наук / О. В. Шкуратенко ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ . – Київ, 2007 . – 21 с. – Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244436.html.

.: Розділ: Історія :: 22.02.2019 18.35.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 42847  
Ірина запитує:
Допоможіть написати доповідь про цікаві факти Великодня. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Перегляньте наступні джерела:
Беркита О. Легенда про писанку : розкажу тобі казку / О. Беркита ; худож. К. Коляджин // Ангелятко. - 2015. - № 4. - С. 6-8.
Бугро О. Великодні цікавинки : [про святкування Великодня в Україні та світі] / О. Бугро // Журавлик. - 2018. - № 4. - С. 6.
Бурлака С. Дарувати людям радість : конкурс "Мій творчий проект" / С. Бурлака // Початкова школа. - 2018. - № 4. - С. 62-63, 4-та с. обкл.
Колотило Н. Народні традиції у святкуванні Великодня : [сценарій заходу] / Н. Колотило // Початкова школа. - 2018. - № 4. - С. 34-35.
На гостину до квітня : [добірка матеріалів до свят] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 3. - Вкладка "Навчання та виховання: місяць за місяцем". - С. 1-48.
Пожоджук Д. Українські патріотичні писанки : народні майстри / Д.Пожоджук // Слово Просвіти. - 2017. - 20-26 квіт. - С. 8.
Празник празников : наші традиції : [традиції святкування Великодня] // Куля. - 2018. - № 3. - С. 6-7.
Розповідь про Великдень // Шк. бібліотека. - 2016. - № 4. - С. 4.
Ромашко Л. М. Писанкарство в Україні : гурткова робота : (заняття гуртка для учнів 4-х класів) / Л. М. Ромашко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2017. - № 3. - С. 36-41.
Великдень та його святкування [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [веб-сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/relig/21294/.
Орест-Дмитро Вільчинський, отець. Цікаві факти про Великдень, яких ви, можливо, не знали [Електронний ресурс] // Дивенсвіт : [веб-сайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://old.dyvensvit.org/articles/3303.html.

.: Розділ: Історія :: 18.02.2019 11.19.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: тетяна із міста: гірник :: Запитання: 42829  
тетяна запитує:
Становище православної церкви в добу Центральної Ради, Гетьманату, Директорії!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам використати наступні посилання:– https://naub.oa.edu.ua/2014/evolyutsiya-derzhavno-tserkovnyh-vidnosyn-v-dobu-natsionalno-vyzvolnyh-zmahan-1917-1920-h-rr/
http://www.info-library.com.ua/books-text-262.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Ntip_2013_7_32.pdf
https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/122975/mod_resource/content/1/Тема 6.pdf
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/21/21/ganzulenko.pdf
https://ukrlit.net/lib/doroshenko/3.html
https://www.religion.in.ua/main/analitica/11836-do-istoriyi-derzhavnogo-organu-u-spravax-religij-v-ukrayini.html
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/reient_problemy.pdf
http://www.investplan.com.ua/pdf/14_2017/21.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/1208-Текст статті-2293-1-10-20180817.pdf
ftp://tor.kpi.ua/pub/pavlov/Books/Ukrainika/ (г)/ - 2/d/doroshenkyu/derzh.html
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0103&T=04_2&lng=1&st=0
http://ua-referat.com/Боротьба_за_автокефалію_православної_церкви_на_Україні_в_1917_-_1919_рр.
– Андрусишин Б. Державно-конфесійні відносини доби Української революції 1917-1921 рр. / Б. Андрусишин // Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / М-во культури України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2012. - С. 122-135.
– Бондаренко В. Д. Модель державно-церковних відносин початкового етапу комуністичного будівництва (1917-1921 рр.) / В.Д.Бондаренко, Б. І Андрусишин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ, 2015. - Вип. 27. - С. 160-165.
– Андрусишин Б.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Директорії УНР) : навч. посібн. / Б.І.Андрусишин. – Київ,1997.
– Гамрецький Ю.М. Православна церква на Україні на зламі епох (1917– 1918 рр.) / Ю.М.Гамрецький // Український історичний журн. – 1989. – № 11. – С. 47–49.
– Ільченко І. Церковні братства України в 1918–1919 рр. / І.Ільченко // ЛІС. – 1996. – № 5. – С. 34–36.
– Історія православної церкви в Україні : зб. наук. праць. – Київ, 1997.
– Мартирологія українських церков : У 4-х т. – Т. 1. Українська Православна Церква : документи, матеріали, християнський самвидав. – Торонто; Балтимор, 1988.
– Реєнт О.П. Українська національна ідея і християнство / О.П.Реєнт, О.П.Лисенеко.. – Київ, 1997.
– 1917 : релігія, церква, суспільство. Хроніка подій // ЛІС. – 1997. – № 11- 12. – С. 16–18.
– Ульяновський В.І. Церква в Українській Державі 1917–1920 рр. (доба Української Центральної Ради) : навч. посібн. / В.І.Ульяновський. – Київ, 1997.
– Український церковно-визвольний рух і утворення української автокефальної православної церкви. – Київ, 1997.

.: Розділ: Історія :: 14.02.2019 19.52.01 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Харків :: Запитання: 42804  
Катерина запитує:
Підкажіть, будь ласка, літературу на тему "Винниченко як політичний діяч"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка
http://shron1.chtyvo.org.ua/Kuras_Ivan/Hromadsko-politychna_dialnist_Volodymyra_Vynnychenka_zb.pdf
Володимир Винниченко: український політичний діяч, революціонер, письменик
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2017/paper/download/1801/1457
В.Винниченко: письменник, історик, політичний діяч
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/94331/16-Velyogodskiyy.pdf?sequence=1
Володимир Винниченко: політик, письменник, художник
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/11421/1/Ryashchenko.pdf
Відображення політичних поглядів В. Винниченка в його листуванні
http://shron1.chtyvo.org.ua/Sakhno_Iryna/Vidobrazhennia_politychnykh_pohliadiv_V_Vynnychenka_v_ioho_lystuvanni.pdf
Державно-правові погляди Володимира Винниченка
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/22741/1/205-206.pdf
Політик Винниченко і його ювілей: кілька некон’юнктурних міркувань
https://dt.ua/SOCIETY/politik_vinnichenko_i_yogo_yuviley_kilka_nekonyunkturnih_mirkuvan.html
Погляди на державу і право Володимира Винниченка
http://librarychl.kr.ua/kn_in/vynnychenko/vin_polit_grom.php
Еволюція суспільно-політичних поглядів В.Винниченка в добу української революції
http://history.org.ua/JournALL/journal/1995/1/3.pdf

.: Розділ: Історія :: 7.02.2019 19.23.24 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.682178 seconds