Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 40731
   


Автор запитання: Оксана із міста: Новомосковськ :: Запитання: 42693  
Оксана запитує:
Допоможіть підібрати матеріали для реферату на тему: Виникнення українського козацтва. Дякую
Наша відповідь:
Наша відповідь:
Доброго дня,Оксано. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Романенко М. І. Історія України: Навчальний посібник. Дніпропетровськ:
«Дніпрокнига», 2003. – 336 с.
2.Коваленко Г. Українська історія. – К.: Велес, 1992. – 176 с.
3.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття: навчальний посібник. Видання четверте. – X.: ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.
4.Крип’якевич Іван. Історія України: (Учб.пос.). – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1992. – 88 с., ілюст.
5.Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Укладачі Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 736 с.
6.Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 360 с. (Абітурієнт).
http://shkolyar.in.ua/vynyknennya-kozatstva
https://history.vn.ua/article1/anj3w.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/35684/
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2128
http://www.ebk.net.ua/Book/history/mitsyk_iu/part4/404.htm
http://istoryk.in.ua/viniknennya-ukrayinskogo-kozatstva/

.: Розділ: Історія :: 12.12.2018 21.38.02 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 42682  
Олена запитує:
Мережева взаємодія вищих навчальних закладів пострадянських країн за головними напрямками Болонського процесу
Наша відповідь:
Доброго дня, Оленя! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бодунов Є. Принципи вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Є. Бодунов // Адміністративне право і процес, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. — № 2 (8). — С. 246-252. — Режим доступу: http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/307-pryntsypyvyshchoyi-osvity-v-ukrayini-bodunov-ye-r.
Болонський процес і освіта в Україні [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/20080215/pedagogika/bolonskiy_protses_osvita_ukrayini. — Назва з екрану.
Губерська Н. Сучасний стан та тенденції розвитку державної політики у сфері вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Н. Губерська // Право і громадянське суспільство. – Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. — № 1. — С. 141-151. — Режим доступу : http://lcslaw.knu.ua/index.php/item/154-suchasnyi-stan-ta-tendentsiirozvytku-derzhavnoi-polityky-u-sferi-vyshchoi-osvity-v-ukraini-huberska-n-l.
Заяць Л. Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонентів діяльності університетів у Нідерландах / Л. Заяць // Порівняльнопедагогічні студії. — 2013. — № 4. — С. 90-96.
Красуля А. Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищий освіті України [Електронний ресурс] / А. Красуля // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 1. — С. 17-26. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_1_5. – Назва з екрана.
Модернізація вищої освіти як виклик часу : бібліографічний анотований покажчик [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Нестеренко. — Полтава : ПУЕТ, 2015. — 51 с. — Режим доступу: http://www.lib.puet.edu.ua/doc/pokazchik/pokazchik2015modern.pdf.
Напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/70127/pedagogika/napryami_vdoskonalennya_vischoyi_osviti_bolonskiy_protses. — Назва з екрану.
Стадний Є. Кількість студентів-українців за кордоном [Електронний ресурс] / Є. Стадний // Матеріали аналітичного центру CEDOS. — Режим доступу : http://www.cedos.org.ua/uk/osvita/kilkist-studentiv-ukraintsiv-zakordonom.
Стасюк Г. Регіональні пріоритети розвитку освітньої політики / Г. Стасюк // Людинознавчі студії. — 2015. — № 32. — С. 212-224.
Стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. Шеломовська О. Реформування державного управління вищою освітою в Україні на основі європейського досвіду / О. Шеломовська // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2014. — № 1. — С. 1-16.
Федорченко Ю. Як врятувати реформу вищої освіти? [Електронний ресурс] / Ю. Федорченко. – Режим доступу : http://educationua.org/ua/articles/665-yak-vryatuvati-reformu-vishchoji-osviti.
Чистякова І. Особливості управління європейськими академічними університетськими мережами / І. Чистякова // Порівняльнопедагогічні студії. — 2014. — № 1. — С. 56-60.
Шульга Н. Сутнісні характеристики поняття «державна освітня політика» [Електронний ресурс] / Н. Шульга // Державне управління: теорія і практика. — 2011. — № 2. — С. 1-7. — Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Shulga.pdf.
Щербатюк А. Механізм мотивації інноваційної праці інтелектуального ресурсу вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / А. Щербатюк // Управління проектами та розвиток виробництва. — 2014. — № 4. — С. 109-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uprv_2014_4_15.

.: Розділ: Історія :: 11.12.2018 11.25.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олесь із міста: Одеса :: Запитання: 42679  
Олесь запитує:
Роль Міністерства освіти і науки щодо втілення положень Болонської декларації
Наша відповідь:
Доброго дня, Олесь! Перегляньте наступні джерела:
Болонський процес : тенденції, проблеми, перспективи / уклад. В. П. Бех, Ю. Л. Маліновський ; за ред. В. П. Андрущенка. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2004. – 221 с.
Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / за ред. В. Г. Кременя, авт. колект. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш та ін. – Київ : МОН, 2004. – 288 с.
Аналітичний звіт Болонського Секретаріату – 2009 : резюме і оціночний лист, що підготовлені на основі Національного звіту із запровадження положень Болонського процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/education/higher/bolpr/dosyag_2007_ 2009_ukr.doc.
Болонський процес. Документи і матеріали / за ред. С. І. Юрія. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 136 с. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/587/1/bolonskyy_proces_yuriy.pdf.
Гусєва П. Т. Болонська декларація : завдання і реалізація основних принципів [Електронний ресурс] / П. Т. Гусєва // / Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – 2008. – № 805. – С. 134-138. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5960/2/Болонська декларація.pdf.
Гусєва П. Т. Концепція Болонської декларації та її реалізації [Електронний ресурс] / П. Т. Гусєва // Проблеми сучасної освіти: Збірник статей / за ред. Ю. В. Холіна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 4-13. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5964/2/Концепція Болонської декларації.pdf.
Гусєва П. Т. Курс лекцій з дисципліни «Вища освіта України і Болонський процес» [Електронний ресурс] / П. Т. Гусєва. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/5898/2/Вища освіта України і Болонський процес.pdf.
Калюжна Н. Л. Приєднання України до Болонської конвенції, її переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. Л. Калюжна. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/ 25782.doc.htm.
Кійко О. Міфи і реальність «Болонського процесу» [Електронний ресурс] / О. Кійко. – Режим доступу: http://experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=16312.
Клименко О. Болонський процес в Україні : в пошуку національної моделі системи вищої освіти [Електронний ресурс] / О. Клименко, Г. Михайлюк. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzizvru_2013_3_13.pdf.
Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно- трансферної системи : наказ М-ва освіти і науки України, № 943 вiд 16 жовт. 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.2431.0.
Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року : наказ М-ва освіти і науки України, № 612 від 13 лип. 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nmu.edu.ua/bolon11.php.
Попова К. О. Кредитно-модульна організація навчального процесу у вищих навчальних закладах як одна з ключових позицій Болонського процесу [Електронний ресурс] / К. О. Попова. – Режим доступу до статті:http://www.bdpu.org/scientific_published/Students_publications/01.
Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004–2005 роки : наказ М-ва освіти і науки України, № 49 вiд 23 січ. 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3127/.
Радомська Л. А. Українська система вищої освіти: переваги й недоліки Болонського процесу [Електронний ресурс] / Л. А. Радомська, А. С. Стадній // Гуманізм та освіта : матер. 8 міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Radomska_Stadniy.php.
Сисоєва С. О. Вища освіта України: реалії сучасного розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Сисоєва, Н. Г. Батечко. – Київ : ВД ЕКМО, 2011. – 368 с. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2581/1/S_Sysoeva_2013_KUBG.pdf.
Учасники Болонського процесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher/bolon/6/.
Чепорнюк Є. Болонський процес очима студента [Електронний ресурс] / Є. Чепорнюк // Персонал. – 2007. - № 9. – Режим доступу: http://personal.in.ua/article.php?ida=581.

.: Розділ: Історія :: 10.12.2018 21.07.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Львів :: Запитання: 42665  
Марта запитує:
Доброго дня ! Можна літературу про Тоталітврні режими польщі італії та угорщини післявоєнного періоду
Наша відповідь:
Марто, добридень! Радимо скористатися вже виконаною віртуальною довідкою через розширений пошук за номером запитання 39503, а також опрацювати такі джерела інформації:

Буцька, Л. М. Західноєвропейські диктатури : всесвітня історія : 10 кл. Модуль 1 : Тоталітаризм // Історія та правознавство. - 2012. - № 9. - С. 8-12.

Вітман К. М. Етнонаціональна політика постсоціалістичних країн: моделі, особливості, проблеми : [монографія] / К. М. Вітман; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Логос, 2007. - 336 c. - укp.

Войнаровський А.В. Встановлення тоталітарного режиму в Польщі у 1944 - 1948 рр.: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / А.В. Войнаровський ; Київ. славіст. ун-т. — К., 2008. — 20 с. — укp.

Дем'яненко Б. Л. Три моделі тоталітаризму: Порівняльний аналіз фашизму, більшовизму та націонал-соціалізму / Б. Л. Дем'яненко. - К. : Нелень, 2000. - 253 c. - укp.

Дмитрашко С. Праворадикальні тоталітарні рухи I-ї половини ХХ століття: італійський фашизм і німецький націонал-соціалізм / С. Дмитрашко // Наук. вісн.. - 2014. - № 10. - С. 188-199. - Бібліогр.: 10 назв. - укp.

Король І. Ф. Угорська революція 1956 року. Початок краху прорадянських тоталітарних режимів / І. Ф. Король; Ужгород. держ. ін-т інф-ки, економіки і права. - 2-е вид. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2003. - 200 c. - укp.

Лущай В. І. Системна криза тоталітарного режиму в Угорщині (1949 - 1956 рр.) : Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / В. І. Лущай; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. - К., 2002. - 20 c. - укp.

Лущай В. І. Угорська революція 1956 р. як наслідок загострення суспільно-політичних та соціально-економічних протиріч в Угорщині у 1949 - 1956 рр. : монографія / В. І. Лущай; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2008. - 221 c. - укp.

Лущай, Володимир.Угорська революція 1956 року // Історія України (Шкільний світ). - 2012. - № 3. - Всесвітня історія. - 2012. - № 1. - С. 3-7.

Палінчак М. Суспільний статус церкви в Польщі в умовах тоталітарного режиму [Електронний ресурс] / М. Палінчак // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 75. - С. 563-565. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_240

Пендзей І. Від "епохи М. Горті" до "епохи Я. Кадара": передісторія комуністичного тоталітарного режиму в Угорщині [Електронний ресурс] / І. Пендзей // Галичина. - 2013. - Ч. 22-23. - С. 263-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_22-23_33

Полянський, О.Європа поміж Гітлером і Сталіном та поміж Путіним й ісламськими терористами [Текст] / О. Полянський // Мандрівець. - 2015. - № 5. - С. 90-91.

Розумюк В. М. Тоталітарна держава: еволюція політичних режимів у міжнародному контексті : Автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.04 / В. М. Розумюк; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2001. - 21 c. - укp.

Сеньків М. Депортації українського й польського населення тоталітарними режимами УРСР та Польщі (1944–1947) [Електронний ресурс] / М. Сеньків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. - 2015. - Вип. 27. - С. 283-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_27_26

Чабанна М. В. Дослідження сутнісних рис тоталітарного режиму та зіставлення його різновидів у межах теорії тоталітаризму / М. В. Чабанна // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Політ. науки. - 2007. - Т. 69. - С. 11-16. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.

.: Розділ: Історія :: 7.12.2018 16.10.57 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Рівне :: Запитання: 42639  
Наталія запитує:
Доброго дня))) Допоможіть будь ласка надати список літератури, про Історію Франції із 1914 - 1924 рр. Завчасно Вам дякую)))
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алексеев Ю. Франція 1871-1914 pp. [Електронний ресурс] / Ю. Алексеев, А. Вертегел, О. Казаков // Всесвітня історія : навч. посіб. / Ю. Алексеев, А. Вертегел, О. Казаков. — Київ, 2006. — С. 16-18. — Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-8845.html.
Бакай Б. Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російської, англійської, німецької, французької мов у періоди першої та другої світових воєн) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.15 / Б. Бакай ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2000. - 16 с.
Всесвітня історія: Франція у 20-х рр. ХХ ст. — http://edufuture.biz/index.php?title=Франція_у_20-х_рр._ХХ_ст.
Довган Ю. Політика Франції, Великої Британії та США щодо національної державності України в 1917-1920 рр. у вітчизняній та українській зарубіжній історіографіях : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Ю. Довган ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2006. - 18 с.
Дюпон-Мельниченко Ж. Французька історіографія ХХ століття : навч. посібник для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закладів / Ж. Дюпон-Мельниченко, В. Ададуров ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Інститут історичних досліджень, Львівська Богословська Академія. - Л. : Класика, 2001. - 158 с.
Економічний розвиток Франції [Електронний ресурс] / за ред. В. Козюкіна, Л. Радіонова. // Історія економіки та економічної думки : навч. позіб. / за ред. В. Козюкіна, Л. Радіонова. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/1574012141185/politekonomiya/ekonomichniy_rozvitok_frantsiyi.
Тимошик-СудариковаА. М. Паризький журнал «Тризуб», 1925–1940 роки: формування та функціонування : монографія / Аліна Тимошик-Сударикова ; НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника. — Київ : Наша культура і наука, 2013. — 408 с. Додаток: Бібліографічний покажчик публікацій журналу «Тризуб» (1925–1940). — С. 208-402.
Український Громадський Видавничий Фонд // Тризуб. — 1928. — 25 берез. (чис. 11). — С. 24.
Франція — https://geomap.com.ua/uk-wh10/1262.html

.: Розділ: Історія :: 4.12.2018 13.44.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.886218 seconds