Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Альона із міста: Миколаїв :: Запитання: 45504  
Альона запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, знайти статтю Бєлаш А. В. Сленг та його роль у сучасній комунікації. Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Філол. науки . – 2012. – № 9. – С. 12-16.
Наша відповідь:
Добрий день. На жаль, цієї статті немає в електронному варіанті. Зверніться до фонду Національної бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Деталі за посиланням: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=fullwebr&S21ALL=(<.>K=СЛЕНГ$<.>*<.>K=ЙОГО$<.>*<.>K=РОЛЬ$<.>*<.>K=СУЧАСНІЙ$<.>*<.>K=КОМУНІКАЦІЇ$<.>)&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.05.2021 20.45.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 45457  
Аня запитує:
Доброго ранку! Мені потрібно знайти літературу про юридичну риторику та мовну культуру юриста. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Доброго дня, Аня! Перегляньте наступні джерела:
Вербенєц М. Б. Юридична термінологія української мови: історія становлення і функціонування : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. Б. Вербенєц ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 20 с.
Гриценко Т. Б. Риторика : навч. посіб. / Т. Б. Гриценко. - Київ : НАУ, 2016.
Молдован В. Юридичний практикум: кримінальний процес, судова риторика : навч. посіб. / В. Молдован, Р. Кощавець. - Київ : ЦУЛ, 2008.
Олейник О. Б. Правова риторика : навч. посіб./ О. Б. Олейник. - Київ : Кондор, 2010. - 166 с.
Олійник О. Б. Прокурорська риторика : підручник / О. Б. Олійник. - Київ : Алеути, 2008. - 304 с.
Яновська О. Г. Адвокатура та судова риторика / О. Г. Яновська. - Київ : КНЕУ, 2007.
Олійник О. Б. Теоретичні проблеми становлення юридичної риторики як складової теорії держави і права [Електронний ресурс] : автореф. дис… докт. юрид. наук : спец. - 12.00.01 – теорія та історія держави і права / О. Б. Олійник. – Київ, 2011. – 377 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/dfiles/14756782.doc.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.04.2021 05.36.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Конотоп :: Запитання: 45397  
Лариса запитує:
Добрий день. Підберіть список літератури про психолінгвістику. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ларисо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44277. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Дорожко І. Тенденції розвитку рефлексивної психолінгвістики [Електронний ресурс] / І. Дорожко. // Психолінгвістика. — 2008. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_1_1.
Калмиков Г. Тенденції розвитку психологічної теорії діяльності як світоглядної позиції діяльнісної психолінгвістики [Електронний ресурс] / Г. Калмиков // Психолінгвістика. — 2012. — Вип. 10. — С. 41-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2012_10_7.
Коломійцева О. Навчальний посібник до спецкурсу «Психолінгвістика» / О. Коломійцева ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. — Київ : [б.в.], 1999. — 131 с.
Кудоярова О. Психолінгвістика: навч. посіб. / О. Кудоярова ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін.-т». — Харків : ХАІ, 2011. — 44 с. : рис.
Лавриненко О. Типізація комунікативних провалів крізь призму психолінгвістики [Електронний ресурс] / О. Лавриненко // Психологічні перспективи. — 2015. — Вип. 26. — С. 187-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppst_2015_26_19.
Мазурок М. Мова і мовлення як предмет психолінгвістики [Електронний ресурс] / М. Мазурок // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 55-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_17.
Психологія мовлення і психолінгвістика : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / уклад. Л. Калмикова [и др.]. — Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельницький пед. ін-т ; Київ : Фенікс, 2008. — 325 с. — (Вища освіта).
Холод О. Нооцентризм як методологія нової психолінгвістики [Електронний ресурс] / О. Холод. // Психолінгвістика. — 2008. — Вип. 1. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2008_1_25.
Цепкало О. Комунікативні стратегії як об’єкт дослідження когнітивної та комунікативної лінгвістики, психолінгвістики та лінгводидактики [Електронний ресурс] / О. Цепкало // Молодий вчений. — 2015. — № 2(4). — С. 126-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2015_2(4)__35.

.: Розділ: Мовознавство :: 14.04.2021 11.32.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Сквира :: Запитання: 45377  
Ліза запитує:
Допоможіть знайти літературу про псевдоніми українських письменників. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Ми відповідали на подібний запит. Дивіться відповідь: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 44001.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.04.2021 16.37.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Харків :: Запитання: 45346  
Оля запитує:
Добрий день. Потрібна ваша допомога: шукаю джерела до курсової роботи на тему наукова діяльність Павла Житецького. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олю! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Бернадська Н. Родо-видовий поділ літератури в науковій спадщині П. Житецького [Електронний ресурс] / Н. Бернадська // Проблеми сучасного літературознавства. — 2012. — Вип. 16. — С. 7-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2012_16_3.
Беценко Т. Походження жанру і мови народних дум : підсумки досліджень / Т. Беценко // Дивослово. — 2019. — № 12. — С. 16-21.
Глущенко В. У витоків історичної типології слов’янських мов: Павло Житецький [Електронний ресурс] / В. Глущенко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2020. — Вип. 10(1). — С. 3-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2020_10(1)__3.
Ісаченко В. Життєві детермінанти становлення педагогічного світогляду П. Житецького (1837–1911) [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогічний альманах. — 2014. — Вип. 24. — С. 282-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_24_48.
Ісаченко В. Історіографічний аналіз проблеми педагогічної та просвітницької діяльності Павла Гнатовича Житецького (1837–1911) [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 15. — С. 294-298. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_61.
Ісаченко В. Освітньо-виховний потенціал педагогічних поглядів Павла Гнатовича Житецького [Електронний ресурс] / В. Ісаченко // Педагогіка та психологія. — 2011. — Вип. 39. — С. 138-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_39_22.
Ісаченко В. Педагогічна та просвітницька діяльність Павла Гнатовича Житецького (1837-1911) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / В. Ісаченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2015. — 20 с.
Казакевич О. Павло Житецький: переслідування російським урядом наприкінці 70-х — на початку 80-х рр. XIX ст. / О. Казакевич // Пам’ять століть. — 2004. — № 6. — С. 109-117.
Казакевич О. Педагогічно-наукова та громадська діяльність П.Г.Житецького : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. Казакевич ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 221 с.: рис.
Ніка О. Літературна історія української мови крізь призму перспективності ідей П. Г. Житецького [Електронний ресурс] / О. Ніка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2010. — Вип. 20. — С. 52-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2010_20_8.
Побірченко Н. Павло Житецький- український вчений, педагог, громадський діяч / Н. Побірченко. — Київ : Пед. думка, 1997. — 36 с.
Українські мовознавці // Все для вчителя. — 2006. — № 21. — С. 21-23.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.04.2021 21.32.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.331395 seconds