Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Інеса із міста: Львів :: Запитання: 35758  
Інеса запитує:
Доброго вечора! Порадьте щось до теми "Жіночі образи в історичній прозі Богдана Лепкого". Вдячна:)
Наша відповідь:
Інесо! На жаль прямої відповіді на Ваш запит не знайдено. Можливо Вам допоможе Музей Б. Лепкого, який провів вечір », «Образ жінки в творчості Б. Лепкого»
– Режим доступу
http://irp.te.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=132:2009-10-22-08-22-25&catid=16:2009-10-04-10-17-32
Богдан Лепкий. Видатна постать української літератури …[ Лепкий зосереджує увагу читача на героїні твору - княгині Ользі, матері славного лицаря і полководця князя Святослава. ]
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/3824/
ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО “МОТРЯ” – Стаття з української літератури. – Режим доступу
http://goodreferat.com/istorichna-povist-bogdana-lepkogo-motrya-stattya-z-ukraїnskoї-literaturi/
Лепкий Богдан Сильвестрович. – Режим доступу
http://uk.wikipedia.org/wiki/Лепкий_Богдан_Сильвестрович#.D0.91.D1.96.D0.B1.D0.BB.D1.96.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D1.84.D1.96.D1.8F
Магнетичні поля суміжних мистецтв у процесі вивчення повісті Богдана Лепкого «Мотря» . – Режим доступу
http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1927.html
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство [Текст]. Вип. 36. Матеріали Міжнар. наук. конференції "Богдан Лепкий у полікультурному дискурсі України, Європи та Америки", присвяченій 140-річчю від дня народження Богдана Лепкого / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; [за ред. М. П. Ткачука]. - Тернопіль : [б. и.], 2012. - 331 с. ; 29 см. Содержание: . – Режим доступу
http://lib.npu.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe
Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872—1941) [Текст] : бібліогр. покажч. /
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Обл. музей Богдана Лепкого в м. Бережанах, Держ.
архів Терноп. обл., Терноп. обл. краєзн. музей, Бережан. музей книги ; уклад.
М. Пайонк [та ін.] ; авт. нарисів: Н. Білик, Н. Дирда ; ред. Г. Жовтко ; кер. проекту танаук. ред. В. Вітенко. —Т. : Підручники і посібники, 2012. — 240 с. — (Родом зУкраїни ; вип. 8). . – Режим доступу
http://www.library.te.ua/filemanager/download/29459
Буркалець Н.В. Поетика малої прози Богдана Лепкого: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.06 / Н.В. Буркалець ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.
У дисертації досліджується поетика малої прози Б.Лепкого: жанрова природа, структура рівнів оповіді, художній вияв категорій часу і простору, характер образності, стильова своєрідність. Дисертант розглядає порушені проблеми під кутом зору складної еволюції письменника: від неонародництва - до модернізму. Новелістика Б.Лепкого увібрала в себе досвід вітчизняної класики, водночас є новим словом у мистецтві XX століття. Еклектично поєднавши народнопісенні, реалістичні, романтичні, модерні естетичні засоби, письменнику вдалося витворити оригінальну художню систему. Матеріали дисертації можуть бути використані при створенні нової, науково-об'єктивної концепції розвитку історії української літератури, у викладанні вузівських лекційних курсів, спецсемінарів, написанні дипломних, курсових робіт.
Яценко О. О. Художня біографія жіночих постатей Козацької доби в українській літературі кінця ХІХ – ХХ ст. / Яценко О. О. // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 22. - С. 222–228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_22_28.pdf
Яценко О. О. Тип жінки-борця козацької доби в українській літературі ХІХ – ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. О. Яценко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 4(1). - С. 187-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_4(1)__27.pdf
Зушман М.Б. Мала проза Богдана Лепкого в контексті західноукраїнської новелістики кінця XIX - початку ХХ століття: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.Б. Зушман ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. — Кіровоград, 2007. — 20 с. — укp.
Уперше в українському літературознавстві зроблено спробу здійснити порівняльно-типологічне прочитання малої прози Б.Лепкого у контексті кращих творів провідних західноукраїнських новелістів кінця XIX - початку XX ст. Проаналізовано критичну рецепцію малої прози. З'ясовано проблематику й основні мотиви новелістики письменника. Висвітлено своєрідність модифікації жанрів новели й оповідання у творчості Б.Лепкого аналізованого періоду, а також новаторство митця, який еклектично поєднавши народнопісенні, реалістичні, романтичні та модерні естетичні засоби, створив оригінальну художню систему.
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07zmbkps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://otherreferats.allbest.ru/literature/00316800_0.html
Назаревич Л. Т. Екзистенційність як філософська та худождньо-естетична домінанта української малої прози кінця XIX - початку XX ст. : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.06 / Л. Т. Назаревич; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. - Т., 2008. - 20 c. - укp.
На матеріалі новелістики В. Винниченка, О. Кобилянської, М. Коцюбинського, Б. Лепкого, В. Стефаника, М. Черемшини, М. Яцківа досліджено трансформацію розвитку екзистенціальних ідей і специфіку їх втілення в українській літературі зламу віків. Доведено, що екзистенційний світогляд духовно наближений до менталітету українців. Розглянуто основні теми та проблеми екзистенційної новелістики: трагізму людського існування, буття до смерті, самотності митця, специфічного буття жінки, екзистенції дітей. Встановлено, що використання прийомів сну, спогаду, фрагментарності, мозаїчності, художньої деталі, ретроспекції увиразнює найхарактерніші для екзистенціалізму феномени. Висвітлено проблему часовості, досліджено поетику екзистенційного хронотопу.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08nltkps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Поезія в прозі Богдана Лепкого /Жанна Ляхова . – Режим доступу
http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/kzu_1_2/031_lachowa.htm
РОМАНІЗАЦІЯ ЕПІЧНОЇ ПРОЗИ (“ПІД ТИХИЙ ВЕЧІР” БОГДАНА ЛЕПКОГО) . – Режим доступу https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CFwQFjAI&url=http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3375/1/Konoplitska_Olena%20.pdf&ei=vIuSVJ7OBcGhyAOOvIDYDA&usg=AFQjCNE_7-clMKGX8CvXnUnDxIMVDkKh1g
Білик Н. Богдан Лепкий. — Тернопіль: Джура, 2001. — 172 с.
Богдан Лепкий — видатний український письменник: Збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-річчю від дня народження письменника. -Тернопіль, 1993. — 94 с.
Богдан Лепкий: відомий і невідомий (1872—1941) [Текст] : бібліогр. покажч. /
Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Обл. музей Богдана Лепкого в м. Бережанах, Держ.
архів Терноп. обл., Терноп. обл. краєзн. музей, Бережан. музей книги ; уклад.
М. Пайонк [та ін.] ; авт. нарисів: Н. Білик, Н. Дирда ; ред. Г. Жовтко ; кер. проекту танаук. ред. В. Вітенко. —Т. : Підручники і посібники, 2012. — 240 с. — (Родом зУкраїни ; вип. 8).
Буркалець, Н. В. Риси неоромантизму в новелі Б.Лепкого «Цвіт щастя». // Актуальні проблеми вивчення теоретико-літературних і мовознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах. — Рівне, 1995. — C.34-35
Гнатюк, Михайло. Богдан Лепкий - син золотого Поділля / Михайло Гнатюк // Дивослово. — 2014. — № 1. - С. 44-48. Розглядається творча біографія Б Лепкого, його поетичний та прозовий доробок, перекладацька діяльність.
Даньків, С. Образ жінкиу творчості Богдана Лепкого [Текст] /С. Даньків ; екслібрисиЯ. Омеляна // Русалка Дністрова. — 1998. —Чис. 3 (лют.). —С. 3 : іл.1, 3.
Дубина М. Майстерність малої прози Богдана Лепкого. — К., 1995. — 48 с.
Погребенник Ф.П. Богдан Лепкий // Історія української літератури. Кінець ХІХ початокХХ століття.: Підручник: У 2 кн. / За заг. ред. О.Д.Гнідан. – К., 2006. – Кн. 2. – С. 315 359.
Сікорська, З. Поетика характеротворення в оповіданні Б.Лепкого «Настя». // Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури XX століття. — Тернопіль, 1998. — С. 207-211
Сивіцький, Микола Костьович. Богдан Лепкий : життя і творчість / М.К. Сивіцький; Рец. І.О. Денисюк, ред. В.М. Чучко, відп. за вип. Л.Г. Білик. - Київ : Дніпро, 1993. - 375с. ; 1
Творчість Богдана Лепкого в контексті європейської культури ХХ ст.: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження письменника / Ред. М. П. Ткачук. — Тернопіль: ТДПУ, 1998. — 388 с.
Богдан Лепкий - видатний український письменник : збірник статей і матеріалів урочистої академії, присвяченої 120-річчю від дня народження письменника / Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; відп. ред.: Р. Т. Гром'як, М. П. Ткачук. - Тернопіль : [б. и.], 1993. - 195 с.
Яценко О. О. ТИП ЖІНКИ-БОРЦЯ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИВ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ – ХХ ст.// Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 4 (263), Ч. І, 2013

.: Розділ: Література :: 17.12.2014 23.43.32 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Севастополь :: Запитання: 35754  
Аня запитує:
Добрий вечір! Допоможіть, будь ласка, із літературою по темі метафора і її стилістична роль у повісті Юрія Станинця "Юра Чорний". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступними джерелами:
Барань Єлизавета. УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКІ МІЖМОВНІ КОНТАКТИ НА ПОМЕЖІВ’Ї ЇХ ЕТНІЧНИХ ТЕРИТОРІЙ (ВПЛИВ УГОРСЬКОЇ МОВИ НА ЛЕКСИКУ ТВОРІВ ЗАКАРПАТСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ) . – Режим доступу: http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/TZwiaz5/Baran.pdf.
КОРОТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ "УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА". ТЕМА 15. ЛРК. ЮРІЙ СТАНИНЕЦЬ. АНАЛІЗ ОПОВІДАНЬ. – Мукачево, 2013. – Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hm7_nzS0pPwJ:5fan.info/merotrrnamerbewrna.html &cd=14&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Ребрик Н. Й. Література народовецтва і чину на українському Підкарпатті в першій половині ХХ століття : автореф. дис... канд. філол. наук / Н. Й. Ребрик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2007. - 20 c. - укp. – Скачати повний текст. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
Станинець Юрій Іванович. – Режим доступу: http://1939.in.ua/deputati-sojmu-karpatskoyi-ukrayini/staninets-yurij-ivanovich/
Станинець Юрій Іванович. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Станинець_Юрій_Іванович
Ходанич Л. П. Виховний потенціал дитячої літератури Закарпаття : монографія. – Ужгород : Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2010. —С. 85-88, 160, 169, 170, 188, 191, 192. – Режим доступу: http://www.zakarpatia.com/wp-content/uploads/2013/06/Hodanich.pdf
***
Жупанин С. І. Верховиночка. Література рідного краю : навч. посіб. У 2-х книгах. Кн. 2. - К. : Рута, 2003. - С. 16 - 20.
Ребрик Н. Й. Література народовецтва і Чину на українському Підкарпатті в першій половині ХХ століття : монографія / Н. Й. Ребрик; Ужгород. нац. ун-т, НДІ україністики ім. М.Мольнара. - Ужгород : Гражда, 2007. - 220 c. - Бібліогр.: с. 193-210. - укp. Розглянуто літературу українського Підкарпаття першої половини XX ст., історичні умови її розвитку та формування двох напрямів, об'єднаних патріотичним духом, але відмінних за ідейно-естетичними ознаками: літератури народовецько напряму - на основі творчості А.Волошина, І.Невицької, Ю.Станинця та літератури Чину - на основі поезії С.-С.Сабола-Зореслава й І.Рошка-Ірлявського. Проаналізовано самобутність цих напрямів, їх ідейно-естетичні програмні настанови, а також роль в історії літератури краю даних письменників і їх місце в загальноукраїнському літературному контексті.
Ребрик Н. Й. Люби своє : літературозн. статті. – Ужгород : Ґражда, 2006. - С. 44 - 58.
Русинськый дайджест 1939-1944 /Studia Ukrainica et Rusinica Nyiregyhaziensia 24 № 2Красноє писемство : тексты з новинок "Карпатска Недъля" и "Недъля" /№ 2. - 2008. - 240 c. – Із змісту: Юрій Станинець.
Станинець, Юрій Іванович. Юра Чорний : повість, оповідання / Юрій Іванович Станинець ; упоряд., вступ.ст. та приміт. І.М. Ребрик . – Ужгород : Карпати, 1991 . – 257 с. – (Народна бібліотека) .
***
Враховуючи місце народження та життя письменника, пропонуємо також звернутися до служби віртуальної довідки Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Ф. Потушняка. – Режим доступу: http://www.biblioteka.uz.ua/dovidka/dovidka.php

.: Розділ: Література :: 17.12.2014 21.14.22 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Iлона із міста: Старобiльськ :: Запитання: 35750  
Iлона запитує:
Доброго вечора.Допоможiть,будь-ласка знайти матерiал для курсовоi' роботи за темою "Проблемний огляд романтичноi' ранньоi' творчостi Т.Шевченка".Дякую.
Наша відповідь:
Ілоно, добрий вечір! перегляньте, будь ласка, такі матеріали:


"Доба романтичного націоналізму" у творчості Тараса Шевченка // Скоць, А. І. Шевченкознавчі студії: декалог [Текст] : монографія / А. І. Скоць ; рец. : Р. Ф. Кирчів [та ін.]. - Львів., 2006. - . - С. 8-21

Пономарчук Т. О. Вплив романтичної натури Т. Г. Шевченка на ранню творчість / Т. О. Пономарчук, А. Г. Примак // Шевченкознавчі студії [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 8 / Київський національний університет ім. Т. Шевченка. - К. , 2006. - С. 30-32.

Гараздюк, Олеся. Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Поема "Наймичка" : урок у 9 класі / Гараздюк, Олеся // Дивослово. - 2012. - № 3. - С. 20-22. - Бібліогр.: с. 22.

Глеб, Оксана. Інтерпретація змісту балад Т. Шевченка "Причинна" і "Тополя" / Глеб, Оксана // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 2. - С. 33-36. - Бібліогр.: c. 36.

Зарічна, Надія. Дві "Катерини" Тараса Шевченка : урок у 9 класі / Зарічна, Надія, Тарасова, Наталія // Дивослово. - 2011. - № 3. - С. 29-31. - Бібліогр.: с. 31.

Нахлік, Євген. Романтизм у Шевченковій поезії / Нахлік, Євген // Дивослово. - 2014. - № 3. - С. 43-52. - Бібліогр.: с. 52. - Закінч. Початок № 10, 2013.

Павлів, Ірина. Балада Тараса Шевченка "Причинна" : урок літератури в 9 класі / Павлів, Ірина // Дивослово. - 2010. - № 3. - С. 32-38.

Тризна, М. П. Мотив жіночої долі в поемах Т. Шевченка "Катерина", "Наймичка" / М. П. Тризна // Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С. 36-38.

Янкович, О. В. Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" : (світова та українська література). Заняття № 5 : Відгомін байронівських образів в українській літературі: Т. Шевченко, П. Куліш, харківська школа романтиків, І. Франко, В. Сосюра / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Зарубіжна література в школах України. - 2011. - № 11. - С. 44-47. - Бібліогр.: с. 47. - Продовж. Початок № 6, № 7-8, № 9, № 10, 2011.

Янкович, О. В. Факультативний курс "Романтизм у контексті світового літературного процесу" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті допрофільної гуманітарної підготовки : 9 клас : [матеріали до факультативу] / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук
// Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2012. - № 2. - С. 2-40. - Бібліогр.: с. 4, 9, 12, 17, 21, 25, 29, 35, 40.

Смілянська, Валерія. Шевченкова романтична поема: система індивідуальних жанрових модифікацій / В. Смілянська // Слово і час. - 2010. - № 6. - С. 3-20. - Бібліогр. в кінці ст.

Життєвий шлях Тараса Шевченка. Ранні поезії. «Причинна» — зразок романтич¬ної балади
http://www.linguistika.com.ua/konspekti-urok-v/zhitt-vii-shlyakh-tarasa-shevchenka-rann-poez-prichinna-zrazok-romantich-no-baladi

Рання творчість Т.Г.Шевченка
http://referatfolder.org.ua/content.php?c=ukrainian_literature&id=779&s=1

Лекція 11. Рання творчість Тараса Шевченка
http://www.bishop.kharkov.ua/kursi-lekcij/istoria-ukraienskoie-literaturi-per-pol-hih-st/lekcia-11-ranna-tvorcist-tarasa-sevcenka

Народна та романтична спрямованість у ранній творчості Тараса Шевченка
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ukr_lit/16014/

Ознаки романтизму в творчостi Тараса Шевченка
http://ua-referat.com/Ознаки_романтизму_в_творчостi_Тараса_Шевченка

Романтичний характер ранньої творчості Тараса Шевченка
http://www.ukrtvory.com.ua/9tu51.html

Романтичний характер ранньої творчості Тараса Шевченка
http://test-me.do.am/publ/tvori/ukrajinska_literatura/romantichnij_kharakter_rannoi_tvorchosti_tarasa_shevchenka/56-1-0-269

Тарас Шевченко
http://www.ukrcenter.com/Література/19669/Тарас-Шевченко/Біографія

.: Розділ: Література :: 17.12.2014 17.00.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: С.Верхівці :: Запитання: 35732  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти цікаві бібліографічні відомості про Євгена Гуцала для дітей молодшого шкільного віку. Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:
1. Бойцун, І. Є. Дитина – центр всесвіту (за світобудовою Є.Гуцала). // Вісник. Філологічні науки. — Луганськ, 1998. — N9. — С. 15-18.
2. ВОРОНИНА Л. «Не треба мене канонізувати»: До 70-річного ювілею вiдомого українського письменника, лауреата Нацiональної премiї iм.Т.Шевченка Євгена Гуцала // Україна молода http://umoloda.kiev.ua/regions/0/118/0/30435/
3. Гуцало Євген: Життя та творчість http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=120
4. Дзюба І. Живе співвідношення між людиною й природою / Іван Дзюба // Дивослово. – 2007. – № 4. – С. 60-63.
5. Дзюба І. М. Євген Гуцало – новеліст // З криниці літ: У 3 т. Том 3: Літературні портрети; Дніпровський меридіан; Зі спогадів. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. – С. 629-649.
6. Дончик В. Проза українського серця / Віталій Дончик // Урок української. – 2002. – № 4. – С. 51-54.
7. Івченко В. Спогад про Євгена Гуцала / Володимир Івченко // Київ. – 1996. – № 7-8. – С. 154-155.
8. Кобець, Василь. Сонячні висоти подільського жайворонка [до 75-річчя від дня народження видатного українського письменника Євгена Гуцала] / Василь Кобець // Літ. Україна. — 2012. — 16 лют. (№ 7) - С. 1, 11.
9. Малахута М. Голос весняної скрипки : (Євген Гуцало) / Микола Малахута // Київ. – 2003. – № 6. – С. 172-177.
10. Медуниця М. Що написано пером... : (Спогади про Євгена Гуцала)/ М. Медуниця // Кур'єр Кривбасу. - 2001. - № 135. - C. 146-157
11. Реп’ях С. Поліські спогади: До 70-річчя від дня народження Є.Гуцала //Укр. культура. – 2007. - №1. – С.10.
12. Реп’ях С. Полум’яний і ніжний [Є. Гуцало] //Нар. газ. – 2007.– 11 – 17 січ. – С.6; Десн. правда. – 2007. – 13 січ. – С.6.
13. Реп’ях С. Улюблена книжка полісян: [Спогади про Є.Гуцала, його перебування на Чернігівщині] //Слово Просвіти. – 2007.– 18 – 24 січ. – С.11.
14. Самойленко, Г. В. Перші кроки і злети поетичної творчості Євгена Гуцала. // Література та культура Полісся. — Ніжин, 2000. — С. 105-116.
15. Слабошпицький М. Поміж дерев і людей наодинці з собою : Є. Гуцало: літ. біогр. на тлі епохи / Михайло Слабошпицький // Київ. – 2007. – № 2. – С. 131-143.
16. Шевченко А. Феномен Євгена Гуцала : З книжки "День сонячного затемнення" / Анатолій Шевченко // Дивослово. – 2003. – № 3. – С. 22-24.
****
17. Урок № 42 Є. Гуцало. Оповідання «Сім’я дикої качки» http://uchitelska.at.ua/publ/serednja_shkola/ukrajinska_literatura_7_klas/urok_42_e_gucalo_opovidannja_sim_ja_dikoji_kachki/11-1-0-1192
18. Урок № 50 Є. Гуцало. «Лось» http://uchitelska.at.ua/publ/serednja_shkola/ukrajinska_literatura_5_klas/urok_50_e_gucalo_los/9-1-0-900

.: Розділ: Література :: 16.12.2014 11.04.45 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ратушняк Люда із міста: Берегово :: Запитання: 35713  
Ратушняк Люда запитує:
добрый вечер! система образов и способы создания персонажей, средства выразительности в произведении Горького "Воробьишко".помогите, пожалуйста сделать анализ произведения, спасибо
Наша відповідь:
Добрый день! Предлагаем использовать следующую информацию:
А.М.Горький – основоположник современной детской литературы. – Режим доступа: http://ulkolledg.narod.ru/material/temsem_zo.doc.
М. Горький «Воробьишко» в мире художественного произведения : конспект урока. – Режим доступа: http://orenschool33.ru/doc/sirkalieva/tehnologich-karta-uroka.doc.
Маленький воробей и большие чувства. – Режим доступа: http://www.papmambook.ru/articles/262
Никитина Лариса Петровна. Современные подходы к анализу художественного произведения на уроках литературного чтения в начальной школе. – Режим доступа: http://rrcustug.edu35.ru/attachments/category/23/Nikitina_L_P_Sovremennie_podhodi_k_analizu_hud_proizvedeniya.doc.
Овчинникова, Любовь Владимировна. Русская литературная сказка XX века :История, классификация, поэтика : тема диссертации и автореферата по ВАК 10.01.01, 10.01.09. – Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KgWssAgzhlYJ:http://www.dissercat.com/content/russkaya-literaturnaya-skazka-xx-veka-istoriya-klassifikatsiya-poetika+анализ сказки м.горького воробьишко&hl=ru-UA&gbv=2&&ct=clnk#ixzz3Llwc7DK8
Рецензии и отзывы на книгу "Воробьишко" Алексей Горький. – Режим доступа: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:u0Q-7tLmZjYJ:http://www.labirint.ru/reviews/goods/211081/+Горький "Воробьишко"&hl=ru-UA&gbv=2&&ct=clnk
Сказки А. М. Горький – художественный анализ. – Режим доступа: http://www.testsoch.info/skazki-a-m-gorkij-xudozhestvennyj-analiz-detskie-narodnye-skazki/
Сочинение на тему сказки для детей. – Режим доступа:tp://www.vse-znayka.ru/sochinenie-na-temu-skazki-dlya-detej.html
Творчество М. Горького для детей. – Режим доступа: http://studopedia.ru/3_37867_tvorchestvo-m-gorkogo-dlya-detey.html
Урок литературного чтения "М.Горький. Воробьишко" 3 класс. – Режим доступа: http://doc4web.ru/literatura/urok-literaturnogo-chteniya-mgorkiy-vorobishko-klass.html
Урок литературного чтения . Тема урока: М.Горький «Воробьишко» . – Режим доступа: http://5fan.info/yfsqasbewotrujgotr.html
Урок чтения М.Горький. Воробьишко. – Режим доступа: http://www.openclass.ru/node/460759
***
Бегак Б. Классики в стране детства. - М.. : Дет. лит. – 1983. - Гл. Лучшая полемика-творчество.
Бабушкина А. П. Сказки Горького // Бабушкина А. П. История русской детской литературы. – М. : Учпедгиз, 1948. – С. 456-459.
Зубарева Е.Е. Детская литература. - М., 1989. - С. 299-311.
Медведева Н. Б. Горький и детская литература. – М., 1951. – 36 с.
Терновский А.В. Детская литература - М., 1977. - С. 209-219.

.: Розділ: Література :: 12.12.2014 22.18.30 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.231005 seconds