Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Андрій із міста: Житомир :: Запитання: 35531  
Андрій запитує:
Привіт, маю курсову на тему: "Комунікативно-прагматичні особливості англомовної реклами та засоби її відтворення українською мовою(на матеріалі сучасних друкованих ЗМІ)" Хочу попросити список використаної літератури. Дякую завчасно!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов [Текст] : посіб. для переклад. від-нь вузів / Л. Г. Верба. - Вид. 4-те, перероб. та доп. - Вінниця : Нова книга, 2008. - 246 с.
Декшна Т. А. Засоби інтимізації у функціонально-стилістичному аспекті (на основі україномовних і англомовних рекламних текстів) [Електронний ресурс] / Т. А. Декшна // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 1. - С. 240-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2012_15_1_46.pdf.
Декшна Т. А. Типологія засобів інтимізації в англомовних і українських рекламних текстах : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.15 / Т. А. Декшна ; М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : [б. в.], 2013. — 19 с.
Демиденко О. П. Рекламний текст як проблема перекладу [Електронний ресурс] / О. П. Демиденко, В. С. Соколова // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 7. - С. 388-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mik_2011_14_7_67.pdf.
Євдoкимoвa I. O. Класифікація мовленнєвих масок в англомовному усному рекламному дискурсі. [Електронний ресурс] / I. O. Євдoкимoвa // Записки з романо-германської філології. - 2013. - Вип. 1. - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zrgf_2013_1_12.pdf.
Зацний Ю. А. Англо-український словник сучасної лексики ділової сфери : навч. посіб. / Ю. А. Зацний, О. Л. Гармаш ; Мелітоп. держ. пед. ун-т. - Мелітополь, 2007. - 213 c.
Кудиба С.М. Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, української та російської реклами) [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / С.М. Кудиба ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2008. — 24 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ksmurr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Максімов С. Є.Практичний курс перекладу (англійська та українська мови) : теорія та практика пер. аналізу тексту для студ. ф-ту пер. та ф-ту заоч. та вечір. навч.: навч. посібник / С. Є. Максімов ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К. : Ленвіт, 2006. - 157 с.
Максімов С. Є. Усний двосторонній переклад (англійська та українська мови) : теорія та практика усного двостороннього перекладу для студ. факультету перекладачів та факультету заочного та вечірнього навчання: навч. посібник / С. Є. Максімов. - Вид 2-е, випр. та доп. - К. : Ленвіт, 2007. - 416 с.
Мороз Л. В. Особливості перекладу англомовних письмових рекламних текстів [Електронний ресурс] / Л. В. Мороз, Н. В. Кушнір, Л. М. Мороз // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Кн. 3. - С. 141-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_3_30.pdf.
Практикум перекладу. Англійська - українська [Текст] : підручник / Н. В. Бідасюк [та ін.]. - К. : Знання, 2011. - 431 с.
Федорець С. А. Англійські запозичення в мові сучасної української реклами [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / С. А. Федорець ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. — Х., 2005. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05fsasur.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Чайковська О. Ю. Рекламний текст як проблема перекладу [Електронний ресурс] / О. Ю. Чайковська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2012. - Вип. 25. - С. 120-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2012_25_43.pdf.
Шукало І. М. Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою / І. М. Шукало // Філол. трактати. - 2012. - 4, № 2. - С. 129-133.
Ясинецька О. А. Англомовна неометафорика концепту “РЕКЛАМА - НЕСТРИМНА СТИХІЯ” у перекладі українською мовою [Електронний ресурс] / О. А. Ясинецька // Вісник СумДУ. Сер. Філологія. - 2007. - № 1. - Т. 2. - С. 175-180. – Режим доступу: http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2007/1(102_2)/34_Yasinetska.pdf.
Ясинецька О. А. Переклад нових англомовних публіцистичних метафор українською мовою [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О. А. Ясинецька ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09yoamum.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Ясинецька О. А. Переклад нових англійських метафор-алюзій українською мовою / О. А. Ясинецька // Нова філологія : зб. наук. праць. - Запоріжжя : ЗНУ, 2007. - № 28. - С. 278-283.
Федоренко С. Лінгвокультурна специфіка перекладу англійського рекламного тексту [Електронний ресурс] / С. Федоренко // Наукові записки КДПУ. Серія: Філологічні науки /мовознавство/ : зб. наук. праць. Вип. 104(1) / редкол.: О. Семенюк [та ін.]. - Кіровоград : КДПУ, 2012. - С .197-200.
Циганкова З.М. Лексико-семантичні особливості відтворення рекламного тексту (на мат. англійської та української мов) [Електронний ресурс] / З. М. Циганкова. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/32_DWS_2008/Philologia/36435.doc.htm.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 24.11.2014 19.05.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Чернігів :: Запитання: 35523  
Олена запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти інформацію для написання дипломної роботи з історії української літератури на тему "Жіноче кохання: типологія сентиментального конфлікту в оповіданнях Г.Квітки-Основяненка ("Маруся", "Сердешна Оксана" та ін.)". Дякую!
Наша відповідь:
Олено, добридень! Перегляньте, будь ласка, через роширений пошук нашої віртуальної довідки вже виконані запити за номерами 1954, 2059, 1814, 18229, 18289, 35079. А також такі джерела інформації:

Гончар, Олексій Іванович.Григорій Квітка-Основ'яненко : Літ. портр. / Худож. С.М.Габович. - К. : Дніпро, 1964. - 148 с

Григорій Квітка-Основ'яненко. Маруся. Конотопська відьма : Біогр. письменника. Характеристика творчості. Стислий переказ творів. Аналіз текстів. Зразки учн. творів: Посіб. для 9 кл. / Авт.-уклад. Л.Нартова. - Х. : Ранок, 2000. - 78 с. : портр. - (Літературна крамниця).

Деледивка Наталя. Образ жінки в художній літературі : Інсценування творів українських письменників // Українська мова і література в школі. - 2004.- №6. - С.67-77.

Зубков, Сергій.Він написав "Марусю"... // Квітка-Основ'яненко Г. Маруся: Вибр. твори. - К., 1975. - С.5-16.

Зубков С. Основоположник нової української прози // Квітка-Основ'яненко Г. Повісті. - К., 1990. - С.5-31.

Ільєнко, Іван Олександрович.Григорій Квітка-Основ'яненко. - К. : Молодь, 1973. - 250 с. : ілюстр. - (Життя славетних. Вип. 21).

Мишура, Л. І. Повість Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся" : урок-інтерпретація // Все для вчителя. - 2011. - № 34-36. - С. 169-171.

Пономаренко, О. Християнський аспект твору Григорія Квітки-Основ'яненка "Маруся" [Текст] / О. Пономаренко // Дивослово. - 2007. - № 8. - С. 28.

Самохвал, В. А. Квітка-Основ'яненко. "Конотопська відьма" // Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С. 168-170.

Трофименко, В. Український Тартюф у спідниці : ["Ясновидящая" Г.Ф. Квітки-Основ'яненка та традиції західноєвропейського класицизму] / В.Трофименко // Слово і час. - 2000. - № 6. - С. 54-57.

Турчин Марія. Філософська повість на Україні : (Нетрадиц. погляд на повість "Маруся" Г.Ф.Квітки-Основ'яненка) // Українська мова і література в школі. - 1993.- 11. - С.46-50.

Ушкалов, Леонід Володимирович. Григорій Квітка-Основ'яненко [Текст] / Леонід Ушкалов. - К. : Техніка, 2012. - 120 с.

Ушкалов, Леонід Володимирович.Він написав "Марусю" // Квітка-Основ'яненко, Григорій Федорович. Українські повісті. - Х. , 2003. - С. 3-22.

Ушкалов, Леонід. Григорій Анна : Історія про вічну любов [Текст] / Л. Ушкалов // Україна молода. - 2013. - № 112 (7 серп.). - С. 12.

Чалий, Дмитро Васильович.Г.Ф.Квітка-Основ'яненко : Творчість. - К. : Державне видавництво художньої літератури, 1962. - 206 с.

Шевченко, Галина."...Змусити оповіданням своїм плакати" : прес-конференція за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка "Маруся" // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2008. - № 37. - С. 13-15.

Шишко, О. "Статут Литовський, Магдебурзьке право ..." : Матеріали до інтегрованих уроків з української літератури та правових сімейних відносин на основі п'єси І. Котляревського "Наталка Полтавка", повісті Г. Квітки-Основ'яненка "Маруся", драматичної поеми Лесі Українки "Бояриня" / О. Шишко // Дивослово. - 2004. - № 1. - С. 13-16.

Аналіз «Маруся»
http://schoolportal.com.ua/analz-marusya/

Григорій Квітка-Основ'яненко (1778—1843) http://lyceum9.edu.kh.ua/shkoljnaya_biblioteka/pisateli_rodnogo_kraya/
Григорій Квітка-Основ'яненко «Маруся» - аналіз твору, критика
http://narodna-osvita.com.ua/1538-grigory-kvtka-osnovyanenko-marusya-analz-tvoru-kritika.html

ГРИГОРIЙ КВIТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/kvitka-osnovianenko1.txt
Григорій Квітка-Основ’яненко як прозаїк
http://www.bishop.kharkov.ua/kursi-lekcij/istoria-ukraienskoie-literaturi-per-pol-hih-st/lekcia-06-grigorij-kvitka-osnov-anenko-ak-prozaiek-1

Зображення життя та побуту українського селянства в повісті «Маруся» II варіант
http://schoolportal.com.ua/zobrazhennya-zhittya-ta-pobutu-ukransykogo-selyanstva-v-povst-marusya-ii-varant/

Ідеал жінки у творчості Григорія Квітки-Основ'яненко
http://uareferat.com/ukr/details/9479/
або
http://ukrsource.com/refs/7/96571520/3/index.html

Історико-психологічний аспект поеми Т. Шевченка "Катерина" і "Сердешна Оксана" Г. Квітки-Основ'яненка
http://knowledge.allbest.ru/literature/3c0b65635b2ad79b4c43b89521216c27_0.html

КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ
http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=676&Itemid=44

Літературні заслуги Григорія Федоровича Квітки-Основ’яненка
http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=162

«Маруся» Квітки-Основ’яненки — перша українська повість нової української літератури
http://wkola.at.ua/blog/marusja_kvitki_osnov_janenki_persha_ukrajinska_povist_novoji_ukrajinskoji_literaturi/2014-04-29-72

Народнi обряди в повiстi Г. Квiтки-Основ’яненка “Маруся”
http://tvory.br.com.ua/18321

Оцінка поведінки героїв повісті «Маруся» II варіант
http://schoolportal.com.ua/otsnka-povednki-gerov-povst-marusya-ii-varant/
Творчість Г. Квітки-Основ'яненка.
http://www.zhu.edu.ua/mk_school/pluginfile.php/13477/mod_resource/content/1/Творчість Г.pdf

Утвердження загальнолюдської моралі в повісті Г. Квітки — Основ’яненка «Сердешна Оксана»
http://schoolportal.com.ua/utverdzhennya-zagalynolyudsyko-moral-v-povst-g-kvtki-osnovyanenka-serdeshna-oksana/

Шалацька Г. М. ЖІНОЧИЙ ОБРАЗ В СИСТЕМІ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ УТВОРАХ Г. КВІТКИ-ОСНОВ 'ЯНЕНКА ТА В. ВИННИЧЕНКА
http://www.philolog.univ.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2012_32/270_276.pdf

.: Розділ: Література :: 24.11.2014 13.34.39 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 35509  
Юлія запитує:
Доброго дня! допоможіть будь ласка знайти інформацію до теми "дослідження олени курило особливостей конструкцій із особовими дієсловами" . Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

• Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. К.: Основи, 2004. - 303 с.
• Глібчук, Н. М. Мовознавчі погляди Олени Курило: автореф. дис...канд. філол. наук: 10.02.02 / Глібчук Наталія Мирославівна ; Львівський ун-т ім. І.Я.Франка. - Львів, 1994. - 23 с.
• Курило О. Початкова граматика української мови. Кілька уваг про її автора та дещо інше / Курило О.. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 184 c.
***
• § 6. Особливості в конструкціях із особовими дієсловами // Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. - Режим доступу: http://kurylo.wikidot.com/
• Гінзбург М. Про активні та пасивні конструкції в українських фахових текстах / М. Гінзбург // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології . - 2014. - № 791. - С. 3-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPUT_2014_791_3.pdf
• Мовознавча спадщина Олени Курило. - Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/article/1108.html
• Шерех, Ю. Всеволод Ганцов, Олена Курило / Ю. Шерех. - Вінніпег, 1954. - 78 с. - Режим доступу: http://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/1617/file.pdf
• Яковець Р. П. Особливості українського лінгвопуризму (синтаксичний аспект) / Руслана Яковець // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / наук. ред. А. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – Вип. 15. – С. 86–90. - Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=7634

.: Розділ: Література :: 22.11.2014 21.39.41 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Люда із міста: м. Київ :: Запитання: 35489  
Люда запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату про життя та творчість Всеволода Нестайка.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людо!
Ми вже відповідали на схожі запитання раніше. Див. відповідь–Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 34721, 35407.

.: Розділ: Література :: 21.11.2014 16.28.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: м. Київ :: Запитання: 35486  
Наталя запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату про життя та творчість Всеволода Нестайка.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталю!
Ми вже відповідали на це запитання раніше. Див. відповідь–Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 35407.

.: Розділ: Література :: 21.11.2014 10.24.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.30477 seconds