Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 33834  
Ольга запитує:
Доброго вечого! Допоможіть, будь ласка з пошуком літератури на тему: Проблема людини і природи в новелі "Природа". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Колінько, Олена. Неоромантична новела порубіжжя : на матеріалі української та російської малої прози кінця ХІХ-початку ХХ ст. / Колінько, Олена // Українська мова і література в школі. - 2010. - № 1. - Спец. вип. - С. 65-68.
- Кобилянська Ольга Юліанівна - http://uk.wikipedia.org/wiki/Кобилянська_Ольга_Юліанівна
- Людина і природа у творчості О. Кобилянсьної - http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=22&bookid=62
- Островська, А. С. Імпресіоністичний характер новели «Природа» О.Кобилянської. // Матеріали вузівської конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи: філологічні науки (м. Донецьк квітень 1997 р.). — Донецьк, 1997. — С. 58-60.
- Природа і людина у новелістиці "Природа" О. Кобилянської - http://www.ukrlib.com.ua/sochin/printout.php?id=22&bookid=43
- Питання взаємин людини з природою - http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2004/N5/Art09.htm
- Проблеми людяності в новелі «Природа» - http://lessons.com.ua/tema-lyudina-olga-kobilyanska-1863-1942/

.: Розділ: Література :: 3.03.2014 18.24.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ваня із міста: Горлівка :: Запитання: 33816  
Ваня запитує:
Доброго дня! Допомодіть знайти електронні матеріали для підготовки наступних питань : Героїчний епос зрілого Середньовіччя. Розвиток усної традиції в л-рі Середньовіччя: роль жонглерів, хугларів та шпільманів. Теорії походження героїчного епосу. «Пісня про Роланда»: особливості композиції. Засоби героїзації, сталі епітети, хронотоп поеми. Порівняльна характеристика образів Роланда та Олів’є. «Пісня про мого Сіда». Відображення історичних подій (Реконкісти) в поемі. Тема васальної відданості та її своєрідне втілення. Сід як ідеальний герой. «Пісня про Нібелунгів»: переосмислення ранньосередньовічних мотивів та образів у поему. Специфіка образів головних героїв. Образ Кримгільди та його еволюція. Порівняльна характеристика образів Роланда, Зігфріда та Сіда.’ Буду вдячний!
Наша відповідь:

.: Розділ: Література :: 1.03.2014 22.21.13 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ирина із міста: Киев :: Запитання: 33813  
Ирина запитує:
Головні теми новел “Декамерона”. Широта охоплення в них реальної дійсності.
Наша відповідь:
Домашич, Т.
Зліт людського духу в літературі доби Відродження. Д.Боккаччо. Збірка новел "Декамерон" / Т. Домашич // Зарубіжна література в школі. - 2009. - № 10. - С. 31-35
Хлодовский, Руф Игоревич.
Декамерон : Поэтика и стиль / Руф Хлодовский; Отв. ред. А. Д. Михайлов ; АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М.Горького. - М. : Наука, 1982. - 329 с. - Библиогр. в конце глав.
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/264/5/
http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/italy/hlodovskij-dekameron.htm
http://lessons.com.ua/dekameron-dzhovanni-bokkachcho-krashhix-dushevnix-yakostej-lyudini/
http://www.worklib.ru/referat/literature/li_29707.php
http://www.getsoch.net/personazhi-obramleniya-dekamerona-dzhovanni-bokkachcho/
http://www.uznaem-kak.ru/zbirka-novel-dekameron-kompoziciya-i-tematichne-bagatstvo/

.: Розділ: Література :: 1.03.2014 16.23.49 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ирина із міста: Киев :: Запитання: 33791  
Ирина запитує:
Гуманістичні ідеали доби Відродження і їх втілення в «Декамероні»
Наша відповідь:
Шановна Ірина!Продивиться наступні посилання:

1.М.С. Шаповалова Література доби Відродження: Італія http://www.ae-lib.org.ua/texts/shapovalova__italian_renaissance__ua.htm

2.Гуманістичний характер доби Відродження http://www.br.com.ua/referats/Culture/1653.htm

3.ДЖОВАННИ БОККАЧЧО И НОВЕЛЛИСТЫ XIV в.http://www.philology.ru/literature3/khlodovsky-85b.htm

4.Гуманізм як принцип культури Відродження http://e-works.com.ua/work/6519_Gymanizm_yak_princip_kyltyri_Vidrodjennya.html

5.Доба Відродження та її гуманістичний характер http://chl.kiev.ua/cgi-bin/sp/admin/edit_quest.php?id=33791

6.Епоха Відродження, її гуманістичний зміст http://www.zadachi.org.ru/?n=30714

6.Антицерковна та антифеодальна спрямованість «Декамерона» Джованні Бокаччо http://stud24.ru/literature/anticerkovna-ta-antifeodalna-spryamovanst-dekamerona/139727-410809-page3.html

7.Гуманізм - ідейна основа культури епохи відродження http://cozap.com.ua/text/1302/index-1.html

8.http://issuu.com/72522/docs/dzhovanni_bokachcho_dekameron________1

9.http://coollib.net/b/212472/read

10.Боккаччо в истории литературы http://www.bibliotekar.ru/zhzl/8.htm

.: Розділ: Література :: 27.02.2014 14.02.37 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Червоне :: Запитання: 33787  
Іра запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти ідейно-тематичний аналіз віршів Ліни Костенко. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Іро!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Барабаш, Світлана Григорівна. Творчість Ліни Костенко в ідейно-художньому контексті літературної доби [Текст] : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.01 / Барабаш Світлана Григорівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 44 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04bsgkld.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Барабаш, Світлана. Ліна Костенко: філософія поетичного живопису [Текст] / С. Барабаш. - Кіровоград : [б.в.], 2003. - 96 с.
Голобородько Я. Філософемні інкрустації Ліни Костенко [Електронний ресурс] / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України . - 2010. - № 3. - С. 51-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vnanu_2010_3_8.pdf
Заремська І. М. Вербалізація лінгвокультурного концепту "нація” в художній картині творів Ліни Костенко [Електронний ресурс] / І. М. Заремська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки . - 2013. - Кн. 4. - С. 206-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzfn_2013_4_42.pdf
Дзюба, Іван Михайлович. Є поети для епох [Текст] : [есей про творчість Ліни Костенко] / Іван Дзюба. - К. : Либідь, 2011. - 208 с.
Жуковська, Галина М. Усе іде, але не все минає... Пам'ять і час у творчості Ліни Костенко [Текст] : монографія / Галина Жуковська. - К. : Книга, 2010. - 187 с. - (Серія "Творчі особистості").
Кириленко, Надія Іванівна. Історія України у творах Ліни Костенко [Текст] : навч. посіб. для студ. та викл. філол. ф-ту, учнів навч. закл., учителів укр. л-ри та широкого кола читачів / Н. І. Кириленко ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. - 124 с.
Ковалевський, Олексій Володимирович. Ліна Костенко [Текст] : нарис творчо-світоглядної біографії / О. В. Ковалевський. - 2.вид., перероб. і доп. - Х. : Прапор, 2004. - 192 с.
Ковалевський, Олексій Володимирович. Ліна Костенко: філософія бунту й "філософія серця" [Текст] / О. В. Ковалевський. - Х. : Прапор, 2001. - 176 с.
Ковалевський О.В. Ліна Костенко: філософія бунту й "філософія серця": Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Ковалевський ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 16 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02kovbfs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Краснова, Людмила. Поезія Ліни Костенко [Текст] : посіб. для вчителів / Л. Краснова ; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : Коло, 2001. - 197 с. - (Серія : фахові дисципліни. Теорія літератури).
Кудрявцев, М. Г. Особистість і історія, митець і час: ідейна проблематика поетичної драми Ліни Костенко. // Соціально-політичні та правові проблеми формування особистості і держави. — Хмельницький, 1998. — С. 113-117.
Мариняк Р.С. Історіографія поезії Ліни Костенко: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Р.С. Мариняк ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mrsplk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Овдійчук, Лілія. Вивчення творчості Ліни Костенко в школі [Текст] : посібник для вчителя / Л. Овдійчук. - Т. : Підручники & посібники, 2002. - 76 с.: іл. - (На допомогу вчителю української літератури).
Панченко, Володимир Євгенович. "Народу гілочка тернова..." [Текст] : диптих про поезію Ліни Костенко / В. Є. Панченко. - К. : Веселка, 2005. - 63 с. - (Серія "Урок літератури").
Поезія Ліни Костенко в часах перехідних і вічних [Текст] : матеріали круглого столу доповнено публікаціями в періодичних виданнях / ред.-упоряд. Т. В. Шаповаленко. - Х. : Прапор, 2006. - 164 с.
Пономаренко І.В. Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен агону): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.В. Пономаренко ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05pivifa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Слоньовська О. Культурологічний потенціал поезії Ліни Костенко: "з чужого поля” [Електронний ресурс] / О. Слоньовська // Етнос і культура . - 2011-2012. - № 8-9. - С. 53-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/etnik_2011-2012_8-9_9.pdf

.: Розділ: Література :: 26.02.2014 17.35.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.321087 seconds