Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Сивашское :: Запитання: 29948  
Тетяна запитує:
Допоможіть ,будь - ласка, знайти матеріали для написання відповіді за питанням "Творча еволюція шістдесятників у ""постчорнобільський період". Буду вдячна за інтернет ресурси.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Можливо, корисними будуть наступні джерела:
1. Проблема Чорнобиля в творчості поетів-шістдесятників // http://referat.ukraine-ru.net/?cm=26793
2. Гладир Ю. Феномен шістдесятництва в сучасній літературознавчій інтерпретації // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_94/statti/21.pdf
3. Гришина С.В. Українська публіцистика 60-х і 90-х років ХХ століття в контексті національного відродження (ідеї і тенденції): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.В. Гришина ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2004. — 20 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04gsvvit.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Водяна П. М. Релігійно-духовні мотиви у творчості Ліни Костенко // http://www.nbuv.gov.ua/Portal//Soc_Gum/Nvmdu/Fil/2012_10/11.htm
5. Лебединцева Н.М. Явище літературного покоління в українській культурі кінця ХХ ст. // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/FL/2009_105/105-8.pdf
6. Галич О. А. Рецепція Києва в щоденнику Олеся Гончара // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2010_11_1/8.pdf
7. Двуличанська О. А. Топос міста в романі В. Яворівського „Марія з полином наприкінці століття” // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2010_20_4/2.pdf

.: Розділ: Література :: 24.12.2012 22.11.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Харків :: Запитання: 29942  
Вікторія запитує:
Підкажіть будь-ласка інформацію про Дем'яна Наливайка(це брат Северина Наливайка)
Наша відповідь:
Доброго дня, Вікторіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Огородник, І.В. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій. [Текст] : навч. посібник / І.В. Огородник, В. В. Огородник. - К. : Т-во "Знання", КОО, 1999. - 543 с. (Дем'ян Наливайко (С.132))
Поліщук, Ярослав. Література рідного краю : Нариси з літ. краєзнавства Рівненщини / Поліщук, Ярослав. - Рівне : Азалія, 1993. - 79 с.
Українські гуманісти епохи Відродження. [Текст] : антологія. У 2-х ч. - К. : "Наукова думка", "Основи", 1995 - . Ч.1. - . - 430 с.
Українські гуманісти епохи Відродження. [Текст] : антологія. У 2-х ч. - К. : "Наукова думка", "Основи", 1995 - . Ч.2. - . - 430 с.
Шевчук, Валерій Олександрович. Муза Роксоланська : Укр. л-ра 16 - 18 ст. У 2 кн. Кн. 1 : Ренесанс. Раннє бароко / Шевчук, Валерій Олександрович. - К. : Либідь, 2004. - 398 с. (Шевчук, Валерій. Дем"ян Наливайко - співець роду / В. Шевчук. - С .216-220.)
http://uk.wikipedia.org/wiki/Наливайко_Дем'ян
http://litopys.org.ua/fdm/fdm40.htm
http://www.tovtry.km.ua/ru/history/statti/kamjanchany_i_ostrozka_shkola.html
http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=706&Itemid=44

.: Розділ: Література :: 24.12.2012 18.58.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Запоріжжя :: Запитання: 29937  
Марина запитує:
Допоможіть, будь ласка, дібрати бібліографію до теми "Ораторська проза барокової доби у сучасному вітчизняному літературознавстві"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо переглянути наступні джерела:

Ораторська проза барокової доби у сучасному вітчизняному літературознавстві:
1.http://www.bookbrains.com/book_287_chapter_65_Praktichne_zanjattja_№13_Barokova_oratorsko-propovіdniсka_proza.html
2.http://www.bishop.kharkov.ua/statti/бароко-–-мистецький-стиль-і-літературна-епоха
3. http://b-ko.com/book_226_glava_21_Художній_світ_ук.html
4.http://www.bookbrains.com/book_287_chapter_79_PROZA_TA_DRAMATURGІJA_Osnovna_lіteratura.html
5. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/intelekt/2012_10/Badrak.pdf
6. Зелінська, О. Звертання в барокових проповідях: [особливості стиліст. використання звертань в укр.. барокових проповід. ХVІІ ст.] / О. Зелінська // Укр. мова. – 2007. - № 1. – С. 65-72.
7. Бойченко, К.Зорова поезія: на перетині «бароко-сьогодення» / К. Бойченко // Слово і час. – 2003. - № 12. – С. 50-55.
8. Шевчук, В. Формально-інтелектуальні барокові вірші із середини ХVІІ століття / В. Шевчук // Укр. мова та л-ра. – 2001. - № 43. – С. 15-26.
9. Шевченко, В. Українське літературне бароко кінця ХVІ- ХVІІІ с.: спроба узагальнення. плеяда віршотворців / В. Шевченко // Укр. мова йл-ра в сер. шк.. – 2000. – № 1. – С. 116-126.
10. Маланюк, Є. Доба українського Бароко / Є. Маланюк // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. – 2005. - № 8. – С. 27-28.
11. Ісіченко, І. (архієпископ). Бароко - мистецький стиль і літературна доба / архієпископ Ігор Ісіченко // Дивослово. - 2010. - № 10. - С. 27-34.
12. Солецький, О. Валерій Шевчук і бароко / О. Солецький // Дивослово. - 2010. - № 10. - С. 35-40.
13. Нежива, Людмила. Світоглядна сила та естетична краса українського літературного бароко / Л. Нежива // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. . - 2011. - № 9. - С. 32-39. - Бібліогр.: 12 назв.
14. Гуцуляк, Ірина Георгіївна. Ретроспекція і сучасний стан вивчення українського бароко : навч. посіб. / Ірина Гуцуляк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2006. - 50, [1] с. - Бібліогр.: с. 38-50.
15. Наєнко, Михайло Кузьмович. Історія українського літературознавства і критики : навч. посіб. / М. К. Наєнко. - Київ : Академія, 2010. - 514, [1] с. - (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.). - Бібліогр.: с. 515.
16. Галич, Олександр Андрійович. Теорія літератури : підруч. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / Олександр Галич, Віталій Назарець, Євген Васильєв. - Вид. 4-те, стер. - Київ : Либідь, 2008. - 486, [1] с.
17. Білоус, Петро Васильович. Вступ до літературознавства : навч. посіб. / П. В. Білоус ; [ред. Н. А. Ганжа]. - Київ : Академія, 2011. - 334 с. - (Серія "Альма-матер" : серію засновано в 1999 р.).
18. Чижевський, Дмитро Іванович. Українське літературне бароко [Текст] : вибрані праці з давньої літератури / Д. І. Чижевський ; голова ред. кол. О. Пріцак ; підготов. вид., передм. О. В. Мишанич ; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. - К. : Обереги, 2003. - 575 с. - (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 4).
19. Нежива, Людмила Львівна. Українське літературне бароко. Культурологічний та мистецтвознавчий аспекти вивчення [Текст] : навч. посіб. / Л. Л. Нежива ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2011. - 180 с. : рис. - Бібліогр.: с. 174-178.
20. Наєнко, Михайло Кузьмович. Українське літературознавство: Школи, напрями, тенденції [Текст] / М. К. Наєнко. - К. : Академія, 1997. - 320 с.
21. Євшан, Микола. Критика. Літературознавство. Естетика [Текст] / М. Євшан ; упоряд., передм.,прим. Н. Шумило. - К. : Основи, 1998. - 658 с.
22. Галич, О. А. Загальне літературознавство [Текст] : навч. посібник для вузів / О. А. Галич [та ін]. - Рівне : [б.в.], 1997. - 543 с.
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Література :: 24.12.2012 02.21.33 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Кирило із міста: Кіровоград :: Запитання: 29929  
Кирило запитує:
Доброго вечора! "Екологічна тема в українській літературі та екорубаї як різновид жанру рубаї" Величезне спасибі!
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило!
Пропонуємо наступні джерела:
1. Цурканюк О. Жанр рубаї в творчості Михайла Климента // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Lits/2011_33/565_572.pdf
2. Сьомочкіна О.М. Рубаї в жанрово-стильовій системі української поезії другої половини ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О.М. Сьомочкіна ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05somdps.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Галич В. М. Зародження екологічної проблематики в довоєнній творчості Олеся Гончара // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tkht/2008_8/4.html
4. Гришина С.В. Українська публіцистика 60-х і 90-х років ХХ століття в контексті національного відродження (ідеї і тенденції): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.В. Гришина ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2004. — 20 с. // http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04gsvvit.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

.: Розділ: Література :: 23.12.2012 17.46.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Кіровоград :: Запитання: 29890  
Вікторія запитує:
Доброго вечора! Право на суд як морально-етична категорія:постановка гуманістичних проблем у суспільстві (О. Довженко "Україна в огні", "Повість полум"яних літ", Щоденник). Дякую!
Наша відповідь:
Шановна Вікторія!Продивиться наступні посилання:

1.Воєнна проза Олександра Петровича Довженка http://www.refmaniya.org.ua/l-teratura/diplomna-robota-vo-nna-proza-oleksandra-petrovicha-dovzhenka

2.http://chervone.com/forum/38-581-

3.Олександр Довженко — творець поетичної кіноповісті http://school.xvatit.com/index.php?title=Конспект_уроку_на_тему:_Олександр_Довженко_—_творець_поетичної_кіноповісті

4.Повість полум'яних літ Олександра Довженка: розсекречені документи
http://www.ktm.ukma.kiev.ua/show_content.php?id=990

5.Сила народного духу в повісті О. Довженка "Україна в огні"
http://www.parta.com.ua/composition/view/641

6.Історична доля української нації в творчості О. Довженка http://lessons.com.ua/istorichna-dolya-ukraїnskoї-naciї-v-tvorchosti-o-dovzhenka/

7.Аналіз кіноповісті О. П. Довженка «Україна в огні»http://ua.textreferat.com/referat-14226-2.html

8.Трагедійне звучання твору Україна в огні» http://lessons.com.ua/tragedijne-zvuchannya-tvoru-ukraїna-v-ogni/

9.Що таке війна на прикладі твору «Повісті полум’яних літ» О. Довженка
http://tvori.com.ua/shho-take-vijna-na-prikladi-tvoru-povisti-polumyanix-lit-o-dovzhenka/

10.Возвеличення мужності і героїзму народу в «Повісті полум’яних літ» О. Довженка http://tvory.br.com.ua/2490

.: Розділ: Література :: 18.12.2012 20.59.16 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.265001 seconds