Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44088
   


Автор запитання: Ніна із міста: Ніжин :: Запитання: 46028  
Ніна запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу за темою: Біоритми та їхній вплив на працездатність та стан людини.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно! Перегляньте такі джерела:
Смірнов С. М. Біологічні ритми і наше здоров’я / С. М. Смірнов. – М., 2000. – 98 с.
Шаповникова В. И. Биоритмы – часы здоров’я / В. И. Шаповникова. – М., 1991. – 60 с.
Богуцька О. Є. Проблемні питання хрономедицини і хронотерапії та шляхи їх подолання [Електронний ресурс] / О. Є. Богуцька, Л. І. Вишневська // Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : зб. наук. пр. – 2017. – Вип. 3. - С. 38-40. - Режим доступу: https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/14076/1/38-40.pdf.
Васьковець Л. А. Вплив хронологічних факторів на фізичну працездатність [Електронний ресурс] / Л. А. Васьковець, М. О. Глущенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. - № 4. - С. 4-8. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vejpte_2013_4-10_2.pdf.
Вашеняк І. Вплив біоритмів на рівень індивідуального ризику як основа безпечної життєдіяльності людини [Електронний ресурс] / І. Вашеняк // Молодь і ринок. – 2011. - №6 (77). – С. 113-118. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2011_6_27.pdf.
Доброва В. Л. Психологічні фактори, що означають особисту безпеку людини у процесі праці [Електронний ресурс] / В. Л. Доброва // Безпека праці: освіта, наука, практика : зб. матер. всеукр. наук.-практ. конф., 20 листопада 2014р., м. Харків. – 2014. - С. 130-131. - Режим доступу: https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/11.2014.pdf#page=130.
Кусік В. С. Дослідження фізіологічних біоритмів студентів-біологів I-V курсів психолого-природного факультету [Електронний ресурс] / В. С. Кусік // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матер. X Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців. – Рівне : РВВ РДГУ, 2017. - С. 223-224. - Режим доступу: http://repository.rshu.edu.ua/id/eprint/2851/1/Кусік В.С., Марциновський В.П..pdf
Сірченко К. О. Теоретичні основи працездатності: характеристика та оцінка працездатності менеджерів на підприємстві [Електронний ресурс] / К. О. Сірченко // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матер. IV Всеукр. наук. Інтернет-конф., 5 грудня 2019 р., м. Київ. – Київ : КНУТД, 2019. – С. 321-331. – Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15114/1/OIIP2019_P321-331.pdf.
Тарасюк Т. С. Вплив біоритмів на самопочуття і працездатність (успішність) студентів [Електронний ресурс] / Т. С. Тарасюк, В. З. Свиридюк // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions : матер. 10-ї міжнар. наук. конф., 25 жовтня 2019 р., Штутгарт. – 2019. – С. . 228-234. - Режим доступу: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/3015/1/ Кравчук Т. М. Оздоровчі можливості використання дихальної гімнастики .pdf#page=228.
Щобак О. І. Індивідуально-типологічні особливості біоритмів та їх вплив на працездатність людини [Електронний ресурс] / О. І. Щобак, Н. В. Рязанова, К. Б. Ківежді, С. В. Цяпець // Проблеми клінічної педіатрії. – 2013. - №1(19). - С.41-44. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13976/1/pkp_2013_1_8 (2).pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 16.11.2021 12.46.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45976  
Марина запитує:
Доброго дня! Мені треба щось про захворювання шкіри як психосоматичний аспект. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Бройтигам В. Психосоматическая медицина / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад ; пер с англ. — М. : ГЭОТАР Медицина, 1999. – 373 с.
Кірієнко В. О. Порушення фізіологічних маркерів психоемоційного напруження та їх корекція з використанням температурно-міографічного тренінгу в комплексній терапії псоріатичної хвороби у хворих з надмірною масою тіла та артеріальною гіпертензією / В. О. Кірієнко, Г. І. Макуріна, Є. С. Якименко // Укр. журнал дерматології, венерології, косметології. – 2015. – № 1. – С. 25-29.
Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан ; пер. с нем. – М. : Ин-т позитивной психотерапии, 2009. – 464 с. – (Позитивная психотерапия).
Хомуленко Т. Б. Психосоматика: культурно-історичний підхід : навч.-метод. посіб. / Т. Б. Хомуленко, І. О. Філенко, К. І. Фоменко, О. С. Шукалова, М. В. Коваленко. – Харків : Диса плюс, 2015. – 264 с.
Хомуленко Т. Б. Психосоматичний підхід у проблематиці психології розвитку : теоретичні та прикладні аспекти / Т. Б. Хомуленко, Я. О. Василенко, М. В. Коваленко // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2014. – Вип. 49. – С. 176-192.
Калюжна Л. Д. Психосоматика та проблеми шкіри [Електронний ресурс] / Л. Д. Калюжна // Health-ua.com : [вебсайт]. - Електронны даны. - Режим доступу: https://health-ua.com/article/66172-psihosomatika-ta-problemi-shkri. - Назва з екрана.
Психодерматологія в Україні: сучасний погляд на проблему [Електронний ресурс] // Дерматологія та венерологія. – № 4. – С. 8-12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dtv_2018_4_3.pdf.
Психосоматичні захворювання шкіри [Електронний ресурс] / підгот. Ю. Карвацька // Буковинський державний медичний університет : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bsmu.edu.ua/blog/2316-psyhosomatychni-zahvoruvannya-shkiry/. – Назва з екрана.
Татьянчиков А. О. Основи психосоматики та психогенетики [Електронний ресурс] : навч.-метод. реком. (в допомогу до самост. роботи для здобувачів вищ. освіти ступ. магістра ф-ту психології, політології та соціології) / А. О. Татьянчиков ; каф. психології НУ «Одеська юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2020. – 38 с. - Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/13461.
Федоренко О. Є. Психосоматика та психотерапія в сучасній дерматології [Електронний ресурс] / О. Є. Федоренко // Дерматологія. – 2017. – № 1. – С. 54-56. – Режим доступу: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/552761446944310_27092009164515.pdf.
Шевченко С. І. Захворювання шкіри: психосоматичний аспект [Електронний ресурс] / С. І. Шевченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2013. – № 19. – С. 191-198. – Режим доступу: http://apspp.soc.univ.kiev.ua/index.php/home/article/view/491/398.
Чаріті Джастін Такйун. Психосоматичні аспекти дерматозів [Електронний ресурс] / Джастін Такйун Чаріті // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Сер. : Психологія. – 2016. – Вип. 53. – С. 265-271. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/psychology/article/view/794.
Федоренко О. Є. Психосоматика та психотерапія в сучасній дерматології [Електронний ресурс] / О. Є. Федоренко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. - 2007 - № 1. - С. 54-56. - Режим доступу: http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/uzdvk/552761446944310_27092009164515.pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 2.11.2021 10.09.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45942  
Яна запитує:
Доброго дня, мені треба інформація про технічні засоби фізичної реабілітації. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Вовканич А. С. Вступ до фізичної реабілітації : навч. посіб. / А. С. Вовканич. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 184 с.
Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. - Київ : Олімп. літ., 2005. – 471 с.
Попадюха Ю. А. Технічні засоби для відновлення рухових функцій верхніх кінцівок людини / Ю. А. Попадюха, Н. І. Пеценко // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи. – 2009. - Вип. 14. – С. 165–168.
Попадюха Ю. А. Сучасні комп’ютеризовані комплекси та системи у технологіях фізичної реабілітації : [навч. посібник] / Ю. А. Попадюха. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 300 с.
Попадюха Ю. А. Сучасні комплекси, системи та пристрої у реабілітаційних технологіях : [навч. посібник] / Ю. А. Попадюха. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 656 с.
Попадюха Ю. А. Сучасні роботизовані комплекси, системи та пристрої у
реабілітаційних технологіях : [навч. посібник] / Ю. А. Попадюха. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 324 с.
Салєєва А. Д. Інноваційні підходи при складанні реабілітаційних програм для пацієнтів з наслідками хребтово-спинномозкової травми / А. Д. Салєєва, І. М. Чернишова, І. П. Нартова, Н. Ю. Тригуб, Н. П.Задерей // Pain Medicine Journal. – 2018. – Т. 3, № 2/1. – С. 38.
Технічні засоби в фізичній реабілітації : опор. навч.-метод. інтеракт. комплекс / за заг. ред. Т. В. Кухтик. - Краматорськ : ДІТМ МНТУ ім. Ю.Бугая, 2010. – 106 с.
Методичні рекомендації щодо Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobamireabilitacii-specavtotransportom.html.
Ціж Л. Технічні засоби у фізичній реабілітації. Лекція 1: Основні поняття про технічні засоби у фізичній реабілітації [Електронний ресурс] / Л. Ціж ; каф. фізич. терапії та ерготерапії, фізична реабілітація, технічні засоби. - Львів, 2017. - 33 с. - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/9904/1/курс лекц_й_тех_засоби.pdf.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 22.10.2021 09.09.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таня із міста: Луцьк :: Запитання: 45913  
Таня запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка знайти інформацію на питання: примарні гени,які характерні дуже незначній кількості організмів, не мають жодних гомологів серед інших відомих генів, та, як правило, анотуються лише як відкриті рамкизчитування без жодних передбачень стосовно їхніх функцій. Запропонуйте план дослідження з визначення функцій подібних генів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Інформації з цього питання у доступних джерелах майже немає. Попрацюйте з такими посиланнями: – https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Kafedry/Genetika/Biblioteka/Genetyka_site/Genetics_sivolob_et_al.pdf
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/biolog/23557/
https://www.unian.ua/science/10873421-vcheni-viyavili-v-dnk-afrikanciv-geni-nevidomogo-dosi-vidu-lyudey.html

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 7.10.2021 09.40.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сніжана із міста: Чернігів :: Запитання: 45910  
Сніжана запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію за темою "Іпотерапія як метод лікування". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сніжано! Перегляньте наступні джерела:
Воронін Д. Церебральний параліч та реабілітація його спастичних форм / Д. Воронін, В. Трач. - Хмельницький : ХНУ, 2008. - 55 с.
Денисенков А.І. Іпотерапія. Можливості та перспективи реабілітації при дитячому церебральному паралічі : навч. посіб. / А. І. Денисенков, М. С. Роберт, І. К. Шпіцберг. – М. : Геронт, 2002. – 149 с.
Мухін В. М. Застосування іпотерапії в комплексі відновних заходів осіб з церебральним паралічем / В. М. Мухін, Е. В. Макарова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. - Харків, 2009. - № 2. - С. 107–109.
Грибок Н. Іпотерапія в системі фізичної реабілітації [Електронний ресурс] / Н. Грибок, О. Гладка // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Інтердисциплінарні виміри / [ред.-упоряд. Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. – Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг: Посвіт, 2019. - С. 190-191. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24397/1/Збірник_2019.pdf?__cf_chl_managed_tk__=pmd_xCnJhN2p7eXxr0yjOezEKIeg1y5ZkW7Z_WEyfKIbwa0-1633523806-0-gqNtZGzNAxCjcnBszQi9#page=190.
Іпотерапія – верхи до здоров’я [Електронний ресурс] // Управління охорони здоров’я : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.medycyna.sm.gov.ua/index.php/uk/955-ipopa. - Назва з екрана.
Іпотерапія: їзда верхи як метод лікування [Електронний ресурс] / підгот. О. Доротюк // Живи активно : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://zhyvyaktyvno.org/news/poterapya-zda-verhi-yak-metod-lkuvannya. - Назва з екрана.
Іпотерапія: : як коні лікують тіло і заспокоюють душу людей [Електронний ресурс] // Invak.info : [вебсайт]. - - Електронні дані. - Режим доступу: https://invak.info/reabilitatsiya/ipoterapiya-yak-koni-likuyut-tilo-i-zaspokoyuyut-dushu-lyudej-foto-video.html?__cf_chl_managed_tk__=pmd_rrzld9RYcKAFsEG3Y.VT5_bkhXO_1i4lE8qmFWAuGzc-1633523150-0-gqNtZGzNAyWjcnBszQil. - Назва з екрана.
Костіна К. В. Іпотерапія як вид анімалотерапії [Електронний ресурс] / К. В. Костіна // Зб. наук. праць студентів гуманітарного факультету / Полтав. нац. техн. ун-т імені Юрія Кондратюка. - Вип. 1. - Полтава, 2016 . - С. 115-119. - Режим доступу: http://hf.nupp.edu.ua/wp-content/uploads/2015/05/Vipusk-1-15-16-red.pdf#page=115.

.: Розділ: Біологія. Медицина :: 5.10.2021 12.54.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.245278 seconds