Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45640
   


Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 42919  
Анжела запитує:
Допоможуть підібрати літературу за темою: "Державна політика в сфері охорони навколишнього середовища"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боголюбов С. А. Экологическое право : конспект лекций / С. А. Боголюбов, Н. В. Кичигин, Д. О. Сиваков. – М. : Проспект, 2010. – 224 с.
Веклич О. А. Эколого-экономические противоречия / О. А. Веклич. – Київ : Наук. думка, 1991. – 144 с.
Гринів Л. С. Екологічно збалансована економіка: проблеми теорії / Л. С. Гринів. – Львів : НТШ, 1997. – 240 с.
Державна політика у сфері охорони здоров’я : кол. моногр. : у 2 ч. / [кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – Київ : НАДУ, 2013. – Ч. 1. – 396 с.
Екологічне право України : Підруч. для студентів юрид. вищ. навч. закладів / [А. П. Гетьман, М. В. Шульга, В. К. Попов [та ін.] ; за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. – X. : Право, 2005. –382 с.
Екологічне право України. Академічний курс : підруч. – 2-ге вид. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – Київ : ТОВ “Видавництво Юридична думка”, 2008. – 720 с.
Екологічне управління : підруч. для студ. екологіч. спец. вищ. навч. закл. / В. Я. Шевчук, Ю. М. Саталкін, Г. О. Білявський та ін. – Київ : Либідь, 2004. – 432 с.
Зуєв В. А. Правове регулювання реалізації екологічного управління в Україні та шляхи його вдосконалення / В. А. Зуєв // Управління у сфері охорони довкілля та природокористування в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення. – Київ : ВЕГО “МАМА 86”, 2003. – С. 51–92.
Лазор О. Я. Екологічна експертиза як один із адміністративно-контрольних методів державного управління / О. Я. Лазор // Вісн. УАДУ. – 2002. – № 1. – С. 125-129.
Методичний посібник для фахівців у сфері охорони навколишнього природного середовища. – Краматорськ: 2017. – 744 с.
Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 р. // ВВР України . – 1991. – № 41.
Проніна О. В. Державна політика охорони навколишнього середовища в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. В. Проніна ; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. - Миколаїв, 2011. - 20 с. : рис.
Синякевич І. М. Екологічні і соціальні виклики двадцять першого століття: проблеми їх подолання / І. М. Синякевич // Наук. вісник: УкрДЛТУ: Менеджмент природних ресурсів: екологічна і лісова політика. – Львів : УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 14.2. – С. 8–15.
Юридична відповідальність за порушення природоресурсного законодавства України : монографія / [О. Б. Німко, Н. В. Бондарчук, Р. Д. Ляшенко, Л. П. Василенко, Кравчук І. І.]; під заг. ред. О. Б. Німко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 208 с.
Ярошенко О. М. Щодо окремих питань виконання міжнародних договорів про працю / О. М. Ярошенко // Право і безпека. – 2005. – Т. 4, №1. – С. 34-36.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.03.2019 16.46.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло. із міста: м.Виноградів. :: Запитання: 42792  
Михайло. запитує:
Добрий день!Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для розробки заняття гуртка по темі : «Паразитичні і отруйні комахи і павукоподібні України і Закарпаття. Перша допомога при укусах комах і кліщів. Охорона комах.»
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
"Берегти природу - берегти життя" : (Зелена книга і "чорні" сторінки Червоної книги України) : бібліографічний дайджест. Вип. 3 / Волинська обласна бібліотека для дітей ; підгот. А. В. Ушлова. - Луцьк : [б.в.], 2008. - 11 с.
XIV Конференція Українського наукового товариства паразитологів (Ужгород, 21-24 вересня 2009 р.) : Тези доповідей / І. А. Акімов (відп. ред.). — Київ, 2009. — 146 с.
Гірна А. Безкрилі насоси та біда у стрибку : комахи : [комахи-паразити та хвороби, що вони поширюють] / А. Гірна // Колосок. - 2016. - № 12. - С. 34-41.
Гірна А. Безкрилі насоси та їхнє життя : комахи : [комахи-паразити] / А. Гірна // Колосок. - 2016. - № 11. - С. 42-49.
Дмитрієв Г. Комахи в біосфері : Посібник для вчителів / Г. Дмитрієв. - Київ : Радянська школа, 1978. - 119 с. : іл.
Дмитрієв Ю. Ця дивовижна наука зоологія : Етюди про зоологію та зоологів / Ю. Дмитрієв ; мал. М. Ємельянова. - Київ : Веселка, 1981. - 189 с. : іл.
Мариковский П. Друзья-насекомые / Мариковский, Павел Иустинович ; Рис. В.Гребенникова. - М. : Детская литература, 1974. - 96 с. : іл.
Мариковский П. Насекомые защищаются / Мариковский, Павел Иустинович. - М. : Наука, 1977. - 200 с. : іл. - (Научно-популярная серия).
Медична біологія : підручник. / за ред. В. П. Пішака, Ю. І. Бажори. – Вінниця: Нова книга, 2009. – 608 с.
Москальчук Н. Різноманітність павукоподібних. Ряд Павуки та Кліщі [Електронний ресурс] // Оnline система дистанційної підтримки навчання у школах, ліцеях та гімназіях україни : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2745. — Назва з екрана.
Орлов Б. Н. Зоотоксинология (ядовитые животные и их яды) / Б. Н. Орлов, Д. Б Гелашвили. – М.: Высш. шк., 1985. – 280 с.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 5.02.2019 20.42.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тоня із міста: Ужгород :: Запитання: 42657  
Тоня запитує:
Добрий день! Будь ласка, допоможіть знайти книги: 1. Кукурудза С.І., Перхач О.Р.. Використання та охорона водних ресурсів. Львів, 2009 2. Осадчий В.І., Набиванець Б.Й., Осадча Н.М., Набиванець Ю.Б. Гідрохімічний довідник. Поверхневі води України. Гідрохімічні розрахунки. Методи аналізу. Київ, 2008 3. Романенко В.Д., Основи гідроекології. Київ 2001 4.Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями/А.В. Гриценко та інші. Харків, 2012
Наша відповідь:
Добридень, Тоню! В електронному каталозі Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника ми знайшли книгу

Кукурудза С. Використання та охорона водних ресурсів : навч. посібн. / С.І. Кукурудза, О.Р. Перхач ; Міністерство освіти і науки України, Львівський національний університет імені Івана Франка. - Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. - 302 с. : іл., карти.

В мережі інтернет в електронному вигляді є такі видання:
Романенко В.Д.Р Основы гидроэкологии [Електронний документ]: учебн. для студентов высших учебных заведений. - К.: Генеза, 2004. — 664 с, [1] лист илл.: илл. .– Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5561020/

Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями [Електронний документ] / А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, Г.А. Верніченко та ін. – Х.: УкрНДІЕП. – 2012. – 37 с.– Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi_r5PmvIvfAhXI2SwKHWF9CYcQFjAAegQIBBAC&url=http://www.niiep.kharkov.ua/sites/default/files/metodika_2012_14_0.doc&usg=AOvVaw3652KsAybkkHZcEczP1Vq8

А книгу
Гідрохімічний довідник: Поверхневі води України. Гідрохімічні розрахунки. Методи аналізу [Текст] / В. І. Осадчий [и др.] ; Державна гідрометеорологічна служба, Український науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т МНС України і НАН України. - К. : Ніка-Центр, 2008. - 656 с.: табл. - Бібліогр.: с. 648-650.

знайдено в Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого (Київ)

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 6.12.2018 16.41.23 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42593  
Олег запитує:
Формування сучасної економічної стратегії екологізації
Наша відповідь:
Олеже, добридень! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Борисова В. А. Економічні основи природокористування в АПК : Моногр. / В. А. Борисова. - Суми : Довкілля, 2004. - 358 c. - Бібліогр.: с. 333-355.
Борисова В. А. Еколого-економічні аспекти підприємницької діяльності : Моногр. / В. А. Борисова. - Суми : Довкілля, 2003. - 208 c. - (Економіка довкілля).
Добрянська Л. О. Методологічні аспекти дослідження екологізації стратегічного потенціалу просторового розвитку продуктивних сил України [Електронний ресурс] / Л. О. Добрянська, Є. В. Хлобистов // Агросвіт. - 2010. - № 7. - С. 7-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2010_7_4
Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 23 верес. 2005 р., Львів. - Л. : РВВ НЛТУ України, 2005. - 228 c.
Екологізація економіки: теоретико-методологічний аспект / Ю.Ю. Туниця, Е.П. Семенюк, Т.Ю. Туниця // Економічна теорія. — 2011. — № 2. — С. 5-15. — Бібліогр.: 26 назв.
Мельник Л. Г. Екологічна економіка : Підруч. / Л. Г. Мельник. - Суми : ВТД "Унів. кн.", 2002. - 345 c. - (Б-ка "Екон. освіта". Сер. "Сталий розв.").
Мінькова О. Г. Модель оптимального поєднання галузей у сільськогосподарському підприємстві за критерієм екологізації стратегій розвитку [Електронний ресурс] / О. Г. Мінькова. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2016. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_4_6
Напрямки державної політики щодо екологізації національної економіки [Електронний ресурс] : аналітична записка // Національний інститут стратегічних досліджень [сайт]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/807/
Поняття політики, стратегії і тактики при впровадженні екологічних інновацій, їх передумови і тенденції розвитку [Текст] // Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств у транзитивній економіці : монографія. - 2017. - С. 458-464.
Посталак , О. С. Проблеми екологізації розвитку України [Текст] / О. С. Посталак // Стратегія розвитку України. - 2008. - № 1/2. - С. 497-502
Потапенко, Вячеслав Георгійович. Державна політика сталого розвитку на засадах «зеленої» економіки [Текст] / Вячеслав Георгійович Потапенко // Стратегічні пріоритети : наук.-аналіт. щокварт. зб. / Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2013. - № 3(28). - С. 16-22.
Сотник, И.Н. Стратегия ресурсосбережения предприятия как инструмент экологизации инновационного развития [Текст] / И.Н. Сотник, С.В. Шевцов // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. - Суми : СумДУ, 2014. - Т.1. - С. 126-128.
Степаненко, А. В. Теоретичні аспекти екологічної модернізації економічного розвитку [Текст] / А. В. Степаненко // Економіка України. - 2018. - № 1. - С. 40-53. - Бібліогр. в кінці ст.
Хвесик М. А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів : моногр. / М. А. Хвесик, В. А. Голян; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України. - К. : Кондор, 2007. - 480 c.
Хвесик, М. А. Екологізація розвитку продуктивних сил України в умовах глобальних викликів / М. А. Хвесик // Екологічний вісник. - 2009. - № 6. - С. 10-11
Цимбаленко, Я. Ю. Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економіки / Я. Ю. Цимбаленко // Економіка та держава. - 2015. - № 2. - С. 22-25.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.11.2018 11.49.04 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Суми :: Запитання: 42576  
Олег запитує:
Формування сучасної економічної стратегії екологізації
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Глобальні стратегії екологізації світових товарних ринків
http://www.economy.in.ua/pdf/8_2016/11.pdf
http://journals.iir.kiev.ua/index.php/apmv/article/download/2619/2325
Екологізація економіки України в умовах розширення співпраці з ЄС
http://bses.in.ua/journals/2016/8-2016/8.pdf
Напрямки державної політики щодо екологізації національної економіки
http://www.niss.gov.ua/articles/807/
Напрямки екологізації економіки України
http://global-national.in.ua/archive/11-2016/36.pdf
Екологізація як складова стратегії переходу України до сталого розвитку
http://sd4ua.org/wp-content/uploads/2016/07/KrutyakovaKharichkov-_red.doc
http://www.economy.in.ua/pdf/2_2015/6.pdf
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-2/doc/1/09.pdf
Ключові орієнтири інноваційної моделі економіки України на засадах сталого природо господарювання
https://economics.opu.ua/files/archive/2014/No2/175-183.pdf
http://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/ekolohizatsiia-sektoriv-ekonomiky
Аспекти екологізації виробництва
http://kraevska.vk.vntu.edu.ua/file/bcbdbd4bd9038f211c39dc74c36cd34a.pdf
Потенціал екологізації агропродовольчого сектору економіки України
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72454/17-Kupinets.pdf?sequence=1
ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Visnyk_NANU/downloads/2005/10/art5-v10.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.11.2018 12.35.52 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.331996 seconds