Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45640
   


Автор запитання: Аліна із міста: Львів :: Запитання: 40978  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему:" Оцінка впливу на довкілля Бурштинської ТЕС"
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліна! Пропонуємо Вам переглянути навтупні джерела:
Безрук З. Л. Створення системи техногенно-екологічного моніторингу забруднення атмосфери. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності // Науково-технічний журнал. - 2004. - № 2. - С. 66-71.
Екологічні аспекти формування агроценозів у зоні впливу Бурштинської ТЕС - http://www.confcontact.com/2013-specproekt/eg2_shuvar.htm
ОЦІНЮВАННЯ ВПЛИВУ БУРШТИНСЬКОЇ ТЕС НА АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ - http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2017/27_5/14.pdf
Програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року в новій редакції. – Полтава: Полтавський літератор, 2007. – 162 с.
Швець Л. С. Біоіндикація інтенсивності забруднення довкілля за показниками фертильності пилкових зерен різних рослин / Л. С. Швець // Досягнення біології і медицини. – 2011. – Т. 17, № 1. – С. 40-44.
Шквар А. І. Вплив техногенного навантаження Бурштинської ТЕС на прилеглі території / А. І. Шквар // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 162. Ч. 2. – С. 106-110.
http://ua.textreferat.com/referat-5301-1.html
http://elar.nung.edu.ua/bitstream/123456789/4066/1/as705.pdf
http://masters.donntu.org/2010/feht/kornienko2/library/article4.htm
http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/49/4/14/14.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.09.2017 11.21.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Київ :: Запитання: 40949  
Олександр запитує:
Доброго дня! Прошу допомогти у підборі літератури до теми "Агроекологічна оцінкка виносу хімічних елементів з водозборів озер Волинського Полісся". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Євтушенко М. Ю. Комплексна оцінка еколого-токсикологічної ситуації водойм Шацьких озер [Електронний ресурс] / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2011. - Т. 13, № 2 (2). - С. 227-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2011_13_2(2)__42.
2. Ільїн Л. Атрактивність озерних комплексів Шацького національного природного парку[Електронний ресурс] / Л. Ільїн, А. Гринасюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2014. - № 11. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2014_11_6.
3. Ільїн Л. Гідрохімічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку: озеро Луки-Перемут [Електронний ресурс] / Л. Ільїн, Ю. Ситник, А. Морозова, П. Шевченко, Н. Хомік // Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2013. - № 16. - С. 23-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_16_6.
4. Ільїн Л. В. Озера Волині : лімно-геогр. характеристика / Л. В. Ільїн, Я. О. Мольчак; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Надстир'я, 2000. - 138 c.
5. Ільїн Л. В. Особливості озерних комплексів Західноукраїнського Полісся / Л. В. Ільїн // Наук. пр. Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-ту. - 2007. - Вип. 256. - С. 359-366.
6. Ільїн Л. В. Озера України : довідник / Л. В. Ільїн, В. О. Мартинюк. – Львів : Ред.-вид. від. Львів. держ. ун-ту, 1998. – 52 с.
7. Ільїна О. В. Геохімія біогенних елементів донних відкладів озера Гриневське (Волинське Поліссся) / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Охорона довкілля : зб. ст. XI Всеукр. наук. Таліїв. читань. — Харків, 2015. — С. 157-160.
8. Ільїна О. В. Геохімія донних відкладів озера Мале Згоранське (Волинське Полісся) [Електронний ресурс] / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник // Географія та туризм. - 2015. - Вип. 33. - С. 251-259. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gt_2015_33_28.pdf.
9. Климович П. В. Еколого-меліоративний аналіз природних комплексів Волинського Полісся / П. В. Климович. - Львів : Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, 2000. - 251 с.
10. Мартинюк В. О. Історія дослідження озер Волинського Полісся / В. О. Мартинюк // Вісн. Ін-ту пед. освіти. Сер. Географічна. – Рівне, 2009. – № 1. – С. 25–30.
11. Мартинюк В. О. Ландшафтна структура басейнової геосистеми озера Сомитське (Волинське Полісся) / В. О. Мартинюк // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2007. – № 11 (Ч. ІІ). – С. 94–100.
12. Мартинюк В. Ландшафтно-геохімічні особливості природно-аквального комплексу озера Чорне Велике (Шацький національний природний парк) [Електронний ресурс] / В. Мартинюк, О. Ільїна // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. - 2013. - № 6. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnug_2013_6_8
13. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічний аналіз Волинського Полісся в межах Рівненської області [Електронний ресурс] : автореф. дис ... канд. геогр. наук / В. О. Мартинюк. – Львів : Б. в., 2010 . – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10MVOMRO.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
14. Мартинюк В. О. Ландшафтознавчо-лімнологічна оцінка басейнової геосистеми оз. Озеро (Волинське Полісся) для кадастрових потреб / В. О. Мартинюк // Фізична географія та геоморфологія : міжвідом. наук. зб. – Київ : Вид-во геогр. л-ри «Обрії», 2004. – Вип. 46. – Т. 1. – С. 207–215.
15. Мартинюк В. О. Уточнена схема фізико-географічного районування Волинського Полісся в межах Рівненської області / В. О. Мартинюк // Географія та екологія: наука і освіта : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Географія та екологія : наука і освіта», 15–16 квіт. 2010 р. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2010. – С. 162–165.
16. Мельник В. Перлина Європи - Шацькі озера : наші цінності / В. Мельник // Дивосвіт. – 2009. – № 3. – С. 14-16.
17. Ситник Ю. М. Еколого-токсикологічні дослідження озерних екосистем Шацького національного природного парку. Важкі метали в органах та тканинах риб (молодь риби різних видів) [Електронний ресурс] / Ю. М. Ситник, П. Г. Шевченко, Н. В. Олексієнко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. : Біологічні науки. - 2009. - № 2. - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnu_2009_2_33.
18. Юрчук, П. В.Водно-болотне угіддя міжнародного значення «Шацькі озера» / П. В. Юрчук, В. І. Матейчик // Моніторинг водно-болотних угідь міжнародного значення : матеріали наук.-практ. семінару «Організація та результати моніторингу водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні» (4–6 берез. 2014 р., Нижньодністров. нац. природ. парк, м. Одеса, Україна). – Київ, 2014. – С. 73-81.
19. Формування режиму природних вод району Шацьких озер в сучасних умовах / за ред. М. І. Ромащенко, Ю. Й. Бахмачука. — Київ : Аграр. наука, 2004. — 94 с.
20. Хмелівський В. Сапропелеві мули Полісся (на прикладі Шацьких озер) [Електронний ресурс] / В. Хмелівський, В. Баранов, О. Костюк // Мінералогічний збірник. - 2010. - № 60, Вип. 1. - С. 113-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2010_60_1_13.
21. Янко Н. В. Антропогенна евтрофікація Шацьких озер [Електронний ресурс] / Н. В. Янко, В. В. Станкевич, Н. М. Коваль // Довкілля та здоров'я. - 2014. - № 3. - С. 51-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2014_3_12.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.09.2017 17.22.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Дніпро :: Запитання: 40929  
Анна запитує:
Допоможіть підготувати заняття для дітей в Екогуртку по темі: "Пізнай себе у квітці"
Наша відповідь:
Добрий день, Анна, пропоную переглянути наступні джерела:

1.Азбука домашнього господарства для дівчаток / [авт.-упоряд. В. Фадєєва ; ілюстр. М. Перм'якова]. - К. : Школа, 2005. - 206 с. : ілюстр.
2.Вологдіна, Олена Володимирівна.
Жива природа / [пер. з рос. В. Середи ; худож.: А. Г. Воробйов, М. О. Дмитрієв та інші]. - К. : Перо, 2008. - 96 с. : ілюстр.
3.Гликина, Н. А.
Цветы из ткани для украшения одежды и интерьера / [худож. С. Азарнов]. - М. : АСТ ; СПб. : Сова, 2007. - 112 с. : ілюстр.
4. Квітко моя чарівна : легенди / [іл. Я. Кернер-Вернер]. - К. : АВІАЗ, 2013. - 64 с. : ілюстр. - Випущено на зам. Держ. ком. телебачення та радіомовлення України за прогр. "Українська книга" 2013 р.
5.Коровкин, Олег Алексеевич.
Атлас цветов / [худож.: М. О. Дмитриев, В. Д. Колганов и др.]. - М. : Росмэн, 2005. - 71 с. : ілюстр.
6.Макаренко, Ольга Петрівна.
Барвінковий край : [навч. посіб.]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 112 с. - (Бібліотека вчителя).
7.Суперкнига рукоделия : [украшения из бисера и бусин ; эксклюзивные подарки ; стильные мелочи для дома] / [ред. Е. Н. Чупина ; рус. текст.: О. Антонова, М. Ефимова и др.]. - Ярославль : Академия развития, 2009. - 144 с. : ілюстр., фотогр.
8.Шевчук, Л. А.
Золота енциклопедія домашнього майстра : [5000 практичних порад] / [пер. з рос. В. М. Ігнатової ; худож. Т. В. Галян] . - Донецьк : БАО, 2007. - 464 с. : ілюстр.
9.Энциклопедия комнатного цветоводства / [сост. М. Цветкова ; ред. Т. Некрасова]. - Харьков : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2005. - 512 с. : ил.
10. https://cikavi-fakty-tut.jimdo.com/цікаві-легенди-про-квіти
11.https://sites.google.com/site/vesnanykvity
12.https://korysne.co.ua/najtsikavishi-lehendy-pro-kvity

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 2.09.2017 11.23.41 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Львів :: Запитання: 40897  
Ольга запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати інформацію про вплив виробництва маргарину, майонезу на довкілля. Дякую)
Наша відповідь:
1.Запольський А.К. Екологізація харчових виробництв : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Анатолій Запольський, Анатолій Українець, . - К. : Вища школа, 2005. - 428,[1] с. : табл.
2.Згурська, О. М. Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств / О. М. Згурська // Економіка АПК. - 2014. - № 3. - С. 113-119 : табл.
3.Молочна та молочно-переробна промисловість: сучасний стан, проблеми безпеки, якості, харчування, екології довкілля та шляхи їх розв'язання в Україні [Текст] / Л. А. Нападовська [и др.] // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 6. - С. 21-25 : il.
4.Тихомирова, Г. Екологічна безпека галузі [Текст] / Г. Тихомирова // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 2. - С. 4-5
5.Гловацька, О. Молочні продукти - користь чи шкода? : (Методичні рекомендації населенню) / О. Гловацька // Безпека життєдіяльності. - 2013. - № 1. - С. 29-35 : фото
6.Молочна та молочно-переробна промисловість: сучасний стан, проблеми безпеки, якості, харчування, екології довкілля та шляхи їх розв'язання в Україні [Текст] / Л. А. Нападовська [и др.] // Безпека життєдіяльності. - 2015. - № 6. - С. 21-25 : il. - Бібліогр. в кінці ст.
7.Бєлінська Н.С. Економічна ефективність роботи підприємств молочної промисловості України : Монографія / Неля Бєлінська,; Ред. Т. Ягельська ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. - 200 с. : іл,
8.http://eco.com.ua/content/ocinka-vplivu-na-navkolishnie-seredovishche-vat-vinnickiy-miskiy-molochniy-zavod
9. http://www.rusnauka.com/10_NND_2016/Ecologia/4_209772.doc.htm

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 30.07.2017 16.30.30 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 40889  
Галина запитує:
Доброго вечора , допоможіть підібрати матеріали до курсового проекту Дослідження впливу на навколишнє середовище жирокомбінатів, або вплив виробництва жирів на повітря воду і грунт. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
На жаль, матеріалу знайшлося небагато:
http://eco.com.ua/content/ocinka-vplivu-na-navkolishnie-seredovishche-vat-vinnickiy-miskiy-molochniy-zavod
Оцінка впливу на навколишнє середовище ВАТ “Вінницький міський молочний завод”
http://pidruchniki.com/70546/ekologiya/vpliv_dovkillya_harchovoyi_legkoyi_promislovosti
Мальованний М.С. Техноекологія. Вплив на довкілля харчової та легкої промисловості.
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/24949/1/58-301-305.pdf
Гивлюд А.М. МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕННЯ СТІЧНИХ ВОД МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
http://bit.ly/2v110en
ПОШТАРЕНКО А. В. ВПЛИВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ЕКОЛОГІЧНУ БЕЗПЕКУ ПРИРОДНИХ ВОД

Запольський, А. К. Екологізація харчових виробництв [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А. К. Запольський, А. І. Українець. - К. : Вища школа, 2005. - 423 с.
Успіхів у подальшому пошуку!

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 24.07.2017 23.07.43 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.52758 seconds