Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45491  
Яна запитує:
Доброго дня! Можна знайти літературу про урбоекологію. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Голубець М. А. Від біосфери до соціосфери / М. А. Голубець. - Львів, 1997. - 256 с.
Клауснитцер Б. Экология городской фауны / Б. Клауснитцер. – М. : Мир, 1990. – 246 с.
Курницька М. П. Особливості життєдіяльності деревних порід в урбогенних умовах великих міст (на прикладі м. Львів) / М. П. Курницька. - Львів : УкрДЛТУ, 2001. - 19 с.
Кучерявый В. П. Зеленая зона города / В. П. Кучерявый. - Киев : Наук. думка, 1981 . - 247 с.
Мамфорд Л. История урбанизации. Появление города / Л. Мамфорд // Смит Р. Л. Наш дом планета Земля. – М.,1982. – С. 179-182.
Экология города : учебник. — Киев : Либра, 2000. — 464 с.
Бондаренко В. Д. Екологічні аспекти концепції майбутнього : огляд проектів [Електронний ресурс] / В. Д. Бондаренко, Т. В. Бондаренко // Наук.основи збереження біорізноманіття, - 2015. - № 1. Т. 6. - С. 27-36. - Режим доступу: http://www.ecoinst.org.ua/html/201513pdf/to1.pdf.
Гамалія В. М. Екологія міста: історична ретроспектива та майбутній тренд [Електронний ресурс] / В. М. Гамалія, С. П. Руда, К. М. Гамалія // Молодий вчений. - 2016. - № 9. - С. 38-41. - Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/10.pdf.
Екологія міських систем [Електронний ресурс]. - Cdn.snau.edu.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://cdn.snau.edu.ua/moodle/mod/page/view.php?id=96901. - Назва з екрана.
Кучерявий В. П. Урбоекологія [Електронний ресурс] : підручник / В. П. Кучерявий. - Львів : Світ, 2001. - 440 с. - Режим доступу: http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/Kucheryaviy_2001_440.pdf.
Лащенко О. Екологічний стан українських міст [Електронний ресурс] / О. Лащенко, М. Набока // Radiosvoboda.org : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/2081472.html. - Назва з екрана.
Урбоекологія [Електронний ресурс] : підручник / І. А. Василенко, О. А. Півоваров, І. М. Трус, А.В . Іванченко. – Дніпро : Акцент ПП, 2017. – 309 с. - Режим доступу: http://www.dstu.dp.ua/Portal/WWW/practic/5-7-byk.pdf.
Урбанізація. Основні поняття. Урбоекологія [Електронний ресурс] : [презентація]. - Режим доступу: https://ppt-online.org/642348.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 5.05.2021 12.03.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Дніпро :: Запитання: 45459  
Катя запитує:
Допоможіть знайти електронні носії до дня Чорнобильської трагедії
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 26.04.2021 14.13.35 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислава із міста: Дніпро :: Запитання: 45394  
Владислава запитує:
Доброго дня. Потрібна інформація за темою "Фосфатні забруднення водних екосистем".
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:

Брагинский Л. П. Влияние синтетических моющих средств на Daphnia magna Straus в сочетании с их евтрофирующим действием в водоеме / Л. П. Брагинский, Э. П. Щербань // Гидробиологический журнал. - 1985. - Т. 21. - № 2. - С. 69-75.

Денисова А. И. Многолетние изменения в стоке биогенных и органических веществ при зарегулировании Днепра / А. И. Денисова.// Гидробиологический журнал. – 1978. – Т. 14. – № 2. – С.80-86.

Дудник С. В. Водна токсикологія: основні теоретичні положення та їхнє практичне застосування : монографія / С. В. Дудник, М. Ю. Євтушенко. – К. : Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2013. – 297 с. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u104/Водна токсикологія-монографія.pdf

Екологічні основи управління водними ресурсами : навч. посіб. / А. І. Томільцева, А. В. Яцик, В. Б. Мокін та ін. – К. : Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 200 с. (Бібліотека екологічних знань). – Режим доступу: https://iem.org.ua/images/librery/4.pdf

Журавлева Л. А. Гидрохимия устьевой области Днепра и Южного Буга в условиях заре-гулированного стока / Л. А. Журавлева. – К.: Наук. думка, 1988. – 175 с.

Журавлева Л. А. Сток общего взвешенного фосфора из Днепровско-Бугской устьевой области в Черное море / Л. А. Журавлева, А. А. Морозова // Гибробиологический журнал. - 1999. - № 4. - С. 101-105.

Захарова Е. А. Основные закономерности глобального стока фосфора : дис. на соискание науч. степени канд. географ. наук / Е.А. Захарова. - Москва, 1995. - 204 с.

Коненко А. Д. Азот, фосфор и калий в воде рек правобережного Украинского Полесья / А. Д. Коненко, И. Г. Гарасевич, И. Г. Енаки // Гидробиологический журнал. – 1974. – Т.10. – № 5. – С. 14-20.

Кресин В. С. Динамика поступления соединений фосфора в украинские прибрежные воды Черного моря и комплекс водоохранных мероприятий / В. С. Кресин, Е. В. Еременко, М. А. Захарченко, А. И. Юрченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2008. - № 5. - С. 28-33.

Морозова А. О. Режим завислої речовини, фосфору та заліза в водоймах гирлової області р. Дніпра та Південного Бугу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. географ. наук : спец. 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» / А. О. Морозова. – К., 2000. – 18 с.

Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посібник / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський, О. В. Чунарьов ; за ред. В. К. Хільчевського. – К. : ВПЦ Київський ун-т, 2015. – 172 с. – Режим доступу: https://geo.knu.ua/images/doc_file/navch_lit/kafedra_gidrol_lit/5_n_lit_gidrol.pdf.pdf

Прокопчук О. І. Фосфати у водних екосистемах / О. І. Прокопчук, В. В. Грубінко // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. – 2013. - № 3 (56). – С. 78-85. – Режим доступу: http://journal.chem-bio.com.ua/archive/archive-2/category/10-3-56?download=256:fosfaty-u-vodnykh-ekosystemakh

Савлучинська М. О. Фосфор у водних екосистемах / М. О. Савлучинська, Л. О. Горбатюк // Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біологія. – 2014. - № 4 (61). – С. 153-159. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NZTNPU_2014_4_27.pdf

Скиба О. І. Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у річках Тернопільщини у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження : дисертація на здобуття наук. ст. кандидата біологічних наук (доктора філософії) за спец. 03.00.16 «Екологія» (101-Екологія) ; Терноп. нац.. пед.. ун-т ім. В. Гнатюка ; Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2017. – 182 с. – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/8604/1/Skyba.pdf

Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод : підручн. / С. І. Сніжко. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 264с.: іл.

Степова О. В. Аналіз фосфатного забруднення поверхневих водойм Полтавської області / О. В. Степова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». - 2016. - Вип. 14. – С. 78-82. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/visnukkhnu_ecology/article/download/76746/72503

Третиник В. Ю. Особенности состава синтетических моющих средств и методы их дезактивации / В. Ю. Третиник, В. А. Яременко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. - 2008. - № 5. - С. 77-78.

Фосфор у водних екосистемах / Державне агентство водних ресурсів України. – Режим доступу: https://www.mozmdv.gov.ua/fosfor-u-vodnih-ekosistemah/

https://mepr.gov.ua/files/images/news/27112017/Nitrate Directive Analytic Paper 26_11_2017.docx

http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_05_19_20/sekcija_2_biologichni_nauki/vpliv_zabrudnennja_vodojm_fosfatami_na_navkolishne_seredovishhe_ta_zdorov_ja_ljudini/44-1-0-975

https://www.radiosvoboda.org/a/29413797.html

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 13.04.2021 16.28.52 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 45386  
Сергій запитує:
Вітаю, допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал та літературу на тему "Використання ГІС для управління ПЗФ України"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянкти наступні джерела:
Заклецький О. А. Використання геоінформаційних систем (гіс) для підтримки прийняття рішень в галузі управління об'єктами природно-заповідного фонду
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10487/Zakletsky_Vykorystannya_heoinformatsiynykh_system.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Харачко М. В. Застосування геоінформаційних систем в управлінні природно-заповідними територіями / М. В. Харачко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.5. - С. 115-120 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2014_24.5_21.pdf
Геоінформаційна система природоохоронної території
https://magneticonemt.com/m1gis-geoinformatsijna-sistema-prirodoohoronnoyi-teritoriyi/
Н. П. Гальченко, В. І. Козарь Структура бази даних для забезпечення геоінформаційного моніторингу земель природно-заповідного фонду
http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2019_1(27)/PDF/32_37.pdf
В.А. Пересадько, О.І. Сінна Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій
https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_15/15_22.pdf
С.А. Загородня Геоінформаційні технології для екологічної оцінки природно-заповідних територій
http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/626/Geoinformation technologies for ecological assessment of natural protected areas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Геоінформаційні технології в екології
https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Ekolohichna-heoinformatyka_literatura-dlia-lektsiy.pdf
Биатов А. П. Материалы III научно-методического семинара «ГИС и заповедные территории» (30 мая – 01 июня 2015 г., Харьковская обл., Краснокутский р-н, с. Владимировка) / Под ред. А. П. Биатова. — Харьков: «Типография Мадрид», 2016. — 112 с.
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/gis-pzf-2015.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.04.2021 13.14.34 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Новомосковськ :: Запитання: 45364  
Марія запитує:
Добрий день, допоможіть знайти цікаві факти про довкілля.
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 8.04.2021 13.44.05 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.321882 seconds