Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45386
   


Автор запитання: Таня із міста: Тальне :: Запитання: 45250  
Таня запитує:
Добрий день. Необхідна інформація про сучасний стан екології в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо вам для опрацювання такі джерела інформації:
Другак В. Екологія землекористування України у системі суспільних інтересів [Електронний ресурс] / В. Другак, Н. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2012. — № 1-2. — С. 86-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2012_1-2_18.
Дубовий О. Екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи [Електронний ресурс] / О. Дубовий // Питання культурології. — 2015. — Вип. 31. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2015_31_8.
Загороднюк П. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України / П. Загороднюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2005. — № 4. — С. 5-12.
Загороднюк П. Екологічний рух в Україні: аналіз діяльності та перспективи розвитку / П. Загороднюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2005. — № 3. — С. 5-13.
Крисаченко В. Екологія та її місце в системі наук [Електронний ресурс] / В. Крисаченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 8–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_3.
Некос В. Вступ до фаху. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : підруч. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / В. Некос, А. Некос; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. — 208 c.
Поступак О. Проблеми екологізації розвитку України / О. Поступак // Стратегія розв. України: соціол., економіка, право. — 2008. — № 1/2. — С. 664-669.
Поступак О. Проблеми та перспективи інвестиційного потенціалу України в галузі екологія / О. Поступак // Стратегія розв. України: соціол., економіка, право. — 2008. — № 1/2. — С. 669-674.
Рудько Г. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г. Рудько, Б. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2003. — № 4. — С. 22-29.
Сердюк А. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промислових регіонах України : монографія / А. Сердюк, В. Стусь, В. Ляшенко; Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О.М. Марзєєва НАМН України, ДУ "Дніпропетр. мед. акад." МОЗ України, ДП "Укр. наук.-дослід. та проект.-розвідув. ін-т пром. технології" М-ва палива та енергетики України. — Дніпропетровськ. : Пороги, 2011. — 486 c.
Чорноморденко Д. Сучасна екологія і трансдисциплінарна методологія дослідження [Електронний ресурс] / Д. Чорноморденко // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 97. — С. 247-252. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_97_64.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 17.03.2021 21.03.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Дніпро :: Запитання: 45221  
Олеся запитує:
Допоможіть знайти матеріали за темою "Технологія очищення стоків на основі метанового бродіння".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олесю. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Бабаев В.Н. Энергетический потенциал метанообразования при мезофильном анаэробном разложении органической составляющей отходов / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6. - Т. 4. – С. 59–65.
Бондарь С. М. Исследование процесса получения биогаза из отходов плодоконсервного производства / С. М. Бондарь // Екологічна безпека. – 2008. - № 2. – С. 68-72. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2008_2(2)/68.pdf
Гаркавий С. І. Застосування симбіотехнології для очищення жировмісних стічних вод / С. І. Гаркавий, А. О. Рибак, Н. В. Грищенко, О. Є. Шаповал // Сборник трудов ІХ международной научно-технической конференции “Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. – Харків, 2001. – Том 3. - С. 638–641.
Дичко А. О. Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / А. О. Дичко. – К., 2002. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02daojsv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Іванова Т. В. Біотехнологічні особливості очищення стічних вод Сумської області / Т. В. Іванова, М. В. Кокошко, Т. В. Тарасюк. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/9834-20998-2-PB.pdf
Іванова Т. В. Екологічні біотехнології: теорія і практика : навчальний посібник / М. Д. Мельничук, О. Л. Кляченко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 254 с.
Крусір Г. В. Дослідження процесу метанового бродіння стоків / Г. В. Крусір, О. В. Севастьянова, Я. П. Русєва, К. І. Дерюгіна // Харчова наука і технологія. – 2014. - № 1. – С. 105-108. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Khnit_2014_1_24.pdf
Куріс Ю. В. Метаногенез і технологічні схеми отримання біогазу / Ю. В. Куріс. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/21982-Текст статті-35200-1-10-20140223.pdf
Розробка заходів екологізації технології очищення концентрованих стічних вод харчових виробництв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://onaft.edu.ua/download/Winning-entries-TZNS.pdf
Салюк А. І. Біологічне очищення стічних вод оліє-жирових підприємств / А. І. Салюк, А. О. Рибак, О. Р. Товстуха // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю “Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій”. – Дніпродзержинськ : ДДТУ. – 1998. – С. 196.
Шаманський С. Й. Екологічно безпечний процес утилізації осадів стічних вод авіапідприємств із отриманням біогазу / С. Й. Шаманський, С. В. Бойченко // Нафтова галузь України. – 2016. - № 3. – С. 38-42. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/84122479.pdf
Шаманський С. Й. Науково-технологічні засади удосконалення екологічно безпечних процесів водовідведення : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 Екологічна безпека / С. Й. Шаманський. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/5/disertation Shamanskii.pdf
Швед О. М. Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста Львова / О. М. Швед, О. К. Видринська, В. Г. Червецова та ін. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18689/1/36-145-152.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33258/2/Chaikivskyi_Robota.pdf
http://eco.com.ua/content/metanove-brodinnya-–-yak-efektivnii-sposib-oderzhannya-biogazu-iz-zabrudnenikh-stichnikh-vod
file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/9834-20998-2-PB.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 9.03.2021 22.31.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іннв із міста: Ніжин :: Запитання: 45206  
Іннв запитує:
Збереження біологічного різноманіття, нормативно-правове забезпечення. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
Казак Р. А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині XX ст. : історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. А. Казак ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2017. - 20 с.
Нормативно-правове забезпечення збереження біорізноманіття в лісовому секторі України : аналіз та перспективи розвитку / Г. В. Бондарук, О. О. Кагало, Л. Д. Проценко, А. М. Артов, Б. Г. Проць ; НАН України, Всесвіт. фонд природи WWF, Ін-т екології Карпат, Держ. природознав. музей. - Львів : Ін-т екології Карпат НАНУ, 2013. - 264 c.
Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття ; благодійна організація «Інтерекоцентр» ; науково-консультаційний центр «Астюс». - Київ : Хімджест, 2003. - 175 с. - (Біорізноманіття ; № 5).
Якимчук А. Ю. Економіка природокористування : навч. посіб. / А. Ю. Якимчук, А. Л. Черній. – Рівне : НУВГП, 2010. – 275 с.
Гиренко І. В. Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України [Електронний ресурс] / І. В. Гиренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2014. - Вип. 63. - С. 180-185. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_63_32.
Євстігнєєв А. С. Правове забезпечення екологічної безпечності при здійсненні спеціального лісокористування в Україні [Електронний ресурс] / А. С. Євстігнєєв // Часопис Київського університету права. - 2015. - № 3. - С. 269-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_3_64.
Пугачов М. І. Підходи з формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ [Електронний ресурс] / М. І. Пугачов, П. М. Музика, В. Д. Гуменний, С. Г. Шаловило // Наук. вісник Львів. нац. ун-ту ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3. - С. 195-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2014_16_3(5)__27.
Шостий національний звіт про виконання Україною Конвенції ООН про охорону біологічного різноманіття : українська версія, грудень 2018 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://mepr.gov.ua/files/images/news_2019/31102019/CBD_all_UKR-fin.pdf.
Якимчук А. Ю. Засади формування системи державного управління збереженням біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Держава та регіони. Серія: Державне управління. - 2014. - № 1. - С. 35-38. - Режим доступу: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/1_2014/6.pdf.
Якимчук А. Ю. Системний підхід до реалізації державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Ю. Якимчук // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 4. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_4_14.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 5.03.2021 09.34.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Хмельницький :: Запитання: 45183  
Віка запитує:
Добрий день! Необхідні цікаві джерела про утилізацію відходів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віко! Пропонуємо вашій увазі такі джерела для опрацювання:
Більницька О. Отруйна енергія: що варто знати про акумуляторні батареї? : наука / О. Більницька // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — С. 86-91.
Близнюк А. Стратегія формування індустрії переробки відходів в управлінні екокризовими промисловими регіонами: Автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.04 / А. Близнюк ; Донец. держ. акад. упр. — Донецьк, 2002. — 19 с.
Бухкало С. Комплексна ресурсозберігаюча та екологічно чиста утилізація полімерних відходів різного походження [Електронний ресурс] / С. Бухкало // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. — 2012. — Вип. 41(2). — С. 36-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Np_2012_41(2)__10.
Вєдєніна Ю. Утилізація твердих побутових відходів як основа сталого економічного розвитку [Електронний ресурс] / Ю. Вєдєніна, Л. Петрухненко, Б. Вєлькін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2020. — № 1. — С. 192-196. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2020_1_35.
Д’яконов В. Утилізація рослинних і деревних відходів паркової зони міста [Електронний ресурс] / В. Д’яконов, О. Дьяконов, О. Скрипник // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2015. — Вип. 124. — С. 49-52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2015_124_12.
Іванченко А. Утилізація рідких відходів виробництва аміаку [Електронний ресурс] / А. Іванченко // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Технічні науки. — 2014. — Вип. 2. — С. 188-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpddtu_2014_2_39.
Ільченко В. Комплексна переробка та утилізація відходів як основа сталого економічного розвитку району [Електронний ресурс] / В. Ільченко, В. Махітько // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 2. — С. 134-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_21.
Карпенко В. Утилізація відходів з отриманням біопалива і добрив [Електронний ресурс] / В. Карпенко, В. Козлов, Л. Голодок, О. Горлінський // Проблеми екологічної біотехнології. — 2012. — № 2. — С. 97-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peb_2012_2_10.
Луценко Є. Кращий спосіб побороти океанічне сміття : екологія / Є. Луценко // Паросток. — 2019. — № 4. — С. 18-20.
Мамзенко Н. Ненажери, що рятують світ : пластик : [проблема забруднення довкілля пластиковими відходами та природна утилізація його мікроорганізмами] / Н. Мамзенко // Колосок. — 2019. — № 11. — С. 24-29.
Матвієнко Д. Як жити за принципом "Нуль відходів" : актуальна тема / Д. Матвієнко // Історія та правознавство. — 2020. — № 31-33. — С. 59-60.
Пасмурова Л. Екологічна звичка: що потрібно знати про роздільний збір сміття? / Л. Пасмурова // Біологія (Основа). — 2020. — № 13-15. — С. 33-36.
Пасмурова Л. Роздільний збір сміття: український досвід : матеріали для роботи / Л. Пасмурова // Біологія (Основа). — 2020. — № 16-18. — С. 30-33.
Поводження з відходами: ризики для здоров'я людини та довкілля : антропогенні проблеми довкілля / Л. Повякель [и др.] // Екологічний вісник. — 2019. — № 3. — С. 25-27.
Рятівник : велика екологічна гра : [про "розумні" шини, їстівну чашку, корисний пластик] / худож. К. Шалварова // Барвінок. — 2018. — № 8. — С. 10.
Сучасні науково-методичні підходи екологічного виховання : [планета — наш дім] // Біологія (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 12-21.
Утилізація небезпечних відходів [Електронний ресурс] // Науково-технічна інформація. — 2015. — № 2. — С. 83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI_2015_2_15.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 2.03.2021 12.43.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Бориспіль :: Запитання: 45074  
Інна запитує:
Потрібна інформація про екологічні міста України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Перегляньте наступні джерела:
10 «зелених» міст світу та українські зелені міста [Електронний ресурс] // Ecolog-ua.com : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ecolog-ua.com/news/10-zelenyh-mist-svitu-ta-ukrayinski-zeleni-mista. – Назва з екрану.
Васютинська К. А. Оцінка комплексного показника екологічної урбанізації регіонів України [Електронний ресурс] / К. А. Васютинська , С. В. Барбашев, М. І. Кімінчиджи // Екологічні науки. - 2020. - № 3. - С. 7-14. - Режим доступу: http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2020/3/3.pdf.
Вісім ідей для зелених міст України [Електронний ресурс] / авт. кол. С. Романко, Н. Андрусевич. – Київ : 350.org, 2020. – 56 с. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/595/Посібник_8_ідей_для_зелених_міст_України__2_.pdf.
Де в Україні найкраще жити? І це не Київ [Електронний ресурс] // Bbc.com : [вебсайт]. - Електронні дані. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/news-50717149. – Назва з екрану.
Екологічний стан українських міст [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/2081472.html. – Назва з екрану.
Комарницька Г. О. Вплив урбанізації на інноваційний розвиток регіонів України [Електронний ресурс] / Г. О.Комаровська, Ю. С. Шипуліна, Н. С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2017. - № 3. - С. 336–345. - Режим доступу: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 29.12.2020 09.56.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.536307 seconds