Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43712
   


Автор запитання: Володимир із міста: Ржищів :: Запитання: 43942  
Володимир запитує:
Підберіть, будь ласка літературу для написання наукової роботи "Методика організації оцінювання якості підготовки фа-хівців у будівельних закладах фахової передвищої освіти" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимир! Пропонумо Вам наступну інформацію:
Гаєвська Л. А. Управління освітою: нові пріоритети / Л. А. Гаєвська // Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти : збірник науковоекспертних матеріалів. – Київ : Санспарель, 2009. – С. 73–79.
Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М. С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23-30.
Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12. — Назва з екрана.
Кінаш І. П. Якість освіти як результат, процес та освітня система / І. П. Кінаш // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науковотехнічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 363–368.
Міжнародні стандарти якості освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uadocs.exdat.com/docs/index-70147.html. — Назва з екрана.
Мурашко М. І. Формування моделі оцінювання якості вищої освіти і можливість її реалізації в системі підготовки фахівців [Електронний ресурс] / І. М. Мурашко, С. О. Назарко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : зб. наукових праць. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – № 43. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_43/16.htm. — Назва з екрана.
Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студентів магістратури вищих навчальних закладів непедагогічного профілю / Т. І. Туркот. – Херсон, 2010. – 608 с.

.: Розділ: Освіта :: 27.03.2020 03.56.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 43911  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Допоможить розкрити питання "Сучасний підходід до забезпечення якості освіти в Україні загалом і дошкільної, зокрема за 2018-2020 р" Дякую за увагу.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам перглянути наступні джерела:
Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. проф. Сергія Квіта. — Київ : Національне агент-ство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. — 244 с.
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Звіт-2020.pdf
Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій : посібник / В. Кухарський, О. Осередчук, М. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. Кухарського, О. Осередчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/international/QUAERE/QUAERE 2018.pdf
Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. – Київ, Державна служба якості освіти, 2019 - 240 с.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva conferentcia/2019/posibniki/abetka dlya directora.pdf
Стан і проблеми здійснення управління якістю освіти та освітньої діяльності в Україні: експертне оцінювання
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_1.pdf
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
http://tme.umo.edu.ua/docs/1/08egvonz.pdf
https://zomvo.gov.ua/monitoringi-yakosti-osviti-13-10-41-11-01-2018/
Система забезпечення якості вищої освіти у болонському процесі та механізми її імплементації в Україні
http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1612
Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості
https://naqa.gov.ua/2019/07/рекомендації-національного-агентств/
Кузнецова Т. М. Якість дошкільної освіти в Україні: її досягнення та проблеми // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності (18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль). Тернопіль: КРОК, 2019.- с. 12 – 127.

.: Розділ: Освіта :: 12.03.2020 20.03.41 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 43906  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Статті, посібники до теми "Адміністративно-господарська діяльність як складова діяльності директора ЗДО"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Богдан В. О. Методика розвитку ІК-компетентності керівника закладу дошкільної освіти в аспекті використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю [Електронний ресурс] / В. О. Богдан // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2018. - № 1. - С. 246–252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_1_42

Зайченко О. Управління дошкільним навчальним закладом у сучасних умовах / О. Зайченко // Нова пед. думка. - 2010. - № 1. - С. 55-57.

Коновальчук І. І. Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. І. Коновальчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 4. - С. 85-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_4_16

Кравчинська Т. Аналіз особливостей мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. Кравчинська // Імідж сучасного педагога. - 2014. - № 6. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_6_4

Новгородська Ю. Г. Організаційна культура майбутнього керівника дошкільного навчального закладу як складова управлінської діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 2. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_2_24

Cмольникова Г. В. Особливості інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Cмольникова, А. А. Семененко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - 2018. - Вип. 30. - С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2018_30_28

Соловей Ю. О. Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Ю. О. Соловей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2018. - Вип. 2. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_2_53

Шаповал Р. В. Специфіка управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Р. В. Шаповал // Теорія та методика навчання та виховання. - 2009. - Вип. 24. - С. 177-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2009_24_26

Швайка Л. А. Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ [Електронний ресурс] / Л. А. Швайка — Харків : ВГ «Основа», 2017. — 298 с. — Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/5885/Страницы из Admin-gospodar diyalnist v DNZ.pdf

.: Розділ: Освіта :: 10.03.2020 21.46.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Тульчин :: Запитання: 43881  
Валентина запитує:
Допоможіть будь-ласка визначити індекс книги по УДК за темою: "Формування художньо-естетичних смаків студентської молоді засобами культури і мистецтва"
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентино! Ми вважаємо, за Вашою темою має бути такий індекс УДК 37.015.31:7-057.87

.: Розділ: Освіта :: 3.03.2020 10.53.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Борис із міста: Черкаси :: Запитання: 43869  
Борис запитує:
Допоможіть знайти актуальні вимоги до виконання та, особливо, оформлення курсових робіт. Інтернет знаходить багато, а які зараз правильні невідомо. Щоб знати як правильно має бути поставлене посилання, як оформлена література, скільки має бути сторінок та пунктів джерел. Спасибі!
Наша відповідь:
Доброго дня, Борисе! Пропонуємо переглянути наступні посилання:
Городжа Л. В. Відповідність списку літератури прийнятому формату ? поліпшення точного обліку цитування (Оформлення списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015) [Електронний ресурс] / Л. В. Городжа // Технічна електродинаміка. —2018. — № 1. — С. 94-97. —Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2018_1_15
Городжа Л. В. Відповідність списку літератури прийнятому формату ? поліпшення точного обліку цитування (Оформлення списку використаних джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015) [Електронний ресурс] / Л. В. Городжа // Технічна електродинаміка. — 2018. — № 1. — С. 94-97. —Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2018_1_15
Грудініна Н. Бібліографічне оформлення наукових праць / Н. Грудініна // Бібліотечний вісник. —2016. —№ 3. — С. 47-50. — Режим доступу: http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2016_3_10
Грудініна Н. Д. Список використаних джерел як важлива складова частина наукової публікації [Електронний ресурс] / Н. Д. Грудініна // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. —2017. —Вип. 6. — С. 82-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npdnpbc_2017_6_12
Завражна О. М. Реалізація творчої та науково- дослідної складових самостійної діяльності студентів під час виконання курсової роботи [Електронний ресурс] / О. М. Завражна, А. І. Салтикова // Фізико-математична освіта. — 2018. — Вип. 1. — С. 200-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_1_39
Курсова робота із суспільної географії [Текст] : метод. вказівки до написання, оформ. та оцінювання курс. роботи за вимогами кредит.-модул. системи орг. навч. процесу / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Наконечний К. П. — Чернівці : Рута, 2016. — 23 с.
Складання та оформлення списку використаних джерел і літератури : метод. рек. / Волинський національний університет, Бібліотека ; уклад. Є. В. Величко, С. І. Сміла. — 2-е вид., допов. й випр. — Луцьк : Волинський національний університет, 2010. —146 с.
Харченко С. В. Методика написання, оформлення і захисту курсової і дипломної робіт : навч. посіб. / С. В. Харченко, В. І. Бойко, В. Д. Шинкарук; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец. — Київ : НАКККіМ, 2013. —126 c.

.: Розділ: Освіта :: 29.02.2020 12.53.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.773531 seconds