Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Ірина із міста: Сєвєродонецьк :: Запитання: 43566  
Ірина запитує:
Доброго дня!Підкажіть матеріали з теми "Інтернаціоналізація системи вищої освіти країн Східної Європи". Відповідь оформіть будь ласка на сайті Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба бібліотек України
Наша відповідь:
Ірино, доброго ранку! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Авшенюк Н. М. Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі : монографія / Н. М. Авшенюк, В. О. Кудін, О. І. Огієнко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 232 c. - Бібліогр.: с. 203-216. - укp.

Вербицька С. Забезпечення якості вищої освіти в умовах інтернаціоналізації глобального освітнього простору [Електронний ресурс] / С. Вербицька // Порівняльно-педагогічні студії. - 2010. - № 3-4. - С. 78-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2010_3-4_11

Вербицька А. В. Інтернаціоналізація як основний напрям розвитку вищої освіти [Електронний ресурс] / А. В. Вербицька // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 160-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_41

Дараган, Тетяна. Інтернаціоналізація вищої освіти у XXI столітті: досвід університетів США і Європи / Т. Дараган, Н. Тимошенко, О. Власюк // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 4. - С. 48-54. - Бібліогр. в кінці ст.

Дебич, Марія. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України / М. Дебич // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2017. - № 2. - С. 33-43.
Дебич М. Європейский підхід до інтернаціоналізації вищої освіти / М. Дебич // Вища освіта України. - 2015. - № 1. - С. 75-80.

Дебич М. А. Світові явища інтеграції у вищій освіті та перспективи участі України в європейських проектах / М. А. Дебич // Шлях освіти. - 2013. - № 2. - С. 18-20. - укp.

Десятов Т. М. Тенденції розвитку неперервної освіти в країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) : Автореф. дис... д-ра пед. наук / Т. М. Десятов; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2006. - 35 c. - укp.

Ігнатова О. М. Підходи до інтернаціоналізації вищої освіти в європі та їх наслідки для стратегічного управління [Електронний ресурс] / О. М. Ігнатова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. - 2016. - Вип. 48. - С. 178-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2016_48_38

Красовська О. Ю. Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору [Електронний ресурс] / О. Ю. Красовська // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2011. - № 2. - С. 102-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsue_2011_2(46)__13

Мигович І. В. Інтернаціоналізація як фактор впливу щодо трансформації систем вищої освіти країн Східної Європи [Електронний ресурс] / І. В. Мигович // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2017. - № 8(1). - С. 179-186. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_8(1)__24

Нестеренко І. Б. Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в Польщі за умов європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / І. Б. Нестеренко; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. - Суми, 2014. - 20 c. - укp.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Нестеренко Модернізація змісту вищої педагогічної$

Павловський К. Трансформації вищої освіти в ХХІ ст.: польський погляд / К. Павловський; Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні. - К. : Навч.-метод. центр "Консорціум із удоскон. менедж.-освіти в Україні", 2005. - 228 c. - Бібліогр.: с. 209-217. - укp.

Сапожников С. Система вищої педагогічної освіти Румунської Республіки як країни-члена ОЧЕС у світлі інтеграційних процесів / С. Сапожников // Молодь і ринок. - 2015. - № 3. - С. 42-46. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Сбруєва А. Інтернаціоналізація вищої освіти: пріоритети комплексної стратегії Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. Сбруєва // Вища освіта України. - 2013. - № 3. - С. 89-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2013_3_14

Ситницький М. В. Стратегія розвитку освітніх послуг і навчальних програм у Варшавському університеті / М. В. Ситницький // Бізнес Інформ. - 2017. - № 12. - С. 54-59.
Товканець Г. В. Інтернаціоналізаційні процеси в розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Г. В. Товканець // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - № 3. - С. 441-451. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_3_55

Хоружий Г. Ф. Європейська політика вищої освіти : монографія / Г. Ф. Хоружий. - Полтава : Дивосвіт, 2016. - 381 c. - Бібліогр.: с. 370-381

Чернякова Ж. Інтернаціоналізація європейського освітнього простору: етапи розвитку та пріоритетні завдання [Електронний ресурс] / Ж. Чернякова // Порівняльно-педагогічні студії. - 2013. - № 4. - С. 125-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2013_4_21

Чернякова Ж. Ю. Пріоритетні форми та засоби інтернаціоналізації освітнього простору: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Ж. Ю. Чернякова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 1. - С. 36-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_1_7

Чирва А. Інтернаціоналізація вищої освіти в університетах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. Чирва // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2018. - № 2. - С. 86-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2018_2_11

.: Розділ: Освіта :: 14.11.2019 08.31.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43560  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для експертного дослідження на тему Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надається все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 13.11.2019 10.54.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Львів :: Запитання: 43557  
Вероніка запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріали для експертного дослідження на тему : Освіта, як складна динамічна система: чому експертній діяльності в галузі освіти надається все більшого значення, як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 12.11.2019 17.34.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 43553  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали по темі: Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надає все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте наступні джерела, підібрані за Вашим запитом:
Гаращук О. Вища освіта України: траєкторія підвищення її якості [Електронний ресурс] / О. Гаращук, В. Куценко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2015. - № 819. - С. 381-390. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2015_819_51
Захарченко С. Освіта України та її регіонів у міжнародному вимірі конкурентоспроможності (оцінки за методологією IMD-lausanne) [Електронний ресурс] / С. Захарченко // Економічний вісник університету. - 2017. - Вип. 32(1). - С. 13-20. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2017_32(1)__4
Качуровська І. Інноваційний підхід до освітнього процесу: специфіка організації та супроводу / І. Качуровська // Позашкілля (Шкільний світ). - 2018. - № 7. - С. 4-44.
Кононенко П. Українська освіта у світовому часопросторі / П. Кононенко // Освіта. - 2006.- 11-18 жовт. - С.2-7.
Коренева І. Освіта для сталого розвитку: реалії України [Електронний ресурс] / І. Коренева // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Сер. : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 1. - С. 17-25. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2018_1_4
Костюшкин Е. Економічний аспект впливу глобалізації на розвиток освіти : освіта і ринок / Е. Костюшкин // Рідна школа . - 2008. - № 6. - С. 36-38.
Красняков Є. Чинники впливу на процеси формування та здійснення державної політики в галузі освіти України / Є. Красняков // Віче. - 2011. - № 2. - С. 21-25.
Науменко Г. Національна доктрина розвитку освіти України: механізми реалізації : Держава і освіта / Г. Науменко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2002.- 4. - С.4-8.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті : на шляху до освіти майбутнього // Освітні коментарі. - 2012. - № 7-8-9. - С. 2-10.
Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті : Проект // Завуч (Шкільний світ). - 2001. - 20-21 лип. - Вкладка.- С.1-16.
Освіта для сталого розвитку : мислимо глобально, діємо локально : [добірка статей] // Освітні коментарі. - 2011. - № 7-9. - С. 1-48.
Павлик Н. Неформальна освіта у системі освіти України [Електронний ресурс] / Н. Павлик // Освітологічний дискурс. - 2016. - № 2. - С. 27-37. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2016_2_5
Пазюк С. Децентралізація освіти в громаді: нові можливості та ризики : нова українська школа / С. Пазюк // Управління школою. - 2017. - № 16-18. - С. 2-5.
Петриченко Н. Плюрилінгвальна освіта в контексті інтернаціоналізації вищої освіти України [Електронний ресурс] / Н. Петриченко // Гілея: науковий вісник. - 2018. - Вип. 128. - С. 273-277. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_71
Поліхун Н. Наукова освіта як інновація в системі освіти України [Електронний ресурс] / Н. Поліхун, І. Сліпухіна, І. Чернецький // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 168. - С. 186-189. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2018_168_47
Юрченко Е. Українська наука та освіта як фундамент стратегії випереджального розвитку для України [Електронний ресурс] / Е. Юрченко // Українознавчий альманах. - 2014. - Вип. 17. - С. 149-153. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2014_17_44
Яцура К. Відкрита освіта як вектор державного розвитку пострадянської України [Електронний ресурс] / К. Яцура //Сучасне суспільство. - 2016. - Вип. 2. - С. 190-199. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2016_2_21

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2019 14.10.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Жовква :: Запитання: 43552  
Вероніка запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріали по темі: Освіта, як складна динамічна система: чому експертна діяльність в галузі освіти надає все більшого значення як одному з головних інструментів реалізації освітніх змін.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 43553.

.: Розділ: Освіта :: 11.11.2019 13.22.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 2.602651 seconds