Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45629
   


Автор запитання: Кирило із міста: Ніжин :: Запитання: 45314  
Кирило запитує:
Доброго дня! Допоможуть підібрати літературу про кадровий менеджмент в системі державного управління.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Барабанова Н. І. Менеджмент персоналу в органах державної податкової служби України : навч. посіб. / Н. І. Барабанова, Л. П. Гацька, Г. І. Євтушенко, В. Л. Журавський; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. - Ірпінь : Акад. ДПС України, 2003. - 184 c.
Баришніков В. М. Курс лекцій за загальною та галузевою складовими підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів державної служби зайнятості / В. М. Баришніков, О. М. Букраба, Л. І. Голишкіна, О. Д. Гудзинський, В. І. Жуков, Н. О. Зезека, А. В. Казановський, М. П. Лукашевич, Ю. М. Маршавін, М. М. Руженський; Держ. служба зайнятості України, Ін-т підготов. кадрів. - К., 2009. - 545 c.
Маланчій М. О. Кадровий менеджмент у системі державного управління : принципи реалізації [Електронний ресурс] / М. О. Маланчій // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2019. - Вип. 2. - С. 115-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2019_2_16.
Кадрова політика і державна служба : конспект лекцій / уклад. В. М. Сороко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2009. - 103 c.
Павленко О. "Ми провели перші кадрові зміни на підприємствах і зробимо все, щоб галузевий менеджмент був прозорим та ефективним" [Електронний ресурс] // Техніка і технології АПК. - 2015. - № 1. - С. 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titapk_2015_1_3.

.: Розділ: Соціологія :: 29.03.2021 15.24.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Овруч :: Запитання: 45025  
Ніна запитує:
Добрий ранок! Дуже потребую список джерел: Особливості сучасних демографічних процесів Чернігівської області. Для магістерської роботи. Дякую
Наша відповідь:
Ніно, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Афоніна О.О. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ [Електронний ресурс] // Географічні науки. –2017. – Вип. 8. – С. 95-101.– Режим доступу: https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/1853/1/Afonina_Analysis.pdf

Афоніна О. О. Демографічні фактори формування регіонального ринку праці (на прикладі Чернігівської області) [Електронний ресурс] / О. О. Афоніна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. - 2019. - № 1. - С. 81-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUg_2019_1_13

Афоніна О. Сучасні тенденції міграційних процесів Чернігівської області та їх вплив на структуру поселенської мережі регіону / Олена Афоніна // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С.32-37.

Барановський М.О. Депресивність регіонів України / М.О. Барановський // Теорія та практика досліджень : зб. наук. пр. викладачів природ-геогр. ф-ту. – Ніжин, 2006. – Вип. 1. –
С. 74–81.

Безпала О. В. Демографічна ситуація як один із аспектів формування трудового потенціалу сільського господарства Чернігівської області [Електронний ресурс] / О. В. Безпала, Ю. І. Сологуб // Молодий вчений. - 2017. - № 9. - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_9_10

Гриджук М. Ю. Аналіз динаміки зміни демографічних показників серед різних груп населення Чернігівської області у 1976 - 1996 рр. = Analysis of changes of demographic parameters in different groups of Chernigiv region population / М. Ю. Гриджук // Укр. радіол. журн. - 1998. - 6, № 2. - С. 196-199. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Донець М. П. Демографічна ситуація в Чернігівській області та її зв'язок з Чорнобильською катастрофою / М. П. Донець // Лікар. справа. - 2004. - № 8. - С. 17-20. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.

Демографічний паспорт території [Чернігівської області] [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України [сайт]. – Режим доступу: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport1.htm?74

Демографiчнi перспективи України до 2026 року / Коллект. автор В. Стешенко, О. Рудницький, О. Хомра, А. Стефановський, Iнститут економiки НАН України. – К.: Iнститут економiки НАН України, 1999. – 55 с.

Дубягін О. Б. Методика статистичного аналізу демографічної ситуації в регіоні на основі трендової компоненти динаміки населення / О. Б. Дубягін, К. В. Смірнова // Наук. вісн. Черніг. держ. ін-ту економіки і упр. Сер. Економіка. - 2013. - Вип. 1. - С. 48-57. - Бібліогр.: 5 назв. - укp.

Заставецька О. В. Географія населення України: Навчальний посібник / О. В. Заставецька, Б. І. Заставецький, Д. В. Ткач. – Тернопіль. – 2003. – 149 с.

Клочан І. А. Регіональні аспекти народжуваності в Україні / І. А. Кло-чан // Демографія та соціальна економіка. – 2010. – № 1(13) – С. 98-105.

Козловець А. В. Теоретичні особливості дослідження типів демогра-фічного руху / А. В. Козловець, К. Ю. Сегіда // Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіон. зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. – Вип. 7(2). – С. 182-187.

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів) / За ред. чл.-кор. НАНУ, д. е. н., проф. Е. М. Лібанової // К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.

Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р. (колектив авторів)/ за ред. чл.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Е.М. Лібанової. – К.: Український центр соціальних реформ, 2006. – 138 с.

Коропатник Т. В. Вплив демографічних чинників на формування працересурсного потенціалу Чернігівського регіону [Електронний ресурс] / Т. В. Коропатник // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Сер. 1 : Економіка і управління. - 2011. - № 2. - С. 58-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chnch_ekon_2011_2_9

Курило І. О. Демографічні процеси та структури в Україні: сучасні регіональні особливості / І. О. Курило // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. - Вип. 10(2). - С. 141-148. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2014_10(2)__24

Населення України за 2019 рік : демографічний щорічник. – Київ : Державна служба статистики України, 2020 . – 181 с.

Офіційний сайт Головного управління статистики у Чернігівській області: веб-сайт. URL:
http://www.chernigivstat.gov.ua (

Офіційний сайт Чернігівської обласної державної адміністрації: веб-сайт. URL: http://cg.gov.ua/index.php?id=4650&tp=0

Підгорний А. З. Соціально-демографічна статистика: підручник / А. З. Підгорний, О. В. Самотоєнкова, Ю. О. Ольвінська, К. В. Вітковська / за ред. А. З. Підгорного. – Одеса : ФОП Гуляєва В.М., 2017. – 450 с.

Соціально-демографічні ха-рактеристики домогосподарств Чернігівської області у 2011 році: статистичний збірник / [за ред. Д.І. Ашихміної]. –Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2011. – 56 с.

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернігівської обла-сті у 2014 році : статистичний збірник / [за ред. Т.В. Дусь]. –Чернігів: Головне управління статистики у Чернігівській області, 2014. – 64 с.

СТАТИСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Чернігів, 5 грудня 2015 року. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 208 с.

Чисельність наявного населення в Україні на 1 січня 2020 року: статистичний збірник – Київ : Державна служба статистики України, 2020. – 82 с.

Шаповаленко, О. О. Регіональні особливості сучасної демографічної ситуації в
Україні [Текст] / О. О. Шаповаленко, К. В. Вітковська // Статистика – інструмент
соціально-економічних досліджень : збірник наукових студентських праць. Випуск 3. Частина І – Одеса, ОНЕУ. – 2017. – С. 58 – 61.

Ющенко Н. Л. Формування трудового потенціалу Чернігівського регіону: проблема негативного впливу природного зменшення населення [Електронний ресурс] / Н. Л. Ющенко, А. М. Позднякова // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - № 4. - С. 269-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_4_38

.: Розділ: Соціологія :: 15.12.2020 08.41.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44945  
Лариса запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу за темою "Волонтерський рух в Україні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Безпалько О. В. Підготовка волонтерів до проведення організаційних форм соціально-педагогічної діяльності / О. В. Безпалько, Н. В. Заверико, І. Д. Звєрєва // Волонтерство: порадник для організатора волонтерського руху в Україні / уклад. Т. Л. Лях. – Київ : ВГЦ «Волонтер», 2001. – С. 124-136.
Бондаренко З. П. До питання про менеджмент та супервізію волонтерської роботи / З. П. Бондаренко // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 2. – С. 43-53.
Волонтерство – це море позитиву, нових вражень і цікавих спогадів // Євробюлетень. – 2011. – № 7. – С. 24-25.
Голуб В. Л. Волонтерська діяльність в системі взаємовідносин держави та суспільства : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / В. Л. Голуб; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2016. - 20 c.
Демчук С. Волонтери – покоління NEXT: новий вимір / С. Демчук // Шк. світ. – 2012. – № 29-30. – С. 7-17.
Жужа Л. О. Волонтерський рух у контексті антитерористичної операції в Україні: політологічний вимір : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Л. О. Жужа; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. - Харків, 2016. - 19 c.
Коновейчук Х. Б. Благодійні організації: адміністративно-правове регулювання організації та діяльності : монографія / Х. Б. Коновейчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2015. - 176 c.
Корецька О. Участь молоді в програмах волонтерства Європейського Союзу / О. Корецька // Соціол. студії. - 2017. - № 2. - С. 32-39.
Лях Т. Л. Методика організації волонтерських груп : навч. посіб. / Т. Л. Лях ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та соц. педагогіки. - Київ, 2010. - 158 c.
Лук'янова Н. Великий і дієвий ресурс : [молодіжний волонтерський рух в Україні] / Н. Лук'янова // Соціальний захист. – 2009. – № 7. – С. 48-49.
Маккарлі С. Управління діяльністю волонтерів : як залучити громадськість до вирішення проблем суспільства / С. Маккарлі, Р. Лінч ; пер. з англ. О. Винничук. – Київ : Ресурсний центр розвитку громад. організацій «Гурт», 1998. – 160 с.
Серцем покликані до милосердя // Календар знаменних і пам'ятних дат. – Київ, 2012. – № 4. – С. 75-81.
Сидоренко К. О. Принципи провадження волонтерської діяльності / К. О. Сидоренко // Наук. вісник Нац. академії внутрішніх справ. – 2012. – № 5. – С. 68-74.
Харченко С. Я. Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : наук.-навч.-метод. посіб. / С. Я. Харченко, О. П. Песоцька, В. О. Кратінова, Н. Б. Ларіонова, О. Л. Караман, С. В. Горенко ; ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка», Н.-д. центр пробл. соц. педагогіки та соц. роботи АПН України і Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2008. - 319 c.
Шевченко Т. Волонтерський рух в Україні та світі / Т. Шевченко // Шк. світ. - 2009. - № 47. - С. 6-9.
Юрченко І. В. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні : автореф. дис... канд. соціол. наук : 22.00.03 / І. В. Юрченко; Ін-т соціол. НАН України. - Київ, 2009. - 16 c.
Поліщук В. Роль волонтерської практики в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників/ В. Поліщук // Наук. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2013. - Вип. 29. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_45.
Серцем покликані до милосердя : волонтерський рух в Україні та світі [Електронний ресурс] : інформ. матеріали для написання рефератів / уклад. В. І. Матяш. – Полтава, 2014. – 36 с. – (Б-чка рефератів). - Режим доступу: http://libgonchar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=257:2014-09-19-13-02-56&catid=214&Itemid=28&lang=uk.
Чухрай М. Інституціоналізація волонтерського руху в Україні: реалії та перспективи [Електронний ресурс] / М. Чухрай // Соціальні реальності в емпіричних дослідженнях. – 2013. – № 1. – С. 104-108. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/socst_2013_1_22.pdf.

.: Розділ: Соціологія :: 30.11.2020 09.26.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Буча :: Запитання: 44918  
Оля запитує:
Добрий день! Доберіть, будь ласка, літературу про соціальне сирітство в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Длбрий день, Олю! Пропонуємо Вам наступні джерела для опрацювання:
Волинець Л. Соціальне сирітство в Україні: експертна оцінка та аналіз існуючої в Україні системи утримання та виховання дітей, позбавлених батьківського піклування / Л. Волинець, Н. Комарова, О. Антонова-Турченко, І. Іванова, І. Пєша; Укр. ін-т соц. дослідж. — Київ, 1998. — 120 c.
Ілик Х. Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні : автореф. дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / Х. Ілик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2018. — 16 с.
Кальченко Л. Соціальне сирітство як суспільне явище: поняття і причини виникнення [Електронний ресурс] / Л. Кальченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 19(2). — С. 160-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_19(2)__22.
Коваленко О. Соціальне сирітство як соціокультурний феномен : Автореф. дис… канд. соціол. наук : 22.00.03 / НАН України. Ін-т соціології. — Київ, 2006. — 17 с.
Коваліско Н. Сучасні міграційні процеси і соціальне сирітство: соціологічний дискурс / Н. Коваліско, Х. Ілик ; М-во освіти та науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів : Ліга-Прес, 2019. — 234 с.
Олифіренко Ю. Соціальне сирітство - індикатор соціальної безпеки [Електронний ресурс] / Ю. Олифіренко // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. — 2018. — № 1. — С. 75-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pandr_2018_1_10.
Сагайдак Т. Сирітство як соціальне явище та наукова проблема [Електронний ресурс] / Т. Сагайдак // Social work and education. — 2015. — Vol. 2, no. 1. — С. 67-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2015_2_1_14.
Суходольська А. Соціальне сирітство в Україні: демографічні аспекти : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.07 / А. Суходольська; НАН УКраїни, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2019. — 20 с. : іл.
Суходольська А. Соціальне сирітство: історичні аспекти та сутність поняття [Електронний ресурс] / А. Суходольська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 2. — С. 190-197. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_2_28.
Терновець О. Соціальне сирітство як предмет міждисциплінарного дослідження / О. Терновець // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Пед. науки. — 2012. — № 5, ч. 1. — С. 51-61.
Терновець О. Соціальне сирітство як соціально-педагогічна проблема [Електронний ресурс] / О. Терновець // Соціальна педагогіка: теорія та практика. — 2012. — № 3. — С. 61–68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spttp_2012_3_11.
Яремчук В. Соціальне сирітство як психологічний чинник девіантної поведінки підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / В. Яремчук; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ, 2013. — 20 c.

.: Розділ: Соціологія :: 24.11.2020 14.21.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 44867  
Антоніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласкаЮ, з матеріалом для курсової роботи на тему"ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СІМ’ЯХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://core.ac.uk/download/pdf/32307273.pdf
http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/part_2/19.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Pnpz_2015_7_11.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/SR_7_w2010.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6544/1/Тези Василенко О.М. ХНУ 2018.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnaou_2015_2_24.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/571163.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9758/1/socst_2013_2_7.pdf
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-vdoskonalennya-socialnogo-zakhistu-ditey-trudovikh-migrantiv
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/143.pdf
https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zaveruha-O.YA.-avtoreferat.pdf
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6039
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2962/1/Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4096/1/Y_Hryshchuk_dopomoga_KUBG.pdf

– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч.-метод. посібник / За ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної, І.І. Цушка. – Київ : Купріянова, 2007. – 240 с.
– Блинова О.Є. Особливості дитячо-батьківських стосунків в сім’ях трудових мігрантів / О.Є.Блинова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2015. – № 2(17). – С. 30-36.
– Боярин Л.В. Особливості соціально-психологічної роботи з підлітками з соціально дезадаптованою поведінкою із дистантних сімей та дистантною сім’єю загалом / Л.В.Боярин //. Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2014. – № 1(33). – С. 86-91.
– Двіжона О.В. Засоби корекції емоційно-почуттєвої сфери дітей і підлітків із дистантних сімей : навч.-метод. посібник / О.В.Двіжона, М.І.Тютюнник ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. 214 с.
– Католик Г.А. Діти трудових емігрантів. Особливості особистісної ідентичності Теорія і практика сучасної психології у підлітково-юнацькому віці / Г.А.Католик, А.Л.Підсаднюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 31-33.
– Левченко К.Б. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навчально-методичний посібник / К.Б.Левченко, І.М.Трубавіна. – Київ : Купріянова, 2007. – 240 с.
– Раєвська Я.М. Феномен дистантної сім’ї та її вплив на особистість підлітка / Я.М.Раєвська // Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2011. Вип. 13. – С. 280-281.
– Раєвська Я.М. Особливості емоційної сфери підлітків з дискантних сімей : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи». – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2012. – 171 c.
– Рюль В.О. Соціалізація дітей трудових мігрантів Закарпаття / В.О.Рюль. – Ужгород : Бреза А.Е., 2013. – 222 с.
– Варениця О. Соціально-психологічні проблеми дітей у родинах нелегальних трудових мігрантів / О. Варениця, О. Макаренко // Соціальна політика і соціальна робота. – 2006. – С. 72–83.
– Католик Г. Діти трудових емігрантів: особливості особистісних конфліктів (опис психотерапевтичного досвіду) / Г. Католик // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Вип. 1. – 2008. – С. 220-228.
– Веретенко Т. Г. Соціально-педагогічна робота з дистантними сім’ями / Т. Г. Веретенко, Н. В. Заверико // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 444. – Чернівці, ЧНУ, 2009. – С. 14-22.
– Двіжона О. В. Дистантна сім’я та її вплив на формування особистості дитини та підлітка / О. В. Двіжона // Зб. наук. праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. 12. – Ч. І. – С. 125-130.
– Гринюк О. Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів / О. Гринюк, Н. Куб’як // Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу : матеріали науково-практичної конференції (Чернівці 13-14 грудня 2007 року). – Чернівці, 2007. – С. 82-84.
– Католик Г. Діти трудових емігрантів : особливості особистісних конфліктів (опис психотерапевтичного досвіду) / Г. Католик // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 1. – (Серія «Філософські науки»). – С. 220–228.
– Сподар В. С. Діти трудових мігрантів / В. С. Сподар // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 14–18.
– Католик Г. З досвіду психотерапевтичної роботи з дітьми трудових емігрантів / Г. Католик // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 19-21.
– Заверуха О.Я. Психологічні особливості корекційної роботи поведінки підлітків-адиктів з сімей трудових мігрантів / О.Я.Заверуха // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія психологічна. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 48-56.
– Заверуха О.Я. Актуальні аспекти вивчення проблеми адиктивної поведінки підлітків з сімей трудових мігрантів / О.Я. Заверуха // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм”, 23-24 січн. 2015 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 74-76.
– Заверуха О.Я. Загальний огляд щодо проблеми феномену психологічного сирітства дітей трудових мігрантів України / О.Я. Заверуха // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «“здоров’я особистості кризового суспільства”, 20 жов. 2017 р., м. Львів. – Львів, 2017. – С. 123-127.
– Заверуха О.Я. Психологічний супровід дітей батьків трудових мігрантів / О.Я. Заверуха // Інформаційно-комунікативні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць / [за ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало]. – Львів, 2017. – Вип. 5. – С. 111-116.
– Гевчук Н. С. Соціально-психологічні проблеми виховання дітей трудових мігрантів / Н. С. Гевчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. ХI / [За ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 266 с. – (Серія “Соціально-педагогічна”).
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посібник / [за ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка]. – Київ : Купріянова, 2007. – 240 с.
– Проблеми дітей трудових мігрантів: аналіз ситуації / Ю. М. Галустян, І. А. Шваб, Т. О. Дорошок [та ін.] / [за заг. ред. К. Б. Шевченко]. – Київ, 2006. – 64 с.
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / В. Л. Андрєєнкова, Т. Г. Веретено, Т. О. Дорошок [та ін.] / [за заг. ред. К. Б. Левченко]. – Харків : Чальцев, 2008. – 384 c.

.: Розділ: Соціологія :: 11.11.2020 13.27.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.344272 seconds