Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 43663
   


Автор вопроса: Тетяна из города: Житомир :: Вопрос: 45456  
Тетяна спрашивает:
Підберіть літературу за темою "Міжнародні відносини у транскордонному просторі. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 266 с.
Кіш Є., Ковач В. Формування системи транскордонного співробітництва
України. Геополітика України : історія і сучасність : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород 8–9 квіт. 2011 р. - Ужгород, 2011. – С. 243–246.
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. – Київ : Видавництво «Крамар», 2011. – 259 с.
Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: моногр. / Н. Мікула. - Львів : ІРД НАНУ, 2004. - 395 с.
Розвиток транскордонного співробітництва / за ред. В. С. Кравців. – Львів: Іститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України,
2016. 125 с.
Стрижиченко Н. О. Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / Н. О.Стрижиченко // Бізнесінформ. – 2012. - № 7. – С. 61-64.
Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 144-149.
Тихончук Л. Х. Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 23. - С. 93-97.
Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів / за ред. В. С. Кубійди, А. Ф. Ткачука, В. В. Толкованова. – Київ : Крамар, 2009. – 242 с.
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи : моногр. / за заг. ред. І. В. Артьомова. – Ужгород : МПП «Гражда», 2012. – 520 с.
Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п.
Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : закон України № 1861-IV від 24.06.2004 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
Кухарська Н. О. Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Н. О. Кухарська. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7180/1.
Луцька Н. І. Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Н. І. Луцька ; [наук. керівн. І. М. Школа] ; Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ. - Київ, 2011. - 20 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/ua/catalog/view/45/760/8496.html.
Циганов С. А. Вплив транснаціоналізації на розвиток конкурентних відносин [Електронний ресурс] / С. А. Циганов, В. О. Сизоненко, Н. В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. - С. 77-88. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2018_137.pdf.
Заплітна Т. В. Транскордонне співробітництво за участю прикордонних регіонів України [Електронний ресурс] / Т. В. Заплітна, М. В. Антонюк. - Режим доступу: http://vstup.ntu.edu.ua/conf-innov-part-1.pdf#page=152.
Редьква О. З. Транскордонне співробітництво в Україні: перспективи розвитку Єврорегіонів / О. Редьква, В. Цеханович // Галицький економічний вісник. —2020. — Том 64. — № 3. — С. 52–58. — (Економіка). – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/browse?type=ispartof&value=Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного університету, 3 (64), 2020.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 26.04.2021 05.28.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Іван из города: Черкаси :: Вопрос: 45450  
Іван спрашивает:
Добрий день. Потрібна література на тему Стан і перспективи розвитку лізингу у сільському господарстві. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Іване! Пропонуємо вам опрацювати такі джерела інформації:
Баєва О. Лізингові відносини в аграрному секторі економіки України: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О. Баєва ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки». — Київ, 2004. — 19 с.: рис., табл.
Васильчак С. Кредитні інструменти розвитку лізингу та ризики в аграрних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Васильчак, О. Жидяк, О. Жидяк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2016. — Вип. 6. — С. 119-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_6_27.
Гаврилюк В. Особливості формування лізингових ризиків сільськогосподарських підприємств, їх страхування [Електронний ресурс] / В. Гаврилюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. — 2010. — Вип. 18. — С. 325-328. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZnpPdatu_2010_18_74.
Галецька Т. Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Т. Галецька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2012. — Вип. 20. — С. 103-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2012_20_23.
Гринчук Ю. Лізинг у технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Ю. Гринчук ; Львів. держ. аграр. ун-т. — Львів, 2006. — 20 с.
Дяченко О. Лізинг як складова відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Дяченко // Агросвіт. — 2012. — № 17. — С. 45-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_17_11.
Єпіфанова І. Реалізація основної функції лізингу при його використанні підприємствами сільськогосподарської галузі [Електронний ресурс] / І. Єпіфанова, А. Союменко // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 12. — С. 9-14. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_12_4.
Карасьова Н. Використання лізингу для реновації основних засобів сільськогосподарських підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н. Карасьова ; Житомир. нац. агроекологічний ун-т. — Житомир, 2009. — 20 с.
Лозінська К. Аналіз тенденцій розвитку лізингових відносин сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / К. Лозінська // Економіка і регіон. — 2012. — № 4. — С. 31-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econrig_2012_4_9.
Лункіна Т. Підвищення економічної стійкості сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації виробництва: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Т. Лункіна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2011. — 20 с.: рис., табл.
Павленко О. Розвиток лізингових відносин аграрних підприємств [Електронний ресурс] / О. Павленко, І. Вініченко. // Ефективна економіка. — 2017. — № 8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_8_28.
Прокопенко О. Лізинг як інструмент інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. Прокопенко, В. Омельяненко // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2013. — № 2. — С. 150-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_2_15.
Сичова М. Оновлення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств України через механізм фінансового лізингу [Електронний ресурс] / М. Сичова, Н. Шевченко // Агросвіт. — 2009. — № 11. — С. 31-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2009_11_8.
Скоцик В. Лізинг як джерело оновлення парку техніки сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / В. Скоцик // Інноваційна економіка. — 2013. — № 6. — С. 258-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_63.
Шкуратов О. Лізинг як інвестиційний інструмент управління розвитком аграрних підприємств [Електронний ресурс] / О. Шкуратов // Інвестиції: практика та досвід. — 2009. — № 1. — С. 16-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2009_1_5.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 23.04.2021 12.53.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліна из города: Сквира :: Вопрос: 45440  
Ліна спрашивает:
Доброго дня! Підберіть літературу про інноваційні технології в економіці та їхній вплив на подолання кризових явищ. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Ліно! Перегляньте наступні джерела:
Болюх В. Экономический анализ / В. Болюх, В. Бурчевская. - М. : Инфра-М, 2008. - 233 с.
Волчков О. Н. Інноваційна активність фірми на основі застосування механізму оновлення основних фондів - стратегічний ресурс збереження конкурентоспроможності та економічного зросту / О. А. Волчков // Інженерний журнал. - 2007. - N 4. - С. 41-46.
Богацька Н. М. Інноваційні технології і економіці підприємства [Електронний ресурс] / Н. М. Богацька, О. А. Гончар. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/10_NPE_2009/Economics/37741.doc.htm.
Костенко О. П. Комерціалізації інтелектуально-інноваційних технологій [Електронний ресурс] : моногр. / О. П. Косенко. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 599 с. - Режим доступу: http://repository.pip.kharkov.ua/handle/KhPl-Press/27646.
Кульчинський В. А. Інноваційні технології в менеджменті персоналу і управлінні виробничими системами [Електронний ресурс] / В. А. Кульчинський // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Серія: Економ. науки. -2018. - N 19. - С. 127-130. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/37507.
Соболєва Г. Г. Інноваційні технології як чинник підвищення конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Г. Г. Соболєва // Молодий вчений. - 2018. - N 2. - С. 424-427. - Режим доступу: molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/100.puff.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 22.04.2021 11.12.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Яна из города: Київ :: Вопрос: 45429  
Яна спрашивает:
Доброго ранку! Мені потрібна література про цифровий маркетинг в управлінні підприємством. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Короткий Г. І. Рекламний менеджмент : навч. посіб. / Г. І. Короткий, І. І. Віннікова. - Київ, 2009. - 241 с.
Вертайм К. Цифровой маркетинг. Как увеличить продажи с помощью социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других современных технологий / К. Вертайм, Я. Фенвик. – М. : Альпина Паблишер, 2010. – 384 с.
Данько Т. П. Количественные методы анализа в маркетинге : [моногр.] / Т. П. Данько, И. И. Скоробогатых. – СПб. : Питер, 2005. – 384 с.
Матвіїв М. Я. Вірусний маркетинг на міжнародному ринку банківських послуг / М. Я. Матвіїв // Журнал Європейс. економіки. – 2012. – Т. 11. – № 3. – С. 360.
Матвіїв М. Я. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : [моногр.] / М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : Економ. думка, 2013. – 415 с.
Окландер М. А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу / М. А. Окландер, O. O. Романенко // Економ. вісник Нац. техн. ун-ту України «Київський політехнічний інститут». - 2015. - № 12. - С. 362–371.
Гросул В. А. Digital-маркетинг як дієвий інструмент антикризового розвитку підприємства ресторанного бізнесу в період пандемії та її рецесії [Електронний ресурс] / В. А. Гросул, Н. Ю. Балацька // Підприємництво та інновації. - 2020. - Вип. 11-2. - С. 7-12. - Режим доступу: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/279/273.
Демків Я. В. Цифрова трансфомація торгівлі: стан та тенденції в Україні і світі [Електронний ресурс] / Я. В. Демків, Л. М. Прокопишин-Рашкевич // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. — № 892. — С. 64–71. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/44553/2/2018n892_Demkiv_Ia_V-Digital_transformation_64-71.pdf.
Карпіщенко О. О. Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій [Електронний ресурс] / О. О. Карпіщенко, Ю. Е. Логінова // Економічні проблеми сталого розвитку : матер. допов. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю наук. діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / відп. за вип. О. В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012. — Т.5. — С. 177-178. – Режим
доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2811.
Люльчак З. С. Стан та перспективи розвитку DIGITAL-маркетингу [Електронний ресурс] / З. С. Люльчак // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2012. – № 749 : Логістика. – C. 200–206. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/25852/1/38-200-206.pdf.
Романенко Л. Ф. Цифровий маркетинг: сутність та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Л. Ф. Романенко // Режим доступу: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/download/201/190/.
Рубан В. В. Цифровий маркетинг: роль та особливості використання [Електронний ресурс] / В. В. Рубан // Економ. вісник Запоріз. держ.інженерної академії. - 2017. - № 2. - С. 20-25. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evzdia_2017_2(2)__5.pdf.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 21.04.2021 06.08.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Надія из города: Вінниця :: Вопрос: 45424  
Надія спрашивает:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, потрібні джерела до курсової про проблеми формування місцевих бюджетів. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Надіє! Пропонуємо вам такі джерела для опрацювання:
Верланов Ю. Децентралізація в Україні: тенденції і фактори формування доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Ю. Верланов, О. Радиченко // Публічне управління та регіональний розвиток. — 2019. — № 6. — С. 732-752. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/purr_2019_6_4.
Вінницька О. Фінансова політика та її роль у формуванні доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / О. Вінницька, І. Бержанір // Економічні горизонти. — 2018. — № 2. — С. 51-58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fineconsm_2018_2_9.
Дахнова О. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / О. Дахнова, Ю. Сухіна // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(2). — С. 46-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(2)__13.
Дем’янчук О. Тенденції формування фінансових ресурсів місцевих бюджетів України в контексті децентралізації [Електронний ресурс] / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. — 2019. — № 13. — С. 55-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2019_13_11.
Дем’янюк А. Формування місцевих бюджетів в умовах здійснення реформи децентралізації [Електронний ресурс] / А. Дем’янюк // Економіка. Фінанси. Право. — 2016. — № 11(4). — С. 23-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2016_11(4)__7.
Журба О. Формування і використання місцевих бюджетів України, їх вплив на розвиток країни [Електронний ресурс] / О. Журба // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. — 2018. — Вип. 56. — С. 156-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2018_56_28.
Зінченко М. Податковий метод формування вхідних фінансових потоків місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / М. Зінченко. // Ефективна економіка. — 2015. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_2_70.
Корягіна Т. Роль регіональних податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Т. Корягіна, В. Ільченко // Причорноморські економічні студії. — 2019. — Вип. 41. — С. 164-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_41_32.
Ляшенко Ю. Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування: досвід України та сусідніх країн [Електронний ресурс] / Ю. Ляшенко, В. Погорєлов. // Ефективна економіка. — 2016. — № 9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2016_9_33.
Матросова Л. Сучасні проблеми формування бюджетів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. Матросова, Д. Соловйова // Економіка. Фінанси. Право. — 2018. — № 4(3). — С. 30-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2018_4(3)__10.
Машкаров Ю. Прикладні аспекти побудови економетричної моделі формування місцевого бюджету в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / Ю. Машкаров, М. Коваленко, М. Коваленко, В. Петченко. // Державне будівництво. — 2018. — № 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2018_2_7.
Рошило В. Місцеві бюджети в умовах децентралізації: проблематика формування та напрями реформування [Електронний ресурс] / В. Рошило // Бізнес-навігатор. — 2019. — Вип. 2. — С. 135-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_2_28.
Слюсар С. Вплив децентралізації на формування місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / С. Слюсар // Економічний вісник університету. — 2020. — Вип. 47. — С. 81-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2020_47_15.
Татарин Н. Формування місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації [Електронний ресурс] / Н. Татарин, І. Пупко // Причорноморські економічні студії. — 2018. — Вип. 29(2). — С. 85-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_29(2)__19.
Щур Р. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації [Електронний ресурс] / Р. Щур, Т. Зварич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. — 2017. — Вип. 13(2). — С. 201-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprer_2017_13(2)__26.
Яковченко Д. Сучасний стан формування та використання фінансових ресурсів місцевих бюджетів України [Електронний ресурс] / Д. Яковченко, О. Насібова. // Ефективна економіка. — 2018. — № 10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_10_63.

.: Раздел: Экономика. Финансы :: 20.04.2021 08.46.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.265194 seconds