Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Світлана із міста: Бровари :: Запитання: 45035  
Світлана запитує:
Підберіть літературу до теми "Валютні операції в банківській діяльності". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! перегляньте наступні джерела:
Банківські операції: навч. посіб. / Н .І. Демчук, О. В. Довгаль, Ю. П. Владика. Дніпро : Пороги, 2017. – 461 с.
Банківські операції : навч. посіб. для дистанц. навчання / І. М. Лазепко ; наук. ред. А. М. Мороз. - Київ : Ун-т «Україна», 2007. - 327 с.
Бездітко Ю. М. Валютне регулювання : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон : [ОЛДІ-плюс], 2009. - 272 с.
Волкова І. А. Бухгалтерський облік у банках : навч. посіб. для ВНЗ / І. А. Волкова, О. Ю. Калініна ; Волинський інститут економіки та менеджменту. - Київ : Центр учбової літ., 2009. - 519 с.
Грубінка І. І. Особливості розвитку та сучасного стану банківської системи України в контексті державної монетарної політики / І .І. Грубінка // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2017. – № 10. – С. 579-582.
Коваленко Д. І. Гроші та кредит : навч. посіб. для ВНЗ / Д. І. Коваленко. - Київ : Центр учбової літ., 2009. - 318 с.
Корягіна Т. В. Причини та наслідки «очищення» банківської системи України в умовах кризи та економічної нестабільність / Т. В. Корягіна, А. П. Сімон, В. М. Телятник // Молодий вчений. – 2016. - № 12. – С. 759-762.
Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / М. І. Савлук, О. І. Береславська, О. М. Наконечний та ін.; ред. М. І. Савлук. - Київ : КНЕУ, 2002. - 392 с.
Тарасова О. В. Стан і тенденції розвитку банківської системи України / О. В. Тарасова // Економіка харчової промисловості. – 2014. – № 3 (23). – С. 79-86.
Шемет Т. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч. посіб. / Т. С. Шемет, А. М. Коряк, О. М. Диба ; за заг. ред. Т. С. Шемет ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2009. - 348 с.
Бойченко В. М. Аналіз основних фінансових показників банківської системи України [Електронний ресурс] / В. М. Бойченко // Наук. вісник ЧДІЕУ. – 2014. - № 3. – С. 122-129. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/nvgeci/article/view/38036/34194.
Дзюблюк О. В. Банки у системі організації валютних відносин [Електронний ресурс] : моногр. / О. В. Дзюблюк, О. М. Владимир. – Тернопіль : ТзОВ : Терно-граф, 2014. – 296 с. – Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/527/1/банки у системі організації.pdf.
Наглядова статистика [Електронний ресурс] : [основні фінансові показники, що характеризують стан розвитку банківського сектору України в цілому] // Національний банк України : [офіційний сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist. – Назва з екрана.
Федевич Л. Банківська система України: сучасний стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Федевич, М. Ливдар, Я. Межирицька // Економіка та суспільство. – 2020. - № 21. – С. 21-27. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/25/24.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.12.2020 16.48.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 45021  
Сергій запитує:
Допоможіть підібрати літературу до теми курсової роботи Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Бардась В. Флуктуація фінансового ринку України зростає / В. Бардась // Економіст. – 2018. – № 9. – С. 12-13.
Бойко В. П. Асиметрії глобального фінансового ринку та поширення криптовалют / В. П. Бойко // Економіка та держава. – 2020. – № 1. – С. 115-120.
Бондаренко О. С. Організаційно-інституційне регулювання фінансового ринку в Україні / О. С. Бондаренко // Економіка та держава. – 2018. – № 7. – С. 13-16.
Николишин І. Ю. Роль та значення фінансового ринку в фінансовій системі України / І. Ю. Николишин, Н. В. Зізяк // Young Scientist. – 2014. – № 7. – С. 53-55.
Онікієнко О. В. Сутність фінансового ринку, його роль у фінансовій системі та перспективи розвитку / О. В. Онікієнко, С. О. Пєрєдєрієва // Вісник Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля. – 2014. – № 8. – С. 127-134.
Савенко Д. О. Становлення та розвиток інфраструктури фінансового ринку України / Д. О. Савенко // Інвестиції: практика та досвід. – 2020. – № 4. – С. 81-85.
Селіверстова Л. С. Тенденції розвитку фінансового ринку України / Л. С. Селіверстова // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: О. О. Примостка (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-9.
Сіташ Т. Д. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації / Т. Д. Сіташ, М. І. Сотник // Економіка. Фінанси. Право. – 2018. – № 3. – С. 4-5.
Бондаренко В. В. Фінансовий ринок України: проблеми та перспективи його розвитку [Електронний ресурс] / В. В. Бондаренко, К. А. Лисенко // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 28. – С. 88-91. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bses_2018_28(2)__20.pdf.
Гармашова Ю. О. Особливості регулювання ринку фінансових послуг в Україні [Електронний ресурс] / Ю. О. Гармашова // Наук. вісник Міжнар.о гуманітарного ун-ту. Серія: Економіка і менеджмент. — 2015. — Вип. 14. — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2015_14_15.
Глущенко О. В. Актуальні тенденції фінансового ринку України в умовах пандемії COVID-19 [Електронний ресурс] / О. В. Глущенко // Логос : зб. наук. праць. - Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/download/3981/3914.
Дороніна І. І. Регулювання фінансового ринку в Україні та ЄС [Електронний ресурс] / І. І. Дороніна // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. - № 7. – С. 70-77. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/7_2019/13.pdf.
Шишпанова Н. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Н. О. Шишпанова, А. О. Іванов // Modern Economics. - 2017. - Вип. 1. - С. 66-72. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/1-2017/UKR/shyshpanova.pdf.
Школьник І. О. Фінансовий ринок України: сучасний стан і стратегія розвитку [Електронний ресурс] : моногр. / І. О. Школьник. Суми : Мрія-1 : УАБС НБУ, 2008. – 348 с. – Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Shkolnyk_Inna/Finansovyi_rynok_Ukrainy_suchasnyi_stan_i_stratehiia_rozvytku.pdf?PHPSESSID=513c4e1c0184908a8022fbff83c58079.
Селіверстова Л. С. Особливості розвитку фінансового ринку України [Електронний ресурс] / Л. С. Селіверстова, І. П. Адаменко // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - № 9. – С. 13-17. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=6061&i=1.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 14.12.2020 14.06.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Бровари :: Запитання: 44965  
Стас запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу про транскордонне співробітництво у системі міжнародних відносин. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [голов. ред. Л. В. Губерський]. - Київ : ІМВ КНУ, 1996. - Вип. 76, ч. 2. - 2008. - 290 с.
Бестужева С. В. Міжнародна економічна діяльність України : навч. посіб. / С. В. Бестужева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 266 с.
Мікула Н. А. Транскордонне співробітництво / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. – Київ : Видавництво «Крамар», 2011. – 259 с.
Стрижиченко Н. О. Єврорегіон як форма транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / Н. О.Стрижиченко // Бізнесінформ. – 2012. - № 7. – С. 61-64.
Тимечко І. Р. Класифікація механізмів взаємодії суб'єктів економічних відносин у транскордонному просторі / І. Р. Тимечко // Регіональна економіка. - 2016. - № 1. - С. 144-149.
Тихончук Л. Х. Ідентифікація глобальних корпорацій в системі державного регулювання міжнародних економічних відносин / Л. Х. Тихончук // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 23. - С. 93-97.
Транскордонне співробітництво та розвиток транскордонних кластерів / за ред. В. С. Кубійди, А. Ф. Ткачука, В. В. Толкованова. – Київ : Крамар, 2009. – 242 с.
Транскордонне співробітництво України: стан, проблеми, перспективи : монографія / за заг. ред. І. В. Артьомова. – Ужгород : МПП «Гражда», 2012. – 520 с.
Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-п.
Про транскордонне співробітництво [Електронний ресурс] : закон України № 1861-IV від 24.06.2004 р. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
Кухарська Н. О. Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Н. О. Кухарська. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7180/1Транскордонне співробітництво як форма розвитку економічних відносин України на регіональному рівні.pdf.
Луцька Н. І. Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Н. І. Луцька ; [наук. керівник І. М. Школа] ; Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАНУ. - Київ, 2011. - 20 с. – Режим доступу: https://mydisser.com/ua/catalog/view/45/760/8496.html.
Циганов С. А. Вплив транснаціоналізації на розвиток конкурентних відносин [Електронний ресурс] / С. А. Циганов, В. О. Сизоненко, Н. В. Циганова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. - С. 77-88. – Режим доступу: http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/viking/db/ftp/univ/apmv/apmv_2018_137.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 3.12.2020 10.15.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Бровари :: Запитання: 44924  
Віка запитує:
Доброго дня! Допоможіть у підборі літератури за темою "Моделі голосування і прийняття рішень у малих групах". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Бутко А. Д. Прийняття рішень в аналізі та контролі капіталу торговельних підприємств : моногр. / А. Д. Бутко, О. Л. Шерстюк, А. М. Пташник, В. В. Солотва, В. Д. Гоцуляк ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2012. - 275 c.
Вітлінський В. Теорія інтелектуальних систем прийняття рішень : навч. посіб. / В. Вітлінський, В. Скіцько ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2014. – 507
Волошин О. Ф. Моделі та методи прийняття рішень : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2010. – 336 с.
Воронин А. М. Інформаційні системи прийняття рішень : навч. посібн. / А. М. Волошин, Ю. К. Зіатдінов, А. С. Клімова. – Київ, 2009. – 136 с.
Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень : [посібник] / Д. Дерлоу ; пер. з англ. Р. А. Семків, Р. Л. Ткачук. – Київ : Всеувито : Наук. думка, 2001. – 242 с. – (Усе про менеджмент).
Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. В. Катренко, В. В. Пасічник, В. П. Пасько ; за заг. ред. М. З. Згуровського. – Київ : BHV, 2009. – 448 с. – (Інформатика).
Клейнер Я. С. Прийняття рішень: моделі і системи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Я. С. Клейнер ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2005. - 232 c.
Мащенко С. О. Вибір індивідуально-оптимальних рівноваг за критерієм стабільності / С. О. Мащенко // Вісн. Київ. ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2009. – № 4. – С. 113-118.
Негрей М. В. Теорія прийняття рішень : навч. посіб. / М. В. Негрей, К. Л. Тужик ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 272 с.
Прийняття управлінських рішень : навч. посіб. / [Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко та ін.] ; за ред. Ю. Є. Петруні. – 2-ге вид. – Київ : Центр учб. літ., 2011. – 213 с.
Теорія прийняття рішень : підруч. для студентів ВНЗ / М. П. Бутко, І. М. Бутко, В. П. Мащенко [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учб. літ., 2018. – 356 с.
Дзьобань О. П. Мережево-комунікативний простір управління ?Електронний ресурс? / О. П. Дзьобань, О В. Соснін // Гуманітарний вісник Запоріз. держ. інженерн. академії / ред. В. Г. Воронкова. - Запоріжжя, 2015. - Вип. 63. - C. 177-189. – Режим доступу: https://dspace.znu.edu.ua/jspui/bitstream/12345/748/1/gvzdia_63_177_189.pdf.
Забурмеха Є. М. Особливості мережевої форми організації міжфірмової взаємодії підприємств ?Електронний ресурс? / Є. М. Забурмеха, О. Б. Вальков // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. Серія: Економічні науки. – 2016. – № 5, т. 1. – С. 78-80. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5384/1/Забурмеха.pdf.
Парінов С. Третя форма управління для мережевої економіки / С. Парінов ?Електронний ресурс?. - Режим доступу: rvles. ieie. nsc. ru??parinov.
Рибка Н. В. Роль інформаційних технологій в процесі мережевого управління ?Електронний ресурс? / Н. В. Рибка // Інформаційні технології в професійній діяльності : матер. XІI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Рівне, 30 жовтня 2019. – Рівне, 2019. – С. 81-82. – Режим доступу: http://www.iktmvi.rv.ua/files/konf/ZB-ITVPD-2019.pdf#page=81.
Чорноус Г. Розробка інтелектуальної агентно-орієнтованої системи підтримки прийняття рішень на підприємстві ?Електронний ресурс? / Г. Чорноус // Вісн. Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2014. - № 7. – С. 101-108. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/rozrobka-intelektualnoyi-agentno-orientovanoyi-sistemi-pidtrimki-priynyattya-rishen-na-pidpriemstvi/viewer.
Юхименко-Назарук І. А. Напрямки розвитку інформаційного забезпечення діяльності мережевих структур ?Електронний ресурс? / І. А. Юхименко-Назарук // Вісник ЖДТУ. Серія: Економіка, управління та адміністрування. – 2017. - № 2. – С. 54-58. - Режим доступу: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/106358/101507.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.11.2020 10.30.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44868  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу для написання диплому на тему "Антикризове управління капіталом"
Наша відповідь:
Добридень, Насте! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Балановська, Тетяна Іванівна. Формування та розвиток цифрової компетентності працівників як складова антикризового управління організацією [Текст] / Т. І. Балановська, О. М. Гавриш, Б. Виржиковська // Економіка. Менеджмент. Бізнес : Науковий журнал. - 2020. - № 1. - С. 97-106.

Богдан Т. П. Макропруденційне регулювання та контроль руху капіталу в системі антикризового управління [Електронний ресурс] / Т. П. Богдан, І. В. Богдан // Фінанси України. - 2011. - № 7. - С. 14-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2011_7_3

Вірченко В. Інтелектуальний капітал в системі антикризового управління підприємством [Електронний ресурс] / В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2012. - Вип. 132. - С. 32-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ekon_2012_132_10

Воронкова, Т. Є. Системні чинники та причини виникнення кризових явищ на підприємствах в умовах сучасної економіки / Т. Є. Воронкова, А. С. Несенюк // Економіка та держава. - 2019. - № 11. - С. 73-75

Грудзевич У. Я. Розвиток банківської системи України : монографія / У. Я. Грудзевич, Я. В. Грудзевич, О. Б. Денис, Н. П. Дребот, О. О. Другов, В. Г. Костогриз, Р. Р. Коцовська, М. Л. Лапішко, М. Е. Люзняк, В. С. Марцин; ред.: Т. С. Смовженко, Р. А. Слав'юк; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. - К., 2010. - 464 c. - Бібліогр.: 258 назв. - укp.

Еркес, О. Антикризове управління як інструмент оздоровлення банку [Текст] / О. Еркес // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : Науковий журнал. - 2011. - № 3. - С. 69-79. - Бібліогр. 11 назв

Жовтанєцька, Я. В. Сучасні методологічні підходи до формування системи антикризового управління фінансовою діяльністю банків / Я. В. Жовтанєцька // Регіональна економіка. - 2016. - № 4. - С. 100-107.

Журавльова, Т. О. Формування фінансових ресурсів підприємства в умовах кризи / Т. О. Журавльова // Економіка та держава. - 2020. - № 3. - С. 42-45 : табл

Калашніков, Андрій. Розробка політики оптимізації структури управління капіталом підприємства та розроблення антикризової програми [Текст] / Андрій Калашніков // Вісник студентського наукового товариства "Ватра" Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету : за матеріалами Всеукр. студ. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: пошук молодих", 26 квіт. 2012 р. - Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2012. - Вип. 10. - С. 87-89. - Бібліогр. в кінці ст. .

Коваленко В. В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика : монографія / В. В. Коваленко. - Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 228 c. - укp.

Косова, Т. Д. Діагностика і регулювання фінансового потенціалу суб'єктів господарювання в системі стратегічного антикризового управління / Т. Д. Косова, О. В. Ярошевська, Г. В. Соломіна // Економіка та держава. - 2020. - № 4. - С. 14-18 : табл. - Бібліогр. с. 18 (12 назв)

Котенко О.О. Антикризове управління адекватністю банківського капіталу : дисертація... канд. екон. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / О.О. Котенко. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2014. - 273 с.
Кульгінський, Є. А. Суть "кризи" та "антикризового управління" [Текст] / Є. А. Кульгінський // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - 2014. - № 17. - С. 119-120. - Бібліогр. в кінці ст.

Кушнір, О. М. Розробка антикризових стратегій [Текст] / О. М. Кушнір // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : науковий журнал. - 2013. - № 2. - С. 43-45.

Лехіцький А. І. Участь держави в капіталі банків як форма антикризового управління [Електронний ресурс] / А. І. Лехіцький, Б. В. Серотюк // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - № 12(1). - С. 42-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_12(1)__11

Манойленко О. В. Капітал як головний об’єкт антикризового управління [Електронний ресурс] / О. В. Манойленко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2005. - Вип. 31. - С. 286-292. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2005_31_54

Москвін, Борис. Банкрутство як механізм антикризового управління підприємством [Текст] / Б. Москвін // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету : Науковий журнал. - 2020. - № 2. - С. 58-68 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Павленко, Л. Д. Система державного антикризового управління банківською системою як основа стабільного функціонування вітчизняної економіки [Текст] / Л. Д. Павленко, В. П. Семенець // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал. - 2019. - № 2. - С. 48-55 : табл.

Приятельчук, О. А. Основні інструменти та комунікаційні технології управління репутаційним капіталом в умовах кризи / О. А. Приятельчук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : Науковий журнал. - 2014. - № 3. - С. 124-133.

Стегней М. І. Особливості антикризового управління капіталом банків [Електронний ресурс] / М. І. Стегней, І. Ф. Мороз // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. - 2014. - № 4. - С. 199-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_4_28

Терханов, Федір. Теоретико-методологічні засади формування національних інтересів у системі антикризового управління [Текст] / Ф. Терханов // Аспекти публічного управління. - 2019. - Том Т.7, № 12. - С. 135-146. - Бібліогр. в кінці ст.

Шпильова, В. О. Інструменти контролінгу в системі фінансового антикризового управління [Текст] / В. О. Шпильова // АгроСвіт : Науково-практичний журнал. - 2017. - № 17. - С. 3-7.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.11.2020 14.47.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.278435 seconds