Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 45149  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка джерела на тему: "Аналіз інтегрованої звітності". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костянтине! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://global-national.in.ua/archive/17-2017/177.pdf
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2019/61.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/540400.pdf
http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2018/12/eapk_2018_12_p_95_102.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Інтегрована звітність підприємства економічна сутність поняття.pdf
– Шерстюк О. Л. Трансформація моделі ризику аудиту в умовах перевірки інтегрованої звітності / О. Л. Шерстюк // Економіка, управління та адміністрування. – 2020. – № 1. – С. 88-95.
– Шевчук Н. С. Етапи становлення інтегрованої звітності / Н. С. Шевчук // Облік і фінанси. – 2019. – № 3. – С. 62-70.
– Безверхий К. Критичний аналіз інтегрованої звітності підприємства / К. Безверхий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – № 3. – С. 126-139.
– Романенко О. А. Аналіз інтегрованої звітності у забезпеченні сталого розвитку суспільства / О. А. Романенко, О. В. Комірна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – № 17. – С. 880-887.
– Карпушенко М. Ю. Інтегрована звітність як джерело оцінки діяльності підприємства / М. Ю. Карпушенко, Д. С. Шахвердян // Бізнес Інформ. – 2019. – № 3. – С. 265-269.
– Шевчук Н. С. Інтегрована звітність: поняття та економічна сутність / Н. С. Шевчук // Економіка АПК. – 2018. – № 12. – С. 96-102.
– Інтегрована звітність підприємств : монографія / В. В. Євдокимов [та ін.] ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 178 с. : рис., табл.
– Нестеренко О.О. Інтегрована звітність: теорія, методологія, практика : монографія / О. О. Нестеренко ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : Іванченко І. С., 2018. – 409 с.
– Костирко Р. Інтегрована звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства / Р. Костирко, Т. Ліснича // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012. – № 24.
– Лоханова Н. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н. Лоханова // Вісник соціальноекономічних досліджень. – 2015. – Вип. 4(47). – С. 50-56.
– Орлова Н. Нефинансовая отчётность как важный элемент корпоративной социальной ответственности / Н. Орлова // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 05–06(1). – С. 41-44.
– Костирко Р. Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу / Р. Костирко // Часопис економічних реформ. – 2014. – № 1(13). – С. 49-54.
– Костирко Р. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р. Костирко// Економіка України. – 2013. – № 2. – С. 18-28.
– Атамас П. Й. Інтегрована корпоративна звітність: проблеми впровадження / П.Й.Атамас // Академічний огляд. – 2015. – № 1(42). – С. 78-85.
– Безверхий К. В. Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства / К.В.Безверхий // Облік і фінанси. – 2014. – № 3(65). – C. 8-14.
– Лоханова Н. О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи / Н.О.Лоханова // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2012. – Вип. 4(47). – С. 50-56.
– Кравченко О.В., Овчарова Н.В. Теоретичні та методичні засади формування інтегрованої звітності в Україні / О.В.Кравченко, Н.В.Овчарова // Економіка і суспільство. – 2016. – Вип. 6. – С. 359-366.
– Кузіна Р. В. Підготовка інтегрованої корпоративної звітності на основі системи збалансованих показників / Р.В.Кузіна // Вісник Одеського національного університету. Економіка.– 2015. – Т. 20. – вип. 2. – С. 190-195.
– Костирко Р. О., Ліснича Т.В. Інтегрована звітність – інструмент забезпечення сталого розвитку суспільства / Р.О.Костирко, Т.В.Ліснича // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. – 2012.– №24 (І). – С. 189-195.
– Проданчук М. А. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством / М.А.Проданчук // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 2. – С. 24-31.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 22.02.2021 11.30.17 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45096  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу за темою "Високотехнологічний маркетинг". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Васильців Т. Г. Механізми та засоби активізації інноваційного розвитку підприємств роздрібної торгівлі / Т. Г.Васильців, І. О. Орлик , С. А. Рудик // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту. Серія: Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 102–109.
Гриньова В. М. Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств : моногр. / В. М. Гриньова, О. В. Козірєва. – Харків : ІНЖЕК, 2006. – 192 с.
Птащенко О. В. Теоретичні аспекти використання бенчмаркінгу для просування високотехнологічної продукції на міжнародних ринках / О. В. Птащенко // Вісн. Київ. нац. ун-ту технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. – 2017. – № 6 (117). – С. 72–79.
Данько Т. В. Високотехнологічний маркетинг на світових ринках [Електронний ресурс] // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : [моногр.] / під наук. ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського. – Харків : Цифрова друкарня №1, 2012. – С. 474-488. - Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/12526/3/Danko_Vysokotekhnolohichnyy_2012.pdf.
Лупак Р. Напрями реалізації потенціалу сектора інформаційно-комунікаційних технологій у контексті забезпечення якісних характеристик функціонування внутрішнього ринку та розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / Р. Лупак // Галицький економ. вісник. — Тернопіль : ТНТУ, 2019. — Т. 60. — № 5. — С. 79–94. — (Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці). - Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/30926/2/GEB_2019v60n5_Lupak_R-Directions_of_the_potential_79-94.pdf.
Наука як інноваційна діяльність [Електронний ресурс] : інформаційний список літератури / Держ. науково-технічна б-ка України. - Режим доступу: https://dntb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/05/Наука-як-інноваційна-діяльність.pdf.
Птащенко О. В. Використання маркетингових інструментів для забезпечення позиціонування високотехнологічної продукції на міжнародному ринку [Електронний ресурс] / О. В. Птащенко, В. В. Кошарна, А. О. Станкова // Актуальні проблеми інноваційного розвитку кластерного підприємництва в Україні : матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. - 2018. - С. 297-300. - Режим доступу: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/9588/1/20180329_Cluster_P297-300.pdf.
Формування виробничої програми випуску високотехнологічної продукції. Особливості просування наукомісткої продукції Наукоємна продукція і ринок інновацій [Електронний ресурс] // Club-sonata.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://club-sonata.ru/uk/formirovanie-proizvodstvennoi-programmy-vypuska-vysokotehnologichnoi.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.01.2021 11.28.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 45095  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературу на тему "Організація складання фінансової звітності в умовах застосування інформаційних технологій". З повагою, Костянтин.
Наша відповідь:
Добрий день, Костянтине! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації:
Безверхий К. Формування практичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни "Облік і звітність в оподаткуванні" за допомогою інформаційних технологій [Електронний ресурс] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. — 2015. — № 10. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2015_10_8.
Голов С. Інформаційне забезпечення інтегрованого звітування / С. Голов // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". — 2017. — № 862. — С. 75-81.
Кузнецова С. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами : навч. посіб. / С. Кузнецова, І. Чернікова; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т. — Харків : Лідер, 2016. — 317 c.
Лунякіна Л. Фінансова звітність як елемент формування інформаційного середовища [Електронний ресурс] / Л. Лунякіна, А. Ярошенко // Молодіжний економічний дайджест. — 2014. — № 1(1). — С. 114-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/med_2014_1(1)__23.
Лучко М. Консолідована фінансова звітність: системний підхід до побудови та розвитку : автореф. дис... д-ра екон. наук : 08.00.09 / М. Лучко; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". — Київ, 2008. — 29 c.
Назаренко І. Бухгалтерський облік і звітність — інформаційна платформа управлінського процесу / І. Назаренко, О. Назаренко // Бізнес Інформ. — 2015. — № 12. — С. 250-257.
Осмятченко В. Звітність як основа узагальнення вихідних даних в умовах застосування інформаційних технологій [Електронний ресурс] / В. Осмятченко, М. Матюха // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2013. — Вип. 1. — С. 208-222. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ptmbo_2013_1_16.
Цаль-Цалко Ю. Інформаційне забезпечення управління територіальними громадами: аспекти статистики і фінансової звітності / Ю. Цаль-Цалко, Ю. Мороз // Проблеми економіки. — 2018. — № 2. — С. 389-395.
Шеверя Я. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття рішень: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Я. Шеверя ; Житомир. держ. технол. ун-т. — Житомир, 2011. — 21 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 8.01.2021 11.09.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Чернігів :: Запитання: 45083  
Ліля запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про сучасні зарубіжні фінансові ринки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліля! Перегляньте наступні джерела:
Бурмака М. Віртуальний сегмент глобального фінансового ринку: феномен постіндустріалізму / М. Бурмака // Ринок цінних паперів України. – 2015. – № 1–2. – С. 55-64.
Галенко О. М. Фінансові ринки Південно-Східної Азії : диверсифікаційна панорама : моногр. / О. М. Галенко, Я. М. Столярчук, А. В. Шлапак. – Київ : Новий друк, 2016. – 332 с.
Дєєва Н. Е. Сутність і моделі корпоративного управління у контексті глобалізації фінансових ринків / Н. Е. Дєєва // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 19. – С. 7-11.
Зінченко Ф. А. Глобальна фінансово-інституційна трансформація фондових бірж : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Ф. А. Зінченко ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2019. – 20 с.
Кучер Т. Л. Інноваційні інструменти фінансового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. Наук : 08.00.08 / Т. Л. Кучер ; [наук. керівник Радзієвська В. М.] ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. – 20 с.
Міжнародна макроекономіка : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. – Вид. 3-тє, перероб. та допов. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 400 с.
Макогон Ю. В. Трансформація світового фондового ринку: світові тенденції та виклики для України : моногр. / Ю. В. Макогон, Н. О. Бударіна, А. О. Прокопенко ; за ред. Ю. В. Макогона. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 267 с.
Міжнародні фінанси : підручник / [О. М. Мозговий, Т. В. Мусієць, Л. В. Руденко-Сударєва та ін.] ; за заг. ред. О. М. Мозгового ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2016. – 515 с.
Павленко І. І. Міжнародна торгівля та інвестиції : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. Павленко, О. В. Варяниченко, Н. А. Навроцька. – Київ : Центр учб. літ., 2017. – 255 с.
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 листоп. 2016 р., м. Херсон / Херсон. нац. техн. ун-т, Херсон. держ. аграр. ун-т, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана [та ін. ; відп. за вип. Ю. В. Ушкаренко]. – Херсон : Вишемирський В. С., 2016. – 406 с.
Пробоїв О. А. Вплив глобалізаційних тенденцій на світові фінансові ринки та їх наслідки для економіки України / О. А. Пробоїв // Вісник економ. науки України. - 2010. - № 1. - С. 85-88.
Стеценко Б. С. Особливості постіндустріальної організації фінансових ринків / Б. С. Стеценко // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 21-25.
Тимофеев А. А. Анализ взаимосвязей мировых финансовых рынков для прогнозирования трендов / А. А. Тимофеев // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2017. – № 2. – С. 86-89.
Фінанси (державні, корпоративні, міжнародні) : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. О. Онищенко, А. Ю. Бережна, Л. О. Птащенко, І. Б. Чичкало-Кондрацька ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Київ : Центр учб. літ., 2016. – 599 с.
Фондовий ринок : підручник : у 2 кн. / [В. Д. Базилевич, В. М. Шелудько, В. В. Вірченко та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – Кн. 2. – 687 с. – (Класичний університетський підручник).
Циганов С. А. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку / С. А. Циганов, В. В. Апалькова // Фінанси України. – 2018. – № 8. – С. 20-31.
Чуницька І. І. Детермінанти методологічного забезпечення стратегічних напрямів розвитку фінансового ринку у контексті актуальних потреб сучасності / І. І. Чуницька // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 6. – С. 18-21.
Чуницька І. І. Місце і роль інституціонального інструментарію в інфраструктурному забезпеченні та розвитку фінансового ринку / І. І. Чуницька // Економіка та держава. – 2017. – № 7. – С. 65-69.
Шлапак А. В. Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / А. В. Шлапак; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ, 2016. – 20 с.
Білоченко А. М. Розвиток сучасних механізмів залучення фінансових ресурсів аграрними корпораціями на вітчизняних та зарубіжних фінансових ринках [Електронний ресурс] / А. М. Білоченко // Агроінком. - 2013. - № 10-12. - С. 30-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agroincom_2013_10-12_9.
Борзенко О. О. Структурні деформації на світових фінансових ринках після 1990-х років [Електронний ресурс] : моногр. / О. О. Борзенко. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 448 c. – Режим доступу: http://jmonographs.donnu.edu.ua/article/view/7753/7751.
Голуб С. М. Тенденції та особливості розвитку фінансових ринків світу та України [Електронний ресурс] / С. М. Голуб // Наук. праці НДФІ. – 2016. – № 1 (74). – С. 126-136. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npndfi_2016_1_10.pdf.
Поліщук Є. А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі [Електронний ресурс] / Є. А. Поліщук // Проблеми економіки. – 2014. – № 3. – С. 25-31. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_5.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.01.2021 14.12.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вита із міста: Киев :: Запитання: 45067  
Вита запитує:
Подскажите есть ли в библиотеке книга Роберт Дью -Клиентский опыт.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Ця книга 2020 року видання і, на жаль, в жодній бібліотеці знайти її не вдалося.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 27.12.2020 21.55.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.335053 seconds