Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43487
   


Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 44699  
Артем запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про зелену економіку. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Артеме! Радимо Вам опрацювати таку інформацію за Вашим запитом:
Біла С. "Зелена" економіка: стратегічний пріоритет реформ на регіональному рівні / С. Біла // Екон. вісн. ун-ту : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 22/1. — С. 127-133.
Бондар О. "Зелена" економіка як підґрунтя екологізації місцевого розвитку : монографія / О. Бондар, Т. Галушкіна, П. Унгурян ; за заг. ред. д-ра біол. наук, проф. О. Бондаря ; Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. — 237 с. : рис., табл.
Бондар Н. "Зелена економіка" в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний стан місцевих громад [Електронний ресурс] / Н. Бондар, І. Тодріна // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. — 2019. — Вип. 202. — С. 92-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2019_202_12.
Боровик Ю. "Зелена економіка": сутність, принципи, перспективи для України [Електронний ресурс] / Ю. Боровик, Ю. Єлагін, О. Полякова // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2020. — № 69. — С. 75-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2020_69_10.
Буркинський Б. "Зелена" економіка крізь призму трансформаційних зрушень в Україні : монографія / Б. Буркинський, Т. Галушкіна, В. Реутов; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон. – екол. дослідж. — Одеса, 2011. — 348 c.
Горянська Т. "Зелена економіка" як чинник розвитку зовнішньоторговельних відносин / Т. Горянська // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 11. — С. 67-71.
Добровольська О. Зелена економіка: теорія та практика імплементації в Україні [Електронний ресурс] / О. Добровольська // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2018. — Вип. 1. — С. 196-205. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sepid_2018_1_20.
Краснікова Н. "Зелена економіка" як елемент сталого розвитку: сучасний стан та перспективи [Електронний ресурс] / Н. Краснікова, А. Хохлова, П. Красніков // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2018. — Вип. 5. — С. 19-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2018_5_5.
Марчук Л. "Зелена" економіка: суперечності та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Марчук // Вісник аграрної науки Причорномор'я. — 2014. — Вип. 1. — С. 34-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vanp_2014_1_7.
Сааджан І. Екологічна безпека та "зелена економіка" у регіональному вимірі [Електронний ресурс] / І. Сааджан, А. Дейнеко // Економічні інновації. — 2013. — Вип. 53. — С. 213-220. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2013_53_24.
Солошич І. "Зелена економіка" в контексті забезпечення переходу України до сталого розвитку [Електронний ресурс] / І. Солошич, В. Підліснюк. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2013. - № 6. - Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2013_6_3.
Файчук О. "Зелена економіка" як нова парадигма розвитку сільського господарства [Електронний ресурс] / О. Файчук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. — 2016. — Вип. 244. — С. 361-373. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_econ_2016_244_41.
Чмир О. "Зелена" економіка: сутність, цілі та базові принципи / О. Чмир, Н. Захаркевич // Екон. вісн. Донбасу. — 2013. — № 3. — С. 54-62.
Шуба О. Відновлювані джерела енергії "зеленої" економіки — сучасний загальносвітовий тренд / О. Шуба // Бізнес Інформ. — 2017. — № 9. — С. 19-25.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.09.2020 16.06.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Пирятин :: Запитання: 44649  
Ігор запитує:
Доброго дня! Підкажіть матеріали про соціальну рекламу в медіа. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ігоре! Перегляньте наступні джерела:
Актуальні питання масової комунікації. Вип. 4 / ред.: В. Різун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; Ін-т журналістики. - Київ, 2003. - 65 с.
Андрусенко А. Соціальна реклама в Україні: здобутки та перспективи / А. Андрусенко // Маркетинг в Україні. — 2006. — №1. — С. 4-5.
Горевалов С. І. Засоби масової комунікації: формування інформаційного суспільства : моногр. / С. І. Горевалов, О. В. Безручко, Н. І. Зикун, В. В. Осипенко, С. А. Стародуб, О. М. Холод, Ю. І. Шмига; Київ. міжнар. ун-т. - Київ, 2010. - 320 c.
Демченко С. В. Медіаполітична система в сучасній Україні (інтегрована комунікаційна модель) : автореф. ...канд. політ. наук: 23.00.02 / С. В. Демченко; Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2004. - 18 c.
Примак Т. Якою має бути соціальна реклама? / Т. Примак // Маркетинг в Україні. — 2006. — № 5. — С. 19-24.
Ученова В. В. Социальная реклама : учеб. пособие / В. В. Ученова, Н. В. Старых. – М. : Индек-сМедиа, 2006. – 304 с.
Горбенко Г. В. Практика соціальної реклами в сучасному суспільстві [Електронний ресурс] / Г. В. Горбенко // Current Issues of Mass Communication. – 2013. - № 14. – С. 10-13. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/apmk_2013_14_4.pdf.
Грабчак О. В. Соціальна реклама та її роль у процесах саморегуляції суспільства [Електронний pесурс] / О. В. Грабчак // Зб. наук. праць Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Соціально-педагогічна. - 2015. - Вип. 24. - С. 44-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_7.
Лаврик О. В. Соціальна реклама в соціальному в сучасному медіапросторі [Електронний pесурс] / О. В. Лаврик // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальная коммуникация. – 2008. – Т. 21. №1. - С. 65-70. – Режим доступу: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2016/12/lavrik.pdf.
Соціальні комунікації / ред. В. Д. Демченко. - Дніпропетровськ, 2008. - 275 с. - (Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Літературознавство. Журналістика; N 12, т. 16, вип. 10).
Николайшвили Г. Г. Коммерческая, политическая, социальная реклама: сотрудничество или конкуренция [Електронний pесурс] / Г. Г. Николайшвили. — Режим доступу: http://www.socreklarna.ru/srarticle.php7artiid–51.
Прищенко С. В. Екологічна соціальна реклама в структурі медіапростору [Електронний ресурс] / С. В. Прищенко // Культурологічна думка. - 2016. - № 10. - С. 222-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2016_10_32.
Третина соціальної реклами на телебаченні - це прихована політична або комерційна реклама - дослідження: експерти надали рекомендації щодо вдосконалення регулювання соціальної реклами в Україні [Електронний pесурс] // Детектор-медіа : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://detector.media/infospace/article/138805/2018-06-23-tretina-sotsialnoi-reklami-na-telebachenni-tse-prikhovana-politichna-abo-komertsiina-reklama-doslidzhennya/. - Назва з екрана.
Форманюк К. Особливості соціальної реклами на українському телебаченні [Електронний pесурс] / К. Форманюк // Науковий блог : [вебсайт Національного університету «Острозька академія»]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2015/особливості-соціальної-реклами-на-ук/. – Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.09.2020 14.02.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Раїса із міста: Хуст :: Запитання: 44646  
Раїса запитує:
Добрий ранок! Дуже потрібний список літератури: Інтеграційні процеси в країнах ЄС: сутність, етапи, соціально-економічні наслідки. Буду дуже вжячна
Наша відповідь:
Добрий день, Раїсо! Радимо Вам скористатися наступними джерелами:
Бочко М. Європа вчора та сьогодні: інтеграційні процеси : урок-дослідження : 10-й клас / Марія Бочко // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2019. – № 6, червень. – С. 42-51 : іл. – (Шкільний світ). – Бібліогр. в кінці ст.
Європейська інтеграція і Україна: радікальні економічні реформи [Текст] // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал. – 2016. – № 4. – С. 146-167. – Бібліогр.: с. 166-167.
Кисельов Ю. Історико-географічні аспекти євроінтеграції України / Юрій Кисельов // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2011. – № 29-31 (серпень). – С. 7-8.
Міщанчук Н. Країни Західної Європи (1945 – поч. ХХІ ст.) : всесвітня історія : 11 клас : рівень стандарту, академічний / Наталія Міщанчук // Історія України (Шкільний світ). – 2011. – № 39. – Всесвітня історія. – 2011. – № 10. – С. 7-12.
Невзорова Н. Європейський Союз : урок-конференція : 10-й клас / Ніні Невзорова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). – 2011. – № 29-31 (серпень). – С. 42-44.
Рудік О. М. Поглиблення інтеграційних процесів в ЄС як відповідь на виклики політичної та фінансово-економічної кризи / О. М. Рудік // Аспекти публічного управління. – 2015. – № 5/6. – С. 5-10 : фотогр. – Бібліогр. 7 назв.
Ярошевська Т. Інтеграційні процеси ЄС у сфері охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг / Т. Ярошевська // Право України. – 2013. – № 8. – С. 201-207. – Бібліогр. в кінці ст.
"Особливості інтеграційних процесів в ЄС на сучасному етапі: інституційні зміни в системі забезпечення економічної та політичної стабільності" : аналітична записка https://niss.gov.ua/doslidzhennya/mizhnarodni-vidnosini/osoblivosti-integraciynikh-procesiv-v-es-na-suchasnomu-etapi
Європейська інтеграція: успіхи та проблеми https://vmv.kymu.edu.ua/v/05/krotjuk.htm
Європейські інтеграційні процеси https://library.if.ua/book/18/1485.html
Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті : ключові тенденції, основні виклики та нові можливості http://aprei.com.ua//wp-content/uploads/2018/04/Збірник-наукових-статей-учасників-міжнародної-конференції-у-м.-Київ-26-27-березня..pdf (зверніть увагу на списки літератури, вміщені в матеріалі)
Інтеграційні процеси в сучасній Європі. Місце України в загальноєвропейському процесі https://studfile.net/preview/5128454/page:32/
Мартинов А. Ю. Європейська інтеграція / А. Ю. Мартинов http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Evropeyska_integraciya
Назаров М. І. Сучасний стан інтеграційних процесів у світі / М. І. Назаров, О. Я. Макаренко http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/9.pdf (зверніть увагу на список літератури в кінці статті)
Особливості європейських інтеграційних процесів https://pidru4niki.com/14360106/ekonomika/osoblivosti_yevropeyskih_integratsiynih_protsesiv
Палагнюк Ю. Процес інтеграції на європейському континенті : теоретичні та історичні аспекти http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik12/fail/Palagnjuk.pdf (зверніть увагу на список літератури в кінці статті)
Рябінін Є. Процеси інтеграції у XX столітті : основні концепції їх вивчення / Євген Рябінін https://core.ac.uk/download/pdf/38339081.pdf (зверніть увагу на список літератури в кінці статті)
Як і чому відбувається процес європейської інтеграції https://citizen.in.ua/photos/topic/f/20190218_103637_7.6.pdf

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 2.09.2020 08.49.19 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліза із міста: Чернігів :: Запитання: 44640  
Ліза запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу до реферату ща темою "Способи ухилення від податків в Україні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Лізо! Перегляньте наступні джерела:
Андрусь О. І. Проблеми трансфертного ціноутворення в Україні / Андрусь О. І. // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки. – Київ, 2018. – № 4. – С. 55-59.
Андрущенко В. Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція) : моногр. / В. Л. Андрущенко, Т. В. Тучак. – Київ : Вид-во «Алерта». – 2013. – 214 с.
Баранов С. О. Ухилення від сплати податків як основний чинник тіньової економіки / С. О. Баранов // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 12. – С. 102-106.
Мазур Д. О. Способи ухилення від сплати податків в Україні за допомогою офшорних схем / Д. О. Мазур // Інноваційний ресурс соціально-економічного розвитку України : зб. доповн. 84-ї наук. конф. студентів КНЕУ, 24 квіт.-23 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [відп. за вип. О. А. Петухова]. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 466–467.
Кучерова Г. Ю. Концептуальний підхід обґрунтування системи моніторингу стану платників податків / Г. Ю. Кучерова // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 8. – С. 42-46.
Максименко А. В. Офшорні центри як інструмент міжнародного податкового планування / А. В. Максименко // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; [редкол.: С. В. Захарін (голов. наук. ред.) та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 25-30.
Мануков С. Податкова політика та спроби ухилення від податків в історичному ракурсі / С. Мануков, Ю. Жеглова // Фінансовий ринок України. – 2010. – № 12. – С. 25-29.
Мірошніченко О. В. Використання офшорних механізмів ухилення від сплати податків серед загроз економічній безпеці України / О. В. Мірошніченко // Вісник економ. науки України. – 2011. – № 1. – С. 88-94.
Новицький В. А. Механізми мінімізації впливу офшорів на систему оподаткування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / В. А. Новицький; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2015. – 20 с.
Паєнтко Т. В. Інституціоналізація фіскального регулювання фінансових потоків : моногр. / Т. В. Паєнтко. – Київ : Вид-во ДКС центр, 2013. – 294 с.
Паєнтко Т. В. Реформування оподаткування доходів і доданої вартості в контексті легалізації фінансових потоків / Т. В. Паєнтко // Бізнес Інформ. – 2014. – № 1. – С. 266.
Приходько І. Перспективи проведення податкової амністії капіталів фізичних осіб в Україні (з урахуванням результатів податкового компромісу 2014 р.) / І. Приходько // Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 4. – С. 159-64.
Токарєва К. О. Ухилення від сплати податків та шляхи його подолання в Україні й зарубіжних країнах / К. О. Токарєва, Н. В. Тімощенкова // Право та інновації. – 2018. – № 1. – С. 69-74.
Романенко О. Р. Фінанси : підручник / О. Р. Романенко. - 4-те вид. – Київ : Центр учбової літ., 2009. – 312 с.
«Хавала» та інші системи нелегального переказу коштів // Фінансовий моніторинг. – 2018. –№ 5. – С. 7-13.
Білик О. І. Боротьба з ухиленням від оподаткування: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / О. І. Білик, В. Я. Карковська // Наук. вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25. – С. 226-233. – Режим доступу: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2015/25_7/37.pdf.
Вавілов П. М. Ухилення від сплати податків в Україні: причини виникнення та шляхи подолання проблеми [Електронний ресурс] / П. М. Вавілов // Наук. вісник Херсон. держ. ун-ту. Серія: Економ. Науки. – 2013. – Вип. 2. – С. 24-27. – Режим доступу:
Гурська А. Чи є ухилення? [Електронний ресурс] / А. Гурська // Юрид. газета online : [вебсайт]. – Електронні дані. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/chi-e-uhilennya.html. – Назва з екрана.
Дубровський В. Рейтинг схем ухилення від податків: на чому український бюджет «втрачає» найбільше [Електронний ресурс] / В. Дубровський // Voxukraine : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/rejting-shem-uhilennya-vid-podatkiv-ina-chomu-ukrayinskij-byudzhet-vtrachaye-najbilshe/. – Назва з екрана.
Нашкерська М. М. Особливості ухилення та уникнення від сплати податків [Електронний ресурс] / М. М. Нашкерська // Зб. наук. пр. [Нац. б-ека України ім. В. І. Вернадського]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ chem_biol/nvnltu/18_7/258_ Naszkerska_18_7.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 31.08.2020 12.02.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 44619  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу про міжнародні ринки позичкового капіталу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Міжнародна економіка : підручник для студентів вищ. навч. закл. / [Ю. Г. Козак, Д. Г. Лук'яненко, Ю. В. Макогон та ін.] ; за ред.: Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук'яненка, Ю. В. Макогона ; М-во освіти і науки України. - 3-тє вид., перероб. та допов. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 559 с.
Міжнародна мікроекономіка : навч. посіб. / [Ю. Г. Козак та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАН України. - Вид. 3-тє перероб. та допов. - Київ : Центр учб. літ., 2017. - 368 с.
Міжнародна економіка : навч. посіб. / [О. Г. Гупало, У. Д. Балагурак, П. Ю. Буряк та ін.] ; під заг. ред. О. Г. Гупала ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. фін. акад. - Київ : Хай-Тек Прес, 2007. - 367 с.
Попова В. Д. Шляхи активізації інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості в умовах обмеженості ринку позикового капіталу : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / В. Д. Попова; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2002. – 21 с.
Резнікова Н. В. Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації : моногр. / Н. В. Резнікова. — Київ : Вид-во ТОВ "ВІСТКА", 2013. — 456 с.
Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 15 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України. ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : [Криниця], 2013. - 287 с.
Гапонюк О. І. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток ринку позикового капіталу [Електронний ресурс] / О. І. Гапонюк // Вісник Донец. нац. ун-ту. Серія: Економіка і право. – 2010. - Вип. 2, Т.1. – С. 52-58. – Режим доступу: http://repo.donnu.ru:8080/jspui/bitstream/123456789/3298/1/tom1 2010.pdf#page=52.
Міжнародний ринок позичкових капіталів. Особливості функціонування та регулювання [Електронний ресурс] // Allbest. Выбери лучшее : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/finance/3c0b65635b2ac79a4d43a88421306c36_0.html. – Назва з екрана.
Непран А. В. Ринок позичкового капіталу і система процентних ставок в Україні: структурні характеристики [Електронний ресурс] / А. В. Непран // Економ. теорія. - 2013. - № 3. - С. 90-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2013_3_8.
Резнікова Н. В. Інституційні актори боргової залежності: роль кредитно-рейтингових агентств та міжнародних фінансових організацій [Електронний ресурс] / Н. В. Резнікова // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 11. – С. 5-9. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2016/3.pdf.
Світовий ринок позичкових капіталів і його структура [Електронний ресурс] // Referat-ok.com.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://referat-ok.com.ua/mizhnarodna-ekonomika/svitovii-rinok-pozichkovih-kapitaliv-i-iogo-struktura. – Назва з екрана.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 19.08.2020 15.25.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.279281 seconds