Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 43508
   


Автор вопроса: Аня из города: Чернівці :: Вопрос: 45505  
Аня спрашивает:
Добрий день. Потрібна інформація на тему Володимир Гнатюк відомий етнограф. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Аня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37881; 44719.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 9.05.2021 20.34.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Кирило из города: Ніжин :: Вопрос: 45493  
Кирило спрашивает:
Доброго ранку! підберіть літературу про українську дитячу пресу як історичні аспекти так і перспективи розвитку. Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня Кирило! Перегляньте наступні джерела:
Бессараб А. О. Зміст і форма сучасного дитячого журналу / А. О. Бессараб // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. — 2008. — № 3. — С. 103–108.
Вернигора Н. М. Українські дослідники періодики та книговидання для дітей / Н. М. Вернигора // Укр. журналістикознавство. — 2013. — Вип. 14. — С. 80–86.
Давиденко Т. С. Структурно-функціональні особливості преси для дітей періоду незалежності України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : спец. 27.00.01 «Тео­рія та історія соціальних комунікацій» / Т. С. Давиденко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2008. — 15 с.
Кусий Л. Періодичне видання для дітей та молоді «Молода Україна» (1923–1926) / Л. Кусий // Українська періодика : історія і сучасність : доп. та повідомл. Шостої Всеукр. наук.-теорет. конф., 11–13 травня 2000 року. — Львів, 2000. — С. 154–156.
Лешко У. О. Відродження «Дзвіночка» — журналу українських дітей / У. О. Лешко // Наук. зап. Ін-ту журналістики. — Київ, 2006. — Т. 22. — Січ.–берез. — С. 140–145.
Марущак О. М. Сучасна українська періодика для дітей / О. М. Марущак // Наук. записки Малої академії наук України. – 2013. – № 4. – С. 86-90.
Огар Е. Українське книго- та пресознавство для дітей (спроба загального огляду) // Зб. пр. н.-д. центру періодики. — Львів, 2002. — Вип. 10. — С. 260–277.
Стаднійчук Р. Українська періодика для дітей. Хто є хто/ Р. Стаднійчук // Слово і час. — 1999. — № 2. — С. 69–72.
Стадницька Ю. В. Роль галицької дитячої періодики 20 30-х рр. XX ст. у становленні української пізнавальної літератури : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Ю. В. Стадницька. — Київ : Б. в., 2009. — 20 с. (КНУ ім. Тараса Шевченка, дата захисту : 07.12.2009).
Дитячі журнали українською мовою : читаємо, граємося, розвиваємося [Електронний ресурс ] // Міні Рівне : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://mini-rivne.com/dutyachi-jurnali/. – Дата публікації : 28.01.2019. – Назва з екрана.
Жалко Т. Й. Сучасні періодичні видання для дітей: інформаційний аспект
[Електронний ресурс] / Т. Й. Жалко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. - 2012. - № 2. - С. 105-109. - Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8759/1/Zhalko_T.PDF.
Побідаш І. Л. Стан дослідження дитячої періодики в українській науці [Електронний ресурс] / І. Л. Побідаш // Обрії друкарства. - 2015. - № 1. - Режим доступу: http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/95240.
Прокопчук О. Сучасна періодика для дітей : яка вона? [Електронний ресурс] / О. Прокопчук ?? Націоналістичний портал : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://old.ukrnationalism.com/
_articles/?action=viewArticle&articleId=559. – Назва з екрана.
Сучасна періодика для дітей [Електронний ресурс] : консультація // Рівненська обласна бібліотека для дітей : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://rdobd.com.ua/2019/07/04/сучасна-періодика-для-дітей/.
Сушкова О. М. Дитяча преса в системі друкованих ЗМІ України (порівняльна характеристика журналів «Пізнайко від 2 до 6», «Пізнайко від 6» та газети «Казковий Вечір») [Електронний ресурс] / О. М. Сушкова // Діалог: медіа-студії. - 2009. - № 9. - Режим доступу: http://dms.onu.edu.ua/article/view/178448/178512.
Українська дитяча преса на сьогодні є малодослідженим феноменом, розгляд якого тільки починає привертати увагу дослідників [Електронний ресурс]. -. - Режим доступу: https://refdb.ru/look/1714707.html.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 6.05.2021 08.04.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анатолій Вікторович из города: Київ :: Вопрос: 45492  
Анатолій Вікторович спрашивает:
Історія Галичини у творах Івана Кревецького
Наш ответ:
Доброго дня.Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
І. Кривецький Галичина в другій половині XVIII ст. (с.33-94)
http://194.44.152.155/elib/local/sk249188.pdf
І. Кривецький Справа поділу Галичини в 1846—1850рр. (с.105-154)
http://194.44.152.155/elib/local/sk249224.pdf
І. Кривецький
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?S21CNR=20&S21REF=10&S21STN=1&C21COM=S&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21All=<.>A=Кревецький Іван Іванович<.>&S21FMT=preitem&S21SRW=dz&S21SRD=UP
І. Кривецький
https://chtyvo.org.ua/authors/Krevetskyi_Ivan/
Федунишин Л. Суспільно-політична та соціально-економічна історія Галичини у краєзнавчих студіях Івана Кревецького
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/168925/40-Fedunyshyn.pdf?sequence=1
Федунишин Л. Історичні хроніки про поділ Галичини в 1846–1850 рр. у науковій діяльності Івана Кревецького
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vpu_Ist_2012_21_31.pdf
Культурно-просвітницька і краєзнавча діяльність Івана Кревецького (1883–1940 рр.)
https://shron1.chtyvo.org.ua/Fedunyshyn_Liubomyra/Kulturno-prosvitnytska_i_kraieznavcha_diialnist_Ivana_Krevetskoho_1883-1940_rr.pdf?PHPSESSID=0kivg3vu6re03328r8n037grk0
Участь Івана Кревецького у національно-визвольному русі в Галичині 1918–1923рр.
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/20/05-12Fedunyshyn.pdf
Гірна М. Іван Кревецький – представник державницького напряму в українській історіографії (військово-політичний аспект)
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NZTNPU_ist_2014_2(1)__34.pdf
Гірна Н.М. Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Кревецького (1883 - 1940 рр.)
https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/12/dis_girna.pdf
Бібліографічний аналіз історії Галичини кінця XVIII - початку ХІХ ст.
у науковому дослідженні Івана Кревецького
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/62539/24-Fedunishin.pdf?sequence=1

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 5.05.2021 14.50.48 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лілія из города: Миргород :: Вопрос: 45439  
Лілія спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про радіомовлення а Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ліліє! Радимо вам опрацювати такі джерела інформації:
Гиріна Т. Інтерфейс глобалізації конвергентного україномовного радіомовлення [Електронний ресурс] / Т. Гиріна // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2018. — Вип. 52. — С. 179-188. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_52_19.
Гоян О. Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива : Автореф. дис... д-ра філол. наук / О. Гоян; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2007. — 36 c.
Гоян В. Українське суспільне і комерційне радіомовлення: перші підсумки співіснування [Електронний ресурс] / В. Гоян, О. Гоян // Теле- та радіожурналістика. — 2018. — Вип. 17. — С. 13-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2018_17_5.
Гоян О. «Це не є радіомовлення?» / О. Гоян, В. Гоян // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2015. — Вип. 1. — С. 53-58.
Іванов Д. Незалежність інституту суспільного телебачення і радіомовлення в Україні у контексті історії його правового регулювання / Д. Іванов // Наукові праці МАУП. — 2016. — Вип. 49. — С. 97–100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmaup_2016_49_16.
Кошак О. Регіональне радіомовлення України: проблематика розвитку (за матеріалами роботи радіоорганізацій східних областей України): автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / О. Кошак ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2011. — 19 с.
Красноступ Г. Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення [Електронний ресурс] / Г. Красноступ // Правова інформатика. — 2014. — № 4. — С. 66-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2014_4_12.
Лизанчук В. Телебачення і радіомовлення в інформаційно-гуманітарному просторі України [Електронний ресурс] / В. Лизанчук // Теле- та радіожурналістика. — 2020. — Вип. 19. — С. 44-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tir_2020_19_7.
Мірошниченко П. Ефірна картина українського комерційного радіомовлення як національний ідентитет [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — № 3. — С. 63-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2015_3_14.
Мірошниченко П. Специфіка українського радіомовлення як каналу національної ідентичності: результати експертного опитування [Електронний ресурс] / П. Мірошниченко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2017. — № 4. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2017_4_26.
Павленко Л. Всесвітня служба радіомовлення України: тематика та структура радіопрограм : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Л. Павленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2010. — 18 c.
Пенчук І. Регіональне телебачення і радіомовлення у контексті формування національної свідомості молоді: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / І. Пенчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — Київ, 2003. — 19 с.
Пережняк Б. Сучасний стан модернізації та реформування державного управління у сфері телебачення й радіомовлення України [Електронний ресурс] / Б. Пережняк // Юридичний вісник. — 2015. — № 2. — С. 34-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2015_2_8.
Петренко В. Стратегія управління підприємствами телебачення і радіомовлення в Україні: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / В. Петренко ; ПВНЗ «Європ. ун-т». — Київ, 2009. — 20 с.
Сіцінський А. Проблемні питання нормативно-правового регулювання сфери телебачення і радіомовлення в Україні [Електронний ресурс] / А. Сіцінський, А. Гетьманець // Університетські наукові записки. — 2013. — № 2. — С. 12-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2013_2_4.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 21.04.2021 20.30.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Діма из города: Київ :: Вопрос: 45405  
Діма спрашивает:
Підкажіть цікавий матеріал для вивчення архітектури і культурної українського краю
Наш ответ:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Володіна О. А. Культура Київської Русі : бібліотечний урок / О. А. Володіна // Шкільна бібліотека. — 2013. — № 15-16. — С. 101-102.
Леонтьєв Д. В. Архітектура України [Образотворчий матеріал] : від античності до нашого часу / Д. В. Леонтьєв. — Харків : Ранок, 2010. — 223 с. : фотоіл., портр. — (Велика ілюстрована енциклопедія).
Пастушенко Р. Львівщина: спадщина віків : козацька доба : [віртуальна мандрівка Львовом] / Р. Пастушенко, Г. Івануса // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 6-29.
Пастушенко Р. Львівщина: спадщина віків : у складі Австрійської монархії (1772-1918 роки) / Р. Пастушенко, Г. Івануса // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 3. — С. 5-34. — Закінчення. Початок № 1, № 2, 2019.
"Пам'ятки Криму — сучасний стан культурної спадщини України" : [добірка статей] // Пам’ятки України: національна спадщина. — 2019. — № 4-6. — С. 3-114.
Українське мистецтво та архітектура кінця 19 — початку 20 ст. / П. О. Білецький [и др.] ; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології. — Київ : Наукова думка, 2000. — 238 с. : іл.
Франіца В. Діамант Заходу : культурні надбання Галицько-Волинської держави / В. Франіца // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 9-10. — С. 20-33.
Цей день в історії : календар подій : [березень] // Позакласний час. — 2019. — № 2. — С. 5-8.

.: Раздел: Культура. Искусство. Пресса :: 15.04.2021 22.27.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.275042 seconds