Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44549
   


Автор вопроса: Олеся из города: Узин :: Вопрос: 46285  
Олеся спрашивает:
Добрий день. Потрібно підібрати літературу про історичне краєзнавство в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олеся! Перегляньте таку літературу:
Ващенко А. П. Кость Кушнір-Марченко та Софія Терещенко як фундатори історичного краєзнавства Черкащини [Електронний ресурс] / А. П. Ващенко // Наукові записки з української історії. — 2018. — Вип. 43. — С. 124-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2018_43_20.
Верменич Я. В. Історична регіоналістика в Україні: спроба концептуального аналізу / Я. В. Верменич; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2001. — 232 c. — (Істор. зошити).
Верменич Я. В. Пізнавальний та соціально-інформаційний потенціал сучасного історичного краєзнавства / Я. В. Верменич // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. — 2004. — Вип. 27. — С. 46-60.
Гуч С. Структура документального потоку з історичного краєзнавства (на матеріалі досліджень Поділля та Волині) / С. Гуч // Вісн. Кн. палати. — 2008. — № 11. — С. 34-36.
Данилюк Д. Д. Вагомий внесок в історичне краєзнавство [Електронний ресурс] / Д. Д. Данилюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. — 2018. — Вип. 1. — С. 123-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2018_1_19.
Демочко Г. Історичне та медичне краєзнавство: проблеми ідентифікації та співвідношення / Г. Демочко // Краєзнавство. — 2014. — № 1. — С. 93-98.
Жєлєзко А. Особливості історичного краєзнавства в Україні у 30-х роках ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Жєлєзко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. — 2012. — Вип. 9. — С. 289-294. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2012_9_48.
Кашаба О. Ю. Історичне краєзнавство як засіб активізації творчого потенціалу студентів-істориків [Електронний ресурс] / О. Ю. Кашаба, І. В. Щербина // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2021. — № 71. — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2021_71_3.
Круль В. П. Краєзнавство: регіональний огляд : Конспект лекцій. Ч. 1 / В. П. Круль; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2001. — 88 c.
Лісовська О. В. Історичне краєзнавство як засіб формування історичної пам’яті та духовності українського народу [Електронний ресурс] / О. В. Лісовська // Уманська старовина. — 2016. — Вип. 2. — С. 125-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/umanst_2016_2_23.
Мазило І. В. Історичне краєзнавство в системі підготовки фахівців туристичної галузі [Електронний ресурс] / І. В. Мазило // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2019. — № 6. — С. 163-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_6_20.
Прищепа Б. А. Історичне краєзнавство Волині : навч. посіб. / Б. А. Прищепа, О. П. Прищепа. — Рівне : ПП ДМ, 2008. — 352 c.
Реєнт О. Краєзнавство – міцний фундамент історичної пам’яті: нумізматика в системі історичного краєзнавства [Електронний ресурс] / О. Реєнт // Наукові записки з української історії. — 2013. — Вип. 33. — С. 9-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2013_33_4.
Тронько П. Т. Підсумки і перспективи розвитку історичного краєзнавства в Україні / П. Т. Тронько // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. — 2003. — Вип. 20-21. — С. 3-13.

.: Раздел: История :: 17.02.2022 12.29.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Софія из города: Львів :: Вопрос: 46283  
Софія спрашивает:
Добрий день! Потрібна інформація як вшановують пам'ять Революції Гідності в Рівненській області.
Наш ответ:

.: Раздел: История :: 16.02.2022 13.19.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Владислав из города: Київ :: Вопрос: 46276  
Владислав спрашивает:
Добрий день. Потрібно підібрати літературу на тему Політика коренізації в Україні у ХХ столітті: особливості та наслідки. Дякую вам за допомогу.
Наш ответ:
Добрий день, Владиславе! Перегляньте таку літературу:
Гончарова О. С. Національні меншини Харківщини в умовах здійснення політики коренізації (20-ті - початок 30-х років ХХ ст.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О. С. Гончарова ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 19 с.
Гуцало Л. Національні меншини України в політиці коренізації 20 – 30 років ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. Гуцало // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 29. — С. 110-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_29_11.
Дізанова А. В. Політика коренізації у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах південного регіону України) [Електронний ресурс] / А. В. Дізанова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2008. — Вип. 24. — С. 8-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2008_24_4.
Колесник В. Ф. Коренізація національних меншин УСРР у 1920-1930-ті рр.: історіографія / В. Ф.Колесник. — Київ : АртЕк, 2015. — 171 с.
Колесник В. Ф. Коренізація національних меншин УСРР в науковій та публіцистично-пропагандистській літературі 1930-х рр. [Електронний ресурс] / В. Ф. Колесник // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2013. — Вип. 6. — С. 77-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2013_6_10.
Кондратюк Г. М. Коренізація в Кримській АРСР у 20-30-х роках XX століття : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Г. М. Кондратюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди». — Переяслав-Хмельницький, 2015. — 36 с.
Коропатник М. М. Політика «коренізації» 1920–1930-х років в Україні та окремих регіонах Росії: тріумф і трагедія українського відродження [Електронний ресурс] / М. М. Коропатник // Сіверянський літопис. — 2020. — № 5. — С. 75-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2020_5_8.
Ладига Л. Джерела з історії судочинства серед національних меншин за часів політики коренізації в Україні: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Л. Ладига ; Державний комітет архівів України, Український НДІ архівної справи та документознавства. — Київ, 2007. — 20 с.
Мануілова К. В. Політика коренізації в південно-західних національно-адміністративних районах УРСР (1923-1939 рр.) : монографія / К. В. Мануілова. — Одеса : ТЕС, 2013. — 150 с. : рис., табл.
Нечипоренко З. В. Регіональні особливості політики коренізації (українізації) в УСРР: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / З. В. Нечипоренко ; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. — Черкаси, 2006. — 20 с.
Нечипоренко З. В. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля) [Електронний ресурс] / З. В. Нечипоренко, С. О. Шамара // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 136-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_27.
Орлянський В. С. 1934 рік. Відхід від політики коренізації і українське єврейство [Електронний ресурс] / В. С. Орлянський // Культурологічний вісник. — 2005. — Вип. 15. — С. 29-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultv_2005_15_6.
Рафальська Т. Національні меншини Житомирщини в ХХ столітті: від «коренізації» до «великого терору» [Електронний ресурс] / Т. Рафальська // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2007. — Вип. 33. — С. 88-102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2007_33_9.
Сиволапов В. О. Радянізація німецьких колоній в Україні у 20 - 30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. О. Сиволапов ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2007. — 20 с.
Тітова Н. В. Особливості здійснення політики «українізації» та «коренізації» на Поділлі 1920-х – початку 1930-х років [Електронний ресурс] / Н. В. Тітова // Освіта, наука і культура на Поділлі. — 2013. — Т. 20. — С. 442-451. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Onkp_2013_20_47.
Тропіна А. А. Джерельна база досліджень політики коренізації в Криму на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / А. А. Тропіна // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2009. — Вип. 16. — С. 234-239. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2009_16_27.

.: Раздел: История :: 14.02.2022 14.58.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ангеліна из города: Черкаси :: Вопрос: 46198  
Ангеліна спрашивает:
Добрий день. Допоможіть з пошуком літератури про Литовсько-польський період в історії України. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ангеліно! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бутирін Є. О. Місцеве самоврядування на українських землях у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського в XIV–XVI ст. [Електронний ресурс] / Є. О. Бутирін // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Юридичні науки. — 2019. — Т. 30(69), № 5. — С. 1-7. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_law_2019_30(69)_5_3.
Довбищенко М. В. Українські церковні архіви литовсько-польської доби: історична доля та перспективи реконструкції [Електронний ресурс] / М. В. Довбищенко // Архіви України. — 2001. — № 6(248). — С. 10-23. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2001_6(248)__2.
Капітан Л. І. Литовсько-польська доба на сторінках «Українського історичного журналу» (1985 — 2000 рр.) / Л. І. Капітан // Укр. іст. журн. — 2000. — № 3. — С. 53-60.
Книш В. В. Становлення та розвиток конституційно-правової відповідальності на українських землях у Литовсько-Польську добу [Електронний ресурс] / В. В. Книш // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — 2020. — Вип. 54. — С. 169-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2020_54_18.
Кондрач Я. С. Литовсько-польсько-українська бригада: історія створення [Електронний ресурс] / Я. С. Кондрач // Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. — 2017. — Вип. 10. — С. 90-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrpol_2017_10_9.
Луцович В. П. Еволюція інституту письмових доказів на українських землях у польсько-литовський період [Електронний ресурс] / В. П. Луцович // Форум права. — 2013. — № 2. — С. 314–318. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Маложон О. І. Соціально-культурні відносини в литовсько-польський період історії України (XIV — XVI ст.) [Електронний ресурс] / О. І. Маложон // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. — 2014. — № 1. — С. 37-41. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2014_1_9.
Моця О. П. Литовсько-польська доба в археології України [Електронний ресурс] / О. П. Моця // Археологія. — 2017. — № 1. — С. 45-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhl_2017_1_7.
Скуратович І. М. Система привілеїв у Польсько-Литовській державі: формування права-привілею [Електронний ресурс] / І. М. Скуратович // Форум права. — 2007. — № 3. — С. 245-250. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Шевердін М. М. Історико-правовий огляд оподаткування в українських землях у складі Великого Князівства Литовського, Королівства Польського та Речі Посполитої [Електронний ресурс] / М. М. Шевердін // Форум права. — 2010. — № 4. — С. 947-952. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

.: Раздел: История :: 18.01.2022 16.50.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олексій из города: Полтава :: Вопрос: 46179  
Олексій спрашивает:
Цікавить література про період Визвольної війни в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олексію! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43956.
Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Біла О. М. Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького на сторінках волинської преси ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Біла // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. 39. — С. 44-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_39_9.
Богданов В. С. Фактор найманого війська під час національно-визвольної війни 1648-1657 рр. [Електронний ресурс] / В. С. Богданов // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Історія. — 2012. — Т. 180, Вип. 168. — С. 13-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdui_2012_180_168_4.
Бодров Ю.І. Уманське козацтво в українському визвольному русі (середина XVII — початок XVIII століття): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ю.І. Бодров ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 17 с.
Гук Ю. Урок та тему «Національно-визвольна війна» під проводом Б. Хмельницького : історія України, 8 клас / Ю. Гук// Історія в рідній школі. — 2014. — № 10. — С. 12-15.
Дарчик С. В. Візія національно-визвольної війни українського народу (1648 — 1657 рр.) у спогадах та щоденниках шляхтичів Речі Посполитої: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / С. В. Дарчик ; Ін-т укр. археології та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. — Київ, 2009. — 20 с.
Дудник О. В. Уманщина доби національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.: історіографія та джерела [Електронний ресурс] / О. В. Дудник // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 18. — С. 303-307. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_18_62.
Небрат Є. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657 рр. : воєнні дії 1648-1649 рр. Історія України. 8 клас / Є. Небрат // Історія України (Шкільний світ). — 2007. — № 42. — С. 12-16.
Павленко С. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. / упоряд. о. Ю. Мицик. – Т.I –IV.– Київ, 2012–2015 [Електронний ресурс] / С. Павленко // Сіверянський літопис. — 2016. — № 1. — С. 208-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2016_1_24.
Приходько Ю. О. Криза системи економічних відносин Речі Посполитої як одна з передумов визвольної війни українського народу [Електронний ресурс] / Ю. О. Приходько // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 127. — С. 9-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_127_4.
Штайнеккер Н. Р. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького : історія України : 8 клас / Н. Р. Штайнеккер // Історія та правознавство. — 2016. — № 25-26. — С. 38-41.
Щербак В. О. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. — Т.1 (1648–1649 рр.) [Електронний ресурс] / В. О. Щербак // Український історичний журнал. — 2013. — № 3. — С. 211-213. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2013_3_16.

.: Раздел: История :: 10.01.2022 21.19.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.529991 seconds