Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Софія із міста: Бориспіль :: Запитання: 45970  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на тему: "Етапи промислової революції"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Матюшенко І. Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в Україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки / І. Ю. Матюшенко. — Харків : Александрова К. М., 2016. — 555 с. : іл., табл.
Мельник Л. Г. Сучасні соціально-економічні тренди: досвід ЄС та практика України у світлі промислових революцій / Л. Г. Мельник ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. — Суми : Сумський державний університет, 2021. — 336 с. : іл., табл.
Нариси історії революційного руху : епоха промислового капіталізму / за ред. Л. Рикліна. — Харків : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. — 410, [2] с., [8] арк. карт : іл.
Тун Я. Економічна контрреволюція на останньому етапі : Шкідництво на промисловому фронті і наші завдання щодо ліквідації його наслідків. — [Харків] : Пролетар, 1931. — 131 с.
Фримен К. Як час спливає : від епохи промислових революцій до інформаційної революції / К. Фримен, Ф. Лука ; пер. з англ. Руслана Ткачука. — Київ : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2008. — 510 с. : іл., табл.
Хименко Гр. Нариси з історії розвитку економічних форм та економічних учень : Ч. 1 / Гр. Хименко. — Київ : Державне видавництво України, 1928. — 190 с.
Шаравара О. О. Промислова революція як чинник розвитку суспільства / О. О. Шаравара // Актуальні проблеми філософії та соціології: Науково-практичний журнал / Голов. ред. Д. В. Яковлев; відпов. секретар І. В. Шамша; Міністерство освіти і науки України; Національний університет "Одеська юридична академія". — Одеса, 2017. — Вип. 16. — С. 154-156.
Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію / Ш. Шваб ; [ред. Т. М. Шкарлута ; пер. з англ. Н. Климчук, Я. Лебеденка]. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 416 с. : іл.

.: Розділ: Історія :: 31.10.2021 17.59.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Боярка :: Запитання: 45959  
Валерія запитує:
Формування правосвідомості державних службовців у зарубіжних країнах
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бондаренко В. А. Зарубіжний досвід законодавчого регулювання запобігання корупції в системі публічної служби та імплементація норм міжнародного права в законодавчу базу України [Електронний ресурс] / В. А. Бондаренко, Н. О. Пустова. — Режим доступу: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2016/16bvazbu.pdf. — Назва з екрана.
Грін О. О. Конституційне право зарубіжних країн : навч. посіб. : альб. схем / О. О. Грін. — Ужгород : Вид-во ФОП Бреза А. Е., 2015. — 183 с.
Захарцев С. І. Філософія і теорія права : монографія / С. І. Захарцев. — Харків : Панов, 2015. — 254 c.
Саміло Г. О. Правосвідомість західноєвропейського та мусульманського суспільства [Електронний ресурс] / Г. О. Саміло. — Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2009/urist-2-2009/files/law-2009-2_2.pdf. — Назва з екрана.
Таряник Д. М. Механізм запобігання та протидії корупції в зарубіжних країн [Електронний ресурс] / Д. М. Таряник. — Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/4155/1/- ЗБІРНИК ТЕЗ ост._p165-167.pdf. — Назва з екрана.

.: Розділ: Історія :: 28.10.2021 12.16.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Львів :: Запитання: 45953  
Дмитро запитує:
Доброго дня. Мені потрібно підібрати літератури до теми "Кінська упряж в Україні: джерела, походження і розвиток"
Наша відповідь:
Бандрівський М. Кінська упряж зі скарбу з Бірок Великих як індикатор поствисоцького горизонту на Тернопільському плато [Електронний ресурс] / М. Бандрівський, М. Білик, Р. Зубик // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. — 2012. — Вип. 16. — С. 463-474. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mdapv_2012_16_32
Бандрівський М. С. Подільсько-карпатський тип кінської упряжі VII ст. до Р. X. / М. С. Бандрівський // Археологія. — 2005. — № 4. — С. 90-93.
Глушко М. С. Генезис тваринного запрягу в Україні (культурно-історична проблема) : Автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.05 / М. С. Глушко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Львів, 2004. — 32 c.
Глушко М. С. Генезис тваринного запрягу в Україні. (Культурно-історична проблема) : Моногр. / М. С. Глушко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2003. — 448 c.
Кульбака В. К. Індоєвропейські племена України епохи палеометалу / В. К. Кульбака, В. Качур; ред.: Д. Я. Телегін; Маріуп. гуманіт. ін-т. — Маріуполь : Рената, 2000. — 79 c.
Махортых С. В. Пронизи для перекрестных ремней конской упряжи на юге Восточной Европы в VII — VI вв. до н. э. [Електронний ресурс] / С. В. Махортых // Археологія і давня історія України. — 2017. — Вип. 2. — С. 166-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/arhdiu_2017_2_16
Омельченко Н. М. Основи проектування лимарно-сідельних виробів : навч.-метод. посіб. / Н. М. Омельченко, В. П. Кернеш, В. П. Коновал; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2010. — 230 c.
Слинько В. Г. Конь в упряжке : монография / В. Г. Слинько, Е. В. Пронь, В. И. Березницкий, Н. П. Петрушко, В. А. Пасечник, В. И. Герасимов, Н. В. Черный. - Харьков, 2012. — 147 c.

.: Розділ: Історія :: 26.10.2021 18.35.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія Петренко із міста: Суми :: Запитання: 45945  
Наталія Петренко запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою за темами: освіта дорослих, українізація, ліквідація неписьменності на Сумщині Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко О. М. Ліквідація неписьменності в Україні у 1920-1927 роках / О. М. Бойко ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань : Сочінський М. М., 2017. — 250 с. : табл.
Бойко О. М. Організаційно-педагогічні засади ліквідації неписьменності в Україні у 1920-1927 роках : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Бойко ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. — Умань, 2016. — 20 с.
Воронець А. Неграмотність на Україні та боротьба з нею / під ред. Ц. М. Підгірненської. — Х.: Червоний шлях, 1924. — 320 с.
Єпик Л. І. Реалізація мовних прав населення Сумщини на початковому етапі кампанії з ліквідації неписьменності (1921-1923 рр.) / Л. І. Єпик // Сумська старовина. — 2015. — № 46. — С. 106-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SumS_2015_46_12.
Філоретова Л. Ліквідація неписемності серед дорослого населення Єлисаветградщини в 1920-х роках / Л. Філоретова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка]. Серія : Історичні науки. — 2010. — Вип. 13. — С. 362-372. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_i_2010_13_42.

.: Розділ: Історія :: 23.10.2021 16.22.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Дніпро :: Запитання: 45935  
Олег запитує:
Допоможіть підібрати матеріал для реферату на тему: Українське козацтво. Дякую
Наша відповідь:
Доброго вечора,Олег. Скористайтеся, будь-ласка, наступною інформацією:
1.Романенко М. І. Історія України: Навчальний посібник. Дніпропетровськ:
«Дніпрокнига», 2003. – 336 с.
2.Коваленко Г. Українська історія. – К.: Велес, 1992. – 176 с.
3.Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів і до XXI століття: навчальний посібник. Видання четверте. – X.: ООО «Одіссей», 2004. – 480 с.
4.Крип’якевич Іван. Історія України: (Учб.пос.). – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1992. – 88 с., ілюст.
5.Грушевський М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями / Укладачі Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2007. – 736 с.
6.Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 1999. – 360 с. (Абітурієнт).
http://shkolyar.in.ua/vynyknennya-kozatstva
https://history.vn.ua/article1/anj3w.html
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/history/35684/
https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/2128
http://www.ebk.net.ua/Book/history/mitsyk_iu/part4/404.htm

.: Розділ: Історія :: 20.10.2021 18.36.41 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.498887 seconds