Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Діана із міста: Дніпро :: Запитання: 45187  
Діана запитує:
Добрий день! Мене цікавлять джерела про правління Данила Галицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Діано! Перегляньте наступні джерела за вашим запитом:
Адамович А. Архітектоніка образу князя Данила Галицького у "Галицько-Волинському літописі" [Електронний ресурс] / А. Адамович, Л. Шлєіна // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 62. — С. 18-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_62_8.
Адамович А. Художньо-стилістичні засоби змалювання образу Данила Галицького в "Галицько-Волинському літописі" [Електронний ресурс] / А. Адамович // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 58. — С. 191-193. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_58_73.
Головко О. Корона Данила Галицького: Волинь і Галичина в державно-політичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього та класичного середньовіччя : Моногр. / О. Головко. — Київ : Стилос, 2006. — 574 c.
Головко О. Похід волинських князів Данила та Василька Романовичів у Польщу (1229 р.) у розповіді галицько-волинського літопису [Електронний ресурс] / О. Головко // Славістична збірка. — 2016. — Вип. 2. — С. 262-271. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/wslavst_2016_2_25.
Доценко В. Данило Галицький і вибір цивілізаційно-державницького напрямку розвитку України-Руси [Електронний ресурс] / В. Доценко // Емінак. — 2017. — № 1(3). — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_1(3)__3.
Доценко В. Реформи Данила Романовича та піднесення Галицько-Волинського князівства у другій половині ХІІІ ст. [Електронний ресурс] / В. Доценко // Емінак. — 2017. — № 2(1). — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_2(1)__3.
Забзалюк Д. До питань правовідносин Данила Галицького із хрестоносцями в середині ХІІІ століття [Електронний ресурс] / Д. Забзалюк // Юридичний вісник. — 2014. — № 3. — С. 271-275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_3_51.
Ісаєвич Я. Князь і король Данило: суспільство, церква, держава (до 800-річчя народження Данила Галицького) / Я. Ісаєвич // Київ. старовина. — 2002. — № 1. — С. 3-9.
Котляр М. Данило Романович Галицький (до 800-ліття з часу народження) / М. Котляр // Київ. старовина. — 2001. — № 2. — С. 103-117.
Котляр М. Данило Галицький / М. Котляр; НАН України. Ін-т історії України. — Київ, 2001. — 153 c.
Майоров О. Мiж Нiкеєю та Римом: коронацiя Данила Романовича у свiтлi зовнішньої полiтики i династичних зв’язкiв галицько-волинських князів [Електронний ресурс] / О. Майоров // Княжа доба: історія і культура. — 2011. — Вип. 5. — С. 189-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdik_2011_5_10.
Михайлова Р. Xолм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького [Електронний ресурс] / Р. Михайлова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. — 2011. — Вип. 11. — С. 95-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmyst_2011_11_19.
Паславський І. Коронація Данила Галицького в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ століття / І. Паславський; Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича НАН України. — Львів : Місіонер, 2003. — 111 c.
Цимбалюк В. Данило Галицький — організатор боротьби проти монголо-татарської навали [Електронний ресурс] / В. Цимбалюк // Історичний архів. — 2016. — Вип. 16. — С. 144-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2016_16_23.

.: Розділ: Історія :: 2.03.2021 20.33.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Одеса :: Запитання: 45185  
Дмитро запитує:
Цікавить список літератури про розвиток історіографії в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дмитре! Пропонуємо вам для опрацювання такі джерела:
Білоцерківська А. Постать професора А. Г. Терниченка (1882 — 1927) у вітчизняній історіографії / А. Білоцерківська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2011. — Вип. 31. — С. 569-579.
Винар Л. Українське історичне товариство та розвиток української історіографії [Електронний ресурс] / Л. Винар // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 15. — С. 330-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_15_28.
Гоцуляк В. "Історія України- Руси" М.С.Грушевського: історіографія : навчальний посібник / В. Гоцуляк ; Черкаський держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси : [б.в.], 1997. — 156 с.
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія : посібник / Л. Зашкільняк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 312 c.
Кіян О. Володимир Антонович як історик й основоположник київської історичної школи в українській історіографії другої половини ХІХ — поч. ХХ ст. : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / О. Кіян ; НАН України, Інститут історії України. — Київ, 2008. — 36 с.
Коцур А. Історіографія історії України : курс лекцій / А. Коцур [та ін]. — Київ. : [б.в.], 1996. — 128 с.
Лєбєдєва Ю. Державницький напрям української історіографії 1920 — 1930-х рр. : автореф. дис... канд. іст. наук / Ю. Лєбєдєва; Київ. славіст. ун-т. — Київ, 2008. — 24 c.
Луняк Є. Матеріали з української історіографії : навч.-метод. посіб. для студ.-істориків заоч. форми навч. / Є. Луняк; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя. — Ніжин, 2004. — 135 c.
Михайленко С. Витоки та розвиток народницької вітчизняної історіографії (середина ХІХ — початок ХХ століття) : монографія / С. Михайленко; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2012. — 192 c.
Михайленко С. Становлення народницької вітчизняної історіографії (середина XIX — початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / С. Михайленко; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г.Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2010. — 20 c.
Нефьодов Д. Розвиток сучасних вітчизняних історіографічних досліджень (на прикладі тематики радянського повоєнного робітництва) [Електронний ресурс] / Д.. Нефьодов // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 25. — С. 403-409. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2017_25_81.
Проблеми історії та історіографії України : матеріали V Міжнар. наук. конф. "Дні науки іст. фак-ту - 2012", 12 - 13 квіт., Київ. Секція каф. історії для гуманіт. ф-тів / ред.: Г. Д. Казьмирчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Логос, 2012. — 91 c.
Розмериця Ю. Внесок істориків діаспори в розвиток державницького напряму української історіографії [Електронний ресурс] / Ю. Розмериця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2007. — Вип. 89-90. — С. 95-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2007_89-90_30.
Слюсаренко Н. Становлення та розвиток трудової підготовки дівчат у школах України кінця ХІХ - ХХ століття : монографія / Н. Слюсаренко. — Херсон : РІПО, 2009. — 456 с.
Хеленюк А. Любомир Винар як дослідник української історії та історіографії : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / А. Хеленюк; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. — Київ, 2010. — 20 c.

.: Розділ: Історія :: 2.03.2021 15.41.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Суми :: Запитання: 45163  
Роман запитує:
Добрий день - цікавить де можна взяти інформацію та ознайомитись з хрестоматією з історії України для учнів 6 класу видавництво веселка 1960 рік - цікавить розділ авторки муравльовоі н. - історія народного месника Семена Гаркуші. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе! На жаль, у доступних Інтернет-джерелах знайти таку книгу нам не вдалося.

.: Розділ: Історія :: 24.02.2021 17.17.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 45161  
Вікторія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу за темою побут (одяг, іжа, звичаї) часів Київської Русі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Звичай як джерело правовласності в Київській Русі
http://personal.in.ua/article.php?ida=622
Сімейні відносини та родинна обрядовість
http://evolv.ho.ua/Ukraine_History_and_Culture/Ukraine_Kultura/Lozko/3.4 simeyni_vidnosini_rodinna_obryadovist.html
https://pidru4niki.com/1967071751641/istoriya/gospodarstvo#77
Фізичні ігри і забави у народному побуті в період Київської Русі як засіб фізичного виховання https://core.ac.uk/download/pdf/83099947.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/23639/9-Byrylyuk.pdf?sequence=1
http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/10/31_2_Boeva.pdf
http://tsikave.ostriv.in.ua/publication/code-52324448BE4BD/list-22AE31EDF27
http://wedding.ua/category/tradition/svadba-na-rusi-traditsii-obryadyi-i-obyichai/?lang=ua
З історії української національної кухні
https://www.alatyr-history.club/?page_id=257
З історії розвитку української кухні
http://ukrainica.org.ua/ukr/content/1897/
https://pidru4niki.com/12800528/kulturologiya/lazni
Про «готовизну» і «варево» у Київській Русі
https://day.kyiv.ua/uk/article/naprikinci-dnya/pro-gotoviznu-i-varevo-u-kiyivskiy-rusi
Формування і розквіт української кухні
http://medved.kiev.ua/web_journals/arhiv/nutrition/2008/1-2_08/str63.pdf
Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруський одяг
https://nz.lviv.ua/archiv/2015-4/13.pdf
Одяг (О. А. Брайчевська)
http://litopys.org.ua/istkult/ikult16.htm
Традиційне вбрання населення Київської Русі
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11202/
Костюми Стародавньої Русі
https://swordmaster.org/2010/04/12/kostyumi-starodavnoyi-rusi-x-xiii-st.html
Історія української моди: від Київської Русі до сучасності
https://uain.press/articles/istoriya-ukrayinskoyi-mody-vid-kyyivskoyi-rusi-suchasnosti-458016

.: Розділ: Історія :: 23.02.2021 23.12.04 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45137  
Катя запитує:
Добрий день! Мене цікавить література про Джеймса Мейса. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 6408; 15382; 35921. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Ґудзь В. Джеймс Мейс про український геноцид 1933 року і його наслідки для сучасного суспільства [Електронний ресурс] / В. Ґудзь // Українознавчий альманах. — 2013. — Вип. 11. — С. 24-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2013_11_8.
Ґудзь В. Джеймс Мейс як вчений і особистість та його стосунки із владними колами [Електронний ресурс] / В. Ґудзь // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2013. — Вип. 29. — С. 186-192. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2013_29_23.
Кульчицький С. Джеймс Мейс / С. Кульчицький. — Київ : Атлант ЮЕмСі, 2008. — 64 с.: іл. — (Стозір'я. Бібліотека української родини : історики. Літописці).
Кульчицький С. Місце Джеймса Мейса в українській історії [Електронний ресурс] / С. Кульчицький // Український селянин. — 2004. — Вип. 8. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2004_8_5.
Мейс Дж. "Ваші мертві вибрали мене..." / Дж. Мейс ; упоряд. Н. Дзюбенко-Мейс, Н. Тисячна ; заг. ред. Л. Івшина. — Вид. 1-е. — Київ : Українська прес-група, 2008. — 672 c. — (Бібліотека газети "День").
Мейс Дж. День і вічність Джеймса Мейса / Дж. Мейс ; пер. О. Гончарова [та ін.] ; упоряд. М. Зам'ятіна, Н. Тисячна ; заг. ред. Л. Івшина. — Київ : ЗАТ "Українська прес-група", 2005. — 448 с.: іл. — (Бібліотека газети "День").
Мейс Дж. Комунізм та дилеми національного визволення: Національний комунізм у радянській Україні 1918-1933 / Дж. Мейс ; з англ. пер. Максим Яковлєв. — Київ : КОМОРА, 2018. — 494 с.
Мейс Дж. Свічка у вікні. [Земля на крові. Урок геноциду. Геноцид в Україні — "доведено!.".Україна як постгеноцидна держава. Зачаровані кола ідола. Польська стратегія самозахисту суспільства та українська розбудова держави. Повість про двох журналістів] / Дж. Мейс ; [за заг. ред. Лариси Івшиної ; упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна]. — Вид. 1-е. — Київ : Українська прес-група, 2013. — 111 с. : фото. — (Бібліотека газети "День") (Україна Incognita) (Серія "Підривна література").
Мейс Дж. Україна: матеріалізація привидів / Дж. Мейс ; упоряд. Наталія Дзюбенко-Мейс. — Київ : Кліо, 2016. — 685 с.
Мейс Дж. Український національний комунізм: трагічні ілюзії / Дж. Мейс, М. Панчук. — Київ : [б.в.], 1997. — 81 с. — (Наукові записки / НАН України, Ін-т нац. відносин і політол. ; вип. 3) (Політологія і етнологія ; вип. 3).
Українська державність у ХХ столітті : іст.- політол. аналіз / [В. Адамський та ін. ; редкол.: О. Дергачов (керівник) та ін.]. — Київ : Політична думка, 1996. — 434 с.

.: Розділ: Історія :: 18.02.2021 09.45.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.248446 seconds