Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Дарина із міста: Рівне :: Запитання: 46461  
Дарина запитує:
Добрий день. Цікавить питання: приватне підприємництво в Україні у період НЕПУ. Буду вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вашій увазі наступні джерела літератури:
Греченко В. А. Волосник Ю. П. Підприємці і приватне підприємництво в радянській державі в добу непу (на матеріалах України) / Ю. П. Волосник. — Харків : Контраст, 2014. — 470 С. [Електронний ресурс] / В. А. Греченко // Право і Безпека. — 2014. — № 2. — С. 216-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2014_2_46.
Кивгила І. Г. Внесок українських економістів у розвиток селянського підприємництва в роки НЕПу [Електронний ресурс] / І. Г. Кивгила // Гуманітарний вісник. Серія : Історичні науки. — 2015. — Число 23, Вип. 7. — С. 188-199. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Gvi_2015_23_7_21.
Коцур Г. Г. Нова економічна політика в Україні: історіографія : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г. Г. Коцур ; Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ін-т ім. Г. С. Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2001. — 193 с.
Олійник М. М. Формування політики та законодавчої бази в галузі розвитку приватного підприємництва в Україні на початку проведення непу / М. М. Олійник // Вч. зап. Харк. гуманіт. ін-ту «Нар. укр. акад.». — 2000. — Т. 6. — С. 131-139.
Онацький М. Ю. Відродження приватного підприємництва у торгівлі Харкова після переходу до НЕПУ [Електронний ресурс] / М. Ю. Онацький // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. «Історія та географія». — 2012. — Вип. 46. — С. 38-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_46_11.
Святець Ю. А. Українське селянське господарство та нова економічна політика. Кліометричний аналіз соціально-економічного процесу : монографія / Ю. А. Святець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. —216 с. : рис., табл.
Святець Ю. А. Українське селянське господарство в роки нової економічної політики (статистичні джерела та методи дослідження): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Ю. А. Святець ; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2008. — 39 с.
Сушко О. О. Непмани: соціально-історичний тип приватних підприємців в УСРР (1921 — 1929) / О. О. Сушко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2003. — 94 c.
Сушко О. О. Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 — 1928 рр.): історико-теоретичний аспект : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / О. О. Сушко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2004. — 31 с.
Шаповал Л. І. Висвітлення сучасними українськими істориками історії підприємництва періоду НЕПу [Електронний ресурс] / Л. І. Шаповал // Гуржіївські історичні читання. — 2015. — Вип. 10. — С. 38-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2015_10_14.
Щербина І. В. Ліквідація нової буржуазії України (1928-1932 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук / І. В. Щербина; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2008. — 24 c.

.: Розділ: Історія :: 2.06.2022 09.58.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Вінниця :: Запитання: 46451  
Софія запитує:
Добрий день. Допоможіть у пошуку інформації на тему: Православ'я у період Другої світової війни. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бистрицька Е. Українське православ’я та екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки Другої світової війни [Електронний ресурс] / Е. Бистрицька // Українське релігієзнавство. — 2002. — № 23. — С. 45-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2002_23_7.
Борщевич В. Динаміка чисельності волинського православного духовенства в період Другої світової війни [Електронний ресурс] / В. Борщевич // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 16. — С. 80-91. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_10.
Булига І. Вплив тоталітарних режимів на соціалізацію православної віруючої людини періоду Другої світової війни в Україні [Електронний ресурс] / І. Булига // Релігія та соціум. — 2010. — № 1. — С. 123-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/relsoc_2010_1_25.
Булига І. Православні конфесії в системі державно-церковних змін на Волині завершального періоду Другої світової війни [Електронний ресурс] / І. Булига // Волинський благовісник. — 2015. — № 3. — С. 79-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2015_3_8.
Гордієнко В. В. Православні конфесії в Україні періоду другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1945 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В. В. Гордієнко ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 1999. — 18 с.
Грідіна І. М. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни 1939 - 1945 рр.: людський вимір: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І. М. Грідіна ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 20 с.
Забзалюк Д. Є. Душпастирська служба українських військових формацій першої половини ХХ ст. : автореф. дис... канд. іст. наук / Д. Є. Забзалюк; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2007. — 19 c.
Михайлуца М. І. Православна церква на півдні України в період Другої світової війни у контексті політики радянського і румунського режимів: автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / М. І. Михайлуца ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». — Київ, 2009. — 39 с.
Міненко Т. Православна Церква в Україні під час Другої світової війни, 1939 - 1945 (Волинський період). Т. 1 / Т. Міненко. — Вінніпег; Львів : Вид-во Львів. музею історії релігії «Логос», 2000. — 392 c.
Смирнов А. Українське православ’я в роки Другої світової війни у студіях Івана Власовського [Електронний ресурс] / А. Смирнов // Волинський благовісник. — 2018. — № 6. — С. 105-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/volblag_2018_6_9.

.: Розділ: Історія :: 31.05.2022 09.15.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Умань :: Запитання: 46449  
Аліна запитує:
Добрий день. Потрібно інформацію на тему: Створення Речі Посполитої: причини та наслідки для Польщі. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте такі джерела літератури:
Алексієвець Л. М. Польща: утвердження незалежної держави 1918 - 1926: монографія / Л. М. Алексієвець; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2006. — 448 с.
Алексієвець Л. М. Польща в 1918-1926 рр.: особливості відродження національної державності, формування суспільно-політичного устрою : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Л. М. Алексієвець ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2007. — 32 с.
Білоус Н. О. Люблінська унія 1569 р.: історіографічні погляди та інтерпретації (до 440-річчя Люблінської унії) / Н. О. Білоус // Укр. іст. Журн. — 2010. — № 1. — С. 65-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2010_1_8.
Вирський Д. Річ Посполита про козаків (1560-і – початок 1650-х рр.) / Д. Вирський ; НАН України, Ін-т історії України. — Київ : Інститут історії України НАН України, 2021. — 287 с. : іл.
Даниляк П. Г. Барська конфедерація: хід подій та наслідки / П. Г. Даниляк // Укр. іст. журн. — 2007. — № 5. — С. 134-145.
Коверський М. Оцінка економічного стану малих підприємств Люблінського воєводства Польщі [Електронний ресурс] / М. Коверський // Регіональна економіка. — 2010. — № 2. — С. 169-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2010_2_24.
Литвин М. Р. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.01 / М. Р. Литвин ; НАН України. Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. — Львів, 1999. — 36 с.
Савчук Г. М. Польсько-литовсько-руські відносини пізнього середньовіччя в польській історіософії другої половини XIX - першої половини ХХ ст.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Г. М. Савчук ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2005. — 17 с.
Сініцький А. Ц. Вплив Люблінської унії 1569 р. на інкорпорацію політичною системою Польщі української князівсько–шляхетської еліти (історіографічні підходи) [Електронний ресурс] / А. Ц. Сініцький // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 119. — С. 122-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_119_30.
Шевердін М. М. Правове регулювання прямих податків на українських землях під владою Литви, Польщі та Речі Посполитої (середина ХІV – ХVII ст. ) [Електронний ресурс] / М. М. Шевердін // Право і суспільство. — 2015. — № 6.2. — С. 136-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2015_6.

.: Розділ: Історія :: 30.05.2022 15.26.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Кропивницький :: Запитання: 46433  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібна література про період "холодної війни". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Беспека В. Ю. Американська історіографія «холодної війни» (1945 – 1991 рр.): ортодоксальна та ревізіоністська школи [Електронний ресурс] / В. Ю. Беспека // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. — 2018. — № 1. — С. 86-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2018_1_11.
Білоусов М. М. Перша спроба сил між СРСР і США (із історії «холодної війни») [Електронний ресурс] / М. М. Білоусов // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — 2004. — Вип. 10(2). — С. 532-541. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2004_10(2)__43.
Дуляницький В. Геополітична ситуація в світі після закінчення холодної війни [Електронний ресурс] / В. Дуляницький // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. — 2015. — Вип. 26. — С. 167-168. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvtvi_2015_26_61.
Лоссовський І. «Гарячі» сполохи «холодної» війни [Електронний ресурс] / І. Лоссовський // Зовнішні справи. — 2013. — № 9. — С. 32-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2013_9_11.
Маклюк О. М. Стереотипи доби «холодної війни» у пам’яті населення України як чинник формування сучасного ставлення до НАТО [Електронний ресурс] / О. М. Маклюк // Національна та історична пам’ять. — 2013. — Вип. 6. — С. 126-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ntip_2013_6_14.
Русанова М. І. Геостратегічні концепції Великої Британії періоду «холодної війни» [Електронний ресурс] / М. І. Русанова. // Політологічні записки. — 2012. — № 6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2012_6_29.
Толстов С. В. Ознаки та особливості нової холодної війни [Електронний ресурс] / С. В. Толстов // Зовнішні справи. — 2019. — № 4-5. — С. 5-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zovsp_2019_4-5_3.
Тумашов А.В. «Холодна війна» другої половини XX століття: причини виникнення, хід і її наслідки: Автореф. дис... канд. іст. наук: 20.02.22 / А.В. Тумашов ; Нац. ун-т «Львів. політехн.». — Львів, 2003. — 18 с.
Юрченко С. Принцип двопартійності як явище і механізм формування та реалізації зовнішньої політики США за умов «холодної війни» / С. Юрченко // Дослідж. світ. політики : зб. наук. пр. — 2001. — Вип. 16. — С. 84-91.

.: Розділ: Історія :: 23.05.2022 10.06.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Батурин :: Запитання: 46401  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Чи є в бібілотеці видання "Реставрация и архитектурная археология. Новые материалы и исследования, 1991г"? Завчасно дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! На жаль, в бібліотеках України такої книги знайти не вдалося.

.: Розділ: Історія :: 12.05.2022 16.52.12 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.245838 seconds