Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду
З н а й о м и м о с я  з  о ф і ц і й н и м и  д о к у м е н т а м и


СТАТУТ
Української асоціації працівників
бібліотек для дітей


1. Загальні положення

1.1. Українська асоціація працівників бібліотек для дітей (далі Асоціація) є всеукраїнською громадською організацією, що на добровільних засадах об'єднує працівників бібліотечних, бібліографічних, інформаційних установ та навчальних закладів, що сприяють удосконаленню інформаційного і бібліографічно-бібліотечного забезпечення дітей.
1.2. Асоціація свою діяльність здійснює відповідно до Конституції України, чинного законодавства, цього Статуту.
1.3. Діяльність Асоціації базується на принципах демократії, законності, гласності, добровільного вступу і виходу з Асоціації, виборності та звітності керівництва перед її членами.
1.4. Асоціація підтримує зв'язки з державними установами, громадськими організаціями, громадськими рухами, громадськими та державними фондами, окремими громадянами, діяльність яких спрямована на забезпечення підростаючого покоління бібліотечним обслуговуванням.
1.5. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації у Міністерстві юстиції, тобто має власну назву, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки із своїм найменуванням, символіку, зразки яких затверджуються Президією. Символіка реєструється в установленому законом порядку. Може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.
1.6. Діяльність Асоціації розповсюджується на територію України.
1.7. Юридична адреса: 03190, м. Київ-190, вул. Баумана, 60.
1.8. Асоціація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями згідно із чинним законодавством.
1.9. Асоціація відповідає по своїх зобов'язаннях усім належним їй майном та коштами. Держава та її установи не відповідають по зобов'язаннях Асоціації, а Асоціація не відповідає по зобов'язаннях держави та її установ. Асоціація не відповідає по зобов'язаннях своїх засновників та членів. Засновники та члени Асоціації не відповідають по її зобов'язаннях.
1.10. Асоціація не ставить за мету отримання прибутку.
1.11. Термін діяльності Асоціації не обмежений.

2. Мета і завдання Асоціації

2.1. Метою діяльності Асоціації є сприяння підвищенню престижу бібліотечної професії, збереженню і розвитку мережі дитячих бібліотек та захисту законних творчих, соціальних, культурних та інших спільних інтересів своїх членів.
2.2. Основні завдання Асоціації:
- репрезентування та захист інтересів членів Асоціації у державних установах;
- сприяння створенню гарантій доступу дітей до всього обсягу накопичених інформаційних ресурсів;
- сприяння розробці і реалізації державної політики в галузі дитячого читання, книговидання, підтримки дитячих бібліотек;
- сприяння вдосконаленню бібліотечного законодавства, організації та управління бібліотеками для дітей;
- сприяння утворенню спеціального центру по вивченню дитячого читання і книги для дітей, проведенню міждисциплінарних фундаментальних досліджень в галузі дитячого читання;
- організація підвищення професійного рівня своїх членів, формування середовища для їхнього професійного спілкування;
- сприяння запровадженню в роботу дитячих бібліотек нових технологій і сучасної техніки.

3. Напрями діяльності Асоціації

3.1. Для досягнення своєї мети Асоціація в установленому законом порядку:
- утворює фонди допомоги своїм членам;
- допомагає своїм членам в організації їхньої праці шляхом влаштовування публічних зібрань, бесід, лекцій, з'їздів місцевих, обласних, всеукраїнських і міжнародних;
- вивчає стан бібліотечно-бібліографічного та інформаційного забезпечення дітей;
- готує та подає пропозиції до державних планів і програм, що забезпечують конституційні права дітей на доступ до інформації і культури;
- організує широке обговорення проблем дитячого бібліотечного обслуговування, дитячої психології і педагогіки дитячого читання, здійснює опитування громадської думки, узагальнює їх результати;
- підтримує ділові контакти з державними та громадськими установами, організаціями і рухами, відомими культурно-освітніми діячами, діяльність яких спрямована на загальноосвітній і культурний розвиток дітей;
- підтримує громадські дитячі і молодіжні організації, ініціативи установ, програми народних депутатів, діячів культури і освіти, спрямовані на розвиток бібліотечного обслуговування дітей;
- здійснює видавничу діяльність шляхом заснування періодичних видань;
- бере участь в організації бібліотечних музеїв, проведенні тижнів і місячників дитячої книги і дитячого читання;
- організовує конкурси, семінари, конференції та інші заходи, спрямовані на удосконалення бібліотечного обслуговування дітей;
- бере участь у здійсненні наукових розробок і програм, присвячених дитячому бібліотечному будівництву, дитячій бібліотечній педагогіці;
- бере участь у розробці навчальних програм, у підвищенні кваліфікації працівників бібліотек для дітей;
- бере участь у розробці нормативів бібліотечної діяльності;
- надає матеріальну допомогу своїм членам, запроваджує стипендії;
- здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством.

4. Членство в Асоціації

4.1. Асоціація складається з індивідуальних членів та може мати колективних членів.
4.2. Індивідуальними членами Асоціації можуть бути повнолітні громадяни України, які визнають Статут Асоціації, працюють в бібліотеках для дітей, а також особи, які сприяють покращанню бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування дітей, і особи, які надають Асоціації в її діяльності матеріальну підтримку.
4.3. Колективними членами Асоціації можуть бути колективи організацій, установ чи підприємств, які виявляють бажання брати участь у досягненні цілей Асоціації, визнають її Статут і підтримують матеріально.
4.4. Всі члени Асоціації рівні у правах і обов'язках.
Колективні члени Асоціації реалізують свої права та обов'язки через своїх представників.
4.5. Бажаючі вступити до членів Асоціації подають заяву, на підставі якої Президія або президії місцевих осередків Асоціації здійснюють їхній прийом.
4.6. Прийом колективних членів здійснюється Президією Асоціації або президіями місцевих осередків на підставі рішення зборів колективу. Колективні члени беруть участь у діяльності Асоціації через своїх представників.
4.7. Індивідуальний член Асоціації може вийти з неї у будь-який час за власним бажанням згідно з письмовою заявою до Президії Асоціації чи до президії місцевих осередків, колективний член - за рішенням зборів колективу.
4.8 Членство в Асоціації може бути припинене за рішенням Президії Асоціації чи президій місцевих осередків у тому випадку, коли діяльність члена дискредитує Асоціацію і суперечить її меті та завданням.

5. Права й обов'язки членів Асоціації

5.1. Члени Асоціації мають право:
- обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації;
- брати участь у заходах, що проводить Асоціація, та в роботі її комісій;
- вносити пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності Асоціації;
- користуватися всіма видами правової, фінансової та консультативної допомоги, яку надає Асоціація;
- отримувати вичерпну інформацію про діяльність Асоціації.
5.2. Члени Асоціації зобов'язані:
- дотримуватися положень Статуту і сплачувати вступні й щорічні членські внески;
- виконувати рішення, які приймаються керівними органами Асоціації;
- сприяти вирішенню завдань, визначених Статутом Асоціації;
- зміцнювати авторитет Асоціації своєю професійною і громадською діяльністю.

6. Порядок утворення і діяльності
статутних органів Асоціації, місцевих
осередків та їх повноваження


6.1. Основу Асоціації становлять місцеві осередки.
Місцеві осередки Асоціації створюються при наявності 5 і більше членів. У своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Президією Асоціації. Місцеві осередки Асоціації діють без прав юридичної особи і легалізуються шляхом повідомлення про своє заснування.
6.2. Вищим керівним органом місцевих осередків Асоціації є щорічні загальні збори її членів, які правомочні при наявності половини членів осередку. Рішення загальних зборів приймаються відкритим голосуванням більшості присутніх членів місцевого осередку Асоціації.
6.3. Статутними органами Асоціації є конференція, президія, ревізійна комісія.
6.4. Вищим керівним органом Асоціації є Конференція її членів або делегатів (надалі Конференція).
6.5. Кожен з членів має один голос.
6.6. До виключної компетенції Конференції Асоціації належить:
- визначення основних напрямків діяльності і цільових програм Асоціації;
- затвердження Статуту Асоціації та змін і доповнень до нього;
- обрання Президента, віце-президентів, членів Президії і Ревізійної комісії Асоціації;
- прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію Асоціації;
- здійснення права власності майном та коштами Асоціації;
- затвердження звіту Президента, Президії та Ревізійної комісії про діяльність Асоціації і фінансового звіту, обрання почесних членів.
6.7. Конференція є правомочною за умови присутності на ній дві третини обраних делегатів із місцевих осередків.
6.8. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів. Винятком є внесення доповнень і змін до Статуту, реорганізації чи ліквідації Асоціації. Ці рішення приймаються двома третинами голосів присутніх делегатів.
6.9. Конференція може бути звітно-виборчою, черговою; представництво на Конференцію встановлюється Президією Асоціації.
6.10. Чергові Конференції скликаються Президентом, Президією Асоціації для обговорення питань, тематика яких визначається Президією, а також для затвердження підсумків фінансового року після їх перевірки Ревізійною комісією і затвердження бюджету на наступний рік.
6.11. Звітно-виборчі Конференції скликаються один раз в три роки для звіту про діяльність Асоціації, обрання керівних органів, Ревізійної комісії та визначення напрямків роботи Асоціації на наступний термін.
Позачергові Конференції можуть бути скликані в будь-який час Президією Асоціації, Президентом, а також на вимогу Ревізійної комісії або за заявою, підписаною не менше однієї третини членів Асоціації для обговорення питань, рішення яких не можна відкласти до чергової Конференції.
6.12. У період між Конференціями поточне керівництво Асоціацією здійснює Президія, яка керується Положенням про Президію Асоціації, затвердженим Конференцією.
6.13. Президія складається з Президента, віце-президентів, секретаря і членів Президії.
Президія обирається установчою, звітно-виборчою або екстреною Конференцією відкритим голосуванням строком на 3 роки. Обраним вважається кандидат, який набрав просту більшість голосів.
Чисельний склад Президії і кількість віце-президентів визначаються Конференцією.
6.14. Президію Асоціації очолює Президент. Він організовує її засідання та керує її роботою.
6.15. Засідання Президії скликаються Президентом або за вимогою не менше однієї третини від загального числа членів Президії. Вони проводяться не менше шести разів на рік.
Засідання Президії правомочне, якщо на ньому присутні не менше половини її складу. Президія приймає рішення простою більшістю голосів. Кожний член Президії має право одного голосу.
При рівності голосів при голосуванні вирішальним є голос Президента.
6.16. Рішення Президії обов'язкові для всіх членів Асоціації. Вони приймаються більшістю голосів членів Президії.
6.17. Президія Асоціації:
- приймає рішення про конкретні заходи за напрямами діяльності Асоціації, що визначені Конференцією;
- установлює розміри та періодичність внесків;
- затверджує кошторис Асоціації та її символіку;
- затверджує інструкції, положення посадових осіб Асоціації;
- затверджує звіт Президента про роботу Асоціації за рік.
6.18. Президент Асоціації:
- здійснює загальне керівництво діяльністю Асоціації і Президії, несе персональну відповідальність за результати їх роботи;
- забезпечує виконання статутної мети Асоціації, рішень Конференції;
- без довіреності представляє інтереси Асоціації у державних, громадських та інших організаціях України і за кордоном;
- головує на засіданнях Президії Асоціації;
- організовує роботу Президії, планує проведення її засідань;
- визначає функції членів Президії і віце-президентів;
- є розпорядником кредитів, володіє правом першого підпису;
- видає довіреності, відкриває рахунки в банках, укладає різноманітні договори і контракти;
- розпоряджається майном і коштами Асоціації згідно з рішеннями Конференції та Президії.
6.19. Ревізійна комісія Асоціації:
- обирається Конференцією відкритим голосуванням, простою більшістю голосів на 3 роки з числа делегатів Конференції, які не є членами Президії Асоціації; склад і кількість членів Ревізійної комісії визначаються Конференцією;
- обирає із свого складу голову та секретаря Ревізійної комісії;
- контролює виконання фінансово-господарської діяльності Асоціації;
- готує щорічні звіти про діяльність Асоціації і подає ці матеріали на Конференцію;
- має право вимагати від посадових осіб Асоціації надання їй будь-якої документації, пов'язаної з діяльністю Асоціації.
6.20. Діяльність Ревізійної комісії здійснюється згідно положення, затвердженого Президією Асоціації.

7. Майно та кошти Асоціації

7.1. Асоціація є власником майна та коштів, необхідних для здійснення її статутної діяльності.
7.2. Асоціація має у власності майно, передане їй засновниками, членами або державою у власність в установленому законом порядку, грошові кошти, акції та інші цінні папери, житлові будинки, споруди виробничого і невиробничого призначення, обладнання, оснащення, транспортні засоби та інше майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
7.3. Кошти Асоціації складаються з вступних та членських внесків її членів, із різного роду пожертвувань, отриманих від громадських установ, приватних осіб, благодійних фондів, із надходжень від господарської діяльності підприємств, установ, створених Асоціацією.
7.4. Періодичність членських внесків визначається рішенням Конференції, але не може бути менше одного разу на рік.
Перший членський внесок сплачується не пізніше першого року з дня державної реєстрації Асоціації або першого року з дня прийняття нового члена Асоціації, якщо Конференцією не встановлено більш ранній термін внесення членських внесків. Наступний - не пізніше першого кварталу кожного року.
7.5. Асоціація зобов'язана зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством, вести бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подавати установлену статистичну звітність.
Всі вільні матеріальні кошти, за винятком необхідних на поточні потреби, зберігаються на рахунку в одній з кредитних установ м. Києва.
7.6. Кошти Асоціації витрачаються на:
- премії і матеріальну допомогу, проведення конкурсів та інших заходів, забезпечення поточної діяльності Асоціації і утримання штатних працівників;
- зовнішні зв'язки Асоціації з організаціями, товариствами, в т.ч. зарубіжними;
- оплату витрат на відрядження членів Асоціації;
- інші цілі, що не суперечать Статуту.
7.7. Президент Асоціації зобов'язаний щорічно представляти Конференції звіт про використання коштів Асоціації.
7.8. Президія розробляє, а Конференція затверджує Положення про спеціальні фонди Асоціації, якими регламентуються їх розмір, призначення, порядок утворення і використання.

8. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації

Зміни та доповнення до Статуту Асоціації вносяться рішенням Конференції за пропозицією Президії або членів Асоціації і приймаються двома третинами голосів присутніх делегатів на Конференції.

9. Міжнародні зв'язки Асоціації

9.1. Асоціація може засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки, об'єднання громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

10. Припинення діяльності Асоціації

10.1. Припинення діяльності Асоціації може здійснюватись шляхом її реорганізації чи ліквідації згідно з цим Статутом та чинним законодавством.
10.2. Ліквідація Асоціації здійснюється за рішенням Конференції, за яке проголосувало не менше двох третин присутніх членів або за рішенням суду.
Реорганізація здійснюється згідно з рішенням Конференції, за яке проголосувало не менше двох третин присутніх членів.
10.3. Для вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією Асоціації, створюється ліквідаційна комісія.
10.4. Кошти та інше майно Асоціації у випадку її ліквідації не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовують в доход держави.

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
Останнє оновлення: 9/12/2023
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей