Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44205
   


Автор запитання: Соломія із міста: Дніпро :: Запитання: 46219  
Соломія запитує:
Добрий день. Цікавить тема Мовна та літературна характеристика творчості Софії Андрухович. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Соломія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44771. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Волобуєва О. О. Складнопідрядні речення з підрядним компонентом причини у творах Софії Андрухович: структурно-граматичні різновиди та їх комунікативний потенціал [Електронний ресурс] / О. О. Волобуєва // Лінгвістичні дослідження. — 2011. — Вип. 32. — С. 173-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_32_32.
Голобородько Я. Жінки не без чоловіків (проза Софії Андрухович) / Я. Голобородько // Слово і час. — 2007. — № 4. — С. 63-66.
Гребенюк Т. Таємниця як рушій романної дії: «Фелікс Австрія» Софії Андрухович [Електронний ресурс] / Т. Гребенюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 2. — С. 97-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2016_2_18.
Крупка Л. О. Роман Софії Андрухович «Фелікс Австрія» як родинний наратив [Електронний ресурс] / Л. О. Крупка // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(4). — С. 29-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(4)__8.
Рябченко М. М. Наративні моделі сучасної української прози (Софія Андрухович, Любко Дереш, Таня Малярчук, Світлана Пиркало, Наталка Сняданко, Марина Соколян) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / М. М. Рябченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2011. — 19 с.
Філінюк В. Власні назви роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович: лінгвостилістичний аналіз [Електронний ресурс] / В. Філінюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2019. — Вип. 50. — С. 156-162. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2019_50_37.
Філінюк В. А. Лінгвопоетичні особливості онімного простору роману «Фелікс Австрія» Софії Андрухович [Електронний ресурс] / В. А. Філінюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2016. — Вип. 10(3). — С. 179-185. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(3)__35.

.: Розділ: Література :: 27.01.2022 10.27.25 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 46218  
Ангеліна запитує:
Науково- методична робота архівів: зміст та форми
Наша відповідь:

.: Розділ: Бібліотеки. Архіви :: 26.01.2022 17.35.00 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Чернігів :: Запитання: 46217  
Юля запитує:
Добрий день. Допоможіть у підборі літератури про роман Лонга "Дафніс і Хлоя". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Юля! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Макар І. Вплив соціуму на формування іменникa в романі Лонга «Дафніс і Хлоя» [Електронний ресурс] / І. Макар // Мова і суспільство. — 2010. — Вип. 1. — С. 45–52. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mis_2010_1_8.
Макар І. Концептуально-тематичне поле «кохання» у романі Лонга «Дафніс і Хлоя» [Електронний ресурс] / І. Макар // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2009. — Вип. 81(3). — С. 337-343. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(3)__83.
Макар І. Лонг і його роман «Дафніс і Хлоя» : монографія / І. Макар; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2010. — 424 c.
Оліщук Р. Л. Мовна репрезентація концепту КРАСА в романі Лонга «Дафніс і Хлоя» [Електронний ресурс] / Р. Л. Оліщук, І. С. Макар // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 79. — С. 176-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2018_79_33.
Розвиток жанру роману в світові літературі і місце людини в ньому [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-zanru-romanu-v-svitovi-literaturi-i-misce-ludini-v-nomu-220572.html. — Дата звернення : 27.01.2022.

.: Розділ: Література :: 26.01.2022 15.47.03 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костя із міста: Канів :: Запитання: 46216  
Костя запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про сучасну фольк музику. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Костя! Перегляньте наступну літературу:
Тормахова В. М. Українська естрадна музика і фольклор: взаємопроникнення і синтез : автореф. дис. … канд. мист.: спец. 17.00.03 «Музичне мистецтво» / В. М. Тормахова ; Нац. муз. академія України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2007. – 19 с.
Українська музична культура: від джерел до сьогодення : навч. моногр. / О. В. Сердюк, О. В. Уманець, Т. О. Слюсаренко. - Харкыв : Основа, 2002. - 400 с.
Барановська М. С. Естрадно-вокальна музика в Україні кінця ХХ–початку ХХІ ст.: тенденції розвитку [Електронний ресурс] / М. С. Барановська // Вісник КНУКіМ. Серія : Мистецтвознавство. - 2013. - Вип. 28. - С. 5-11. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vknukim_myst_2013_28_3.pdf.
Роман Н. М. Інтеграція народної музики в сучасну музичну культуру [Електронний ресурс] / Н. М. Роман // Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 22–23 серп. 2014 р. – Харків : Стеценко І.І., 2014. – С. 244–246.
Тринько О. Українська фолктроніка: синтез фольклору та поп-музики [Електронний ресурс] / О. Тринько // Актуальнi питання гуманiтарних наук. - 2021. - Вип 36, т. 3. - С. 43-46. - Режим доступу: http://www.aphn-journal.in.ua/archive/36_2021/part_3/36-3_2021.pdf#page=43.
Фолк-напрями в сучасній українській музиці [Електронний ресурс] // Народна освіта : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://narodna-osvita.com.ua/6603-folk-napryami-v-suchasny-ukrayinsky-muzic.html. - Назва з екрана.
Цюряк І. О. Популяризація жанру народної пісні у сучасному направленні симфо-рок [Електронний ресурс] / І. О. Цюряк, Н. С. Борисенко // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. - 2021. - Вип. 197. - С. 181-184. - Режим доступу: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/949/880.

.: Розділ: Музика :: 26.01.2022 14.40.05 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Суми :: Запитання: 46215  
Ксенія запитує:
Доброго дня. Потребую вашої допомоги. Потрібно знайти інформацію про гендерний аспект в літературі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ксеніє! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Бусел С. В. Взаємодія східної і західної традиції в українській літературі: гендерний аспект образності: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / С. В. Бусел ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2006. — 20 с.
Гендерний розвиток у суспільстві : Конспекти лекцій / ред.: К. М. Левківський, С. П. Юдіна. — 2-е вид. — Київ : Полігр. центр «Фоліант», 2005. — 352 c.
Горченко О. А. Гендерна асиметрія в англійській художній літературі (на прикладі творів письменників XVIII століття) [Електронний ресурс] / О. А. Горченко // Нова філологія. — 2014. — № 66. — С. 70-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_66_16.
Демська-Будзуляк Л. Гендерна інтерпретація жіночих та чоловічих образів в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. (новелістика, драматургія) / Л. Демська-Будзуляк // Слово і час. — 2005. — № 4. — С. 10-17.
Кононенко Т. П. Особливості репрезентації гендерної тематики в британській жіночій прозі останньої третини ХХ ст. (А. Картер, Ф. Велдон, Дж. Вінтерсон): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.04 / Т. П. Кононенко ; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка НАН України. — Київ, 2008. — 19 с.
Крупка М. Гендерні стратегії в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ віку: корекція традиційних жіночих образів [Електронний ресурс] / М. Крупка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Гендерні дослідження. — 2015. — Вип. 1. — С. 115-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2015_1_15.
Купцова Т. Філософський аспект гендерного критичного літературного проекту [Електронний ресурс] / Т. Купцова // Versus. — 2013. — № 2. — С. 78-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2013_2_16.
Мозгова Л. Літературно-гендерна наочність як чинник формування гендерно-літературної компетентності старшокласників / Л. Мозгова // Дивослово. — 2011. — № 11. — С. 10-14.
Ніколова О. О. Типологія мотивацій крос-гендерної травестії у російській та східноєвропейській літературах (від античності до романтизму) [Електронний ресурс] / О. О. Ніколова // Філологічні трактати. — 2014. — Т. 6, № 1. — С. 46-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_1_9.
Осадча М. Ю. Жіночий простір і питання гендерних ролей у турецькій літературі XXI ст. [Електронний ресурс] / М. Ю. Осадча // Закарпатські філологічні студії. — 2019. — Вип. 7(1). — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2018_7(1)__30.
Сучкова О. С. Проблеми гендерної рівності в українській літературі II пол. ХХ ст. (на матеріалі комедії В. Минка «Не називаючи прізвищ») [Електронний ресурс] / О. С. Сучкова // Вісник Маріупольського державного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. — 2010. — Вип. 3. — С. 187-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2010_3_39.
Ткачик О. В. Американська дитяча література як джерело формування гендерної ідентичності [Електронний ресурс] / О. В. Ткачик, К. Б. Шеремета // Молодий вчений. — 2019. — № 12(1). — С. 132-137. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_12(1)__33.
Хімічук Т. Гендерне виховання на уроках української літератури (на прикладі творчості Т. Шевченка) [Електронний ресурс] / Т. Хімічук // Волинь – Житомирщина. — 2010. — № 21. — С. 315-322. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vg_2010_21_44.
Шаф О. В. Гендерне літературознавство в Україні : теоретико -методологічні зауваги [Електронний ресурс] / О. В. Шаф // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 37(1). — С. 83-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2018_37(1)__24.

.: Розділ: Література :: 26.01.2022 12.02.35 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.253839 seconds