Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 32. Систематизація документів з методики викладання навчальних предметів

       Для індексування документів за УДК використовується перелік навчальних предметів та факультативних курсів, розміщений на сайті Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi).

       Індекс УДК з методики викладання навчальних предметів - 37.016. На початку розділу 37 подаються спецвизначники <.0>, які з метою розкриття певних аспектів (навчання, виховання, методики викладання тощо) застосовуються шляхом приєднання до подальших ділень.

       При формуванні індексу документа, в якому розглядаються методики викладання навчальних предметів для початкової школи застосовується індекс 373.3.016, для середньої школи - 373.5.016.

       Для правильного визначення індексів УДК з питань методики викладання навчальних предметів радимо користуватися наступною таблицею:

Навчальний предмет

Рубрика/підрубрика/ключові слова

 

Українська мова

650$aУКРАЇНСЬКА МОВА

373.3.016:811.161.2
373.5.016:811.161.2

Іноземні мови

650$aМОВИ
650$xІНОЗЕМНІ МОВИ

373.3.016:811
373.5.016:811

Англійська мова

650$aАНГЛІЙСЬКА МОВА

373.3.016:811.111
373.5.016:811.111

Іспанська мова

650$aІСПАНСЬКА МОВА

373.3.016:811.134.2
373.5.016:811.134.2

Німецька мова

650$aНІМЕЦЬКА МОВА

373.3.016:811.112.2
373.5.016:811.112.2

Російська мова

650$aРОСІЙСЬКА МОВА

373.3.016:811.161.1
373.5.016:811.161.1

Французька мова

650$aФРАНЦУЗЬКА МОВА

373.3.016:811.133.1
373.5.016:811.133.1

Літературне читання

650$aЧИТАННЯ
650$xЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

373.3.016:028

Позакласне читання

650$aЧИТАННЯ
650$xПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ

373.3.016:028

Українська література

650$aЛІТЕРАТУРА
650$xУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

373.5.016:821.161.2

Зарубіжна література

650$aЛІТЕРАТУРА
650$xЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

373.5.016:821

Історія України

650$aІСТОРІЯ
650$xІСТОРІЯ УКРАЇНИ

373.5.016:94(477)

Всесвітня історія

650$aІСТОРІЯ
650$xВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

373.5.016:94(100)

Правознавство

650$aПРАВО
650$xПРАВОЗНАВСТВО

373.5.016:34

Я у світі

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ
650$xЯ У СВІТІ

373.3.016:3

Людина і світ

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ
650$xЛЮДИНА І СВІТ

373.5.016:3

Громадянська освіта

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ
650$xГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

373.5.016:3

Етика

650$aЕТИКА

373.5.016:17

Мистецтво (інтегрований курс)

650$aМИСТЕЦТВО

373.3.016:7
373.5.016:7

Образотворче мистецтво

650$aОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

373.3.016:741/744
373.5.016:741/744

Музичне мистецтво

650$aМУЗИКА
650$x МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

373.3.016:78
373.5.016:78

Художня культура

650$aМИСТЕЦТВО
650$xХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

373.5.016:008

Математика

650$aМАТЕМАТИКА

373.3.016:51
373.5.016:51

Алгебра

650$aМАТЕМАТИКА
650$aАЛГЕБРА

373.5.016:512

Геометрія

650$aМАТЕМАТИКА
650$aГЕОМЕТРІЯ

373.5.016:514

Інформатика

650$aІНФОРМАТИКА

373.3.016:004
373.5.016:004

Фізика

650$aФІЗИКА

373.5.016:53

Астрономія

650$aАСТРОНОМІЯ

373.5.016:52

Хімія

650$aХІМІЯ

373.5.016:54

Біологія

650$aБІОЛОГІЯ
650$aБОТАНІКА

650$aБІОЛОГІЯ
650$aЗООЛОГІЯ

650$aБІОЛОГІЯ
650$aБІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

373.5.016:57


373.5.016:57


373.5.016:611/612

Екологія

650$aЕКОЛОГІЯ

373.5.016:502/504

Природознавство

650$aПРИРОДНИЧІ НАУКИ
650$xПРИРОДОЗНАВСТВО

373.3.016:502/504
373.5.016:502/504

Українознавство

650$aКРАЄЗНАВСТВО
650$xУКРАЇНОЗНАВСТВО

373.5.016:908(477)

Географія

650$aГЕОГРАФІЯ

373.5.016:91

Материки та океани

650$aГЕОГРАФІЯ
650$aФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

373.5.016:91

Україна у світі: природа, населення

650$aГЕОГРАФІЯ
650$aФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

373.5.016:91

Україна і світове господарство

650$aГЕОГРАФІЯ
650$aЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ

373.5.016:[91:33

Економіка

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
650$xЕКОНОМІКА

373.5.016:33

Трудове навчання

650$aТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

373.3.016:67/68
373.5.016:67/68

Технології

650$aТРУДОВЕ НАВЧАННЯ
650$xТЕХНОЛОГІЇ

373.5.016:67/68

Креслення

650$aКРЕСЛЕННЯ

373.5.016:741/744

Фізична культура

650$aФІЗКУЛЬТУРА

373.3.016:796
373.5.016:796

Основи здоров'я

650$aОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

373.3.016:61

Захист Вітчизни

650$aЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
650$xЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

373.5.016:355/359

Заняття підготували: Н.Й.Дзюба, В.М.Красножон, С.В.Кисельова, Н.В.Полуня

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 8/8/2022
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей