Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Алкаді Тетяна із міста: Oleshki :: Запитання: 42735  
Алкаді Тетяна запитує:
Допоможуть підібрати літературу для лекцій з арабського мовознавства. Тема:"Комуникативные стратегии арабского языка".Бажано російською мовою, можливо і українською
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно!
Рекомендую переглянути такі джерела:
Арабский язык и некоторые аспекты межкультурной коммуникации
https://cyberleninka.ru/article/n/arabskiy-yazyk-i-nekotorye-aspekty-mezhkulturnoy-kommunikatsii
Социолингвистические, лингвокультурологические и функционально-прагматические особенности речевого поведения носителей арабского и русского языков
http://www.dslib.net/sravnit-jazykoved/sociolingvisticheskie-lingvokulturologicheskie-i-funkcionalno-pragmaticheskie.html
Специфика арабского речевого этикета в сфере официально-деловой коммуникации
http://cheloveknauka.com/spetsifika-arabskogo-rechevogo-etiketa-v-sfere-ofitsialno-delovoy-kommunikatsii
Ассимиляция арабских заимствований на фразеологическом уровне http://www.gramota.net/materials/2/2014/11-1/1.html
Адаптация межкультурных визуальных коммуникаций
https://moluch.ru/archive/62/9421/
Арабский мир: пути познания. Межкультурная коммуникация и арабский язык
http://mirknig.su/knigi/guman_nauki/114094-arabskiy-mir-puti-poznaniya-mezhkulturnaya-kommunikaciya-i-arabskiy-yazyk.html
Арабский язык в рамках социальных сетей (на примере ресурса Фейсбук)
https://nauchkor.ru/pubs/arabskiy-yazyk-v-ramkah-sotsialnyh-setey-na-primere-resursa-feysbuk-587d36585f1be77c40d58d2d
Коммуникативные неудачи арабских учащихся в ситуациях межкультурного речевого взаимодействия как методическая проблема
http://www.dissercat.com/content/kommunikativnye-neudachi-arabskikh-uchashchikhsya-v-situatsiyakh-mezhkulturnogo-rechevogo-vz
Методика преподавания арабского языка
http://islameducation.ru/methodology/arablang
Коммуникативная ситуация «Живое общение» как стратегия в преподавании РКИ
http://lingvodnu.com.ua/arxiv-nomeriv/lingvistika-lingvokulturologiya-2012/kommunikativnaya-situaciya-zhivoe-obshhenie-kak-strategiya-v-prepodavanii-rki/

.: Розділ: Мовознавство :: 14.01.2019 11.15.11 :.
.: Львівська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 42713  
Софія запитує:
Доброго дня, підберіть, будь ласка, джерела для курсової на тему "Морфологічні та синтаксичні особливості говірки с. В.Лази Ужгородського райну". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Перегляньте наступні джерела:
Авксентьєв Л. Г. Сучасна українська мова. Фразеологія / Л. Г. Авксентьєв. – Харків : Вища школа, 1988. – 134 с.
Албул О. Кличний відмінок у сучасних слов’янських літературних мовах / О. Албул // Українсько-словацькі діалоги. Мовознавство. Studia Slovakistica 4. – Ужгород, 2005. – С. 7–16.
Бевзенко С. П. До характеристики синтаксичних особливостей українських діалектів / С. П. Бевзенко // Наук. записки Ужгород. ун-ту. – Ужгород, 1955. – Т. XIV. – С. 205–219.
Бевзенко С. П. Відмінності української діалектної мови на морфологічному рівні / С. П. Бевзенко // Українська діалектна морфологія. – Київ : Наук. думка, 1969. – С. 5–14.
Вихованець І. Р. Прикметник / І. Р. Вихованець // Теоретична морфологія української мови : академічна граматика української мови / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська ; за ред. І. Р. Вихованця. – Київ : Пульсари, 2004. – С. 121–150.
Герман К. Ф. Українські говірки Північної Буковини в історичному та лінгвогеографічному аспекті : фонетика, фонологія : [моногр.] / К. Ф. Герман. – Чернівці : Рута, 1995. – 391 с.
Горпинич В. О. Українська морфологія : [навч. посіб.] / В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2002. – 350 с.
Ґрещук В. Південно-західні діалекти в українській художній мові / В. Ґрещук, В. Ґрещук. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника, 2010. – 309 с.
. Добош В. І. Синтаксис українських південнокарпатських говорів : текст лекцій / В. І. Добош. – Ужгород, 1971. – 120 с.
Добош В. І. Синтаксис українських південнокарпатських говорів (прийменникові конс трукції) : текст лекцій / В. І. Добош. – Ужгород, 1972. – 48 с.
Івченко А. О. Українська народна фразеологія : ареали, етимологія / А. О. Івченко. – Харків : Око, 1996. – 158 с.
Історія української мови. Морфологія / [С. П. Бевзенко, А. П. Грищенко, Т. Б. Лукінова та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1978. – 545 с.
Лесюк М. П. Динамічні процеси в говорах Прикарпаття / М. П. Лесюк // Мовознавство. – 2011. – № 4. – С. 22–35.
Матвіяс І. Г. Варіанти української літературної мови / І. Г. Матвіяс. – Київ, 1998. – 162 с.
Матвіяс І. Г. Засади української діалектології / І. Г. Матвіяс // Мовознавство. – 2000. – № 1. – С. 3–9.
Хом’як І. Взаємодія літературної мови і діалектів / І. Хом’як // Дивослово. – 2000. – № 10. – С. 12–14.
Шевельов Ю. В. Історична фонологія української мови / Ю. В. Шевельов ; пер. з англ. С. Вакуленко, А. Даниленко. – Харків : Акта, 2002. – 1055 с.
Українська мова. Енциклопедія / [редкол. : В. М. Русанівський, О. О. Тараненко, М. П. Зяблюк та ін.]. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вид-во ,,Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2004. – 824 с.
Український правопис / НАН України; Інститут мовознавства імені О. О. Потебні; Ін-т української мови. – Київ : Наук. думка, 2012. – 288 с.
Білоконенко А. І. Архаїчні граматичні форми іменних частин мови в українській фразеології [Електронний ресурс] : дис. … канд. філолог. наук: 10.02.01 – українська мова/ А. І. Білоконенко. – Кропивницький, 2016. – 324 с. - Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Bilokonenko_Alina/Arkhaichni_hramatychni_formy_imennykh_chastyn_movy_v_ukrainskii_frazeolohii.pdf.
Громик Ю. В. Діалектологія української мови [Електронний ресурс] : навч.-метод. матеріали для студ. спеціальності “Українська мова та література” / Ю. В. Громик. – Луцьк : Ред.-вид. відд. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. – 90 с. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/494/3/dialektologiya.pdf.
Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті [Електронний ресурс] / уклад. С. Є. Панцьо, Н. О. Cвистун // Studia methodologica. – Вип. 27. – Тернопіль: Ред.-видавн. відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – 158 с. – Режим доступу: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/stydia_metod/studia27.pdf.
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича [Електронний ресурс] : зб. наук. праць. – Вип. 428-429 : Слов’янська філологія / наук. ред. Б. І. Бунчук. – Чернівці : Рута, 2008. – 350 с. – Режим доступу: http://library.chnu.edu.ua/res/library/elib/visnyk_chnu/visnyk_chnu_2008_0428_0429.pdf.
Німчук В. В. Закарпатський говір [Електронний ресурс] / В. В. Німчук // Ізборнік : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/ukrmova/um162.htm.
Прокопчук Л. В. Українська діалектологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. галузі знань 0203: Гуманітарні науки напряму підготовки 6.020303 Філологія. Українська мова і література / Л. В. Прокопчук. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2013. – 191 с. – Режим доступу: http://library.vspu.net/jspui/bitstream/123456789/1061/1/ukrainska_dialectologya_2013.pdf.
Торчинська Н. М. Українська діалектологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Торчинська. – Хмельницький, 2017. – 158 с. – Режим доступу:
Українська літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами [Електронний ресурс] / ред. колегія : М . А . Ж овтобрюх, Р . Вихованець, Н. П. Марчук, І. Г . Матвіяс, Т . В. Назарова. – Київ : Наук. думка, 1977. – 103 с. – Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/assets/files/lib/Ukr. lit. mova v yiyi vzayemodiyi z ter. dialektamy (1977).pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.12.2018 11.41.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Миколаїв :: Запитання: 42704  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка підібрати матеріал на тему: "ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КОЛОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ В ІСПАНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ" (з зазначенням доступу до матеріалу). Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Анастасіє, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Баран Я. А., Зимомря М. І., Білоус О. М., Зимомря І. М.Фразеологія: знакові величини. Навчальний посібник для студентів факультеті
в іноземних мов. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 256 с.

Боса В. П. Роль колоративів у репрезентації депресивного стану героїв (на матеріалі іспанської повоєнної прози) [Електронний ресурс] / В. П. Боса // Молодий вчений. - 2014. - № 7(1). - С. 120-122. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_7(1)__34

Ванівська О. І. Структурні моделі та морфологічні ознаки композитів-колоративів [Електронний ресурс] / О. І. Ванівська, Д. М. Дубравська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 17-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_49_7

Желязкова Вікторія ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ІЗ КОЛОРАТИВНИМ КОМПОНЕНТОМ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ
http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/1152

Коваль-Костинська О. В. Назви основних кольорів у болгарській, українській і російській мовах (порівняльна характеристика) // Українське мовознавство. – 1974. – №2. – С.28 – 37.

Лісничий, Д. В.Семантична структура колоративів з фітонімними основами в сучасній українській літературній мові [Текст] : сборник / Д. В. Лісничий // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10, Проблеми граматики і лексикології української мови : сборник / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ , 2007. - Вип. 3. - С. 219-234

Мацько В. П. Колоративна лексика в українській діаспорній прозі [Електронний ресурс] / В. П. Мацько // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2013. - Вип. 34. - С. 367-372. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_103

Оруджева С. Э. Понятийные признаки колоративов в испанской и украинской концептосферах цвета (контрастивный аспект) [Електронний ресурс] / С. Э. Оруджева // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2015. - Вип. 17(1). - С. 139-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_17(1)__39

ПЕТРОВА К. С.КАТЕГОРІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗА
НАЯВНОСТІ У ЇХ СКЛАДІ РЕАЛІЙ З ОГЛЯДУ НА ЇХ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 26. – 2014. – С.187-196.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjrxbb7pabfAhUyp4sKHV0gA34QFjADegQIBxAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/psptkl_2014_26_21.pdf&usg=AOvVaw2TLAWQSCWAvg06ILukhg3-

Півторак Л. А. Відтворення непрямих колоративів у перекладі (на матеріалі перекладів творів Ф.Г. Лорки та Е.А. По) [Електронний ресурс] / Л. А. Півторак // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2010. - Вип. 23. - С. 180-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2010_23_40

Семашко Т. Колоративи у наївній картині кольору українського етносу [Електронний ресурс] / Т. Семашко // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16, т. 5. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2013_16_5_20

Старко, Василь Федосійович.Корпусні дані в дослідженні українських колоративів [Текст] / В. Ф. Старко // Українська мова : науково-теорет. журн. - 2014. - № 1. - С. 51-60. - Бібліогр. в кінці ст.

Шулінова, Л. В. Еволюція оцінної колоративної номінації в контексті проблем дослідження ідіостилю. [Текст] : сборник / Л.В. Шулінова // Актуальні проблеми української лінгвістики: Теорія і практика / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2000. - Вип. 1. - С. 11-20.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.12.2018 04.50.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Черкаси :: Запитання: 42694  
Влад запитує:
Інтегровані уроки з мовознавства
Наша відповідь:
Доброго дня, Владе! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
[Добірка сценаріїв та цікавих матеріалів про рідну мову] : шкільні заходи листопада // Позакласний час. - 2013. - № 19-20. - С. 47-56.
Все про все : сторінки для допитливих : [добірка статей]. Вип. 2 // Шкільна бібліотека. - 2013. - № 15-16. - С. 129-144.
Коваленко О. Краса дивовижна сніжинки розтопить у серці крижинку : інтегроване заняття для старших дошкільнят / О. Коваленко, С. Руденко, О. Кліманова // Дошкільне виховання. - 2014. - № 1. - С. 32-34.
Мовчун Л. Майстерня слів : наш скарб - рідна мова : сірий проти сріблястого / Л. Мовчун ; худож. К. Шалварова // Барвінок. - 2014. - № 4. - С. 12.
[Творчі доробки вчителів іноземних мов] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2014. - № 8. - С. 6-54.
[Творчі доробки вчителів української мови] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2013. - № 10. - С. 25-131.
[Творчі доробки вчителів російської мови] : [добірка статей] // Все для вчителя. - 2013. - № 10. - С. 132-158.
Новицька О. С. Чи вміємо ми спілкуватись? : масові заходи бібліотеки : [сценарій дискусії] / О. С. Новицька // Шкільна бібліотека. - 2014. - № 10. - С. 76-77.
Носенко Л. Я люблю Україну : інтелектуально-розважальна гра / Л. Носенко // Шкільний світ. - 2015. - № 11. - С. 34-37.
Хом'як І. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / І. Хом'як, Ю. Шабатіна // Українська мова і література в школах України. - 2015. - № 11. - С. 14-17.
Дворник Л. Найрозумніший учень : конкурс : 5-6-ті класи / Л. Дворник // Шкільний світ. - 2015. - № 20. - С. 24-28.
Брикун К. Наша мова солов'їна : виховний захід : [сценарій] / К. Брикун // Шкільна бібліотека плюс. - 2016. - № 3-4. - С. 16-23.
Календарик 2016. Грудень : корисні розваги та заняття з дітьми від 6 до 10 : [добірка матеріалів для вчителів початкової школи, батьків, дідусів та бабусь] / упоряд. Г. Давидова, К. Поліняка, С. Шевчук // Розкажіть онуку. - 2016. - № 11. - Тематична вкладка. - С. 1-45.
Мовна шифровка // Маленький розумник. - 2017. - № 2. - С. 10.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.12.2018 23.37.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 42653  
Ірина запитує:
Сучасний англомовний інтернет-фольклор. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Доброго дня, Аліно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42596.

.: Розділ: Мовознавство :: 6.12.2018 09.02.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.763354 seconds