Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41260
   


Автор запитання: Марина із міста: Вінниця :: Запитання: 42567  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, зібрати список літератури для курсової роботи на тему: Актуалізація концепту вибачення в сучасному англомовному дискурсі Заздалегідь дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Алексенко С. Ф. Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення) : автореф. дис. ... канд. філол. наук / С. Ф. Алексенко, Київ. нац. лінгв. ун-т. — Київ, 2004. — 20 с.
Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика : язык тела и естественный язык / Г. Е. Крейдлин. – Москва : Новое литературное обозрение, 2002. – 592 с.
Крейдлин Г. Е. Семиотика, или Азбука общения : учеб. пособие / Г. Е. Крейдлин, М. А. Кронгауз. – Москва : Флинта: Наука, 2009. – 5-е изд. – 240 с.
Кузьмина С. Г. Средства выражения межличностных отношений в текстах молодежной сферы общения (грамматический аспект) : автореф. дис. … канд. филол. наук / С. Г. Кузьмина. – Москва, 2000. – 23 с.
Ларина Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации / Т. В. Ларина. – Москва : Языки славянских культур. – 2009. – 507 с.
Морозова И. И. Коммуникативные стратегии вежливости в стереотипном речевом поведении викторианской женщины : дис. на соискание ученой степени канд.. філол. наук: 10.02.04 / И. И. Морозова.– Харьков, 2004. – 208 с.Сайфеева К. М. Этикетные формулы : десемантизация и новые смыслы / К. М. Сайфеева // Русская речь. – 2015. – № 3. – С. 68-75.
Серякова И. И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивних текстах / И. И. Серякова – Киев : Изд.центр КНЛУ, 2012. – 280 с.
Чарікова І. В. Варіативність інтонаційної моделі висловлення-подяки у мовленнєвій комунікації: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / І. В. Чарікова ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2007. — 20 с.
Шевченко И. С. Концепты коммуникативного поведения и дискурс / И. С. Шевченко // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1071. – Вип. 75. – С. 15-21.
Шипіцина Ю. В. Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Ю. В. Шипіцина ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2007. — 20 с.
Бабій О. Р. Прагматика контекстуальної вербалізації концепту «Ввічливість» [Електронний ресурс] / О. Р. Бабій, О. В. Лопатюк // Наук. вісник Міжнар. гуманітарного ун-ту. - Сер.: Філологія. – 2017. - № 31. – Т. 2. – С. 12-14. - Режим доступу: http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v31/part_2/Filologi31_2.pdf#page=12.
Бердіна О. О. Семантика дієслів руху з градуальною семою в англійській мові [Електронний ресурс] / О. О. Бердіна // Філологічні трактати.- 2013. - Т. 5. - № 2. - С. 5-12. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Filtr_2013_5_2_2.pdf.
Бєлова С. Є. Структурно-семантичні та лінгвопрагматичні особливості непрямих відповідей адресата в різних типах англомовного дискурсу [Електронний ресурс] : дис. … канд. філолог. наук: 10.02.04 / С. Є. Бєлова ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – 219 с. – Режим доступу: http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/12884/2/Bielova_dis.pdf.
Буренко Т. М. Прагматична модель вибачення в англомовному дискурсі [Електронний ресурс] / Т. М. Буренко // Філологічні трактати.- 2013. - Т. 5. - № 2. - С. 19-24. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Filtr_2013_5_2_2.pdf.
Гнатковська О. М. Комунікативні інтенції „Я - висловлень” у сучасному англомовному дискурсі : лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. філолог. наук: 10.02.04 / О. М. Гнатковська. – Чернівці, 2009. – 30 с. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gomlpa.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Гладуш Н. Ф. Імпліцитність англомовної вербальної поведінки [Електронний ресурс] / Н. Ф. Гладуш // Studia Philologica.Філологічні студії. – 2013. - № 2. – С. 53-56. - Режим доступу: http://studiap.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/49/62.
Деревянко Ю. М. Особливості етикету як знакової системи [Електронний ресурс] / Ю. М. Деревянко ; Запоріз. нац. ун-т // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2017. – № 70. - С. 51-58. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia//issues/nf-2017-70.pdf.
Жигадло О. Ю. Парадоксальні висловлення в англомовному художньому дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти [Електронний ресурс] : дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О. Ю. Жидкало , Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2006 // Веда : [веб-сайт]. – Електронні дані. -Режим доступу: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/138219.html. - Назва з екрану.
Таценко Н. В. Типи вербальних атракторів концепту емпатія в сучасному англомовному дискурсі [Електронний ресурс] / Н. В. Таценко ; Запоріз. нац. ун-т // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2017. – № 70. - С. 201-206. – Режим доступу: http://sites.znu.edu.ua/nova_filologia//issues/nf-2017-70.pdf.
Турченко В. Скромність як поведінковий концепт в англомовному дискурсі [Електронний ресурс] / В. Турченко // Лінгвістика. – Вип. 21. – С. 141-146. - Режим доступу: http://www.linguisticj.stateuniversity.ks.ua/archive/2014/21/38.pdf.
Шпак О. В. Реалізація комунікативної категорії контакт у сучасному англомовному дискурсі [Електронний ресурс] : дис. … канд філолог. наук: 10.02.04 / О. В. Шпак ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 238 с. - Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/10964/3/dis_Shpak.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.11.2018 14.06.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Львів :: Запитання: 42564  
Леся запитує:
Сучасний урок української літератури
Наша відповідь:
Доброго вечора, Лесю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42548, 42538.
Маслова О. Методика використання інноваційних технологій на уроках української літератури / О. Маслова // Методичний пошук учителя-словесника : зб. наук.-метод. ст. студ. і магістр. / заг. ред. О. М. Куцевол ; упоряд. В. В. Богатько. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. - Вип. 5. - С. 273-280.
Сергієнко А. Реалізація комунікативного та діяльнісного підходів до навчання на уроках української літератури / А. Сергієнко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2014. - № 5. - С. 20-24.
Сергієнко Ю. Інтерактивні методи навчання у процесі викладання української мови та літератури як ефективний шлях до забезпечення належного рівня мовленнєвої компетенції учнів / Ю. Сергієнко // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал. - 2016. - № 12. - С. 44–47.
Шуляр В. Сучасний урок української літератури : монографія / В. Шуляр ; М-во освіти і науки України, Миколаївський обл. ін-т післядиплом. пед.ї освіти. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 553 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 15.11.2018 23.23.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ярослав із міста: Кихв :: Запитання: 42532  
Ярослав запитує:
Доброго дня, мене цікавлять ресурси та література по ремонту приміщень для мого нового сайту на різних мовах https://бригада-будівельників.укр/, буду вдячний за підказку
Наша відповідь:
Доброго дня, Ярославе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 12953, 39094.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.11.2018 23.32.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лера із міста: Київ :: Запитання: 42514  
Лера запитує:
Матеріал на Манівську роботу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Леро! Не зовсім зрозуміла тема Вашого запиту, уточніть, будь ласка.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.11.2018 23.13.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Львів :: Запитання: 42511  
Віта запитує:
Доброго дня!Чи можете допомогти знайти відповідь на таке запитання: Комунікативна складова професійної компетентності педагога.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:

http://osnova.com.ua/news/685-Складові_комунікативної_компетентності_педагога
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnadps_2010_2_11.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Mir_2015_6_4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/5386/1/Корніяка_Ел._бібл_#3.pdf
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/komunikativna-kompetentnist-pedagoga.html
http://pnpu.edu.ua/ua/text/disert/dysertatsiia_kohut.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/443/1/Кипиченко Н.С..pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5583/1/Когут_ИВ.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2187/1/комунікативна компетентність.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/1110.pdf
https://pidruchniki.com/88908/pedagogika/profesiyna_kompetentnist_vikladacha_sistemi_profesiynoyi_osviti
http://osvita.ua/school/method/9170/
http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Pedagogica/2_94844.doc.htm
http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015-2/43.pdf
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1317
https://skvor.info/files/books/skvortsova_obl_monografia2.pdf
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v5/i16/11.pdf
http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11sercmt.pdf
http://www.nopl.org.ua/upload/iblock/672/На шляху до формування комунікативної компетентності вчителя.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/4/82.pdf
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/2_2010/28.pdf
https://www.vspu.edu.ua/science/dis/des_20_1.pdf
– Мулько В. Ф. Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності / В. Ф. Мулько, М. Б. Бурмістрова // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 11/12. - Методист. - № 29. - С. 16-36.
– Ашиток Н. Комунікативна компетентність як чинник професійного становлення соціального педагога / Н. Ашиток // Молодь і ринок. - 2012. - № 3. - С. 63-67.
– Ашиток Н. Комунікативна компетентсть педагога: структура, етиапи формування / Н. Атишок // Молодь і ринок. - 2015. - № 6. - С. 10–13.
– Булак Н. Педагогічні проблеми компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Булак // Імідж сучас. педагога. - 2014. - № 1. - С. 25-27.
– Савченко К. Комунікативна компетентність як засіб розвитку професіоналізму особистості майбутніх учителів / К. Савченко // Імідж сучасного педагога. - 2011. - № 4. - С. 53-55.
– Бескорса О. Інноваційні педагогічні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи / О. Бескорса // Молодь і ринок. – 2017. – № 8 - С. 96-99.
– Комурджі Р. Комунікативна компетентнність як складова професійної компетентності вчителя музики / Р. Комурджі // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2012. - № 6. - С. 26-31.
– Козак Л. В. Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу / Л. В. Козак // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2013. - Вип. 1/2. - С. 64-71.
– Варга Л. І. Вплив інтерактивних технологій на формування комунікативної культури майбутніх учителів / Л. І. Варга // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. - 2015. - № 4. - С. 300–304.
– Левченко Л. С. Комунікативна компетентність особистості в аспекті сучасної інноваційної освіти / Л. С. Левченко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. - 2015. - № 2. - С. 240-248.
– Молчанова А.О. Комунікативна взаємодія - складник професійної компетентності науково-педагогічних кадрів / А. О. Молчанова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2015. - № 3. - С. 50-56.
– Кочина Л. До визначення поняття "професійна комунікативна компетентність" / Л. Кочина // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2013. - № 3. - С. 76-82.
– Булак Н. Педагогічні проблеми компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Булак // Імідж сучас. педагога. - 2014. - № 1. - С. 25-27.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.11.2018 14.52.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.679345 seconds