Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Юлія із міста: м. Кременчук :: Запитання: 42819  
Юлія запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка підібрати літературу для реферату за такою темою "Проблеми сучасної мовознавчої науки в Україні" Велике дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://kumlk.kpi.ua/node/1470
https://familytimes.com.ua/kultura-movlennya/problemy-suchasnogo
Стан сучасної української мови в незалежній українській державі
http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr03/mowa01.htm
Актуальні проблеми мовознавства
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzfn_2013_3_2.pdf
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики
http://www.pinax.com.ua/wp-content/uploads/2015/04/ActualProblLinguist.pdf
Сучасний стан розмовного стилю української мови
http://conf.vntu.edu.ua/znanosv/2012/txt/abramchuk.pdf
Білінгвізм як ознака мовної ситуації в сучасній Україні
http://philology.knu.ua/library/zagal/Komparatyvni_doslidzhenna_17_2012/047_053.pdf
Суржик - проблема сучасної української мови
http://fakeoff.org/culture/surzhik-problema-suchasnoi-ukrainskoi-movi
http://philology.knu.ua/node/845

.: Розділ: Мовознавство :: 13.02.2019 15.21.37 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Вінниця :: Запитання: 42810  
Аліна запитує:
Доброго дня!Допоможіть будь ласка знайти інформацію для магістерської на тему: "Гра слів(мовна гра) та каламбур у повсякденному спілкуванні".Дякую.
Наша відповідь:
Аліно, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Бокова П. М. Каламбур або гра слів. Проблеми та особливості перекладу [Електронний ресурс] / П. М. Бокова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2015. - Вип. 27. - С. 45-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psptkl_2015_27_7

Борисова Н. Прийом компенсації як засіб перекладу каламбурів [Електронний ресурс] / Н. Борисова // Теоретична і дидактична філологія. - 2015. - Вип. 20. - С. 146-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_20_16

Гершун Г. Мовна гра як прояв постмодерністської тенденції у журналістському тексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Журналістика ; вип. 1 (22)).

Жук, Олена.разеологія як розділ мовознавства [Текст] : цикл уроків / Олена Жук // Українська мова та література. - 2015. - Червень, № 11/12. - С. 66-78.

Журавель Н. В. В основі каламбуру - багатозначність слова / Н. В. Журавель // Культура слова [Текст] : республік. міжвідом. зб. Вип. 21 / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ : Наукова думка, 1981. - С. 23-27.

Колоїз Ж.В.Мовна гра як вияв креативності в сучасній афористиці / Ж.В.Колоїз// Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : [зб. наук. праць]. – Вип.15 / ред. : Ж.В. Колоїз (відп.ред.), Л.А.Білоконенко та ін. – Кривий Ріг, 2015. – С. 163–185.

Корниенко О.А. Игра слов, каламбур, парономазия, амфиболия: к проблеме определения и дифференциации понятий в литературоведческом аспекте / Корниенко О.А. // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 33-48. – (Серія: Філологія)

Космеда Т.А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) / Т.А. Космеда, О. В, Халіман. - Дрогобич: КОло, 2013. Ї 228 с.

Котов М. В. Комунікативна невдача у ситуації міжкультурного спілкування / М. В. Котов // Дискурсологія. Семантика і прагматика - Харків, 2013. - C. 55-59.

Кулініч О. Засоби увиразнення заголовків у сучасних друкованих ЗМІ // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 109-115

Маткобожик, Вікторія. Довідник "Все для учнів про фразеологію" / В. Маткобожик // Українська мова і література в школі. - 2012. - № 4. - С. 42-45.

Мовна особистість і мовна субкультура[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://um.co.ua/4/4-4/4-45008.html

Мовна гра в мовної діяльності[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://um.co.ua/4/4-4/4-45007.html

Непийвода Н. Мовна гра та гумор у рекламному тексті // Урок української. – 2001. – No 10. – С.20-24.

Остапченко, О. Тренінг риторичної майстерності : навчальна гра-змагання "Ораторський турнір" / Олена Остапченко // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 6. - С. 64-71. - Бібліогр.: 8 назв.

Патлач Г. Каламбур як різновид мовної гри в англійській, французькій, російській та українській лінгвістиці [Електронний ресурс] / Г. Патлач // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. - 2009. - Вип. 81(3). - С. 385-389. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_81(3)__95

Патлач Г. О. Метонімія як засіб створення каламбуру [Електронний ресурс] / Г. О. Патлач // Лінгвістика. - 2013. - № 3. - С. 27-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ling_2013_3_6

Патлач Г. О. Референційний механізм в каламбурі [Електронний ресурс] / Г. О. Патлач // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 48. - С. 221-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_48_70

Ріниченко, О. Одноримки [Текст] : словник омонімів та схожословів / О. Різниченко. - О. : Друк, 2002. - 407 с.

Рязанцева Д. Функціонування ненормативних форм прикметника із префіксом най-: відображення аксіологічних смислів / Д. Рязанцева // Вісник Дніпропетров. ун-ту. Серія «Мовознавство». №1. – Дніпропетровськ. – С. 170-185.

Санников В.З. Об истории и современном состоянии русской языковой игры (основные виды русской языковой шутки; каламбур; парономазия; ирония; пародия; перепев; парадокс; абсурд; отношение к юмору; функции языковой игры; изменения в жанровом составе языковой игры; эволюция шуток) / В. З. Санников // Нові видання України . - 2003.- № 36 - С. 3-20.

Сковородников, А. П. О понятии и термине "языковая игра" [Текст] / А.П. Сковородников // Филологические науки. - 2004. - N2. - С. 79-87 .

Тимчук О. Т. Обігрування структурних елементів слова як семантико-стилістичне явище (морфеміка і словотворення) / О. Т. Тимчук // Мовознавство. - 2001. - № 2. - С. 54-62. - Бібліогр.: 11 назв.

Тимчук О. Т. Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. Т. Тимчук. - К., 2003. - 14 с.

Штых Ю. Г. Факторы возникновения многозначности в каламбуре [Електронний ресурс] / Ю. Г. Штых // Русская филология. - 2014. - № 1-2. - С. 90-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rfuv_2014_1-2_21

.: Розділ: Мовознавство :: 11.02.2019 12.19.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Суми :: Запитання: 42808  
Катерина запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти інформацію для реферату за темою:"Номенклатура як сукупність термінів символів і назв". Українська мова за професійним спрямуванням. Дякую.
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

1.Булик-Верхола С.З. Формування і розвиток української музичної термінології // Українська термінологія і сучасність. Зб. наук. пр. Вип. V / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К.: КНЕУ, 2003.– С. 41–45.
2.Вовк А. Наукова мова і політика: 55 років української термінології в УРСР // Cучасність. – Мюнхен, 1979. – Ч. 7–8. – С. 87–95.
3.Д’яков А.С.Основи термінотворення: семантичні та соціолінґвістичні аспекти /Д’яков А.С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б.– К.: Вид. дім “КМ Academia”, 2000. – 218 с.
4.Караванський С. Секрети української мови. – К.: Кобза, 1994. – 152 с.
5.Карпова В.Л. Термін і художнє слово. – К.: Наук. думка, 1967. – 130 с.
6.Кияк Т.Р. До питання про “своє” та “чуже” в українській термінології // Мовознавство. – К., 1994. – № 1. – С. 22–25.
7.Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – Вип. 1. – 79 с.
8.Ковалик І.І. Вчення про словотвір. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1961. – Вип. 2. – 84 с.
9.Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – 307 с.
10.Комова М.В.Українська термінографія (1948–2002): Бібліографічний покажчик. – Львів: Ліга-Прес, 2003. – 112 с.
11.Коридон, П. В. Номенклатура: термінологічні інтерпретації в історіографії / П.В. Коридон // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - С. 171-183
12.Кочан І.М. Синонімія у термінології // Мовознавство. – К., 1992. – № 3. – С. 32–34.
13.Кочан І.М. Теоретичні засади вироблення термінологічних стандартів в українській мові // Мова і культура нації. – Львів, 1991. – С. 40–49.
14.Кочерга О.Д. Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології // Сучасність. – К., 1994. – № 7–8. – С. 173–182.
15.Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів. – К.:
Вид-во Акад. наук УРСР, 1957. – 236 с.
16.Куньч З.Й. Українська риторична термінологія: історія і сучасність. –Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 216 с.
17.Мацюк Г.П. Зміни значень загальновживаних слів у терміносистемах // Українське мовознавство. – К.: Вища шк., 1988. – Вип. 15. – С. 10–14.
18.Наконечна Г.В. Українська науково-технічна термінологія. Історія і сьогодення. – Львів: Кальварія, 1999. – 110 с.
19.Національні та інтернаціональні компоненти в сучасних терміносистемах / Відп. ред. Л.О. Симоненко. – К.: Наук. думка, 1993. – 230 с.
20.Павлова Ольга ТЕРМІНИ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ І НОМЕНКЛАТУРНІ ЗНАКИ (ДО ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ) http://vlp.com.ua/files/09_38.pdf
21.Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.
22.Полюга Л.М. Здобутки і втрати української термінології та термінографії за десять років Незалежності // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – Львів, 2002. – № 453: Проблеми української термінології. – С. 21–24.
23.Проблеми української науково-технічної термінології // Тези доп. 1–10 Міжнар. конф. – Львів, 1992–2008.
24.Процик І. Українська фізична термінологія на зламі ХIХ – ХХ століть. – Львів: ВЦ Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2004. – 252 с.
25.Секунда Т. Про принципи складання української технічної термінології // Вісник ІУНМ. – К., 1930. – Вип. 2. – С. 11–21.
26.Сербенська О.А. Формування і розвиток української наукової термінології // Наукове товариство імені Тараса Шевченка і українське національне відродження. Зб. наук. пр. і матеріалів першої наукової сесії НТШ (березень 1990). – Львів, 1992. – С. 141–147.
27.Склад і структура термінологічної лексики української мови. – К.: Наук. думка, 1984. – 195 с.
28.Терміни, професіоналізми та номенклатурні назви. Творення професіоналізмів та номенклатурних назв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://helpiks.org/8-30282.html. - Назва з екрана.
29.Термінологічна лексика в системі професійного мовлення: Методичні вказівки та завдання для самостійної роботи студентів з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / укл.: Г.Л. Вознюк,
С.З. Булик-Верхола, М.В. Гнатюк, Н.І. Голубінка, Н.З. Дрівко, З.Й. Куньч, О.Г. Литвин, І.Б. Ментинська, Г.В. Наконечна, А.Я. Середницька, Ю.В. Теглівець, І.Д. Шмілик. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 92 с.
30.Цимбал, Наталія. Формування української термінології органічної хімії [Текст] / Наталія Цимбал // Дивослово (Українська мова й література в навчальних закладах). - 2014. - № 12. - С. 25-27. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.02.2019 22.22.23 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ангеліна із міста: Ужгород :: Запитання: 42782  
Ангеліна запитує:
Доброго вечора. Допоможіть, будь-ласка підібрати матеріал на тему "Емоційна лексика у творах Ольги Кобилянської. Лексика на позначення смутку" (з зазначенням доступу до матеріалу). Дуже дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ангеліно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Вісник Сумського державного університету. Сер. Філологічні науки. N 19 / ред.: І. О. Ковальов. - Суми, 2000. - 126 с. - укp. - рус.
- Ольга Кобилянська - письменниця і громадянка: національне і загальнолюдське / ред.: Б. І. Бунчук. - Чернівці : Кн. - ХХІ, 2004. - 338 с. - (Наук. вісн. Чернів. ун-ту. Сер. Слов'ян. філол.; Вип. 216 - 217). - укp.
- Слов'янська філологія : Зб. наук. пр. / ред.: Н. В. Гуйванюк. - Чернівці, 1999. - 204 с. - (Наук. вісн. Чернів. ун-ту; Вип. 81). - укp. - рус.
- Слов'янська філологія / ред.: Н. В. Гуйванюк. - Чернівці : Рута, 2001. - 198 с. - (Наук. вісн. Чернів. ун-ту; Вип. 116). - укp.
- Ткач Л. О. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. : моногр / Л. О. Ткач; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці : Кн.-ХХІ, 2007. - 703 c. - Бібліогр.: с. 525-553. - укp.
- Гуйванюк Н. В. Слово - Речення - Текст : вибр. пр. / Н. В. Гуйванюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. - Чернівці, 2009. - 664 c. - укp.
- Мясоєдова С. В. Лексико-семантичні й прагматичні особливості непрямих спонукальних висловлень у творах Ольги Кобилянської [Електронний ресурс] / С. В. Мясоєдова // Молодий вчений. - 2016. - № 9. - С. 228-233. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_9_52
- Руснак Н. Лексика портретного опису в повісті О. Кобилянської "Земля” [Електронний ресурс] / Н. Руснак, Л. Мацьків // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. - 2011. - Вип. 547-548. - С. 253-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2011_547-548_44
- Руснак Н. Весільна обрядова лексика у творах О. Кобилянської (на матеріалі повістей "Земля” та "В неділю рано зілля копала…”) [Електронний ресурс] / Н. Руснак, Ю. Руснак // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Слов'янська філологія. - 2014. - Вип. 732-733. - С. 278-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2014_732-733_48
- Гурдуз, Андрій. Витоки міфопоетичної парадигми повісті Ольги Кобилянської "Земля" (міфологеми поля і лісу) / А. Гурдуз // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2004. - № 5-6. - С. 194-198. - Бібліогр.: 14 назв
- Кандинська, Віра. Рецепція естетизму й дендизму в новелі Ольги Кобилянської "Valse melancolique" / Віра Кандинська // Слово і час. - 2013. - № 5. - С. 32-42. - Бібліогр. в кінці ст. - Зміст: "Valse melancolique". - Бібліогр. в кінці ст.
- Кутова Т. Колір у психологічній характеристиціі поведінки персонажів повісті Ольги Кобилянської "Земля" / Т. Кутова // Рідна школа. - 2016. - № 8-9. - С. 47-51. - Бібліогр.: 14 назв
- Нікітчина, Галина. Символіка "Білого птаха" та новели Ольги Кобилянської "Битва" : Зразок психоаналітичної інтерпретації / Галина Нікітчина // Українська мова та література. - 2005. - № 9 (березень). - С. 19-21. - Бібліогр.: 6 назв
Сивокінь Григорій.Таке містке поняття - меланхолія : рецензія / Григорій Сивокінь // Літературна Україна. - 2003. - 20 лютого. - С. 6
- Українська література за новою програмою. Конспекти уроків. 10 клас // Українська мова та література. - 2010. - № 38-40 (жовтень). - С. 14-46
- Шевченко, Зоя. Нові підходи до вивчення повісті О. Кобилянської "Земля" / З. Шевченко // Українська мова і література в школі. - 2005. - № 8. - С. 27-29. - Бібліогр.: 6 назв.. - Бібліогр.: 6 назв.
- Яценко, Таміла. Проза О. Кобилянської - найяскравіша модель раннього українського модернізму : Вивчення повісті О. Кобилянської "Людина" в 10 класі / Таміла Яценко // Українська мова і література в школі. - 2005. - № 3 . - С. 17-21
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/37669/03-Matviyas.pdf?sequence=1
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/19426/1/Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян.pdf
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine44-6.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/712367/1/Література_10_2018-08-03_v3.pdf
http://shron1.chtyvo.org.ua/Naukovi_zapysky_Chernivetskyi_derzhavnyi_univ/Tom_V_Seriia_filolohichnykh_nauk_Vypusk_1.pdf
http://bdpu.org/wp-content/uploads/2018/02/Збірник-УКРАЇНСЬКА-МОВА-НА-ПОРУБІЖЖІ-ХХ–ХХІ-СТОРІЧЧЯ-2017-1.pdf
http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2013/02/Savrey10.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 1.02.2019 22.43.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Попасна :: Запитання: 42769  
Альона запитує:
Доброго вечора. Підкажіть будь-ласка літературу для написання магістерської роботи з теми "Стилістичні особливості синтаксису в поезії Василя Стуса". Заздалегідь дякую за відповідь.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Біловус Л. І. Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В. Стуса та І. Світличного) : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Л. І. Біловус ; Тернопільський державний педуніверситет ім. В. Гнатюка, 2003. – 20 с.
Будний В. Порівняльне літературознавство: підручник / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 430 с.
Бондаренко А. І. Час вибору: Вивчення творчості Василя Стуса в школі / А. І. Бондаренко, Ю. І. Бондаренко. – Київ : Академія, 2003. – 232 с.
Бондаренко А. Спроба аналізу філософських творів Василя Стуса. / А. Бондаренко // Дивослово. –1998. – № 8. – С. 8-11.
Дзюрак О. Роздуми про сенс людського життя у світлі творчості Василя Стуса : 11 клас / О. Дзюрак // Дивослово. - 2018. - № 6. - С. 16-19.
Довгань М. А світ - нехай святиться : рік Василя Стуса / М. Довгань // Слово Просвіти. - 2018. - 10-16 трав. - С. 8-9.
Калинець І. Василь Стус у Львові : слідами наших виступів / І. Калинець // Слово Просвіти. - 2018. - 28 черв.-4 лип. - С. 14.
Мельникова О. Василь Стус. Наш : 4 вересня - 33 роки по смерті геніального українця / О. Мельникова // День. - 2018. - 4 верес. - С. 2.
Шаф О. Лірика Василя Симоненка, Василя Стуса, Тараса Мельничука: гендерно-психологічні домінанти / О. Шаф // Бібліотечка "Дивослова". - 2018. - № 1. - С. 2-60.
Шуткевич О. Зрозуміти й оцінити Стуса : науково-практична конференція, присвячена поету, зібрала у Вінниці понад сотню учених із 20 інституцій / О. Шуткевич // День. - 2018. - 24 квіт. - С. 6-7.

.: Розділ: Мовознавство :: 27.01.2019 22.27.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.978261 seconds