Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 42965
   


Автор вопроса: Анна из города: Ужгород :: Вопрос: 44968  
Анна спрашивает:
Добрий день! Мене цікавить інформація про діяльність Андрія Шептицького та Мілени Рудницької у міжвоєнний період. Дякую
Наш ответ:
Доброго дня, Анно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://genderindetail.org.ua/library/politika/z-knigi-ukrainski-zhinki-v-gornili-modernizatsii-134171.html
file:///C:/Users/User/Desktop/510-Article Text-846-1-10-20200807.pdf
https://old.uinp.gov.ua/news/lyudi-pravdi-milena-rudnitska
http://www.nbuv.gov.ua/node/2266
https://er.ucu.edu.ua/bitstream/handle/1/2016/Voloshyn_Parlamentska diialnist Mileny.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lia.lvivcenter.org/uk/storymaps/female-writers-mobile/
https://zik.ua/news/2012/12/01/demokratiya_i_golodomor_381505
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7128/1/Predka.pdf
https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/21883
http://www.sde.org.ua/zmi/zvoda/item/3079-ukrajinskyj-mojsej-mytropolyt-andrej-sheptyckyj-ta-ukrajinskyj-nacionalnyj-rukh.html
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/relig/20676/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/85480/10-Gnot.pdf?sequence=1
http://visnyk-ist.uzhnu.edu.ua/article/view/167417/167063
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/15234/2/ProcNTShTB_2006v2_Krupa_L_L-Analiz_stavlennia_mytropolyta_160-170.pdf
https://commons.com.ua/ru/andrej-sheptitskij-ta-banderivskij-ruh/
https://www.radiosvoboda.org/a/andrey-sheptytsyy/30754511.html
http://www.lsl.lviv.ua/wp-content/uploads/Z/Z2015/JRN/PDF/8.pdf

– Українські жінки у горнилі модернізації / за заг ред. О. Кісь. – Харків : КСД, 2017. – 304 с.
– Дядюк М. Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю / М. Дядюк. – Львів : Астролябія, 2011. – 368 с.
– Мілена Рудницька. Статті, листи, документи (Збірник документів і матеріалів про життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької) / Упоряд. М. Дядюк. – Львів, 1998. – 844 с.
– Дядюк М. Змагання за представницьку рівність: політична діяльність жінок у міжвоєнній Галичині / М.Дядюк // Українські жінки у горнилі модернізації. – Харків, 2017. – С. 176-203.
– Маланчук-Рибак О. Жіночий рух на Західноукраїнських землях (кінець ХІХ – 30-і роки ХХ століття) / О.Маланчук-Рибак // Жіночі студії в Україні. Жінка в історії та сьогодні : колективна монографія / За заг.ред. Л. Смоляр. – Одеса, 1999. – С. 110-129.
– Мархель Л. Діяльність Мілени Рудницької в культурно-освітньому полі Західної України (20-30 рр. ХХ ст) / Л.Мархель // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки. Вип. 12. – Київ, 2014. – С.168-178.
– Митрополит Андрей Шептицький : Життя і Діяльність. Церква і суспільне питання. Документи і матеріали 1899-1944 р. – Т. ІІ. – Кн. 1: Пастирське вчення та діяльність / Під ред. Андрія Кравчука. – Львів: Видавництво Отців Василіян “Місіонер”, 1998. – 572 с.
– Батій Я.О. Андрей Шептицький / Я. Батій. —–Харків : Фоліо, 2018. – 119 с. – (Знамениті українці).
– Сергійчук В. Українські державники: Андрей Шептицький / В. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М. І., 2015. – 436 с. : іл., портр. – (Українські державники).
– Митрополит Андрей Шептицький – філософ, вчитель, праведник. Великий українець : матеріали всеукр. наук. конф., Чернівці, 26 трав. 2015 р. Божого : [зб. ст., повідомлень] / Укр. Греко-Католиц. Церква, Коломийсько-Чернів. єпархія, Буковин. вікаріат ; [упоряд. та наук. ред.: Сиротюк В. С.]. – Чернівці : Букрек, 2015. – 107 с. : іл., портр.
– Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький : (1865-1944) / К. Королевський священик ; із фр. пер. Ярема Кравець ; пер. опрац. Юрій Дубленич. – Львів : СВІЧАДО, 2014. – XVII, 489 с. : іл.

.: Раздел: История :: 3.12.2020 17.04.47 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юліана из города: Ужгород :: Вопрос: 44955  
Юліана спрашивает:
Добрий день. Допоможіть знайти інформацію на тему: "Закарпатці в бабиному яру". Дякую
Наш ответ:

.: Раздел: История :: 1.12.2020 15.23.45 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Мирослава из города: Кропивницький :: Вопрос: 44921  
Мирослава спрашивает:
Добрий день! Мені потрібні джерела про період українізації. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Мирославо! Перегляньте наступні джерела інформації за вашим запитом:
Бачинський Д. Українізація 1920-х — початку 30-х років та інтелігенція : навч. посіб. / Д. Бачинський ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. — 176 с. : табл.
Богуславська О. Глобалізація — євроінтеграція — українізація: проблеми, загрози та перспективи взаємодії [Електронний ресурс] / О. Богуславська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2008. — Вип. 33. — С. 58-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2008_33_9.
Боровик А. Українізація загальноосвітніх шкіл за часів виборювання державності (1917-1920 рр.) : дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / А. Боровик ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 2005. — 439 с.
Верлан О. Національна інтелігенція на зламі ідеологічних епох: українізація і сьогодення [Електронний ресурс] / О. Верлан, В. Малюська // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. —2004. — Вип. 8. — С. 26-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2004_8_5.
Кузьменко В. Українізація шкіл України в 20-30-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Кузьменко, Н. Слюсаренко // Педагогічний альманах. — 2019. — Вип. 44. — С. 241-248. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2019_44_37.
Куліш Т. Українізація шкільної освіти в період національного відродження 20-х років ХХ ст.: причини, проблеми, шляхи реалізації [Електронний ресурс] / Т. Куліш // Історико-педагогічний альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 64-67. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2010_2_16.
Куц О. Українізація як каталізатор духовного життя українського суспільства 20–30-х років [Електронний ресурс] / О. Куц // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. — 2006. — Вип. 32. — С. 224-232. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_32_14.
Морозов К. Моя українізація / М. Костянтин. — Київ : Основи, 2014. — 319 с. : фот.
Нечипоренко З. "Українізація” і забезпечення прав національних меншин Півдня України в 1920-х — на початку 1930-х рр. [Електронний ресурс] / З. Нечипоренко // Український селянин. — 2010. — Вип. 12. — С. 292-295. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2010_12_108.
Паньков A. Ментальна українізація [Електронний ресурс] / A. Паньков // Актуальні проблеми держави і права. — 2004. — Вип. 22. — С. 1015-1023. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2004_22_190.
Парфенюк І. Українізація культурного простору України в системі інформаційної безпеки держави [Електронний ресурс] / І. Парфенюк // Український інформаційний простір. — 2019. — № 2. — С. 63-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrinfsp_2019_2_7.
Розовик Д. Українізація державно-адміністративної системи в роки національно-визвольної революції (1917–1920) [Електронний ресурс] / Д. Розовик // Етнічна історія народів Європи. — 2004. — Вип. 17. — С. 52–58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2004_17_10.
"Українізація" 1920-30-х років: Передумови, здобутки, уроки / В. Даниленко [та ін.] ; відп. ред. В. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — Київ : [б.в.], 2003. — 392 с.
Цвілюк С. Українізація України : тернистий шлях національно-культурного відродження доби сталінізму / С. Цвілюк. — Одеса : Маяк, 2004. — 200 с.
Цвілюк С. Українізація і розвиток освітньої системи в 1920 — 1930-х роках [Електронний ресурс] / С. Цвілюк // Інтелігенція і влада. Серія : Історія. — 2003. — Вип. 1. — С. 176-182. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/iiv_2003_1_26.
Шпакович К. Мовна політика в УСРР та українізація національно-державного апарату на сторінках харківських періодичних видань 1920-х років [Електронний ресурс] / К. Шпакович // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. 40. — С. 112-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_40_20.

.: Раздел: История :: 24.11.2020 22.31.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Лариса из города: Київ :: Вопрос: 44908  
Лариса спрашивает:
Добрий день! Мені потрібні джерела інформації чи конспекти уроків з всесвітньої історії для 7 класу. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ларисо! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації:
Ахунова Л. Лицарський бункер : як, з чого і для чого будували замки? / Л. Ахунова // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 44-53.
Болтромюк В. Держава в середньовічній Європі : всесвітня історія : 7 клас / В. Болтромюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 1-3. — С. 81-87.
Болтромюк В. Держава в середньовічній Європі : всесвітня історія : 7 клас / В. Болтромюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 1-3. — С. 81-87.
Бондаренко К. Європейське середньовічне місто : всесвітня історія : 7-й клас / К. Бондаренко // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 17. — Всесвітня історія. — 2019. — № 9. — С. 4-9.
Винник М. Англія в ХІ — ХV ст. : всесвітня історія : англійська мова : 7 клас / М. Винник, Х. Вовчук // Історія та правознавство. — 2019. — № 22-24. — С. 84-87.
Власова Н. Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ : всесвітня історія : 7 клас / Н. Власова // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 44-47.
Власова Н. Утворення Османської імперії. Правління Мехмеда ІІ : всесвітня історія : 7 клас / Н. Власова // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 44-47.
Всесвітня історія - методичні матеріали [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vsesvitna-istoria. — Дата звернення : 24.11.2020.
В'юненко В. Історичний колорит і романтика пригод : за романом Вальтера Скотта "Айвенго" : інтегрований урок зарубіжної літератури і всесвітньої історії : 7-й клас / В. В'юненко, А. Шорохов // Всесвітня література в сучасній школі. — 2019. — № 10. — С. 50-53.
Кирилова А. Мандрівники в часі : життя в середні віки : [проєкт для учнів 7 класу] / А. Кирилова // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 32-43.
Ковбасюк Т. Італійські торговельні республіки : всесвітня історія : 7 клас / Т. Ковбасюк // Історія та правознавство. — 2019. — № 16-18. — С. 65-68.
Конспекти уроків всесвітньої історії 7 клас [Електроннй ресурс] // Історія в школі [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://www.historyua.com/category/konspekty-urokiv-istoriyi/konspekty-urokiv-vsesvitnoyi-istoriyi-7-klas/. — Дата звернення : 24.11.2020.
Макарчук Н. Середньовічне європейське суспільство : всесвітня історія : 7 клас / Н. Макарчук // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 48-52.
Макарчук Н. Середньовічне європейське суспільство : всесвітня історія : 7 клас / Н. Макарчук // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 48-52.
Розробки з всесвітньої історії – 7 клас [Електроннй ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/biblioteka/vsesvitnya-istoriya/klas-7. — Дата звернення : 24.11.2020.
Скріннікова Н. Розвивальні завдання з історії Середньовіччя. Крилаті вислови : всесвітня історія : 7 клас / Н. Скріннікова // Історія та правознавство. — 2020. — № 1-3. — С. 54-55.
Скріннікова Н. Розвивальні завдання з історії Середньовіччя. Крилаті вислови : всесвітня історія : 7 клас / Н. Скріннікова // Історія та правознавство. — 2020. — № 1-3. — С. 54-55.

.: Раздел: История :: 22.11.2020 19.36.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Ужгород :: Вопрос: 44904  
Анна спрашивает:
Добрий день! Мене цікавить будь-яка інформація про Мілену Рудницьку, фбо діяльність українок в Польщі міжвоєнного періоду. Дякую
Наш ответ:
Анно, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Агеєва В. Кінець вегетативного існування // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 30-31.

Барбара Л. А. Ідеологічні основи політичної діяльності Мілени Рудницької [Електронний ресурс] / Л. А. Барбара // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. - 2013. - Вип. 10. - С. 207-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2013_10_24

Байкєніч, Ганна. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, святкування Івана Купала, Декларацію про державний суверенітет України, університет святого Володимира, видатних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Байкєніч, Ганна, Охрімчук, Олена // Позакласний час. - 2018. - № 6. - Школа патріота. - С. 1-48.

Богачевська-Хомяк, Марта.Мілена Рудницька / Богачевська-Хомяк, Марта
// Українки в історії. - К., 2004. - С. 124-129.

Гачковський, М.Мілена Рудницька - українська жіноча та національна діячка, депутат польського Сейму в 1928-1935 рр. [Текст] / М. Гачковський // Гуманітарні науки. - 2011. - № 2. - С. 126-133. - Бібліогр. в кінці ст.; Безпека життєдіяльності -2012- . № 10. – С. 126-133.

Діалог у листах: з епістолярію Івана Лисяка-Рудницького й Мілени Рудницької. (До 100-річчя від дня народження І. Лисяка-Рудницького) / вступ. ст. і публікація Л. Буряк // Український історичний журнал 2019. - № 4 - С. 157-207.

Жулканич Н. Мілена Рудницька – ідеолог та провідна діячка українського жіночого руху в Західній Україні [Електронний ресурс] / Н. Жулканич, Л. Барбара // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. - 2012. - Вип. 9. - С. 52-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2012_9_15

Ідеолог і провідник українського жіночого руху : до 120-річчя від дня народження М. І. Рудницької (1892-1976) : 15 липня // Календар знаменних і пам'ятних дат. - К., 2012. - № 3, 2012. - С. 34-41. - Бібліогр.: с. 40-41.

Левчук І. С. Персоніфікація лідерства: життєві долі й громадсько-політична діяльність лідерів українських, польських та єврейських жіночих рухів у Другій Речі Посполитій / І. С. Левчук // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2016. - Вип. 46. - С. 379-383. - Бібліогр.: 25 назв

Люди правди [Електронний ресурс] : Мілена Рудницька // Інститут національної пам’яті : [сайт]. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/news/lyudi-pravdi-milena-rudnitska. – Назва з екрана.

Марочко В. Рудницька Мілена // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371.

Мілена Рудницька і її "Західня Україна під большевиками" [Текст] : кн. уклад. в 2-х ч., з перевид. збірника за погодженням Наук. Т-ва ім. Шевченка в Америці і Укр. Вільн. Акад. у США / упоряд.: Степан Попович, Галина Попович. - Львів : Коло, 2016. - 483 с. : іл. - Бібліогр.: с. 56.

Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи [Текст] : зб. док. і матеріалів про життя, суспільно-політ. діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької / Центральний держ. історичний архів України, м. Львів, Інститут історичних досліджень Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка ; упоряд. М. Дядюк ; відп. ред. М. Богачевська- Хомяк. - Л. : [б.в.], 1998. - 844 с

Орлова Т. Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії [Електронний ресурс] / Т. Орлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 2010. - Вип. 99. - С. 12-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2010_99_6

Присяжний, Михайло Павлович. Мілена Рудницька: сходження до неба [Текст] / Михайло Присяжний, Юлія Присяжна-Гапченко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. - Львів : ПАІС, 2010. - 132 с.

Рудницька, Мілена. Новий етап жіночого руху [Текст] / Мілена Рудницька // Слово і час. - 1999. - № 9. - С. 71-72.

.: Раздел: История :: 20.11.2020 11.38.59 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.612552 seconds