Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44184
   


Автор запитання: Валерія із міста: Ірпінь :: Запитання: 46195  
Валерія запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про епоху Просвітництва в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Антонюк Г. Д. Ідеї раннього Просвітництва в освітньо-культурному просторі України XVII – першої половини XVIII ст. : монографія / Г. Д. Антонюк; ред.: Б. І. Шуневич; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2015. — 494 c.
Барабаш Д. В. З історії українського Просвітництва: інтелектуальне співтовариство «Попівська академія» [Електронний ресурс] / Д. В. Барабаш, Н. О. Барабаш // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2015. — Вип. 43. — С. 89-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_43_17.
Добржанський О. Українське просвітництво на Буковині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ідейні засади та організаційні форми [Електронний ресурс] / О. Добржанський, Т. Яценюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. — 2016. — № 3. — С. 5-9. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnui_2016_3_4.
Зубкова Н. М. Листування П. Я Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст [Електронний ресурс] / Н. М. Зубкова, О. П. Степченко // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2007. — Вип. 12. — С. 310-322. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2007_12_24.
Карпова Л. О. Просвітництво на теренах України ХІХ ст.: історіографічний досвід [Електронний ресурс] / Л. О. Карпова // Актуальні питання культурології. — 2012. — Вип. 12. — С. 51-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apkant_2012_12_15.
Козак О. Доброчинність Богдана і Варвари Ханенків у справі просвітництва й розвитку та популяризації наукових знань в Україні наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Козак // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 108. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_108_4.
Лімборський І. В. Парадигматика західноєвропейського та українського просвітництва: проблеми типології та національної ідентичності: автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.05 ; 10.01.01 / І. В. Лімборський ; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — Київ, 2006. — 40 с.
Ляшенко О. Д. Зарубіжна та українська культура епохи Просвітництва : Конспект лекцій з курсу «Історія світ. та вітчизн. худож. культури» / О. Д. Ляшенко; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2003. — 60 c.
Нагачевська З. І. Педагогічна думка і просвітництво у жіночому русі Західної України (ІІ половина ХІХ ст. — 1939 р.): автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / З. І. Нагачевська ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2009. — 40 с.
Пекарчук В. М. Просвітництво як форма популяризації культурно-мистецьких надбань етноменшин України: тенденції 1990-2000-х років [Електронний ресурс] / В. М. Пекарчук // Сумський історико-архівний журнал. — 2014. — № 23. — С. 81-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2014_23_13.
Сугробова Ю. Ю. Раціональне осмислення творчості в соціокультурному просторі Західної Європи й України в Епоху Просвітництва [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Сугробова // Культура України. — 2011. — Вип. 35. — С. 106-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2011_35_12.
Федів Ю. О. Історія української філософії : навч. посіб. / Ю. О. Федів, Н. Г. Мозгова. — Київ : Україна, 2000. — 511 c.
Харитон І. М. Новостильовий духовний концерт в українській культурі доби просвітництва [Електронний ресурс] / І. М. Харитон, М. В. Беднарчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. — 2013. — Вип. 1. — С. 143-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2013_1_19.
Шевченко О. А. Українська «модернізація»: крах «проекту Просвітництва» або «в сутінках цинічного Розуму» [Електронний ресурс] / О. А. Шевченко // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2011. — Вип. 6. — С. 59-68. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2011_6_7.
Шуміліна О. Іриней Фальковський – видатний діяч українського просвітництва і культури [Електронний ресурс] / О. Шуміліна // Українська музика. — 2012. — Число 1. — С. 19-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2012_1_6.

.: Розділ: Загальні :: 17.01.2022 11.25.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 46190  
Людмила запитує:
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу до теми "Риторичні питання наукового дискурсу на основі лінгвістичних наукових статей"
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://library.gnpu.edu.ua/books/Scientific language/Chapter 2/Part_1.htm
http://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/7528/4/Корнейко Петрова Попова (1).pdf
https://lingua.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/Yakhontova_chapter_1.pdf
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2788/tomahiv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cyberleninka.ru/article/n/naukoviy-diskurs-istorichniy-sotsiolingvistichniy-ta-lingvokognitivniy-aspekti/viewer
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/8/15.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/fil/02april2014/22.pdf
https://etudesslaves.edel.univ-poitiers.fr/index.php?id=943
http://litmisto.org.ua/?p=9138
http://www.vtei.com.ua/konfa/03_10_19/6/2.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10975/14-Ilchenko.pdf?sequence=1

– Ціпко А. Українознавчий науковий дискурс: домінанти комунікативних проєкцій / А. Ціпко // Українознавство. – 2019. – № 2 (71). – С. 16-30.
– Висоцька О. Л. Науковий дискурс у сучасних лінгвістичних дослідженнях / О. Л. Висоцька // Молодий вчений. – 2018. – № 8. – С. 65-70.
– Курило Л. В. Структурні і стилістичні характеристики англомовних наукових статей 18 / Л. В. Курило // Іноземні мови. – 2016. – № 1. – С. 18-23.
– Глущенко В. А. Лінгвістичний метод і його структура / В. А. Глущенко // Мовознавство. – 2010. – № 6. – С. 32-44.
– Щербина С.М. Науковий стиль у системі стильової диференціації сучасних літературних мов / С. М. Щербина // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов, Вип. 16. – С. 261-268.
– Ковалева Е.И. Лингвистические аспекты научного дискурса / Е. И. Ковалева // Вопросы филологии. – 2013. – № 1. – С. 84-93.
– Гніздечко О. М. Жанрово-стильові параметри англомовного наукового дискурсу (на матеріалі статей сучасних європейських та американських лінгвістів) / О. М. Гніздечко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 54-60.
– Гніздечко О.М. Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект
(на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів) : дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – 203 с.

.: Розділ: Загальні :: 14.01.2022 13.49.36 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Вінниця :: Запитання: 46188  
Людмила запитує:
Доброго вечора, підкажіть будь ласка літературу до теми "Риторичні питання наукового дискурсу: лінгвопрагматичний та перекладознавчий аспекти".
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Базан О. М. Риторичне питання: логічний чи лінгвістичний феномен? [Електронний ресурс] / О. М. Базан // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 43(1). — С. 80-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_43(1)__13.
Бурмістенко Т. В. Риторичне питання як механізм аргументативного впливу в офіційній промові [Електронний ресурс] / Т. В. Бурмістенко // Проблеми семантики слова, речення та тексту. — 2013. — Вип. 30. — С. 14-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pssrtt_2013_30_5.
Гніздечко О. М. Авторизація наукового дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О. М. Гніздечко ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Київ, 2005. — 20 с.
Грабовська І. Метакомунікативний потенціал риторичних питань в англомовному діалогічному дискурсі [Електронний ресурс] / І. Грабовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2013. — Вип. 19. — С. 141-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2013_19_30.
Карпусенко Н. В. Німецькомовний науково-лінгвістичний текст і дискурс: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Н. В. Карпусенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2011. — 20 c.
Кикоть В. М. Риторичне питання, підтекст та переклад [Електронний ресурс] / В. М. Кикоть // Філологічні трактати. — 2009. — Т. 1, № 3-4. — С. 82-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2009_1_3-4_14.
Куньч З. Й. Українська риторика: історія становлення і розвитку : навч. посіб. / З. Й. Куньч; ред.: О. Пастущак; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». — Львів, 2011. — 248 c.
Прокоф’єв Г. Л. Риторичне питання як мовленнєва дія [Електронний ресурс] / Г. Л. Прокоф’єв // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2009. — Вип. 4. — С. 171-174. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_69.
Савчук А. Я. Риторичний та стилістичний підхід до вивчення метафори в науково-критичному дискурсі [Електронний ресурс] / А. Я. Савчук // Записки з романо-германської філології. — 2018. — Вип. 1. — С. 166-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zrgf_2018_1_25.
Шелковнікова З. Б. Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні параметри англо-американського наукового наративу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / З. Б. Шелковнікова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2018. — 20 с. : рис., табл.
Юркова К. О. Комунікативно-прагматичні функції риторичних питань в англомовному віршованому мовленні (функціонально-прагматичний підхід) [Електронний ресурс] / К. О. Юркова // Нова філологія. — 2014. — № 65. — С. 159-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2014_65_34.
Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукової комунікації : монографія / Т. В. Яхонтова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2009. — 420 c.

.: Розділ: Загальні :: 12.01.2022 19.54.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Бориспіль :: Запитання: 46114  
Олександр запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу про реформування міського пасажирського транспорту. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Перегляньте наступні джерела:
Дивінець О. Л. Стратегічні пріоритети розвитку міських електротранспортних підприємств України / О. Л. Дивінець // Європейський вектор економічного розвитку. - 2021. - №1 (18). - С. 74-81.
Комплексний аналіз транспортної мережі міста: системно-аналітичний підхід : моногр. / [В. П. Ільчук, О. І. Панченко, О. В. Шишкіна, А. В. Тарасенко та ін.] ; за наук. ред. В. П. Ільчука. – Чернігів : ЦНТІ, 2014. – 870 с.
Кристопчук М. Є. Соціально-економічна ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполучення: моногр. / М. Є. Кристопчук. – Рівне : НУВГП, 2012. – 158 с.
Сафронов Э. А. Транспортные системы городов и регионов : учеб. пос. / Э. А. Сафронов. – М., 2005. – 272 с.
Слободяник Ю. Особливості контролю доходів підприємств міського пасажирського транспорту / Ю. Слободяник // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. - 2021. - № 9. - С. 162-177.
Транспортні технології в системах логістики / [М. Ф. Дмитриченко, П. Р. Левковець, А. М. Ткаченко та ін.]. – Київ : Інформавтодор, 2007. – 676 с.
Шинкаренко В. Г. Управление результатами деятельности автотранспортных предприятий / В. Г. Шинкаренко, О. Н. Криворучко. – Xарьков : ХГАДУ, 1999. – 312 с.
Ільчук В. П. Організаційно-економічні засади реформування міського пасажирського транспорту [Електронний ресурс] / В. П. Ільчук, А. В. Базилюк, І. О. Хоменко // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 1 (1). – C. 42-49. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ppeu_2015_1_8.pdf.
Кучменко В. О. Управління стратегічним розвитком міського пасажирського транспорту [Електронний ресурс] / В. О. Кучменко. - Режим доступу: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/106-1.pdf.
Серединська О. Актуальні проблеми громадського транспорту в Україні та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / О. Серединська // Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/37932/1/278.pdf.

.: Розділ: Загальні :: 7.12.2021 15.55.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: місто Харків :: Запитання: 46104  
Анна запитує:
Добрий день! Підкажіть будь ласка список літератури для написання курсової роботи на тему: "ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕМІЩЕННЯ ДИТЯЧИХ ЗУБНИХ ПАСТ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ (за матеріалами Слобожанської митниці)"
Наша відповідь:
Булейко А. А. Екологічний контроль при переміщенні товарів та предметів через кордон України [Електронний ресурс] / А. А. Булейко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Технічні науки. — 2009. — № 1. — С. 119-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsutn_2009_1_21
Ліпинський В. В. Правові аспекти протидії переміщенню товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю [Електронний ресурс] / В. В. Ліпинський // Вісник Академії митної служби України. Серія : Право. — 2015. — № 1. — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2015_1_10
Мазур А. В. "Переміщення товарів через митний кордон України”: різноманітність наукових поглядів на митно-правове поняття [Електронний ресурс] / А. В. Мазур, Я. Є. Колюбаєв // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право. — 2009. — № 1. — С. 64-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamsup_2009_1_11
Приймаченко Д. В. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем як форма митного контролю [Електронний ресурс] / Д. В. Приймаченко, В. В. Прокопенко // Lex Portus. — 2016. — № 1. — С. 64-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/LP_2016_1_8
Руденко Т. О. Контрольована поставка як форма контролю за вчиненням злочинів, що пов’язані з переміщенням товарів, предметів та речовин через митний кордон [Електронний ресурс] / Т. О. Руденко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. — 2014. — № 3. — С. 148-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvknuvs_2014_3_15
Шульга М. Г. Переміщення товарів через митний кордон України [Електронний ресурс] / М. Г. Шульга. // Теорія і практика правознавства. — 2014. — Вип. 2. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tipp_2014_2_32

.: Розділ: Загальні :: 5.12.2021 15.05.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.253232 seconds