Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Зінаїда із міста: Ніжин :: Запитання: 45252  
Зінаїда запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу про рекрутинг як інструмент гармонізації комунікаційних процесів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Зінаїдо! Перегляньте наступні джерела:
Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг ; под ред. С. К. Мордовина. - 8-е изд. - СПб. : Питер, 2004. - 832 с.
Беззубко Л. В. Трудовий і кадровий потенціал / Л. В. Беззубко, Л. О. Гончарова, Б. І. Беззубко. - Донецьк : Норд-Комп’ютер, 2008. - 201 с.
Бутко М. П. Теорія прийняття рішень: підруч. / М. Бутко, І. м. Бутко, В. П. Мащенко та ін. ; за заг. ред. Бутка М. П. - Київ : Центр учб. літ., 2015. - 360 с.
Ващенко В. В. Дослідження понятійно-категоріального апарату рекрутингу на промислових підприємствах / В. В. Ващенко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2016. – Вип. 14. – С. 282–286.
Герасимова В. О. Інноваційні методи рекрутингу в сучасних умовах / В. О. Герасимова, В. С. Чирва // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 27. – С. 82–86.
Олійниченко О. М. Управлінська інформація в системі планування та оцінки діяльності підприємства / О. М. Олійниченко // Наук. праці Нац. ун-ту харчових технологій. Серія : Економічні науки. - 2011. - № 27. Спецвип. - С. 72-74.
Писаревська Г. І. Організація процесу зовнішнього рекрутингу / Г. І. Писаревська // БізнесІнформ. – 2015. – № 2. – С. 296–301.
Терентьева Т. А. Подбор персонала: практ. инструменты и приемы / Т. А. Терентьева. – М. : Эксмо, 2010. – 398 с.
Сємєняк Я. С. Особливості надання рекрутингових послуг в Україні в cучасних економічних умовах / Я. С. Сємєняк // Економіка і організація управління. – 2016. – № 3. – С. 410–416.
Шипуліна В. О. Новітні підходи до залучення кадрових ресурсів / В. О. Шипуліна, О. В. Каспрук // Вісн. Хмельниц. нац. ун-ту. - 2012. - № 3. T. 2. - С. 111–117.
Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці [Електронний ресурс] : зб. матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 195 с. - Режим доступу: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/maket_zbirnyk_2015_pdf.pdf.
Галайда Т. О. Діяльність рекрутингових компаній як посередників на ринку праці та напрями її вдосконалення [Електронний ресурс] / Т. О. Галайда, А. С. Завгородній // Економіка та суспільство. – 2017. – № 13. – С. 963–968. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-13.
Костецька Н. І. Інформаційне забезпечення планування діяльності підприємств / Н. І. Костецька // Економіка та управління підприємствами. - 2019 . - Вип. 38. - С. 174-180. - Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/38_2019_ukr/29.pdf.
Кулакова С. Ю. Управління процесом рекрутингу на підприємствах в сучасних умовах [Електронний ресурс] / С. Ю. Кулакова, В. В. Копейкіна, О. М. Зотова // Ефективна економіка. – 2018. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/47.pdf.
Лисак В. Ю. Суть та значення рекрутингу в системі управління персоналом підприємства [Електронний ресурс] / В. Ю. Лисак, В. М. Семендяк // Економіка та управління підприємствами. - 2019 . - Вип. 2. - С. 130-134. - Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/2_13_uk/23.pdf.
Місце рекрутингу персоналу в процесах виробничої діяльності підприємства [Електронний ресурс] // Торгівля і ринок України. - 2011. - Вип. 31. Т. 1. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ Zgilyaev.pdf.
Наумік К. Г. Уточнення змісту поняття «рекрутинг» як інструменту гармонізації комунікаційних процесів в організації [Електронний ресурс] / К. Г. Наумік // Проблеми економіки. - 2010. - № 2. - С. 56–60. - Режим доступу: https://www.problecon.com/thematic-search/?theme=economics-and-enterrprise-management.
Олійниченко О. М. Забезпечення інформаційної підтримки рекрутингу персоналу: системний підхід / О. М. Олійниченко // Менеджмент суб’єктів господарювання : теорія та практика : кол. моногр. / за заг. ред. Г. М. Тарасюка. – Житомир : ЖДТУ, 2013. - С. 195-199. - Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12405/1/2013.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 18.03.2021 10.07.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Бровари :: Запитання: 45240  
Єгор запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література за темою "Організація діяльності сервісних організацій". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Взаємовідносини господарств з підприємствами виробничого обслуговування / М. П. Кононенко, С. П. Криштаб, Ю. І. Івашкевич та ін.; за ред. О. О. Сторожука, О. В. Крисального. — Київ : Урожай, 1984. — 72 с.
Іванишин В. В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва / В. В. Іванишин. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. – 350 с.
Менеджмент організацій : навч. посібник / В. І. Гуменник, Ю. С. Копчак, О. С. Кондур. - Київ : Знання, 2012. – 503 с.
Основи підприємницької діяльності та агробізнесу : моногр. / І. П. Бідзюра, В. К. Збарський, М. М. Ільчук. — Київ, 2001. — 320 с.
Степаненко Н. І. Маркетинговий підхід до організації аграрного сервісу / Н. І. Степаненко // Таврійський наук. вісник. — 2004. — Вип. 32. — С. 287-293.
Степаненко Н. І. Місце та роль підприємств аграрного сервісу в ринковій економічній системі / Н. І. Степаненко // Вісн.к Харків. нац.о техн. ун-ту. — Харків : ХНТУСГ. — 2006. — Вип. 35. — С. 274-279.
Іванишин В. В. Техніко-економічні передумови оргвнізації і розвитку фірмового технічного сервісу [Електронний ресурс] / В. В. Іванишин. - Режим доступу: http://188.190.33.55:7980/jspui/bitstream/123456789/23/1/Техніко-економічні передумови організації і розвитку фірмового технічного сервісу.pdf.
Іщенко Д. М. Організація сервісного обслуговування покупців і стимулювання продажу продукції підприємства (на прикладі ТОВ «Зенітек») [Електронний ресурс] / Д. М. Іщенко. - Київ : Нац. лінгв. ун-т. - Київ, 2020. - 83 с. - Режим доступу: http://rep.knlu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/787878787/725/Ishchenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Мулярчук Л. М. Організація діяльності сервісних підприємств та розвиток ринку [Електронний ресурс] / Л. М. Мулярчук // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - № 21. - С. 75-79. - Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2011/21.pdf.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.03.2021 09.11.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 45239  
Анна запитує:
Доброго дня, допоможіть у літературі з питання захисту прав споживачів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте наступні джерела:
Фокус на споживачів – дослідження споживчих настроїв від Genesys // Маркетинг в Україні. – 2018. – № 5. – С. 16-26.
Горблянсьий В. Я. Захист прав споживачів за договором про надання послуг [Електронний ресурс] : автореф. дис... спец.: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / В. Я. Горблянський. - Івано-Франківськ, 2019. - 200 с.
Дем’янець С. Правове врегулювання захисту прав споживачів [Електронний ресурс] / С. Дем’янець // Міністерство юстиції : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/str_8244. - Назва з екрана.
Захист прав споживачів фінпослуг. Що варто знати? [Електронний ресурс] // Національний банк України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection. - Назва з екрана.
Кузьміна М. М. Правове регулювання захисту прав споживачів в Інтернет-торгівлі [Електронний ресурс] / М. М. Кузьміна // Право та інновації. - 2014 - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/FP_index.htm_2011_2_67.pdf.
Медончак М. М. Сучасний стан споживача України в умовах кризи [Електронний ресурс] / М. М. Медончак. – Режим доступу: http://intkonf.org/medonchak-mm-suchasniy-stan-spozhivacha-ukrayini-v-umovah-krizi/.
Парасюк М. В. Проблемні аспекти захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Парасюк // Наук. вісник Ужгород. Нац. ун-ту. Серія : Право / гол.ред. Ю. М. Бисага. – Ужгород : Видав. дім "Гельветика", 2017. – Т. 1. – Вип. 44. – С. 101-104. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/33912/1/ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ В УКРАЇНІ.pdf.
Письменна О. П. Захист прав споживачів під час придбання продукції через мережу інтернет [Електронний ресурс] / О. П. Письменна, О. С. Баранова, О. М. Шкринда // Порівняльно-аналітичне право. - 2015. - № 1. - С. 54-57. - Режим доступу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9014.pdf.
Притульська Н. Система захисту прав споживачів в Україні: проблеми реформування [Електронний ресурс] / Н. Притульська // Товари і ринки. - 2015. - № 6. - С. 5-15. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/tovary_2015_2_3.pdf.
Топ-10 запитань щодо прав споживачів: відповідає юрист [Електронний ресурс] // Мережа правового доступу : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ldn.org.ua/consultations/top-10-zapytan-schodo-prav-spozhyvachiv-vidpovidaje-yuryst/.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 16.03.2021 09.04.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Львів :: Запитання: 45234  
Олена запитує:
Добрий день! Підскажіть будь-ласка літературу до курсової роботи на тему :"Вивчення факторів впливу на організацію, як процес управління підприємством"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Боняр С. М. Систематизація факторів впливу на інноваційний розвиток підприємства в сучасних економічних умовах [Електронний ресурс] / С. М. Боняр, О. М. Аляб’єва // Проблеми економіки. — 2019. — № 3. — С. 77-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2019_3_11

Вільгуцька Р. Б. Фактори, які впливають на організаційні структури в системі інвестиційного менеджменту підприємства [Електронний ресурс] / Р. Б. Вільгуцька // Інвестиції: практика та досвід. —- 2013. — № 20. — С. 47-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_20_11

Головчук Ю. О. Аналіз впливу факторів на конкурентоспроможність підприємства як інструмент зниження рівня невизначеності й ризику [Електронний ресурс] / Ю. О. Головчук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2020. — № 1. — С. 63–69. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2020_1_12

Гречко А. В. Дослідження факторів впливу на прибутковість підприємства та пошук резервів збільшення прибутку [Електронний ресурс] / А. В. Гречко, О. М. Мельнікова. // Ефективна економіка. — 2017. — № 11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2017_11_19

Дацій О. І. Методичні підходи до ефективності управління процесами реалізації на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / О. І. Дацій, С. П. Азізов. // Ефективна економіка. — 2019. —- № 5. —- Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_5_16

Джеджула В. В. Фактори впливу на формування прибутку підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Джеджула, І. Ю. Єпіфанова, Т. В. Іванчик // Modern economics. — 2019. — № 14. — С. 81-86. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/modecon_2019_14_15

Довбня С. Б. Методичні основи оцінки фінансової стійкості підприємства з урахуванням впливу факторів зовнішнього середовища [Електронний ресурс] / С. Б. Довбня, Т. М. Разгоняєва // Бізнес-навігатор. — 2020. — Вип. 3. — С. 89-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2020_3_16

Завербний А. С. Фактори впливу на формування стратегії організаційного розвитку енергетичних підприємств [Електронний ресурс] / А. С. Завербний // Інноваційна економіка. —- 2017. — № 5-6. — С. 96-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2017_5-6_15

Кара Н. І. Види стратегій та оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на діяльністьпідприємства [Електронний ресурс] / Н. І. Кара // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Проблеми економіки та управління. — 2016. — № 847. — С. 97-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPP_2016_847_17

Каткова Н. В. Класифікація факторів впливу на побудову системи контролінгу на промислових підприємствах [Електронний ресурс] / Н. В. Каткова, О. С. Циганова // Бізнес Інформ. — 2019. — № 1. — С. 427-435. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_1_63

Колесник Т. М. Аналіз факторів впливу на управління конкурентоспроможністю організації [Електронний ресурс] / Т. М. Колесник // Бізнес Інформ. 2019. — № 12. —- С. 408-414. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_12_58

Колмакова О. М. Фактори, що впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві та шляхи її підвищення [Електронний ресурс] / О. М. Колмакова, Т. В. Брюховецька // Молодий вчений. — 2018. — № 5.1. — С. 42-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5

Комліченко О. О. Інтелектуальний капітал як фактор впливу на інвестиційну привабливість підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Комліченко, Н. В. Ротань // Підприємництво та інновації. — 2020. — Вип. 13. — С. 44-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidinnov_2020_13_10

Лазаренко Ю. О. Ідентифікація факторів впливу на формування і реалізацію стратегії розвитку бізнес-організації [Електронний ресурс] / Ю. О. Лазаренко, Д. Ю. Лісова, А. В. Грач // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 5. — С. 162-165. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_5_34

Лисак В. М. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на побудову ефективних автоматизованих систем управління підприємством [Електронний ресурс] / В. М. Лисак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 1. — С. 28-32. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_1_7

Лозиченко О. М. Дослідження зовнішніх та внутрішніх факторів впливу на забезпечення інформацією в процесі управління діяльністю промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Лозиченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2018. — № 3(2). — С. 262-267. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2018_3(2)__53

Луцишина Є. В. Інновації як складова факторів впливу на стабільний розвиток сучасного підприємства [Електронний ресурс] / Є. В. Луцишина // Часопис економічних реформ. — 2019. — № 1. — С. 36-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2019_1_8

Писаренко С. В. Управління конкурентоспроможністю підприємства та фактори, що на неї впливають [Електронний ресурс] / С. В. Писаренко, В. В. Бенях, К. А. Снігерьова // Економічний форум. — 2018. — № 3. — С. 134-140. —- Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_3_23

Пінчук Т. А. Особливості впливу факторів на організаційну структуру підприємства [Електронний ресурс] / Т. А. Пінчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 10(4). — С. 36-40. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_10(4)__10

Пляскіна А. І. Економічна сутність "стратегії розвитку" підприємства та фактори, що на неї впливають [Електронний ресурс] / А. І. Пляскіна // Бізнес-навігатор. — 2020. — Вип. 3. — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2020_3_21

Різніченко Л. В. Вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на формування ефективної стратегії розвитку промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л. В. Різніченко, В. В. Лисич, А. О. Бабич // Економічний форум. — 2018. — № 3. — С. 152-160 . — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_3_26
Сабадаш Л. О. Оцінювання факторів впливу на економічну стійкість підприємства в кризових умовах [Електронний ресурс] / Л. О. Сабадаш // Інноваційна економіка. — 2020. — № 1-2. — С. 117-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2020_1-2_18

Сільченко І. А. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на процеси управління інноваційною діяльністюпідприємства [Електронний ресурс] / І. А. Сільченко, А. Ю. Горяча // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2018. — № 3. — С. 80–86. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vbumb_2018_3_15

Цвігун Т. В. Вплив факторів внутрішнього середовища на економічну безпеку підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Цвігун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 4(1). — С. 165-168. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_4(1)__34

Швець Ю. О. Аналіз факторів впливу на економічну безпеку промислових підприємств України та способи їх нейтралізації [Електронний ресурс] / Ю. О. Швець, О. В. Бурдило // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2019. — № 2. — С. 241-245. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2019_2_46

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 15.03.2021 18.09.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Костянтин із міста: Київ :: Запитання: 45225  
Костянтин запитує:
Доброго дня. Підскажіть будь-ласка літературу на тему: "Аналіз діяльності установ державного сектору". Заздалегідь дякую. З повагою, К.В.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Вишнівецька А. А.
Особливості аналізу діяльності бюджетних установ [Електронний ресурс] / А. А. Вишнівецька // Управління розвитком. - 2014. - № 4. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_4_19

Заросило А. П.
Застосування методів управлінського аналізу в діяльності бюджетних установ [Електронний ресурс] / А. П. Заросило // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 20(1). - С. 176-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_20(1)__44

Іваськевич Х. І.
Аналіз особливостей фінансового контролю діяльності бюджетних установ в Україні [Електронний ресурс] / Х. І. Іваськевич // Бізнес-навігатор. - 2018. - Вип. 2-2. - С. 92-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_2-2_22


Кладницька Т. А.
Вдосконалення обліку господарської діяльності бюджетних установ в умовах дії національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі [Електронний ресурс] / Т. А. Кладницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 62-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_ekon_2016_1_12

Лучко М. Р.
Організація обліку в установах державного сектору економіки: реалії сьогодення [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, Л. Т. Штимер // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(2). - С. 39-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2015_1(2)__10

Максименко І. Я.
Державний фінансовий контроль як важливий фактор дієвості ведення обліку та аналізу діяльності бюджетних установ [Електронний ресурс] / І. Я. Максименко, О. А. Сопілко // Агросвіт. - 2016. - № 15-16. - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2016_15-16_7

Обиход К. О.
Контроль діяльності установ державного сектора в Україні [Електронний ресурс] / К. О. Обиход // Бізнес Інформ. - 2017. - № 9. - С. 221-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_9_36

Позняковська Н. М.
Реформування бухгалтерського обліку установ державного сектору як невід’ємна складова євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Позняковська, В. А. Підгрушний // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. - 2018. - Вип. 4. - С. 142-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2018_4_16

Сарапіна О. А.
Організація бухгалтерського обліку в установах державного сектору економіки: теоретико- методологічні та практичні підходи [Електронний ресурс] / О. А. Cарапіна, О. М. Єремян // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія : Економічні науки. - 2019. - Вип. 1. - С. 131-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2019_1_18

Ткаченко К. П.
Вибір методу аналізу звіту про фінансовий стан (баланс) бюджетних установ задля виявлення резервів підвищення ефективності діяльності [Електронний ресурс] / К. П. Ткаченко // Управління розвитком. - 2014. - № 9. - С. 101-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_9_43

Черкашина Т. В.
Організація облікової політики у бюджетних установах за новими стандартами державного сектору [Електронний ресурс] / Т. В. Черкашина // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2015. - Вип. 12(2). - С. 261-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2015_12(2)__33

Штимер Л. Т.
До питання фінансового аналізу діяльності установ державного сектору економіки [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічний форум. - 2016. - № 2. - С. 329-338. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2016_2_51

Штимер Л. Т.
Облікова система установ державного сектору економіки: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / Л. Т. Штимер // Економічний форум. - 2015. - № 1. - С. 276-282. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2015_1_47

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.03.2021 20.10.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.275353 seconds