Національна бібліотека України для дітей
     
Віртуальна довідка1
Наша адреса:
03190, Київ, вул. Януша Корчака, 60
 
Написать письмо
 
 
 
   
Пошук по сайту  
 
Skip Navigation Links.
Про бібліотеку
Загальна інформація
Режим роботи
Контакти
Структура
"Вікно в Америку"
ЗМІ про бібліотеку
Спонсори
Благодійний фонд розвитку
Державні закупівлі
Вакансії
Послуги та сервіси
Новини
Замовлення екскурсій
Бібліотечні події
Онлайн-проєкти
Читацькі об'єднання
Психологічна служба
Віртуальна довідка
Версія для слабозорих
Електронні ресурси
Електронний каталог
Електронна бібліотека
Видання бібліотек для дітей
Віртуальні книжкові виставки
Інтерактивні ресурси
Ключ
Почитайко
Т.Г. Шевченко для дітей
Бібліотека у форматі Д°
Музей книги
Творчість дітей
Пам'ятні літературні дати
Вибрані Інтернет-ресурси
Для дітей
Для дорослих
Дитячі бібліотеки в Інтернет
Це важливо знати
Читання - справа сімейна
ІнфоТека для дітей
ІнфоТека для дорослих
Інтернет-безпека для дітей
Інтернет-безпека для батьків
На допомогу бібліотекареві
Професійні новини
Бібліотеки України для дітей
Мережа бібліотек України для дітей
Національна секція IBBY
Асоціація дитячих бібліотекарів
Сторінка методиста
Проєкт "КОРДБА"
Інформаційна культура користувачів
Бібліотека + IT
Нові книги України
Книги обмінного фонду

Заняття 12-14. Індексування документів з освіти та педагогічних наук. Шкільна педагогіка

Для предметизації документів про особливості виховання та навчання школярів використовується рубрика <ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА>. Звертаємо увагу, що ця рубрика, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів, об’єднує документи з педагогіки школи та методики викладання навчальних дисциплін: теорія, методика, принципи, напрями, методи, засоби, технології, форми навчання, дидактика та зміст освіти, процес, контроль та оцінювання результатів навчання, методика викладання окремих навчальних предметів в загальноосвітній школі.

650 14 $aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА$xІСТОРІЯ$xТЕОРІЯ$xРОЗВИТОК
655 04 $aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


650 14 $aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА
650 14 $aНАВЧАННЯ$xОЦІНЮВАННЯ$xТЕСТУВАННЯ$y2013$zУКРАЇНА
655 04 $aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Розкриття матеріалів з методики викладання окремих навчальних предметів в загальноосвітній школі подається блоками: рубрика <ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА> та рубрика, що тематично визначає певну шкільну дисципліну і прописана в тезаурусі. Якщо в тезаурусі відсутній певний навчальний предмет, то присвоюється рубрика відповідної науки або галузі знання, а навчальний предмет подається у підрубриці. Для циклу комплексних навчальних предметів з природничих наук паралельно використовуються дві рівнозначні рубрики: <МАТЕМАТИКА>--<АЛГЕБРА>; <БІОЛОГІЯ>--<БОТАНІКА>; <ГЕОГРАФІЯ>--<ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ> тощо. Для розкриття окремих розділів або аспектів навчальних дисциплін паралельно можуть застосовуватись рубрики, що їх деталізують: <УКРАЇНСЬКА МОВА>--<МОРФОЛОГІЯ>; <ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО>--<МАЛЮВАННЯ>; <ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ>--<ВИШИВКА>. До рубрик, що використовуються для деталізації, підрубрика <МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ> не проставляється. Паралельно з підрубрикою <МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ> можуть застосовуватись підрубрики, що характеризують технології, методи, форми та засоби роботи: <ОЦІНЮВАННЯ>, <ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ>, <МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ>, <ПОЗАКЛАСНА РОБОТА>, <ПРОГРАМИ>, <ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ> тощо. Матеріали щодо методики викладання факультативних курсів розкриваються через відповідні науки або галузі знання, назви курсів подаються у полі «653 Ключові слова».

Наголошуємо, що підрубрика <МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ> застосовується лише для конкретного навчального предмету, а не в цілому для рубрики <ШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА>.

Для правильного визначення рубрик для певних навчальних предметів (2012-2013 н.р.) радимо користуватися таблицею відповідностей:

Навчальний предмет

Рубрика/підрубрика/ключові слова

Українська мова

650$aУКРАЇНСЬКА МОВА

Російська мова

650$aРОСІЙСЬКА МОВА

Іноземні мови

650$aМОВИ

650$xІНОЗЕМНІ МОВИ

Англійська мова

650$aАНГЛІЙСЬКА МОВА

Німецька мова

650$aНІМЕЦЬКА МОВА

Французька мова

650$aФРАНЦУЗЬКА МОВА

Іспанська мова

650$aІСПАНСЬКА МОВА

Українська література

650$aЛІТЕРАТУРА

650$xУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Світова література

650$aЛІТЕРАТУРА

650$xСВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

Читання

650$aЧИТАННЯ

Літературне читання

650$aЧИТАННЯ

650$xЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

Позакласне читання

650$aЧИТАННЯ

650$xПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ

Риторика

650$aОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО

650$xРИТОРИКА

Історія України

650$aІСТОРІЯ

650$xІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Всесвітня історія

650$aІСТОРІЯ

650$xВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Правознавство

650$aПРАВО

650$xПРАВОЗНАВСТВО

Основи інтелектуальної власності

650$aПРАВО

650$xПРАВОЗНАВСТВО

653$aКУРС «ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»

653$aКУРС «ОСНОВЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

Філософія

650$aФІЛОСОФІЯ

Основи політології

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ

650$xПОЛІТОЛОГІЯ

Людина і світ

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ

650$xЛЮДИНА І СВІТ

Громадянська освіта

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ

650$xГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА

Релігієзнавство

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ

650$xРЕЛІГІЄЗНАВСТВО

Основи демократії

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ

653$aКУРС «ОСНОВИ ДЕМОКРАТІЇ»

653$aКУРС «ОСНОВЫ ДЕМОКРАТИИ»

Європейські студії

650$aСУСПІЛЬНІ НАУКИ

653$aКУРС «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ»

653$aКУРС «ЕВРОПЕЙСКИЕ СТУДИИ»

Етика

650$aЕТИКА

Основи християнської етики

650$aЕТИКА

650$xХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

Музичне мистецтво

650$aМУЗИКА

Образотворче мистецтво

650$aОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО

Мистецтво (інтегрований курс)

650$aМИСТЕЦТВО

Художня культура

650$aМИСТЕЦТВО

650$xХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

Естетика

650$aЕСТЕТИКА

Хореографія

650$aТАНЕЦЬ

650$xХОРЕОГРАФІЯ

Математика

650$aМАТЕМАТИКА

Алгебра

650$aМАТЕМАТИКА

650$aАЛГЕБРА

Геометрія

650$aМАТЕМАТИКА

650$aГЕОМЕТРІЯ

Логіка

650$aМАТЕМАТИКА

650$aЛОГІКА

650$aЛОГІКА

Інформатика

650$aІНФОРМАТИКА

Фізика

650$aФІЗИКА

Астрономія

650$aАСТРОНОМІЯ

Хімія

650$aХІМІЯ

Біологія

650$aБІОЛОГІЯ

650$aБОТАНІКА

650$aБІОЛОГІЯ

650$aЗООЛОГІЯ

650$aБІОЛОГІЯ

650$aБІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

(змінено назву рубрики <АНАТОМІЯ І ФІЗІОЛОГІЯ>)

Екологія

650$aЕКОЛОГІЯ

Природознавство

650$aПРИРОДНИЧІ НАУКИ

650$xПРИРОДОЗНАВСТВО

Я і Україна

650$aПРИРОДНИЧІ НАУКИ

653$aКУРС «Я І УКРАЇНА»

653$aКУРС «Я И УКРАИНА»

Навколишній світ

650$aПРИРОДНИЧІ НАУКИ

653$aКУРС «НАВКОЛИШНІЙ СВІТ»

653$aКУРС «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Географія

650$aГЕОГРАФІЯ

Географія  материків і океанів

650$aГЕОГРАФІЯ

650$aФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Фізична географія

650$aГЕОГРАФІЯ

650$aФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Економічна і соціальна географія

650$aГЕОГРАФІЯ

650$aЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ

Економіка

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

650$xЕКОНОМІКА

Основи підприємницької діяльності

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

653$aКУРС «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

653$aКУРС «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Основи споживчих знань

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

653$aКУРС «ОСНОВИ СПОЖИВЧИХ ЗНАНЬ»

653$aКУРС «ОСНОВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗНАНИЙ»

Фінансова грамотність

650$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ

653$aКУРС «ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ»

653$aКУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»

Трудове навчання

650$aТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

(Вводиться нова рубрика <ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ>, яка буде застосовуватися для визначення навчального предмету замість рубрики <ПРАЦЯ>, яка використовується як економічне поняття)

Креслення

650$aКРЕСЛЕННЯ

Художня праця

650$aТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

650$xХУДОЖНЯ ПРАЦЯ

Фізична культура

650$aФІЗКУЛЬТУРА

Основи здоров'я

650$aОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

650$xОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

(Вводиться нова рубрика <ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я>)

Захист Вітчизни

650$aЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

650$xЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Приклади застосування рубрик:

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aПРИРОДНИЧІ НАУКИ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xПРИРОДОЗНАВСТВО

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vКОНСПЕКТИ УРОКІВ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aМАТЕМАТИКА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aІНФОРМАТИКА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aПРОГРАМУВАННЯ

653

1_

$aКУРС «ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ»

653

1_

$aКУРС «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aБОТАНІКА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aБІОЛОГІЯ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vДИКТАНТИ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aБІОЛОГІЯ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xБІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aОХОРОНА ЗДОРОВ'Я$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ$xОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

650

14

$aВАЛЕОЛОГІЯ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vІГРОВІ ЗАВДАННЯ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aІСТОРІЯ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

651

04

$aФРАНЦІЯ$xІСТОРІЯ$y20 СТ.

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aЕКОНОМІЧНІ НАУКИ$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xЕКОНОМІКА

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vРОЗРОБКИ УРОКІВ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aПРАВО$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xПРАВОЗНАВСТВО

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vКОНСПЕКТИ УРОКІВ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aІСПАНСЬКА МОВА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aФРАЗЕОЛОГІЯ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vВПРАВИ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aЛІТЕРАТУРА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА$xСВІТОВА ЛІТЕРАТУРА

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vМАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aМИСТЕЦТВО$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xІГРИ ДЛЯ РОЗВИТКУ$xХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІГРИ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ

650

14

$aМАЛЮВАННЯ$xПОРИ РОКУ

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vКОНСПЕКТИ УРОКІВ

 

650

14

$aШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

650

14

$aЕТИКА$xМЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ$xХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

655

04

$aМЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ$vРОЗРОБКИ УРОКІВ

Наступна

 

Для редагування, видалення інформаціі про дитину з сайту або повідомлення про нелегальний контент Ви можете звернутися за адресою: library@chl.kiev.ua

 
 
Останнє оновлення: 8/8/2022
© 1999-2010р. Національна бібліотека України для дітей