Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 32 .:. Запитань у базі: 38535
   


Автор запитання: Наталія із міста: Львів :: Запитання: 40498  
Наталія запитує:
Доброго дня! Підскажіть літературу до теми реферату: "Німецька філософія 18 ст. та її вплив та Вільгельма фон Гумбольдта". Спасибі!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Гірняк С. П. "Мова", "мовлення" і "мовленнєва діяльність" як мовознавчі поняття / С. П. Гірняк // Вісн. Донец. нац. ун-ту. Сер. Б. Гуманіт. науки. - 2011. - № 1. - С. 153-163.
2. Добровольська Л. С. Лінгводидактичні особливості процесу оволодіння рідною мовою / Л. С. Добровольська // Наука і освіта. - 2006. - № 3/4. - С. 152-153.
3. Кірик Т. Філософсько-освітній аналіз первинної еволюції концепту "неогуманізм" [Електронний ресурс] / Т. Кірик // Вища освіта України. - 2015. - № 2. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2015_2_7.
4. Кришко А. Ю. Відгук ідей Вільгельма фон Гумбольдта у контексті проблем розвитку української мови в Україні ХІХ – початку ХХ століття [Електронний ресурс] / А. Ю. Кришко. // Науковий вісник Донбасу. - 2013. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_7.
5. Кришко А. Ю. Вплив ідей В. Гумбольдта на мовну освіту в країнах Європи у XIX – на початку XX ст. [Електронний ресурс] / А. Ю. Кришко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2013. - Вип. 3. - С. 216-223. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_3_44.
6. Кришко А. Ю. Вплив ідей Вільгельма фон Гумбольдта (1767 - 1835) на мовну освіту в Україні XIX - початку XX століття : монографія / А. Ю. Кришко, Н. М. Бріт. - Умань : Жовтий О.О., 2015. - 179 c.
7. Кришко А. Гумбольдтівська антропоцентрична концепція мови [Електронний ресурс] / А. Кришко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2013. - Ч. 2. - С. 230-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_2_32.
8. Кришко А. Світоглядні засади філософсько-педагогічних ідей В. Гумбольдта [Електронний ресурс] / А. Кришко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. - 2013. - Вип. 6. - С. 261-270. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2013_6_36.
9. Курбатов С. В. Історична генеза теоретичного дискурсу університету / С. В. Курбатов // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. - 2013. - № 4. - С. 3-10.
10. Мамич М. В. Антиномія розуміння і нерозуміння у вченні В. Гумбольдта і О. Потебні [Електронний ресурс] / М. В. Мамич // Одеський лінгвістичний вісник. - 2013. - Вип. 2. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2013_2_11.
11. Мамич М. В. Феномен розуміння у вченні В. Гумбольдта і О. Потебні [Електронний ресурс] / М. В. Мамич // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. - 2011. - № 13. - С. 239-245. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2011_13_34.
12. Рускуліс Л. В. Лінгвофілософські погляди Вільгельма фон Гумбольдта у системі теоретико-методичної підготовки вчителя української мови [Електронний ресурс] / Л. В. Рускуліс // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Сер. 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - 2013. - Вип. 20. - С. 186-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2013_20_48.
13. Семеріков С. О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі : монографія / С. О. Семеріков ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Кривий Ріг : Мінерал, 2009. - 339 c.
14. Синица И. А. Интерпретация концепта "слово" в статье И. И. Житецкого "Гумбольдт в истории философского языкознания" [Електронний ресурс] / И. А. Синица // Мова і культура. - 2012. - Вип. 15, т. 2. - С. 75-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_2_16.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.03.2017 12.52.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 40497  
Сергій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будьласка знайти матеріал для курсової роботи на тему "формування характеру"
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергіє, радимо скористатися наступними джерелами інформації:

Винославська О.В. Психологія : навч. посіб. / О. В. Винославська, О. А. Бреусенко-Кузнєцов, В. Л. Зливков та ін. ; за наук. ред. О. В. Винославської. – Київ : ІНКОС, 2005
Галів М. Д. Проблема формування характеру особистості в історії розвитку української педагогічної думки (60-ті роки XIX - 60-ті роки ХХ століття) : дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Микола Дмитрович Галів; Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2007. - 254 арк.

Карпенко Т. В. Ціннісні орієнтації у вихованні : на допомогу вихователю / Т. В. Карпенко // Позакласний час. - 2011. - № 10. - С. 50-60.

Король Л. Д. Психолінгвістичні особливості формування національного характеру у студентів : автореф. дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Лілія Дмитрівна Король; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2010. - 20 с. : рис., табл.

Кочерга О. Дитячий темперамент / О. Кочерга // Розкажіть онуку. - 2009.- №19-20. - С.59-64.

Павелків Р. В. Вікова психологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - Київ : Кондор, 2011. - 468 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 462-468.


Поліщук В. М. Вікова і педагогічна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. М. Поліщук ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. - Вид. 3-є, випр. - Суми : Університетська книга, 2010. - 352 с. - Бібліогр.: с. 330-343.


Психология человека от рождения до смерти : психологический атлас человека / под ред. А. А. Реана. – СПб. : прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – С. 335-381.

Савчин М. Вікова психологія : навч. посіб. / М. Савчин, Л. Василенко. - 3-є вид., перероб., доп. - Київ : [б. в.], 2017. - 368 с.

Сергєєнкова О.П. Вікова психологія : навч. посіб. / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова та ін. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – С. 228-237.

Сладких С. О. Колективні творчі справи робимо разом : на допомогу класному керівникові / С. О. Сладких // Позакласний час. - 2010. - № 10. - С. 37-38.

Харчук М. Пізнай себе, пізнай інших - пізнаєш світ : авторська програма годин спілкування / М. Харчук // Шкільний світ. - 2009. - №43 . - С.9-10.
Максименко С. Д. Формування характеру // http://studentbooks.com.ua/content/view/1281/51/1/4/
Столярчук О. Психологгічні аспекти формування характеру студентів // http://oldconf.neasmo.org.ua/node/2106
Формування характеру // http://uastudent.com/formuvannia-kharakteru/
Характер як проблема педагогічної психології // http://subject.com.ua/psychology/pedagog_psychology/45.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.03.2017 11.28.13 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Чернівці :: Запитання: 40495  
Христина запитує:
Доброго дня, підкажіть будь ласка літературу до курсової на тему: "Четверте покоління прав людини"
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. Аврамова О. Четверте покоління прав людини: постановка проблеми [Електронний ресурс] / О. Аврамова, О. Жидкова // Право України. – 2010. – № 2. – С. 101–107. – Режим доступу: http://www.moippo.mk.ua/attachments/article/301/Аврамова О. Четверте покоління прав людини.pdf.
2. Барабаш О. О. Четверте покоління прав людини: загальнотеоретична характеристика [Електронний ресурс] / О. О. Барабаш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Юридичні науки. - 2016. - № 837. - С. 213-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_36.
3. Бачинська Л. Ю. Позиція католицької церкви щодо біоетичних проблем аборту й евтаназії: філософсько-правове осмислення [Електронний ресурс] / Л. Ю. Бачинська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 10-2(1). - С. 34-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-2(1)__12.
4. Брич Я. О. Право на трансплантацію людських органів: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / Я. О. Брич // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. - 2014. - Т. 155. - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAun_2014_155_12.
5. Васильєва Н. Г. Право на цілісність особистості в праві Європейського Союзу : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Н. Г. Васильєва ; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. - Харків, 2008. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vngpes.zip.
6. Вітів В. А. Інформаційні права як складова четвертого покоління прав людини [Електронний ресурс] / В. А. Вітів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2016. - № 6. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2016_6_6.
7. Віткова В. Право на медичну допомогу та право на смерть (евтаназію) [Електронний ресурс] / В. Віткова // Юридичний вісник. - 2014. - № 6. - С. 356-361. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_61.
8. Войтенко Т. В. Проблемні питання зміни статі в сімейному законодавстві України [Електронний ресурс] / Т. В. Войтенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2014. - Вип. 10-1(1). - С. 178-180. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2014_10-1(1)__49.
9. Гергелійник В. О. Евтаназія в аспекті конституційного права особи на медичну допомогу [Електронний ресурс] / В. О. Гергелійник // Публічне право. - 2016. - № 3. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2016_3_9.
10. Головко С. Г. Генеза прав і свобод людини як складових сучасної правової системи [Електронний ресурс] / С. Г. Головко, Д. Ю. Бондаренко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2013. - № 3. - С. 22-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2013_3_6.
11. Желік М. Б. Правова активність людини у сучасних соціальних реаліях [Електронний ресурс] / М. Б. Желік // Митна справа. - 2013. - № 4(2). - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_4(2)__8.
12. Завальнюк В. В. Соціоцентрична парадигма права з позицій юридичної антропології / В. В. Завальнюк // Митна справа. - 2013. - № 2. - С. 3-9.
13. Мірошниченко О. А. Право людини на життя (теорія та практика міжнародного співробітництва) : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.11 / О. А. Мірошниченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - Харків, 2005. - 18 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005//ard/2007//ard/2005//ard/2007/05moapms.zip07fobnht.zip05moapms.zip07fobnht.zip.
14. Медведєва М. О. Міжнародне право та біотехнології : монографія / М. О. Медведєва ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. - Київ : Вид. дім "Промені", 2006. - 255 c. - (Б-ка каф. міжнар. права).
15. Ольховик Л. А. Правове регулювання евтаназії: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Л. А. Ольховик // Південноукраїнський правничий часопис. - 2012. - № 3. - С. 59-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_22.
16. Слюсар К. С. Наукова концепція поколінь прав людини та механізм їх реалізації в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / К. С. Слюсар ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - Київ, 2012. - 19 c.
17. Страссер М. Одностатевий шлюб та право на приватність / М. Страссер // Право США. - 2012. - № 1-2. - С. 118–129.
18. Тиріна М. П. Особливості функціонування та проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина нового покоління у сучасній державі (на прикладі біологічних) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / М. П. Тиріна ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2013. - 20 c.
19. Тихомиров О. О. Інформаційні права людини як цивільно-правова категорія [Електронний ресурс] / О. О. Тихомиров // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2015. - № 1. - С. 104-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2015_1_21.
20. Триньова Я. Клонування людини — одна із сучасних кримінально-правових проблем [Електронний ресурс] / Я. Триньова // Юридична Україна. - 2014. - № 1. - С. 72-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2014_1_10.

.: Розділ: Держава і право :: 25.03.2017 19.31.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасия із міста: Кривой Рог :: Запитання: 40494  
Анастасия запитує:
Добрый день, можете помочь с литературой для научной стати на тему СУЧАСНІ СПІЛЬНІ І ВІДМІННІ РИСИ ПОДАТКОВИХ СИСТЕМ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ
Наша відповідь:
Добрый день, Анастасия!
Предлагаем Вам просмотреть следующие источники:
Бусарєва Т. Г. Імплементація європейських нормативів в українську податкову систему [Електронний ресурс] / Т. Г. Бусарєва // Агросвіт. - 2012. - № 6. - С. 47-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2012_6_12.
Бусарєва Т. Г. Конвергенція податкових систем в ЄС як умова інтенсифікації регіональних інвестиційних процесів [Електронний ресурс] / Т. Г. Бусарєва // Наука й економіка. - 2013. - Вип. 4(1). - С. 239-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nie_2013_1_4_38.
Бусарєва Т. Г. Порівняльна характеристика національних податкових систем України та країн ЄС [Електронний ресурс] / Т. Г. Бусарєва // Молодий вчений. - 2014. - № 4(07)(1). - С. 43-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_4(07)__12.
Волинець Т. В. Порівняльна характеристика податкової системи України та Польщі [Електронний ресурс] / Т. В. Волинець // Європейські перспективи. - 2015. - Вип. 7. - С. 164-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evpe_2015_7_30.
Гончаренко Н. І. Трансформація податкової системи у країнах Східної Європи: на прикладі Угорщини, Чехії та Польщі / Н. І. Гончаренко, Д. В. Сурін, Р. М. Доля // Бізнес Інформ. - 2016. - № 9. - С. 28-33.
Гречко А. В. Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Гречко // Проблеми економіки. - 2014. - № 3. - С. 60-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_3_10.
Гуцалюк О. І. Порівняльна характеристика податкової системи України та окремих зарубіжних країн [Електронний ресурс] / О. І. Гуцалюк // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. - 2012. - Вип. 10. - С. 444-449. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Upsal_2012_10_80.
Єфименко Т. І. Актуальні питання сучасних стратегій реформування податкових систем [Електронний ресурс] / Т. І. Єфименко // Фінанси України. - 2013. - № 3. - С. 7-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2013_3_3.
Жулин О. В. Податкова система: європейський і національний досвід [Електронний ресурс] / О. В. Жулин, Є. Л. Хаврюта // Вісник Національного транспортного університету. - 2011. - № 24(1). - С. 302-305. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2011_24(1)__73.
Ільяшенко В. А. Розвиток податкової системи України в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. А. Ільяшенко // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - С. 15-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2013_2_5.
Коваль Д. А. Податкова політика та податкова система: сучасний стан та напрями розвитку [Електронний ресурс] / Д. А. Коваль // Держава та регіони. Серія : Право. - 2014. - № 4. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2014_4_16.
Криштоф Н. С. Модернізація податкової системи в умовах європейської інтеграції та структурних зрушень / Н. С. Криштоф, І. І. Дороніна // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 5. - С. 97-105.
Крушельницька Т. А. Особливості розвитку податкової системи України і країн-членів європейського союзу [Електронний ресурс] / Т. А. Крушельницька // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - № 12. - С. 60-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_12_18.
Легкоступ І. І. Податкові системи в умовах глобалізації: проблеми взаємодії та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. І. Легкоступ, К. В. Кацуба // Бізнес Інформ. - 2014. - № 7. - С. 259-264. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2014_7_47.
Макарчук І. М. Проблеми реформування податкової системи України [Електронний ресурс] / І. М. Макарчук, О. В. Перчук, В. М. Виноградня // Економічний вісник університету. - 2016. - Вип. 31(1). - С. 262-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_31(1)__40.
Пабат О. В. Сучасний стан податкової системи України [Електронний ресурс] / О. В. Пабат // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2014. - № 4. - С. 155-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2014_4_21.
Петрина М. Ю. Використання зарубіжного досвіду в удосконаленні податкової системи України [Електронний ресурс] / М. Ю. Петрина, Н. Я. Солтан // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2012. - № 5. - С. 236-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2012_5_39.
Рижикова Н. І. Європейський досвід реформування податкових систем [Електронний ресурс] / Н. І. Рижикова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2016. - Вип. 171. - С. 161-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2016_171_20.
Соколовська А. М. Шляхи реформування податкової системи України [Електронний ресурс] / А. М. Соколовська // Фінанси України. - 2014. - № 12. - С. 103-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2014_12_10.
Сторожук О. В. Модернізація податкової системи відповідно до європейських стандартів [Електронний ресурс] / О. В. Сторожук, Л. О. Вітренко. // Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). - 2013. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpifyua_2013_2_10.
Цап І. М. Міжнародний досвід державного реформування податкових систем та можливості його застосування в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Цап // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 39. - С. 65-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_39_10.
Цап І. М. Реформування податкової системи України в контексті євроінтеграції [Електронний ресурс] / І. М. Цап // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 41. - С. 60-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_41_8.
Ящук С. П. Напрями трансформації національних податкових систем в процесі створення світової інфраструктури податкового регулювання / С. П. Ящук // Інвестиції: практика та досвід. - 2015. - № 17. - С. 74-78.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.03.2017 19.07.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: денис із міста: Кам'янець-Подільський :: Запитання: 40493  
денис запитує:
Добрий день мені потрібно підібрати будь ласка інформацію по темі"Міжнародне співробітництво по питаннях безпеки життєдіяльності" В електронному вигляді ДЯКУЮ
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Андрієнко М. В. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ
В ГАЛУЗІ РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ
ТЕХНОГЕННОГО ТА ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. – Режим доступу: http://vlp.com.ua/files/20_9.pdf
Березюк О. В. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / О. В. Березюк, М. С. Лемешев. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 204 с. – Режим доступу: http://otipb.at.ua/_ld/36/3670_000759.pdf
Васійчук В. О., Гончарук В. Є., Качан С. І., Мохняк С. М. Основи цивільного захисту. – Режим доступу: http://opcb.kpi.ua/wp-content/uploads/2014/09/Основи-цивільного-захисту-посібник-В.О.-Васійчук-та-ін.pdf
Качинський А. Б. Безпека життєдіяльності особи, суспільства та держави: порогові умови / А. Б. Качинський // Стратегічні пріоритети. - 2013. - № 2. - С. 111-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2013_2_17
Кучма Д. Я. Основні методологічні підходи до дослідження державного механізму забезпечення безпеки життєдіяльності суспільства / Д. Я. Кучма // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. - 2015. - № 1-2. - С. 38-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nivanb_2015_1-2_5
Міжнародне співробітництво в галузі безпеки життєдіяльності. – Режим доступу: http://stud.com.ua/28545/bzhd/mizhnarodne_spivrobitnitstvo_galuzi_bezpeki_zhittyediyalnosti
Міжнародне співробітництво в галузі екології. – Режим доступу: http://stud.com.ua/32594/bzhd/mizhnarodne_spivrobitnitstvo_galuzi_ekologiyi
Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту. – Режим доступу: http://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2013/6_8.pdf
Рижов С. В. Актуальні питання проблем безпеки життєдіяльності в сучасний період / С. В. Рижов // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2011. - Вип. 47. - С. 255-263. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_47_28
Основні міжнародні конвенції та угоди у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності. – Режим доступу: http://um.co.ua/2/2-4/2-48553.html
Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства: Матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конференції. К.:Основа,2005 - 400с.
Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства: Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції: Науково-техн. збірник.- К.:Основа, 2011 - 496с.
Вісник Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності.- К.:"Основа", 2016.- Випуск №1.- 80 с.

.: Розділ: Інше :: 25.03.2017 17.47.32 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.855574 seconds