Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 35 .:. Вопросов в базе: 45805
   


Автор вопроса: Анна из города: Полтава :: Вопрос: 33336  
Анна спрашивает:
Доброго вечора, допоможіть знайти щось про стару та нову парадигму лідерства! Дякую))
Наш ответ:
http://sevntu.com.ua/jspui/bitstream/123456789/4599/1/115_06.pdf
Харко, В. Ю. Нова парадигма лідерства як засіб формування економічної безпеки суб’єктів господарювання. // Економіко-правовий часопис. — Львів, 2010. — Вип. 1. — С. 197-203Бп17259-1.
Яцура В. В.
Цінності управління як рушійна сила розвитку економіки України / В. В. Яцура // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . - 2012. - № 727. - С. 172-180.
Калашнікова С. А.
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства: монографія / С. А. Калашнікова; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2010. - 379 с.
Галяс І. А.
Лідер як суб'єкт владної діяльності в умовах сучасного транзитивного суспільства (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / І. А. Галяс; Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. - Сімф., 2011. - 18 с.
http://www.ccl.org/leadership/pdf/research/futureTrendsRussian.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18470/1/2-Kanafotska-3-5.pdf
http://do.rulitru.ru/docs/24/23014/conv_1/file1.pdf
http://philosophy.mipt.ru/textbooks/uchebnikonline/1_6_5_kuhn.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/Томас_Кун
http://www.scss.sk/smpmcd/files/semestralne_projekty1/paradigma strategickeho manazmentu/rustina sm.pdf
http://forexaw.com/TERMs/Society/Ideology/l418_Парадигма_Paradigm_это
http://rustimes.com/blog/page_philosophy_20.html
http://www.cpt21.ru/publications/?action=show&id=655
http://innovations.com.ua/ua/blogs/op-manage/18556/plemena-yak-nova-paradigma-liderstva
http://www.vuzlib.org/articles/4623-Цінності_управління_як_рушійна_сила_розвитку_економіки_України/2.html
http://apps.kmpu.edu.ua/livestreet/blog/Menedgment_tvorchosti/388.html
http://investments.academic.ru/1252/Парадигма
http://newuc.jinr.ru/img_sections/file/Aspirant/Erekaev/PIKL.pdf

.: Раздел: Литература :: 18.01.2014 16.33.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Сергій из города: Херсон :: Вопрос: 33331  
Сергій спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти бібліографічний опис праці Фоллмера Г. "Эволюционная теория познания: Врождённые структуры познания в контексте биологии, психологии, лингвистики, философии и теории науки". Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Сергію! Подаємо Вам бібліографічний опис даної праці:
– Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. Врождённые структуры познания в контексте биологии, психологии, лингвистики, философии и теории науки / Герхард Фоллмер ; пер. с нем. и общая ред А.В.Кезина. — М.: 1998. – 194 с.

.: Раздел: Литература :: 18.01.2014 10.59.15 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Маргарита из города: Тернопіль :: Вопрос: 33330  
Маргарита спрашивает:
Поможіть, будь ласка, з науковою літературою на тему "Віртуальна реальність у художній літературі".
Наш ответ:
Добрий день, Маргарито! Пропонуємо наступні матеріали з вашої теми:

1. Анненкова Е. И., Игнатьев М. Б. Виртуальные миры Н. В. Гоголя // Виртуальные реальности. Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 4.- М., 1998.- С. 140-141.
2. Бабенко B.C. Размышления о виртуальной реальности // Технологии виртуальной реальности. Состояние и тенденции развития. -М., 1996.-С. 107-116.
3. Бабенко B.C. Художественная культура и виртуальная реальность / B.C. Бабенко, С.Н. Иконникова, С.Т. Махлина // Виртуальные реальности: C6.ct.-M., 1998.-С. 147-149.
4. Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Барбукова Ірина Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2012. - 20 с.
5. Барбукова І. С. Онлайновий щоденник як феномен віртуальної літератури: жанрова природа, поетика : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Барбукова Ірина Сергіївна ; ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2012. - 231 арк.
6. Біляєва, О. В. Віртуальна реальність в літературі: проблеми типології. // Збірник наукових праць молодих вчених. — Кам’янець-Подільський, 2010. — Вип. 2. — С. 62-63 Бп17098-2 . 553221
7. Журба М. А. Віртуальна реальність: передумови антропологічного повороту // Гілея: науковий вісник . - 2013. - № 72. - С. 306-311.
8. Завадський Ю. Р. Віртуальна література. Нарис типології та поетики : [монографія]. - Т. : Підручники і посібники, 2009. - 130 с. - (Бібліотека наукового альманаху "Studia methodologica")
9. Лаврик, Д. С. Віртуальна реальність у дитячій літературі. // Концепт реальності у філософії, літературі й науці. — Суми, 2011. — С. 104-105 А704327 . 546845
10. Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність? : матеріали Всеукр. наук. конф., 5-6 квіт. 2013 р., [м. Київ] / [за заг. ред. О. Є. Бондаревої] ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 275 с.
11. Носов Н. А. Виртуальная реальность // Вопросы философии.- 1999.- №10.-С. 152-164.
12. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве : сб. ст. / ред. коллегия: Б. Ф. Егоров (отв. ред.) и др. - Л. : Наука, Ленингр. отделение, 1974.- 299 с.
13. Хейлз К. Н. Як ми стали постлюдством: Віртуальні тіла в кібернетиці, літературі та інформатиці / К. Н. Хейлз ; пер. з англ. Є. Т. Марічева ; наук. ред. С. Ю. Шліпченко. - К. : Ніка-Центр, 2002. - 430 с. - (Серія "Зміна парадигми" ; вип. 3)
14. Шадських Ю. Еволюція смислового значення поняття "віртуальна реальність" / Ю. Шадських // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка" . Філософ. науки. - 2012. - № 723. - С. 73-78. - Бібліогр.: 16 назв.

***
1. Вахненко, Е. Е. Концепция времени и пространства в автобиографической прозе А.М. Ремизова 1920-1950-х гг. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/kontseptsiya-vremeni-i-prostranstva-v-avtobiograficheskoi-proze-am-remizova-1920-1950-kh-gg
2. Давыдова О.В. Художественное время как средство создания виртуальной реальности в литературном дискурсе (на материале немецкого языка): Автореф. дис. .канд. филол. наук. М., 2003. -21с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennoe-vremya-kak-sredstvo-sozdaniya-virtualnoi-realnosti-v-literaturnom-diskurse-
3. Помпеев, А. Ю. Особенности письменной культуры в виртуальной среде. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/osobennosti-pismennoi-kultury-v-virtualnoi-srede
4. Социальный смысл виртуальной реальности. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/sotsialnyi-smysl-virtualnoi-realnosti
5. Цветков, Е. В. Научная фантастика как способ конструирования социальной реальности. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/nauchnaya-fantastika-kak-sposob-konstruirovaniya-sotsialnoi-realnosti
6. Шульга К. В. Поэтико-философские аспекты виртуальной реальности в романе "Generation 'П'" Виктора Пелевина. Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01. Елец. гос. ун-т им. И.А. Бунина- 2005. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/poetiko-filosofskie-aspekty-voploshcheniya-virtualnoi-realnosti-v-romane-generation-p-viktor

.: Раздел: Литература :: 17.01.2014 23.21.54 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Христина из города: Яворів :: Вопрос: 33270  
Христина спрашивает:
Допоможіть знайти скорочений твір Романа Горака "Тричі мені являлася любов" дуже треба! буду вдячна)
Наш ответ:
Доброго дня, Христино!
На жаль, переказу твору нам знайти не вдалося. Пропонуємо Вам переглянути посилання на повість-есе Романа Горака "Тричі мені являлась любов":
http://www.ukrlib.com.ua/books/printthebook.php?id=33&bookid=0
http://www.e-reading.co.uk/bookreader.php/1011019/Gorak_-_Trichi_meni_yavlyalasya_lyubov.html

.: Раздел: Литература :: 14.01.2014 14.06.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Харків :: Вопрос: 33268  
Юлія спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з інформацією про рустикальність як явище літератури. Заздалегідь дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо Вам наступний матеріал:
http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1751/1/Liudyna v chasi.pdf
Звіт про науково-дослідну роботу Людина в часі (філософські аспекти української літератури ХХ–ХХІ ст.) Заключний. 3.7. Мовна дезінтеграція соцреалізму в українській радянській літературі (1950–1960-ті роки), стор.475 http://mhpi-studentss.livejournal.com/4281.html
«Деревенская проза» как феномен в литературе 70-80-х годов XX в.
1. Бондаренко В. Стрижнева словесність //Наш сучасник, 1989 - №12.
2. Головащук С.І. Словник-довідник з українського літературного слововживання [Текст] : словарь / С.І. Головащук; Ред. Г.С. Балабан, Ред. Л.П. Марченко, 2004. - 448 с.
3. Камінчук О.А. Художній дискурс української поезії кінця 19 – початку 20 століть: монографія /О.Камінчук – К.: Пед. Преса, 2009.- 352с.
4. Кононенко П.П. Село в українській літературі: літературно-критичний нарис /П.П.Кононенко – К.: Рад. Письменник, 1984. – 944с.
5. Літературознавча енциклопедія [Текст] : У двох томах. Т. 2. М (Маадай-Кара) - Я (Я-форма) / упор. Ю. І. Ковалів, 2007. - 624 с.
6. Літературознавчий словник-довідник [Текст] : словарь / Ред. Р.Т. Гром'як, 2006. - 753 с.
7. Литературная энциклопедия терминов и понятий [Текст] / Ред. А.Н.Николюкин, 2003. - 1596 с.
Успіхів!

.: Раздел: Литература :: 14.01.2014 13.24.54 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.394509 seconds