Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Світлана із міста: Острог :: Запитання: 32492  
Світлана запитує:
цитати до характеристики образу Тома Сойєра
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами:
http://www.livelib.ru/book/1000430024/quotes
http://www.livelib.ru/book/1000416738/quotes
http://citaty.info/book/mark-tven-priklyucheniya-toma-soiera

– Воробйова Л. Том Сойєр і Гекльберрі Фінн : характеристика персонажів / Л. Воробйова // Зарубіжна література. - 2007. - № 13. - С. 5-7.
– Терліга Н. Сонячний, радісно-бешкетливий світ дитинства в повісті М.Твена "Пригоди Тома Сойєра" / Н. Терліга // Зарубіжна література. - 2009. - № 11. - С. 21-23.
– Мельник Л.М. Який він, внутрішній світ героя, або Чи справді Том Сойєр - тільки розбишака? / Л.М. Мельник // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. - 2005. - № 5. - С. 36-38

.: Розділ: Література :: 24.10.2013 18.58.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Луганськ :: Запитання: 32489  
Анна запитує:
Риторичний портрет сучасного вчителя словесника
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бєляк О. М. Визначення рівнів розвитку комунікативних якостей мовлення в майбутніх учителів-філологів з використанням критеріального підходу // Науковий вісник. — О., 2011. — N 9–10. — С.144–149.
Василенко В. Академічна риторика : навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. / В. Василенко, В. Герман; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Сум. філ. Харк. нац. ун-ту внутр. справ. — Суми: Наталуха А. С., 2011. — 275 с.
Голуб Н. Б. Викладання риторики майбутнім учителям-словесникам // Вісник. — Глухів, 2006. — Вип.7. — С.105–110.
Голуб Н. Б. Ідеал сучасного вчителя: мовно-риторичний аспект / Н. Б. Голуб // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка . - 2007. - № 32. - С. 132-136.
Голуб Н. Б. Риторична освіта сучасного вчителя // Збірник наукових праць. — Бердянськ, 2009. — N4. — С.197–203.
Голуб, Ніна. Соціолінгвістичні передумови навчання риторики майбутніх учителів // Наукові записки. — Тернопіль, 2009. — N1. — С.92–97.
Голуб Н.Б. Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Н.Б. Голуб ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 36 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gnbpnz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Клочек, Григорій. Риторика вчителя-словесника [Текст] : навч.-метод. комплекс для студ. ф-ту філології та журналістики / Г. Клочек, І. Оцабрик ; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. Кафедра української літератури та журналістики. - Кіровоград : [б.в.], 2005. - 41 с.
Космеда, Тетяна. Іван Франко про педагогічну риторику, впливову силу слова // Verba Magistri. — Х., 2008. — С. 632–642.
Культура мовлення вчителя-словесника [Текст] / уклад. О. М. Горошкіна [та ін.]. - Луганськ : Навчальна книга, 2007. - 111 с.
Кущ, Ольга. Мовна особистість учителя в професійній діяльності // Наукові записки. — Вінниця, 2012. — Вип. 16. — С. 238–242.
Нікітіна, Алла. Методична підготовка майбутніх учителів-словесників до навчання риторики в загальноосвітній школі // Теоретична і дидактична філологія. — К., 2008. — Вип. 4. — С. 245–254.
Окуневич Т.Г. Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.Г. Окуневич ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03otgurd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Окуневич Т. Г. Шляхи формування мовленнєвої культури майбутнього вчителя-словесника // Херсонський держ. пед. ун-т. Збірник наукових праць. Пед. науки. — Херсон, 1998. — Вип.5. — С.159–164.
Первушина А. В. Критерії та рівні сформованості риторичних умінь майбутнього педагога // Зб. наук. пр. — Хмельницький, 2003. — N24, ч.2: Спец. вип. — С.193–198.
Риторична культура вчителя в умовах профілізації [Текст] / О. М. Горошкіна [та ін.] ; Управління освіти і науки Луганської обласної держ. адміністрації, Луганський обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. - Луганськ : СПД Рєзніков В.С., 2007. - 56 c.
Симоненко Т. В. Культура мовлення майбутніх учителів-словесників на рівнях фонетики й орфоепії (до постановки проблеми) // Вісник. — Черкаси, 2004. — Вип.55: Сер.: Педагогічні науки. — С.134–139.
Симоненко Т.В. Формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Т.В. Симоненко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 40 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07stvsff.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Татарина И. А. Формирование коммуникативно-речевой культуры студентов-филологов на основе принципов педагогической риторики // Наук. вісник. — Одеса, 2004. — N5–6. — С.8–13.
Тітаренко І. М. Формування культури педагогічного спілкування майбутнього вчителя-словесника засобами української літератури // Педагогічні науки. — Суми, 2005. — 2005. — С.262–266.
Уварова А. М. Педагогічна розповідь — першооснова риторичної майстерності вчителя // Педагогічні науки. — Суми, 2006. — 2006, ч.2. — С.295–301.
Уварова А. М. Риторична культура вчителя в умовах особистісно-орієнтованого навчання й виховання // Педагогіка і методика навчання і виховання: Проблеми розвитку творчої особистості. — Суми, 1997. — С.261–266.
pedmaster.ucoz.ua/_ld/0/2_Monografy.pdf?

.: Розділ: Література :: 24.10.2013 15.40.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Рівне :: Запитання: 32477  
Світлана запитує:
створити уявний монолог Докії з яким вона могла б звернутися до тих хто її кневажав, кривдив (за оповіданням Катордна Карпенка-Карого)
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано!
Ми не виконуємо творчих завдань. Пропонуємо прочитати оповідання: http://www.ukrcenter.com/Література/Борис-Грінченко/20704-1/Каторжна

.: Розділ: Література :: 23.10.2013 16.29.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Болград :: Запитання: 32468  
Ірина запитує:
Буду вдячна, якщо допоможете знайти матеріал в електронному вигляді за темою "Символи птахів в українській літературі і фольклорі". Заздалегідь вдячна
Наша відповідь:
Доброго дня! Попрацюйте із наступними джерелами:
Ануфрієв О. Своєрідність образно-символічної поетики української народної культури. – Режим доступу: http://www.ird.npu.edu.ua/files/anyfriev.pdf Бойко В. М. Слово птах в українській мові. – Режим доступу:
http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine31-8.pdf
Гура А. Символика животных в славянской народной традиции. Птицы. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/gura/03.php
Зайцева Т. А. Орнітоніми у складі антропонімів (на матеріалі прізвищ Бузько-Інгульського межиріччя). – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/26_NII_2009/Philologia/52150.doc.htm
Кирилюк О. С. Фольклоризми в ліриці Максима Рильського. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lits/2012_34/110_116.pdf
Комариця М. Християнсько-міфологічна інтерпретація символу крила в українській поезії. – Режим доступу: http://nte.etnolog.org.ua/zmist/2004/N6/Art09.htm
Культи тварини, птахи. – Режим доступу: http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1158&Itemid=30&limit=1&limitstart=12
Лаврусенко М. Фольклор і міфологія як джерело знань про дохристиянське буття України в романі-есе Валерія Шевчука «Мисленне древо». – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/2011_94/statti/29.pdf
Лебеденко Ю. М. Використання символів­орнітонімів у мовній картині світу поетів­романтиків. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu_lingv/2011_32/2_Lebedenko.pdf
Лелека. – Режим доступу: http://aratta-ukraine.com/sacred_ua.php?id=23
Логвіненко Н. Вивчення фольклорних джерел ранніх творів Павла Тичини. – Режим доступу: http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1903.html
Малиновська А. В. Лексико-семантичне поле «Птахи» у поетичному світі А. Малишка. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Filol/2010_901/content/malynovska.pdf
Мільошин Ю. Символіка в українській міфології. – Режим доступу: http://museum.lviv.net/pesi-ua/block/cultural.php
Микитів Г. В. Художньо-образна парадигма символів в українських козацьких піснях. – Режим доступу: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2008/fil_2008_1_2/2008-26-06/mykytiv.pdf
Науменко Н. Поетика українських народних замовлянь¬¬ у сучасній художній творчості¬
(на матеріалі збірки В. Голобородька¬ «Політ на журавлі»). – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2913/3/5933.pdf
Основні світоглядні системи українського фольклору. – Режим доступу: http://www.e-reading.biz/chapter.php/1006554/12/Lanovik_-_Ukrainska_usna_narodna_tvorchist.html
Пономаренко О. Б. Національний міфосвіт поезії Б.-І.Антонича: аспект художнього образу-символу. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/referats/7569/172891
Прус Л. В. «Пташина символіка людського життя» в ліриці В. Голобородька (на матеріалі поезії «Дала мені мати серце…»). – Режим доступу:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http://masters.kubg.edu.ua/index.php/gi/article/download/85/109&ei=smVnUvXxIYmQtAbgzoGACA&usg=AFQjCNFknq-60cfvvAuRBl9GXuXZAKvVhQ&sig2=sIzh5wUocpnXxkOUGu6sZg
T. Шевченко – реформатор української літературної мови. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/rusaniv/ru08.htm
Тварини та птахи. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/kulturologiya/tvarini_ptahi
Тваринні символи // Символіка українців. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Символіка_українців
Українські легенди та перекази про диких птахів. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-180671.html
Чернышева Е. В. Образы птицы и коня в крымскотатарском и украинском песенном творчестве. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/knp/152/knp152_65-72.pdf
Філософські виміри прози Валерія Шевчука. – Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=96
Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=4187&start=7
Фольклорно-міфологічні джерела образності Валерія Шевчука (на матеріалі роману - балади "Дім на горі"). – Режим доступу: http://referaty.com.ua/ukr/details/1161/

.: Розділ: Література :: 22.10.2013 21.03.35 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Запоріжжя :: Запитання: 32457  
Алла запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть із літературою за темою: "Іронія як структуротворчий і світоглядний принцип в романі П. Загребельного "Левине серце". Дуже велике дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло!
На жаль, інформації за темою запиту дуже мало. Дещо про роман П. Загребельного "Левине серце" знайдеться тут:
Высоцкая, Наталья. В дороге и дома : Заметки о герое-современнике в укр. прозе послед. лет / Высоцкая Наталья // В мире книг. - 1981.- 11. - С.52-53.
Загребельный, Михаил Павлович. Павло Загребельный / М. Загребельный. — Х.: Фолио, 2011. — 117, [2] с. — (Знаменитые украинцы).
Павло Загребельний у спогадах сучасників [Текст] / ред.-упоряд. Х. Мельничук, Б. Мельничук. - Т. : Лілея, 1998. - 158 с.
Слабошпицький, Михайло. За гамбурзьким рахунком : Читацькі маргіналії та варіації на тему П.Загребельного / Слабошпицький, Михайло. - К. : Ярославів Вал, 2004. - 222 с.
Слабошпицький, Михайло. Інший Загребельний : До 80-річчя Павла Загребельного / Слабошпицький, Михайло / Дивослово. - 2004.- №8. - С.66-68.
Спогади про Павла Загребельного / [упоряд.: М. Ф. Слобошпицький] — Х.: Фоліо, 2010. — 247, [2] с.
Сторінки історії. Павло Загребельний / Авт.-упоряд. І.С.Попова, Н.П.Олійник; А.І.Рудинська; Худож. ред. В.В.Якименко. - Дніпропетровськ : Пороги, 2005. - 196 с.
Фащенко, Василь Васильович. Павло Загребельний : Нарис творчості / Фащенко, Василь Васильович ; Худож. Б.Л.Квашньов. - К. : Дніпро, 1984. - 207 с. : іл. - (Літературний портрет).
В. І. МІНАСЯН. РОЗМОВНА ЛЕКСИКА І ЕКСПРЕСІЯ (НА МАТЕРІАЛІ МОВИ РОМАНУ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЛЕВИНЕ СЕРЦЕ»- http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine28-4.pdf.
Федотенко О.В. ДИТЯЧИЙ СВІТ В УКРАЇНСЬКОМУ "ХИМЕРНОМУ" РОМАНІ- http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Apsf_lil/2009_20/Fedotenko.pdf

.: Розділ: Література :: 22.10.2013 09.15.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.630675 seconds