Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 45449  
Єгор запитує:
Доброго дня! Підберіть, будь ласка, матеріал про текстові редактори. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Морган Н. Javascipt для дітей : веселий вступ до програмування / Н. Морган ; з англ. пер. Н. Агаджанян. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 408 с.
Білак Ю. Ю. Текстові редактори та текстові процесори [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Л.І.Горгош, Ю.Ю. Білак. - Ужгород: ПП «Аутдор-шарк», 2016. – 128 с. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/13280/1/1.pdf.
Види текстових редакторів коротко. текстові редактори [Електронний ресурс] // Pzik.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://pzik.ru/uk/types-of-text-editors-are-brief-text-editors/. - Назва з екрану.
Найкращі текстові редактори для Windows, Linux і Mac [Електронний ресурс] // Ua.phhsnews.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://ua.phhsnews.com/articles/howto/the-best-free-text-editors-for-windows-linux-and-mac.html. - Назва з екрана.
Текстовий редактор Word для Windows [Електронний ресурс] // Elearning.sumdu.edu.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://elearning.sumdu.edu.ua/free_content/lectured:231ce23ba7ca89942cd72b115c73aca71eb99f3b/latest/435169/index.html. - Назва з екрана.
Романюк О. Н. Текстові редактори для веб-розробників [Електронний ресурс] / О. Н. Романюк, Є. Г. Станіславенко. - Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/30084/херсон3.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Яровенко А. Г. Об'єктно зорієнтований підхід до вивчення текстових редакторів [Електронний ресурс] / А. Г. Яровенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2017. - Вип. 48. - С. 192-197. - Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kobysa_VM/2017/48.pdf#page=188.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 23.04.2021 12.22.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45278  
Марина запитує:
Доброго дня, відберіть літературу про інформаційні послуги, поняття інформаційного ринку послуг. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Бутенко Т. А. Формування ринку інформаційно-консультаційних послуг в аграрному секторі економіки : дис... канд. екон. наук : спец. 08.07.02 / Т. А. Бутенко ; Харків. нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2006. - 246 с.
Воробей Ю. Інформаційна підтримка захисту інтелектуального капіталу міжнародної компанії / Ю. Воробей // Зовн. торгівля: економіка, фінанси, право. Сер. : Екон. науки. - 2018. - № 6. - С. 62-71.
Грузіна І. А. Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах формування інформаційного ринку / І. А. Грузіна, Т. Г. Молодченко // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 6. - С. 83-88.
Жаворонкова Г. В. Методологічні основи підприємницької діяльності на ринку інформаційних продуктів та послуг : дис... д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 / Г. В. Жаворонкова ; Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2004. - 442 с.
Палеха Ю. І. Маркетинг інформаційних продуктів і послуг / Ю. І. Палеха, О. Ю. Палеха. - Київ : Ліра, 2017. - 478 с.. -
Герасимчук З. В. Типологія проблемних регіонів в умовах інформаційної економіки [Електронний ресурс] / З. В. Герасимчук, І. В. Свида // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2018. - № 3. - С. 142-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2018_3_23.
Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - № 1. - С. 147-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_21.
Дудка А. І. Економічні передумови розвитку інформаційних послуг України [Електронний ресурс] / А. І. Дудка // Управління розвитком. - 2014. - № 1. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_1_30.
Жицький Є. О. Розвиток оперативного обслуговування об’єктів, які надають інформаційні послуги з використанням Інтернету [Електронний ресурс] / Є. О. Жицький // Вісник Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. - 2015. - № 1 (68). - С. 41-48. - Режим доступу: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/215/Zhitskii.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Москалик Г. Ф. Формування інформаційно–комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / Г. Ф. Москалик // Гілея. - 2015. - Вип. 92. - С. 183-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_92_45.
Спасібов Д. В. Організаційно-правові особливості запровадження інформаційних систем суб'єктів надання адміністративних послуг [Електронний ресурс] / Д. В. Спасібов // Державне будівництво. - 2018. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2018_1_12.
Теряник О. А. Формування системи статистичних показників розвитку ринку інформаційних послуг [Електронний ресурс] / О. А. Теряник, А. А. Стець // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2014. - № 3. - С. 30-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2014_3_7.
Трач Ю. В. Траснформація культурного середовища в контексті розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Ю. В. Трач // Вісник Нац. академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2016. - № 1. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2016_1_8.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 23.03.2021 12.51.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єгор із міста: Київ :: Запитання: 45223  
Єгор запитує:
Доброго дня, підкажіть літературу про розвиток інформатики та інформаційних технологій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Єгоре! Перегляньте наступні джерела:
Мельник Л. Г. Экономика развития : учебник / Л. Г. Мельник. — Сумы : Университет. книга, 2013. — 784 с.
Інформатика – фундаментальна наукова дисципліна. Вона має вивчати закони природи, інформаційні процеси і відповідні технології [Електронний ресурс] : до 25 річниці шкільної інформатики // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. - № 1. – С. 49-54 ; № 2. – С. 40-46. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/komp_2010_2_6.pdf.
Інформатика, інформаційні технології як передумови розвитку економіки [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://pidru4niki.com/11570718/ekonomika/informatika_informatsiyni_tehnologiyi_peredumovi_rozvitku_ekonomiki. - Назва з екрана.
Обчислювальна техніка - інформатика - інформаційні технології : внесок України в становлення та розвиток інформаційних технологій [Електронний ресурс] / за матер. книг Б. М. Малиновського // Міжнародний благодійний фонд з історії та розвитку обчислювальної техніки та техніки : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/Early_u.html. - Назва з екрана.
Інформатика та інформаційні технології [Електронний ресурс] // Інформатика та інформаційні технології : вебсайт. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sites.google.com/view/hmcinformatic/інформаційні-технології/слюсар-з-ремонту-колісних-транспортних-засобів/2-розряд/інформаційні-технології. - Назва з екрана.
Мойко С. О. Історія формування інформатики як фундаментальної науки в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Мойко // Наука і освіта. – 2014. - № 3. – С. 113-119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NiO_2014_3_26.pdf.
Ріжняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України у другій половині ХХ-на початку ХХІ століття [Електронний ресурс ] : моногр. / Р. Я. Ріжняк ; [за заг. ред. В. М. Орлика]. – Кіровоград: «КОД»., 2014. – 436 с. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/53035876.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 11.03.2021 12.56.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тимофій із міста: Київ :: Запитання: 45157  
Тимофій запитує:
Мені потрібна інформація про штучний інтелект. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тимофію! Перегляньте наступні джерела:
Андрощук Г. Штучний інтелект і інтелектуальна власність: інтерв'ю з Френсісом Гаррі / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність в Україні. - 2019. - № 1. - С. 4-8.
Бойко О. Технології штучного інтелекту - нові перспективи чи загроза для професії аудитора? / О. Бойко // Аудитор України. - 2018. - № 9. - С. 4-6.
Вільдеманн Г. Межі штучного інтелекту / Г. Вільдеманн // Укр. тиждень. - 2019. - № 8. - С. 48-49.
Глязер П. Небезпечне мислення : чим стане штучний інтелект для людства / П. Глязер // Укр. тиждень. - 2019. - № 13. - С. 50-53.
Койдан К. Людський інтелект проти штучного : про падіння IQ і нові можливості нейромереж / К. Койдан // Укр. тиждень. - 2019. - № 29. - С. 46-47.
Кривенко О. Світові тренди та зарубіжний досвід / О. Кривенко // Агрономія сьогодні. - 2019. - № 2. - С. 12-20.
Майбутнє страхування. Перспективи і нові ризики штучного інтелекту // Страхова справа. - 2018. - № 1. - С. 24-26.
Впровадження ШІ у бізнес-процеси – скільки потрібно грошей і які виникають проблеми? // Everest : innovation interrator : [вебсйт]. – Електронні дані. - Режим достуру: https://www.everest.ua/category/platforma-ai-uk/. – Назва з екрана.
Пчелянський Д. П. Штучний інтелект: перспективи та тенденції розвитку [Електронний ресурс] / Д. П. Пчелянський, С. А. Воінова // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. – 2019. – N 3. – Т. 11. – С. 59-64. – Режим доступу: https://journals.onaft.edu.ua/index.php/atbp/article/view/1500.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 23.02.2021 12.17.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 45099  
Олег запитує:
Добрий день. Порадьте інтернет матеріали з створення презентацій.
Наша відповідь:

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 11.01.2021 13.19.35 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.280919 seconds