Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: станіслав із міста: Київ :: Запитання: 44604  
станіслав запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Перспективи розвитку технології блокчейн в Україні".
Наша відповідь:
Доброго дня, Станіславе! Перегляньте наступні джерела:
Про обіг криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] : проект Закону України № 7183 від 06.10.2017 р. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov. ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684.
Белова І. Перспективи та ризики використання криптовалют в Україні [Електронний ресурс] / І. Белова // Цифрова економіка: тренди та перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., [м. Тернопіль, 25 жовтня 2018 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Б. О. Язлюк, Р. Ф. Бруханський [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 40-44.
2017-й – год blockchain в мире. Просто о технологии и ее применении в отрасли [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://my-trade-group. com/index.php/mneniya/item/9251-2017-j-god-blockchain-v-mire-prosto-o-tekhnologii-i-ee-primenenii-v-otrasli/9251-2017-jgod-blockchain-v-mire-prosto-o-tekhnologii-i-ee-primenenii-v-otrasli.
Блокчейн – рождение новой экономики. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=kqhuWGjJ8_Q.
Вперше: В Україні офіційно продали квартиру за криптовалюту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/ news/2017/09/26/629501/.
Гольдштейн К. Что такое блокчейн? [Електронний ресурс] / К. Гольдштейн. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=08kBvfs4GPk.
Давидова І. В. Технологія блокчейн: перспективи розвитку в Україні [Електронний ресурс] / І. В. Давидова. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chac_2017_26_10.pdf
Жмуркевич А. Є. Особливості застосування блокчейн-технології у цифровій економіці [Електронний ресурс] / А. Є. Жмуркевич, Р. С. Вакулін - Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mnj_2018_6(2)__5.pdf.
Загрядська М. Криптовалюти в Україні [Електронний ресурс] / М. Загрядська //
Юрид. газета. – 2019. – 3 вересня. – Режим доступу: https://yur-gazeta.com/publications/practice/podatkova-praktika/kriptovalyuti-v-ukrayini.html.
Кузьо А. Проблеми і перспективи розвитку системи «Блокчейн» в Україні [Електронний ресурс] / А. Кузьо, І. Белова // Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи : зб. матер. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 7 листопада 2019 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський, Н. П. Чорна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - С. 356-359. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/36644/1/Кузьо Андр_й, Белова _рина.pdf.
Чернишов Д. У майбутньому Україна переведе всю цифрову державну інформацію на блокчейн-платформу [Електронний ресурс] / Д. Чернишов. – Режим доступу: http://www.pravove-pole.info/novini/u-majbutnomu-ukraina-perevede-vsju-cyfrovu-derzhavnu-informaciju-na-blokchejnplatformu-denys-chernyshov/.
Ющенко Н. Л. Розвиток блокчейн-технологій в Україні та світі [Електронний ресурс] / Н. Л. Ющенко // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. 19. – С. 269-275. – Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/40.pdf.
Як регулюється криптовалюта в Україні? [Електронний ресурс] // Opendatabot.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://opendatabot.ua/blog/235-bitcoins-20-000-000. – Назва з екрана.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.08.2020 08.45.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Бровари :: Запитання: 44575  
Іван запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу за темою: Оцінка ризиків у галузі інформаційної безпеки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Базовые понятия управления риском в сфере информационной безопасности [Електронний ресурс] / М. Г. Луцкий, Е. В. Иванченко, С. В. Казмирчук // Захист інформації. – 2011. – Т. 2, № 13. – Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/ZI/article/view/2016/13191.
Гарасим Ю. Р. Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в процесі забезпечення властивості живучості систем [Електронний ресурс] / Ю. Р. Гарасим, В. А. Ромака, М. М. Рибій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. : Автоматика, вимірювання та керування. - 2013. - № 753. - С. 90-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULP_2013_753_17.
Гарасим О. Застосування теорії хаосу в ризик-менеджменті інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / О. Гарасим, Ю. Гарасим, П. Гаранюк, І. Гаранюк // Комп’ютерні технології друкарства. - 2013. - №29. - С. 99-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ktd_2013_29_13.
Замула О. А. Аналіз міжнародних стандартів в галузі оцінювання ризиків інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / О. А. Замула, В. І. Черниш // Системи обробки інформації. – 2011. - № 2. – С. 53-56. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2011_2_13.pdf.
Козлова Е. А. Оценка рисков информационной безопасности с помощью метода нечеткой кластеризации и вычисления взаимной информации [Електронний ресурс] / Е. А. Козлова // Молодой ученый. — 2013. — № 5. — С. 154-161. — Режим доступа: https://moluch.ru/archive/52/6967/.
Копитін Ю. Розробка моделі оцінки ризиків інформаційної безпеки на основі розфарбованої мережі Петрі [Електронний ресурс] / Ю. Копитін // Безпека інформації. - 2014. - Т. 20, № 3. - С. 293-299. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_2014_20_3_15.
Краснопольський А. О. Адаптація бізнес процесів підприємства до технологій інформаційної безпеки керування ризиками [Електронний ресурс] / А. О. Краснопольський // Вісник Інженерної академії України. - 2014. - Вип. 2. - С. 269-271. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Viau_2014_2_58.
Пузиренко О. Г. Аналіз процесу управління ризиками інформаційної безпеки в забезпеченні живучості інформаційно-телекомунікаційних систем [Електронний ресурс] / О. Г. Пузиренко, С. О. Івко, О. О. Лаврут // Системи обробки інформації. - 2014. - Вип. 8. - С. 128-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2014_8_29.
Пузиренко О. Г. Застосування моделей оцінювання ризиків інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах [Електронний ресурс] / О. Г. Пузиренко, С. О. Івко, О. О. Лаврут, О. К. Климович // Системи обробки інформації. - 2015. - Вип. 3. - С. 75-79. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2015_3_17.
Шевченко В. Л. Економічні підходи до оцінки ризиків інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / В. Л. Шевченко // Збірник наук. праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. - 2014. - № 3. - С. 8-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpcvsd_2014_3_3.
Юдін О. К. Загальна модель формування системи захисту державних інформаційних ресурсів [Електронний ресурс] / О. К. Юдін, О. В. Фролов // Наукоємні технології. – 2015. – № 4. – С. 332-337. – Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nt_2015_4_11.pdf.
Юдін О. К. Класифікація загроз державним інформаційним ресурсам інженерно-технічного спрямування. Методологія побудови класифікатора / О. К. Юдін, С. С. Бучик // Наукоємні технології. - 2015. - № 2. - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2015_2_14.
Юдін О. К. Методологія побудови класифікатора загроз державним інформаційним ресурсам / О. К. Юдін, С. С. Бучик, А. В. Чунарьова, О. І. Варченко // Наукоємні технології. — 2014. - № 2. — С. 200-210. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nt_2014_2_11.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 3.08.2020 12.41.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Ніжин :: Запитання: 44526  
Надія запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про розвиток інформаційних послуг у сучасному інформаційно-комунікаціцному середовищі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
Дрешпак В. М. Формування експертного середовища як складова діяльності з оцінювання розвитку інформаційного суспільства в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Дрешпак, О. М. Титаренко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - № 1. - С. 147-156. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2014_1_21.
Дудка А. І. Економічні передумови розвитку інформаційних послуг України [Електронний ресурс] / А. І. Дудка // Управління розвитком. - 2014. - № 1. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_1_30.
Коваль В. В. Державне регулювання олігополістичних ринків телекомунікаційних послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / В. В. Коваль ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 36 c.
Коломієць П. В. Питання правової охорони інтелектуальної власності в інформаційній мережі системи Інтернет : монографія / П. В. Коломієць ; Полтав. ін-т економіки і права, ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна"". - Полтава : Копі-Центр, 2015. - 123 c.
Москалик Г. Поняття, природа і джерела формування інформаційно–комунікаційного середовища [Електронний ресурс] / Г. Москалик // Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 77. - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_77_47.
Тітов С. В. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів комунікаційної й інформаційної взаємодії [Електронний ресурс] / С. В. Тітов, О. В. Тітова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2014. - Вип. 43. - С. 144-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hak_2014_43_20.
Трач Ю. В. Трасформація культурного середовища в контексті розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / Ю. В. Трач // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 2016. - № 1. - С. 25-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2016_1_8.6.
Фалько Є. А. Аналіз інфраструктурного забезпечення розвитку інформаційних послуг у міжнародному туризмі [Електронний ресурс] / Є. А. Фалько // Економічний простір. - 2014. - № 92. - С. 78-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2014_92_10.
Щербина В. Л. Соціально-психологічні чинники розвитку інформаційного середовища у ВНЗ України [Електронний ресурс] / В. Л. Щербина. // Технології розвитку інтелекту. - 2014. - Т. 1, № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tri_2014_1_6_15.
Арістова І. В. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології : монографія / І. В. Арістова, О. А. Баранов, О. П. Дзьобань та ін. ; за заг. ред. проф. К.І. Бєлякова. – Київ : КВІЦ, 2019. - 344 с.
Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини [Електронний ресурс] : дисертація 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Юридичні науки / О. О. Золотар. – Київ, 2018. – 499 с. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Zolotar/d_Zolotar.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 16.07.2020 14.22.22 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Стас із міста: Бориспіль :: Запитання: 44521  
Стас запитує:
Можливо підібрати літературу за темою Правові основи інформаційної безпеки. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Стасе! Перегляньте наступні джерела:
Брижко В. М. Е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право : моногр. / В. М. Брижко, М. Я. Швець, B. C. Цимбалюк. – Київ : НДЦПІ АПрН України, 2007. – 234 с.
Максименко Ю. Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ю. Є. Максименко // Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – 186 с.
Олійник О. В. Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / О. В. Олійник. – Київ, 2006. – 201 с.
Солодка О. М. Забезпечення інформаційної безпеки у процесі євроатлантичної інтеграції України / О. М. Солодка // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. ? 2009. ? № 1 (1). ? С. 52-56.
Цимбалюк B. C. Основи інформаційного права України : навч. посіб. / B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; за ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного, П. В. Мельника. – Київ : Знання, 2004. – С. 56-57.
Алямкін Р. В. Правове забезпечення національної інформаційної безпеки [Електронний ресурс] / Р. В. Алямкін, М. П. Федорін // Наук. записки Ін-ту законодавства Верховної Ради України. – 2013. - № 4. – Режим доступу: https://instzak.com/index.php/journal/article/view/805.
До проблеми забезпечення інформаційної безпеки України [Електронний ресурс] / В. Остроухов, В. Петрик // Політичний менеджмент. — 2008. — № 4(31). — С. 135-141. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/59848/14-Ostroukhov.pdf?sequence=1.
Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини [Електронний ресурс] : дис. … д. ю. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Юридичні науки» / О. О. Золотар. – Київ, 2018. – 499 с. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Zolotar/d_Zolotar.pdf.
Кіберзлочинність: реальна боротьба у віртуальному світі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.imzak.org.ua/articles/article/id/853.
Марущак А. І. Пріоритети розвитку інформаційного права України [Електронний ресурс] / А. І. Марущак // Інформація і право. – 2011. - № 1. – С. 20-24. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38929/05-Maruschak.pdf.
Олійник О. В. Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Олійник // Право і суспільство. – 2012. - № 3. – С. 132-137. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pis_2012_3_30.pdf.
Шеломенцев В. П. Правове забезпечення системи кібернетичної безпеки України та основні напрями її удосконалення [Електронний ресурс] / В. П. Шеломенцев // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2012. – № 1. – С. 312-320. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/boz_2012_1_37.pdf.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 15.07.2020 11.19.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 44419  
Яна запитує:
Підкажіть літературу про онлайнові інтелектуальні сервіси, до прикладу, Grammarly. Буду вдячна за допомогу
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступні джерела:
Маракин Д. Под капотом «единорога» : как работает украинский стартап Grammarly с 20 млн пользователей в день [Електронний ресурс] / Д. Маракин // Vector : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://vctr.media/kak-rabotaet-grammarly-34365/. – Назва з екрану.
Український стартап Grammarly – новий єдиноріг. Що відомо [Електронний ресурс] // Ліга. Новости : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ua-news.liga.net/economics/video/ukrainskiy-startap-grammarly---noviy-edinorig-scho-vidomo. – Назва з екрану.
Шестопал І. Смарт-перекладач нового покоління на допомогу бібліотекам для дітей у проєктно-грантовій діяльності [Електронний ресурс] : соціальне партнерство / І. Шестопал, О. Обіжисвіт // Бібліотека у форматі Д°. - 2020. - № 1. - С. 33-34. – Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/D0/Book/View/120#page/40/mode/2up.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 16.06.2020 09.34.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.362279 seconds